Tarife și redevențe petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Tarife și redevențe petroliere Puneri în aplicare (1)

Art. 49. - Puneri în aplicare (2)

(1) Titularii acordurilor petroliere sunt obligați la plata către bugetul de stat a unei redevențe petroliere.

(2) Redevența petrolieră se stabilește astfel:

a) o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase, pentru operațiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

Redevența Producția brută
% țiței/condensat 103 tone/trimestru
3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10
5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 20
7% pentru zăcăminte care produc între 20 și 100
13,5 pentru zăcăminte care produc peste 100
% gaze naturale 106 m3/trimestru
3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10
7,5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 50
9% pentru zăcăminte care produc între 50 și 200
13% pentru zăcăminte care produc peste 200

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului. Modificări (1)

(3) Redevența petrolieră este datorată din ziua începerii operațiunilor petroliere și este plătibilă trimestrial, cu scadența la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

(4) Calculul contravalorii redevenței petroliere datorate bugetului de stat de către titularii acordurilor petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare se face pe baza prețurilor de referință stabilite de autoritatea competentă.

(5) Pentru cantitățile de petrol destinate constituirii stocului minim de siguranță nu se datorează redevență.

Art. 50. -

(1) Gazele din producția internă extrase și reinjectate în scopul înmagazinării sunt supuse plății redevenței petroliere, în momentul scoaterii din depozitele de înmagazinare.

(2) Pentru gazele naturale reinjectate în zăcământ în scop tehnologic nu se datorează redevență petrolieră.

(3) Gazele extrase din sonde concomitent cu țițeiul, neutilizate și nevalorificate de către titular, se predau autorității competente, fără plată, iar titularul este scutit de la plata redevenței petroliere. Dreptul de valorificare a acestor gaze se va concesiona de către autoritatea competentă prin acord petrolier, noul titular urmând să suporte cheltuielile de preluare, riscurile de utilizare, precum și redevența petrolieră aferentă cantităților preluate.

(4) Pentru gazele extrase din depozite de înmagazinare, provenite din import, nu se datorează redevență petrolieră.

Art. 51. -

(1) Verificarea exactității datelor pe baza cărora se calculează redevența petrolieră se face de către autoritatea competentă, precum și de către organele de stat cu atribuții în domeniul controlului financiar. Modificări (1)

(2) Pentru neplata la termen a redevenței petroliere se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației fiscale în vigoare.

(3) În cazul în care se constată întârzieri de peste 6 luni în achitarea acestor obligații, autoritatea competentă reziliază concesiunea petrolieră, conform art. 42 alin. (1) lit. f).

Art. 52. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale - avize, permise de prospecțiune și exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a operațiunilor petroliere, aprobări de asociere, de transfer al acordului petrolier, atestate, autorizări sau alte asemenea acte -, autoritatea competentă percepe tarife stabilite pe baza costurilor aferente cuprinzând cheltuieli cu salarii, contribuții sociale aferente salariilor și cheltuieli materiale.

(2) Pentru consultarea și utilizarea unor documente și informații referitoare la resursele de petrol, în vederea participării la concursuri de ofertă, precum și pentru consultarea Cărții petroliere, se percep taxe calculate în baza valorii de utilizare a documentelor și informațiilor. Taxele se calculează în funcție de volumul informației oferite, calitatea acesteia, metoda de investigare folosită pentru obținerea informației și vechimea acesteia.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) și taxele prevăzute la alin. (2) constituie venituri extrabugetare.

(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) și (2) de către autoritatea competentă se fac venit la bugetul de stat, cu excepția unei cote de până la 20%, destinată acordării de stimulente personalului acesteia. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Dispoziții generale
Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Regimul concesiunilor petroliere
Drepturile și obligațiile titularului
Tarife și redevențe petroliere
Autoritatea competentă
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...