Parlamentul României

Legea petrolului nr. 238/2004

Modificări (8), Puneri în aplicare (8), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Referințe (24), Derogări (1), Cărți (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (5), Referințe în cărți (1)

(1) Resursele de petrol situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român. Jurisprudență (1)

(2) Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de țiței și condensat. Jurisprudență (2)

(3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția amestecurilor de gaz condensat. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite se definesc după cum urmează:

1. abandonare semnifică ansamblul lucrărilor care conduc la închiderea exploatării unui zăcământ de petrol, incluzând lucrările de refacere și reabilitare a mediului;

2. acord petrolier este actul juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între autoritatea competentă și una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea efectuării de operațiuni petroliere și a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora; Modificări (1)

3. autoritate competentă este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, conform atribuțiilor stabilite de prezenta lege; Jurisprudență (1)

4. cadastru extractiv semnifică cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operațiunilor petroliere: terenuri, construcții și instalații, sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informații privind perimetrul instituit;

5. carte petrolieră este instrumentul de evidență care cuprinde:

a) toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului dezvoltare și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente operațiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol și de producție;

b) date referitoare la delimitarea perimetrelor și operațiunile petroliere efectuate în fazele de prospecțiune și explorare;

6. concedent este autoritatea competentă abilitată de lege să acorde concesiunea;

7. concesiune petrolieră semnifică operațiunea juridică prin care statul român, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane juridice române sau străine, în calitate de concesionar, dreptul și obligația de a efectua, pe risc și cheltuială proprii, operațiuni petroliere ce cad sub incidența prezentei legi și dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate publică, necesare realizării operațiunilor petroliere, în schimbul unei redevențe; Modificări (1)

8. concesionar este titularul căruia i se acordă concesiunea petrolieră; Modificări (1)

9. conductă colectoare semnifică orice conductă sau rețea de conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală;

10. conductă magistrală este orice conductă, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import și punctele de predare la unitățile de prelucrare, centrele de distribuție și la consumatorii racordați direct la aceasta sau la export;

11. conductă de tranzit este conducta care asigură transportul petrolului pe teritoriul României, între două puncte diferite situate pe frontiera de stat a țării, construită în baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic și este operată în conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aprobă acordul;

12. depozit subteran este un spațiu din scoarța terestră cu calități naturale sau dobândite ca urmare a unor operațiuni petroliere ori activități miniere anterioare, proprii pentru introducerea, stocarea și scoaterea unor volume de petrol;

13. dezvoltare semnifică ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea, montarea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor specifice, conductelor colectoare, conductelor magistrale, echipamentelor și a altor utilități necesare extracției, tratării, stocării, transportului și tranzitului petrolului;

14. exploatare semnifică ansamblul de lucrări efectuate la și de la suprafață pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum și tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea și punerea în valoare a acestuia;

15. explorare semnifică ansamblul de studii și operațiuni care se realizează pentru cunoașterea condițiilor geologice de acumulare a petrolului și cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare;

16. fond geologic național reprezintă totalitatea datelor privind resursele și rezervele minerale, obținute din activități miniere și petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

17. fond național de resurse geologice/rezerve de petrol reprezintă totalitatea resurselor/rezervelor evidențiate și înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă de petrol a țării, determinate conform reglementărilor specifice;

18. forță majoră semnifică un eveniment imprevizibil, inevitabil și insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parțială ori totală, a operațiunilor petroliere;

19. înmagazinare subterană reprezintă ansamblul de operațiuni petroliere executate la și de la suprafață pentru introducerea, stocarea în depozite subterane, precum și scoaterea petrolului din acestea, în vederea valorificării;

20. mediu semnifică ansamblul de condiții și elemente naturale, definite conform Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi afectate prin operațiuni petroliere;

21. operare a conductelor magistrale semnifică ansamblul activităților desfășurate pentru realizarea transportului petrolului, construirea, exploatarea, dezvoltarea, întreținerea, repararea, modernizarea și abandonarea conductelor magistrale sau a unor porțiuni din acestea;

22. operare a terminalelor petroliere semnifică ansamblul activităților pentru recepționarea, stocarea și transferul la facilitățile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului și al produselor petroliere;

23. operator semnifică titularul sau o persoană juridică desemnată de titular să conducă operațiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier și să îl reprezinte în relațiile cu autoritatea competentă;

24. operațiuni petroliere semnifică ansamblul de activități de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare a unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul și tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum și operarea terminalelor petroliere;

25. perimetru petrolier reprezintă aria corespunzătoare proiecției la suprafață a conturului părții din scoarța terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum și suprafețele necesare desfășurării activităților de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare și transport al petrolului, situate în afara acestei arii;

26. perimetru de operare a conductelor magistrale și a terminalului petrolier delimitează culoarul de protecție și siguranță a conductelor, terenurile aferente stațiilor de pompare, comprimare și depozitare, precum și instalațiilor de protecție, securitate și comunicații aferente;

27. permis de prospecțiune este actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul neexclusiv, în sensul că se poate acorda simultan mai multor solicitanți, de a efectua lucrări de explorare într-un perimetru petrolier;

28. plan de abandonare semnifică complexul de documentații tehnice, economice, sociale și de mediu care motivează închiderea exploatării și conține acțiunile necesare pentru asigurarea finanțării și realizării efective a măsurilor de încetare a activității;

29. plan de refacere a mediului reprezintă ansamblul măsurilor de refacere și reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ținându-se cont și de opțiunile colectivităților locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, și care conține și proiectul tehnic de realizare a acestora;

30. preț de referință al petrolului reprezintă prețul stabilit de către autoritatea competentă, în baza unei metodologii fundamentate prin studii de specialitate, care se utilizează pentru calculul veniturilor bugetului de stat aferente redevenței petroliere;

31. producție brută de petrol reprezintă cantitățile de petrol extrase din zăcământ, determinate la punctele de măsură, după trecerea prin instalațiile de separare și/sau tratare;

32. provizion de abandonare, de refacere a mediului și de redare în circuitul agricol sau forestier reprezintă suma înregistrată în evidența contabilă și dedusă anual la calculul impozitului pe profit, în condițiile reglementărilor în vigoare;

33. redevență petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condițiile legii, pentru exploatarea unui zăcământ petrolier și a bunurilor aflate în domeniul public, în scopul transportului și tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum și operării terminalelor petroliere; Modificări (1)

34. resursă geologică de petrol semnifică totalitatea cantităților sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite și a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operațiuni petroliere;

35. rezervă de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată că poate fi extrasă în condițiile tehnice și economice existente la data la care a fost calculată; Puneri în aplicare (1)

36. reziliere este actul juridic prin care autoritatea competentă dispune încetarea, în condițiile prezentei legi, a unui acord petrolier;

37. sistem național de transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători, respectiv importatori, la unitățile de prelucrare, spre centrele de distribuție și consum sau la export, stațiile de pompare și comprimare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora; Modificări (1)

38. subcontractant reprezintă persoana juridică ce prestează servicii concesionarului în baza unui contract, care are ca obiect executarea în parte a operațiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier;

39. terminal petrolier reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe și instalații portuare care asigură transferul petrolului de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare, pentru import, respectiv export;

40. titular semnifică persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operațiuni petroliere în baza unui acord petrolier; Jurisprudență (1)

41. transport desemnează ansamblul activităților pentru operarea conductelor magistrale sau a unor porțiuni din acestea, precum și preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selecționarea, transmisia și livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în tranzit;

42. transportator desemnează orice persoană juridică care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale și/sau de tranzit;

43. tranzit desemnează transportul pe teritoriul României al petrolului provenit dintr-un stat și destinat altui stat;

44. zăcământ comercial desemnează acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol, a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic și economic;

45. zonă de protecție desemnează suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor magistrale și a instalațiilor/infrastructurii aferente, cu o distanță care asigură integritatea tehnică în funcționarea acestora;

46. zona de siguranță desemnează suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor magistrale și a instalațiilor/infrastructurii aferente, cu o distanță stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcție de cerințele de siguranță și intervenție ale acestuia.

Art. 3. -

Operațiunile petroliere se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în condițiile legii, numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către autoritatea competentă.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Toate datele și informațiile, indiferent de modalitatea de stocare, obținute ca urmare a efectuării de operațiuni asupra resurselor petroliere românești, determinate conform art. 1 alin. (1), aparțin statului român.

(2) Persoanele juridice care efectuează operațiuni petroliere pot utiliza datele și informațiile obținute, numai în interes propriu, pe toată durata acestora.

(3) Transmiterea către alte părți interesate a datelor și informațiilor privind resursele petroliere din România se face cu acordul autorității competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de acorduri/permise, precum și alte autorități publice și instituții cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor transmise de titularii acordurilor și/sau permiselor de care iau cunoștință în executarea atribuțiilor de serviciu, pe toată durata operațiunilor petroliere, în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Lucrările de dezvoltare și exploatare a zăcămintelor comerciale de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de autoritatea competentă, la propunerea titularului.

(2) Documentațiile privind calculul rezervelor se întocmesc de către titular, în conformitate cu instrucțiunile tehnice emise de autoritatea competentă.

CAPITOLUL II Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării operațiunilor petroliere se dobândește în condițiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor și, după caz, a construcțiilor situate pe acestea, la prețul convenit între părți;

b) schimbul de terenuri, însoțit de strămutarea proprietarului afectat și de reconstrucția clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenției părților;

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părți;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului și titularul de acord;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(1) Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare și asupra terenurilor necesare oricăror activități pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza convenției încheiate între părți cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de acorduri și/sau permise. Jurisprudență (2)

(3) În cazul în care părțile nu ajung la un acord de voință în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanță, în condițiile legii.

(4) Durata servituții legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. -

(1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabilește prin negocieri între titularul acordului petrolier și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității.

(2) În caz de forță majoră sau avarie, accesul la terenuri este neîngrădit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despăgubire a proprietarului terenului.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Dreptul de acces în perimetrul de operare a conductelor este diferențiat, în funcție de natura operațiunilor ce urmează a se efectua, astfel:

a) permanent, pentru verificarea zilnică a perimetrului de operare a conductelor magistrale, cu informarea anuală a proprietarilor terenurilor;

b) ocazional, pentru lucrări de intervenții în caz de avarii și de reparații programate, cu anunțarea proprietarilor de terenuri și plata despăgubirilor potrivit legii.

Art. 10. - Jurisprudență (3)

(1) Orice neînțelegeri între titularii care desfășoară operațiuni petroliere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii. Jurisprudență (1)

(2) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere contravaloarea producției estimate a culturilor și plantațiilor afectate, precum și valoarea de circulație a bunurilor imobile afectate, stabilite în condițiile legii, la momentul afectării. Jurisprudență (1)

Art. 11. - Reviste (1)

În cazul în care statul vinde bunurile expropriate în condițiile art. 6 lit. d), foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra în posesia acestora, la un preț ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată, scop în care vor fi înștiințați despre condițiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Efectuarea de operațiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise.

(2) Excepțiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despăgubiri și alte măsuri compensatorii.

Art. 13. -

Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemțiune asupra concesionării operațiunilor petroliere.

CAPITOLUL III Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...