Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere

Art. 6. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării operațiunilor petroliere se dobândește în condițiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor și, după caz, a construcțiilor situate pe acestea, la prețul convenit între părți;

b) schimbul de terenuri, însoțit de strămutarea proprietarului afectat și de reconstrucția clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenției părților;

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părți;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului și titularul de acord;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare și asupra terenurilor necesare oricăror activități pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza convenției încheiate între părți cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de acorduri și/sau permise. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) În cazul în care părțile nu ajung la un acord de voință în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanță, în condițiile legii.

(4) Durata servituții legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. -

(1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabilește prin negocieri între titularul acordului petrolier și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității.

(2) În caz de forță majoră sau avarie, accesul la terenuri este neîngrădit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despăgubire a proprietarului terenului.

Art. 9. - Jurisprudență

Dreptul de acces în perimetrul de operare a conductelor este diferențiat, în funcție de natura operațiunilor ce urmează a se efectua, astfel:

a) permanent, pentru verificarea zilnică a perimetrului de operare a conductelor magistrale, cu informarea anuală a proprietarilor terenurilor;

b) ocazional, pentru lucrări de intervenții în caz de avarii și de reparații programate, cu anunțarea proprietarilor de terenuri și plata despăgubirilor potrivit legii.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Orice neînțelegeri între titularii care desfășoară operațiuni petroliere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii. Jurisprudență

(2) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere contravaloarea producției estimate a culturilor și plantațiilor afectate, precum și valoarea de circulație a bunurilor imobile afectate, stabilite în condițiile legii, la momentul afectării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 11. - Reviste (1), Doctrină (1)

În cazul în care statul vinde bunurile expropriate în condițiile art. 6 lit. d), foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra în posesia acestora, la un preț ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată, scop în care vor fi înștiințați despre condițiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Efectuarea de operațiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise.

(2) Excepțiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despăgubiri și alte măsuri compensatorii.

Art. 13. -

Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemțiune asupra concesionării operațiunilor petroliere.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    209 Numeroase acte normative care reglementează alte materii conțin și prevederi referitoare la unele lucrări considerate de utilitate publică. Spre exemplu, acesta este cazul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 18/1991; art. 38 din Legea nr. 50/1991; art. 6 din Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului; art. 29 din Legea apelor nr. 107/1996. [ Mai mult... ] 

.....
    Astfel, dacă lucrările publice pentru executarea cărora s-a dispus exproprierea pentru cauză de utilitate publică nu s-au realizat, iar expropriatorul dorește să le vândă, foștii proprietari, sau, după caz, succesorii acestora, au un drept de preempțiune la cumpărare. Acest drept le este recunoscut de prevederile art. 37 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, art. 11 din Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului și de art. 10 din Legea minelor nr. 85/2003. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În interesul desfășurării unor activități economice sunt prevăzute oserie de limite ale dreptului de proprietate, cum sunt: dreptul de servitute prevăzut de Legea minelor nr. 85/2003 (art. 7, art. 8); dreptul de servitute prevăzut de art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004 (conformitatea acestui text cu art. 44 afost constatată de Curtea Constituțională prin D.C.C. nr. 160/2005 și D.C.C. nr. 543/2007); drepturile de uz și servitute prevăzute de art. 16 și art. 19 din Legea nr. 13/2007 aenergiei electrice [în ce privește art. 16, s-a constatat conformitatea acestuia cu art. 44, cu motivarea că „legiuitorul ordinar este (…) competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepțiunea principială conferită de Constituție, în așa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niște limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat” – D.C.C. nr. 878/2008]. Adăugăm la această listă și drepturile de uz și de servitute prevăzute de art. 86-90 din Legea gazelor nr. 351/2004, acăror constituționalitate față de art. 44 afost statuată de instanța de contencios constituțional (D.C.C. nr. 230/2006 și D.C.C. nr. 98/2007). Omențiune particulară se cuvine să facem însă în legătură cu art. 90 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, care prevede – fără nicio deosebire în raport cu forma de proprietate asupra terenului grevat de dreptul de uz sau de servitute – că acestea se exercită cu titlu gratuit. Deși textul afost și el atacat în contenciosul constituțional, Curtea aconstatat că este concordant cu art. 44 (D.C.C. nr. 200/2005), fără să se refere în mod expres la caracterul gratuit, prevăzut de text. Este de observat că reglementările similare, enumerate mai sus, prevăd expres că dreptul de uz sau de servitute se exercită contra plată [art. 7 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, art. 7 alin. (2) din Legea nr. 238/2004, art. 16 alin. (5) din Legea nr. 13/2007]. Considerăm că aceasta este soluția justă și conformă cu art. 44, art. 90 alin. (2) din Legea gazelor putând fi serios suspectat de neconstituționalitate, nu numai în raport cu art. 44 alin. (1) și (5), ci și cu art. 16 alin. (1), deoarece creează odiscriminare între proprietarii de terenuri în funcție de natura tipului de energie pentru exploatarea căreia este adusă atingere dreptului de proprietate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Dispoziții generale
Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Regimul concesiunilor petroliere
Drepturile și obligațiile titularului
Tarife și redevențe petroliere
Autoritatea competentă
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticență/Le silence est-il d’or? Sur le devoir d’informer comme prémisse du dol par réticence/Is silence golden? The duty to disclose information as a premise for fraudulent non-disclosure
Dreptul de preempțiune în Noul Cod Civil (II)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...