Art 54 Autoritatea competentă | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea competentă -
Art. 54.
- Referințe în jurisprudență (1)

În domeniul resurselor de petrol, Agenția Națională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuții:

a) gestionează resursele de petrol ale statului;

b) negociază clauzele și condițiile acordurilor petroliere și încheie în numele statului astfel de acorduri;

c) reglementează operațiunile petroliere desfășurate în temeiul acordurilor petroliere, precum și al normelor și instrucțiunilor tehnice emise în aplicarea legii;

d) primește, verifică și înregistrează datele și informațiile privind resursele și rezervele de petrol, asigură stocarea, sistematizarea și valorificarea acestora; constituie fondul național de resurse geologice/rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la resursele geologice/rezervele de petrol sunt cele înscrise în acesta;

e) efectuează studii pe baza cărora fundamentează și stabilește prețul de referință al petrolului extras în România, tarifele de transport prin conductele magistrale al țițeiului și condensatului, precum și tarifele prevăzute la art. 52 alin. (1);

f) urmărește și verifică producția petrolieră pentru calcularea redevențelor;

g) urmărește aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția suprafeței și a subsolului în cursul operațiunilor petroliere;

h) controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din acordul petrolier, precum și a celor din normele și instrucțiunile din domeniu și dispune măsuri pentru respectarea acestora;

i) ordonă sistarea lucrărilor de explorare sau de exploatare executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentații tehnice aprobate, precum și a celor care, prin modul de desfășurare, pot conduce la exploatarea nerațională și la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

j) emite norme și instrucțiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi; Respingeri de neconstituționalitate (1)

k) elaborează și ține Cartea petrolieră; actele juridice și documentele neînregistrate în Cartea petrolieră nu sunt opozabile terților;

l) constată executarea de activități fără permis sau acord petrolier și o aduce la cunoștință organelor de stat competente;

m) avizează planul de abandonare și aprobă încetarea concesiunii în baza îndeplinirii prevederilor planului de refacere a mediului, aprobat de autoritățile abilitate prin legislația privind protecția mediului.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 44 Regimul concesiunilor petroliere
Art 45 Regimul concesiunilor petroliere
Art 46 Regimul concesiunilor petroliere
Art 47 Drepturile și obligațiile titularului
Art 48 Drepturile și obligațiile titularului
Art 49 Tarife și redevențe petroliere
Art 50 Tarife și redevențe petroliere
Art 51 Tarife și redevențe petroliere
Art 52 Tarife și redevențe petroliere
Art 53 Autoritatea competentă
Art 54 Autoritatea competentă
Art 55 Autoritatea competentă
Art 56 Contravenții și infracțiuni
Art 57 Contravenții și infracțiuni
Art 58 Contravenții și infracțiuni
Art 59 Contravenții și infracțiuni
Art 60 Contravenții și infracțiuni
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...