Drepturile și obligațiile titularului | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile titularului

Art. 47. -

Titularul acordului petrolier are următoarele drepturi:

a) de folosință și de acces, în condițiile legii, la terenurile necesare desfășurării operațiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier;

b) de acces, în condițiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile și la alte instalații, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operațiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare, cu plata tarifelor respective către titularii acordurilor de concesiune a sistemului național de transport și a terminalelor petroliere;

c) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operațiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier;

d) să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor și al protecției mediului, surse de apă de suprafață sau subterane, necesare desfășurării operațiunilor petroliere;

e) să dispună asupra cantităților de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, inclusiv să le exporte;

f) să monteze conducte colectoare și instalații proprii pentru transportul petrolului și al produselor sale petroliere la stații de separare și tratare, la rampe de încărcare, la punctele de predare-primire și la consumatori, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

g) să construiască drumuri, poduri și căi ferate necesare efectuării operațiunilor petroliere și transportului produselor rezultate din exploatare, în condițiile legii;

h) să solicite, în regim de prioritate, concesionarea exploatării unor substanțe minerale utile, altele decât petrolul, descoperite prin operațiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatării și al valorificării, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

i) să solicite autorității competente extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedește continuitatea dezvoltării zăcământului în afara limitelor perimetrului acordat inițial, în cazul în care suprafețele respective nu fac obiectul unui alt acord petrolier;

j) să se asocieze cu alte persoane juridice, în vederea executării operațiunilor petroliere prevăzute în acord, cu aprobarea prealabilă a autorității competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor din acord revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de acord. În vederea emiterii aprobării asocierii, autoritatea competentă va avea în vedere cel puțin următoarele elemente: capacitatea tehnică și financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor și obligațiilor asociaților. Companiile și societățile naționale care execută operațiuni petroliere vor obține aprobarea autorității competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;

k) să obțină de la autoritatea competentă, în condițiile legii, datele necesare operațiunilor petroliere de realizat, să dețină și să utilizeze aceste date, precum și pe cele obținute din operațiunile proprii, pe durata valabilității acordului petrolier;

l) să desemneze operatorul și limitele de competență ale acestuia;

m) să efectueze operațiuni de înmagazinare a petrolului, cu avizul prealabil al autorității competente, numai după obținerea licenței de înmagazinare subterană, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 48. - Puneri în aplicare (1)

(1) Titularul acordului petrolier are următoarele obligații:

a) să respecte normele și instrucțiunile emise în aplicarea prezentei legi și prevederile acordului petrolier;

b) să elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentații tehnice și economice pentru realizarea operațiunilor petroliere și să le supună aprobării autorității competente;

c) să obțină, să întocmească, să țină la zi și să transmită la termenele fixate toate datele, informațiile și documentațiile stabilite de către autoritatea competentă referitoare la operațiunile petroliere executate și la rezultatele obținute;

d) să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de către autoritățile locale de protecția mediului și de protecția muncii;

e) să păstreze confidențialitatea asupra datelor prevăzute în acordul petrolier și asupra altor informații obținute în condițiile legii de la autoritatea competentă și ministerul de resort, precum și din activitatea proprie și să le difuzeze numai în condițiile prevăzute în acord;

f) să se asocieze, la solicitarea autorității competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constată, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamică a zăcământului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficientă a rezervelor;

g) să procedeze la predarea către autoritatea competentă a perimetrului acordat, în termen de 60 de zile de la încetarea concesionării, prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 38;

h) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de autoritatea competentă în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii;

i) să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizionul de abandonare, de refacere a mediului și de redare în circuitul agricol sau forestier; calculul și limita deductibilității provizionului pe toată durata de exploatare a zăcământului se fac potrivit legii privind impozitul pe profit;

j) să obțină avizul autorităților portuare și al autorităților publice competente în domeniul transporturilor și gospodăririi apelor, pentru efectuarea operațiunilor petroliere în zona căilor navigabile;

k) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie și perfecționare profesională, prevăzute în acord;

l) să achite redevența petrolieră la termenele stabilite prin prezenta lege.

(2) Dezactivarea unui sector din sistemul național de transport al petrolului se poate face numai cu acordul autorității competente și cu obligația titularului de a asigura preluarea și transportul petrolului din sectorul respectiv și realizarea lucrărilor de refacere și reabilitare a mediului.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Dispoziții generale
Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Regimul concesiunilor petroliere
Drepturile și obligațiile titularului
Tarife și redevențe petroliere
Autoritatea competentă
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...