Regimul concesiunilor petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Regimul concesiunilor petroliere Puneri în aplicare (1)

Art. 27. -

(1) Operațiunile petroliere, inclusiv bunurile necesare realizării acestor operațiuni aflate în proprietate publică, se concesionează în condițiile prezentei legi de către autoritatea competentă.

(2) Durata inițială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

(1) Lucrările de explorare pot fi executate și numai pe bază de permise neexclusive de prospecțiune, acordate de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice.

(2) Forma și dimensiunile perimetrului de prospecțiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

(3) Permisul de prospecțiune se acordă pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire.

Art. 29. -

(1) Autoritatea competentă stabilește, prin ordin, lista perimetrelor pentru executarea operațiunilor petroliere care se concesionează, precum și a bunurilor necesare realizării acestor operațiuni. Lista se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (2)

(2) La momentul aderării la Uniunea Europeană, lista se va publica și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 30. - Puneri în aplicare (1)

(1) Concesionarea operațiunilor petroliere se realizează prin acord petrolier, încheiat de autoritatea competentă cu persoane juridice române sau străine. Doctrină (1)

(2) Acordul petrolier se încheie cu câștigătorul unui apel public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condițiile prezentei legi. Derogări (1)

(3) Inițiativa concesiunii operațiunilor petroliere poate aparține autorității competente ori persoanelor juridice române sau străine interesate. Puneri în aplicare (1)

(4) În vederea participării la apelul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile și nu poate depăși 270 de zile calendaristice, determinat de autoritatea competentă, prin ordin. Puneri în aplicare (1)

(5) Ofertele conțin programul de explorare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare, după caz, propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică și financiară a ofertantului, precum și alte documente stabilite de autoritatea competentă. Puneri în aplicare (1)

(6) Programul de explorare propus cuprinde descrierea operațiunilor petroliere și cheltuielile aferente acestora, obligatoriu de realizat.

(7) Programul de dezvoltare-exploatare sau de exploatare va cuprinde rezervele estimate, perioada de valorificare economică a rezervelor și lucrările de dezvoltare propuse.

(8) Condițiile de organizare și desfășurare a apelului public de ofertă prevăzut la alin. (2), criteriile de selectare și desemnare a câștigătorului, precum și alte aspecte se stabilesc, prin derogare de la legislația privind regimul concesiunilor, prin norme metodologice transparente și nediscriminatorii, aprobate de Guvern. Puneri în aplicare (2)

Art. 31. - Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

(1) Acordul petrolier se încheie în formă scrisă și intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern. Jurisprudență

(2) Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, cu excepția adoptării unor dispoziții legale favorabile titularului acordului petrolier. Modificări (1)

(3) În situația în care, pe parcursul realizării operațiunilor petroliere, apar situații care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului, cu excepția prevederilor care au condus la câștigarea concursului public de ofertă, părțile, de comun acord, vor încheia acte adiționale, care vor intra în vigoare la data aprobării lor de către Guvern. Modificări (2)

Art. 32. -

Începerea operațiunilor petroliere se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în baza autorizațiilor și avizelor impuse de legislația în vigoare.

Art. 33. -

(1) Persoanele juridice străine care au obținut dreptul de a efectua operațiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acordului petrolier, să înființeze și să mențină, pe toată durata concesiunii și în condițiile acordului petrolier, o filială sau sucursală cu sediul în România.

(2) În cazul în care doi sau mai mulți parteneri străini dobândesc drepturi petroliere cu privire la același perimetru, obligația înființării și menținerii unei filiale sau sucursale în România revine companiei desemnate să reprezinte interesele lor.

Art. 34. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorității competente. Modificări (1)

(2) Orice transfer făcut fără aprobarea autorității competente este lovit de nulitate.

(3) Aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate se face în condițiile în care persoana juridică, care preia drepturile și obligațiile acordului petrolier, dovedește că are capacitatea tehnică și financiară necesară efectuării operațiunilor petroliere în condițiile stabilite prin acord.

(4) În cazul în care titularul acordului petrolier își modifică statutul prin reorganizare, acordul petrolier, așa cum a fost negociat, va fi transferat succesorilor legali ai titularului prin ordin al președintelui autorității competente, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3).

Art. 35. -

În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petrolieră se pot acorda, în condițiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul acordului petrolier, dreptul de explorare și/sau exploatare pentru substanțe minerale utile, altele decât cele prevăzute la art. 1, cu condiția ca aceste activități să nu influențeze în mod negativ operațiunile petroliere.

Art. 36. -

Dreptul obținut prin concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor și nu poate fi transmis de către titular în beneficiul oricărei alte părți decât în condițiile art. 34.

Art. 37. -

Titularul poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării operațiunilor petroliere, cu certificarea existenței concesiunii de către autoritatea competentă.

Art. 38. -

Concesiunea încetează:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

b) prin renunțarea de către titularul acordului petrolier, în condițiile stabilite la art. 40 alin. (1); Jurisprudență

c) prin rezilierea acordului de către autoritatea competentă, conform prevederilor art. 42;

d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forță majoră și care determină imposibilitatea obiectivă și definitivă de îndeplinire a unor obligații și/sau realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în acord și care sunt esențiale pentru realizarea operațiunilor petroliere.

Art. 39. -

Concesiunea încetează la data expirării acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părți, prin hotărâre a Guvernului, înainte de expirare.

Art. 40. - Librăria Indaco (1)

(1) Titularul poate renunța la acordul petrolier, dacă la data notificării renunțării către autoritatea competentă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) pune la dispoziția autorității competente toată documentația privind activitatea desfășurată până la data notificării renunțării, precum și rezultatele acesteia;

b) pune la dispoziția autorității competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier și al celor de dezvoltare și exploatare, scadente la data notificării renunțării și neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier. Suma rezultată se face venit la bugetul de stat;

c) pune la dispoziția autorității competente documentul de atestare a execuției lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a operațiunilor petroliere desfășurate până la momentul renunțării, emis de autoritatea competentă în domeniul mediului;

d) pune la dispoziția autorității competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de abandonare neexecutate, aferente operațiunilor petroliere desfășurate până la momentul renunțării și programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de abandonare. Suma rezultată se face venit la bugetul de stat.

(2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) în termen de 60 de zile de la data notificării renunțării.

(3) La împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2), acordul petrolier încetează dacă autoritatea competentă nu a comunicat refuzul său, aceasta fiind obligată să emită decizia de încetare a concesiunii.

(4) În caz de refuz al autorității competente, titularul poate cere instanței judecătorești sau arbitrale, inclusiv celor internaționale, după caz, constatarea îndeplinirii condițiilor renunțării la acordul petrolier.

(5) În cazul în care instanțele judecătorești sau arbitrale, inclusiv cele internaționale, constată îndeplinirea condițiilor renunțării la acordul petrolier, autoritatea competentă emite decizia de încetare a concesionării, cu efect de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii.

Art. 41. -

(1) Autoritatea competentă poate suspenda concesiunea când titularul acordului petrolier, în pofida sancționării contravenționale și/sau a notificării ce i-a fost făcută, dacă și după 60 de zile de la primirea acesteia, se află în una dintre următoarele situații:

a) nu respectă hotărârea unei instanțe judecătorești privind litigiile apărute în executarea operațiunilor petroliere;

b) este supus procedurii reorganizării judiciare și/sau a falimentului;

c) periclitează, prin modul de executare a operațiunilor petroliere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecția și exploatarea în siguranță a zăcămintelor;

d) aduce grave încălcări privind sănătatea, siguranța și securitatea muncii.

(2) Suspendarea acordului/permisului pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicării făcute de către autoritatea competentă, până la dispariția cauzei care a determinat suspendarea, dar nu mai mult de un an.

Art. 42. -

(1) Autoritatea competentă reziliază concesiunea când constată că titularul acordului petrolier:

a) nu își îndeplinește, din vină proprie, obligațiile asumate cu privire la termenul de începere a operațiunilor petroliere;

b) continuă sistarea operațiunilor petroliere pe o perioadă mai mare de 60 de zile, fără acordul autorității competente;

c) nu respectă prevederile studiilor tehnico-științifice de exploatare;

d) execută operațiuni petroliere fără autorizațiile prevăzute de lege sau dacă i s-a retras acordul și/sau autorizația privind protecția mediului și/sau cea de protecție a muncii;

e) furnizează, cu bună știință, autorității competente date și informații false cu privire la operațiunile petroliere sau încalcă clauzele de confidențialitate prevăzute în licență;

f) nu achită în termen de 6 luni de la data scadentă redevența petrolieră datorată statului;

g) nu respectă o clauză prevăzută prin acordul petrolier, cu sancțiunea revocării concesiunii;

h) nu realizează volumul minim de lucrări prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă dată și expirată;

i) nu înlătură, în termenul stabilit la art. 41 alin. (1), cauza pentru care a fost suspendată concesiunea.

(2) Rezilierea concesiunii pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute de către autoritatea competentă.

Art. 43. -

(1) În cazul în care survine un eveniment dintre cele prevăzute la art. 38 lit. d), titularul notifică autorității competente situația în termen de 5 zile de la producerea evenimentului; documentele care certifică forța majoră sunt eliberate de instituția legal abilitată în acest scop și se depun în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Încetarea concesiunii produce efect după 30 de zile de la data notificării cauzei de forță majoră.

(2) Dacă, în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă notifică titularului acordului refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forță majoră, provocând imposibilitatea definitivă a inițierii sau a continuării executării operațiunilor petroliere, neimputabilă acestuia, titularul acordului poate cere instanței de contencios administrativ pronunțarea încetării acordului pentru caz de forță majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.

(3) După rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, autoritatea competentă va emite decizia de încetare a concesiunii.

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Librăria Indaco (1)

(1) Decizia de încetare a concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mențiunea datei de la care produce efect, și se înscrie în Cartea petrolieră de către autoritatea competentă.

(2) La încetarea concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 38, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, libere de orice sarcină, bunurile concesionate, inclusiv investițiile realizate la acestea, legate nemijlocit de realizarea operațiunilor petroliere.

(3) În cazul în care, la încetarea cauzei de forță majoră, titularul decide să renunțe la acordul petrolier, despăgubirea va fi în obligația noului titular, licențiat de către autoritatea competentă în condițiile legii, și va acoperi valoarea activelor preluate, așa cum este aceasta înscrisă în Cartea petrolieră.

Art. 45. -

În termen de maximum 6 luni de la primirea notificării privind încetarea concesiunii petroliere, autoritatea competentă va stabili și va comunica titularului măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul petrolier, la perimetrele de operare a conductelor magistrale și terminalului petrolier și la dotările aferente acestora, după caz.

Art. 46. -

(1) Titularul acordului petrolier rămâne ținut, potrivit regulilor răspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciilor cauzate terților din culpa sa prin operațiunile petroliere efectuate până la data renunțării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii petroliere.

(2) Concesionarii răspund patrimonial până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectați de operațiunile petroliere, în conformitate cu planul de refacere a mediului, aprobat de autoritatea competentă de mediu.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    352 Prin derogare de la cadrul juridic general al concesiunii, dacă se obține aprobarea autorității competente, este posibil transferul drepturilor și al obligațiilor născute dintr-un acord petrolier, către oaltă persoană juridică (art. 34 din Legea nr. 238/2004). Titularul unei licențe de concesiune din domeniul minier poate și el transmite unei alte persoane juridice drepturile și obligațiile născute din contractul de concesiune, tot cu aprobarea scrisă aautorității competente art. 24 alin. (1) din Legea nr. 85/2003]. Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 85/2003 mai dispune: „În cazul în care titularul licenței își modifică statutul prin reorganizare, vânzare sau orice alte motive, licența, așa cum afost negociată, va fi acordată prin act adițional succesorilor legali ai titularului, în baza contractului dintre părți sau ahotărârii judecătorești, prezentată autorității competente”. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de excepție, în cazul anumitor bunuri proprietate publică, concesionari nu pot fi decât persoane juridice. Spre exemplu, art. 2 pct.7 și art. 30 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 conțin prevederi în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Dispoziții generale
Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Regimul concesiunilor petroliere
Drepturile și obligațiile titularului
Tarife și redevențe petroliere
Autoritatea competentă
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Regimul contractelor de concesiune
;
se încarcă...