Art 2 Dispoziții generale | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Referințe în jurisprudență (1), Librăria Indaco (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite se definesc după cum urmează:

1. abandonare semnifică ansamblul lucrărilor care conduc la închiderea exploatării unui zăcământ de petrol, incluzând lucrările de refacere și reabilitare a mediului;

2. acord petrolier este actul juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între autoritatea competentă și una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea efectuării de operațiuni petroliere și a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora; Modificări (1), Doctrină (1)

3. autoritate competentă este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, conform atribuțiilor stabilite de prezenta lege; Referințe în jurisprudență (1)

4. cadastru extractiv semnifică cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operațiunilor petroliere: terenuri, construcții și instalații, sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informații privind perimetrul instituit;

5. carte petrolieră este instrumentul de evidență care cuprinde:

a) toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului dezvoltare și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente operațiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol și de producție;

b) date referitoare la delimitarea perimetrelor și operațiunile petroliere efectuate în fazele de prospecțiune și explorare;

6. concedent este autoritatea competentă abilitată de lege să acorde concesiunea;

7. concesiune petrolieră semnifică operațiunea juridică prin care statul român, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane juridice române sau străine, în calitate de concesionar, dreptul și obligația de a efectua, pe risc și cheltuială proprii, operațiuni petroliere ce cad sub incidența prezentei legi și dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate publică, necesare realizării operațiunilor petroliere, în schimbul unei redevențe; Modificări (1), Doctrină (1)

8. concesionar este titularul căruia i se acordă concesiunea petrolieră; Modificări (1)

9. conductă colectoare semnifică orice conductă sau rețea de conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală;

10. conductă magistrală este orice conductă, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import și punctele de predare la unitățile de prelucrare, centrele de distribuție și la consumatorii racordați direct la aceasta sau la export;

11. conductă de tranzit este conducta care asigură transportul petrolului pe teritoriul României, între două puncte diferite situate pe frontiera de stat a țării, construită în baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic și este operată în conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aprobă acordul;

12. depozit subteran este un spațiu din scoarța terestră cu calități naturale sau dobândite ca urmare a unor operațiuni petroliere ori activități miniere anterioare, proprii pentru introducerea, stocarea și scoaterea unor volume de petrol;

13. dezvoltare semnifică ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea, montarea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor specifice, conductelor colectoare, conductelor magistrale, echipamentelor și a altor utilități necesare extracției, tratării, stocării, transportului și tranzitului petrolului;

14. exploatare semnifică ansamblul de lucrări efectuate la și de la suprafață pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum și tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea și punerea în valoare a acestuia;

15. explorare semnifică ansamblul de studii și operațiuni care se realizează pentru cunoașterea condițiilor geologice de acumulare a petrolului și cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare;

16. fond geologic național reprezintă totalitatea datelor privind resursele și rezervele minerale, obținute din activități miniere și petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

17. fond național de resurse geologice/rezerve de petrol reprezintă totalitatea resurselor/rezervelor evidențiate și înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă de petrol a țării, determinate conform reglementărilor specifice;

18. forță majoră semnifică un eveniment imprevizibil, inevitabil și insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parțială ori totală, a operațiunilor petroliere;

19. înmagazinare subterană reprezintă ansamblul de operațiuni petroliere executate la și de la suprafață pentru introducerea, stocarea în depozite subterane, precum și scoaterea petrolului din acestea, în vederea valorificării;

20. mediu semnifică ansamblul de condiții și elemente naturale, definite conform Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi afectate prin operațiuni petroliere;

21. operare a conductelor magistrale semnifică ansamblul activităților desfășurate pentru realizarea transportului petrolului, construirea, exploatarea, dezvoltarea, întreținerea, repararea, modernizarea și abandonarea conductelor magistrale sau a unor porțiuni din acestea;

22. operare a terminalelor petroliere semnifică ansamblul activităților pentru recepționarea, stocarea și transferul la facilitățile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului și al produselor petroliere;

23. operator semnifică titularul sau o persoană juridică desemnată de titular să conducă operațiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier și să îl reprezinte în relațiile cu autoritatea competentă;

24. operațiuni petroliere semnifică ansamblul de activități de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare a unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul și tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum și operarea terminalelor petroliere;

25. perimetru petrolier reprezintă aria corespunzătoare proiecției la suprafață a conturului părții din scoarța terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum și suprafețele necesare desfășurării activităților de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare și transport al petrolului, situate în afara acestei arii;

26. perimetru de operare a conductelor magistrale și a terminalului petrolier delimitează culoarul de protecție și siguranță a conductelor, terenurile aferente stațiilor de pompare, comprimare și depozitare, precum și instalațiilor de protecție, securitate și comunicații aferente;

27. permis de prospecțiune este actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul neexclusiv, în sensul că se poate acorda simultan mai multor solicitanți, de a efectua lucrări de explorare într-un perimetru petrolier;

28. plan de abandonare semnifică complexul de documentații tehnice, economice, sociale și de mediu care motivează închiderea exploatării și conține acțiunile necesare pentru asigurarea finanțării și realizării efective a măsurilor de încetare a activității;

29. plan de refacere a mediului reprezintă ansamblul măsurilor de refacere și reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ținându-se cont și de opțiunile colectivităților locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, și care conține și proiectul tehnic de realizare a acestora;

30. preț de referință al petrolului reprezintă prețul stabilit de către autoritatea competentă, în baza unei metodologii fundamentate prin studii de specialitate, care se utilizează pentru calculul veniturilor bugetului de stat aferente redevenței petroliere;

31. producție brută de petrol reprezintă cantitățile de petrol extrase din zăcământ, determinate la punctele de măsură, după trecerea prin instalațiile de separare și/sau tratare;

32. provizion de abandonare, de refacere a mediului și de redare în circuitul agricol sau forestier reprezintă suma înregistrată în evidența contabilă și dedusă anual la calculul impozitului pe profit, în condițiile reglementărilor în vigoare;

33. redevență petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condițiile legii, pentru exploatarea unui zăcământ petrolier și a bunurilor aflate în domeniul public, în scopul transportului și tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum și operării terminalelor petroliere; Modificări (1)

34. resursă geologică de petrol semnifică totalitatea cantităților sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite și a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operațiuni petroliere;

35. rezervă de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată că poate fi extrasă în condițiile tehnice și economice existente la data la care a fost calculată; Puneri în aplicare (1)

36. reziliere este actul juridic prin care autoritatea competentă dispune încetarea, în condițiile prezentei legi, a unui acord petrolier;

37. sistem național de transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători, respectiv importatori, la unitățile de prelucrare, spre centrele de distribuție și consum sau la export, stațiile de pompare și comprimare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora; Modificări (1)

38. subcontractant reprezintă persoana juridică ce prestează servicii concesionarului în baza unui contract, care are ca obiect executarea în parte a operațiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier;

39. terminal petrolier reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe și instalații portuare care asigură transferul petrolului de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare, pentru import, respectiv export;

40. titular semnifică persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operațiuni petroliere în baza unui acord petrolier; Referințe în jurisprudență (1)

41. transport desemnează ansamblul activităților pentru operarea conductelor magistrale sau a unor porțiuni din acestea, precum și preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selecționarea, transmisia și livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în tranzit;

42. transportator desemnează orice persoană juridică care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale și/sau de tranzit;

43. tranzit desemnează transportul pe teritoriul României al petrolului provenit dintr-un stat și destinat altui stat;

44. zăcământ comercial desemnează acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol, a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic și economic;

45. zonă de protecție desemnează suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor magistrale și a instalațiilor/infrastructurii aferente, cu o distanță care asigură integritatea tehnică în funcționarea acestora;

46. zona de siguranță desemnează suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor magistrale și a instalațiilor/infrastructurii aferente, cu o distanță stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcție de cerințele de siguranță și intervenție ale acestuia.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    În motivarea soluției de respingere arecursului, Înalta Curte areținut că prin ordinul contestat nu sunt lezate drepturile recurentei izvorând din acordul petrolier și din Legea gazelor pentru că scopul L]egii gazelor, din perspectiva dispozițiilor art. 100 alin. (5) afost acela de aasigura cadrul legal pentru ca toți furnizorii licențiați să beneficieze de un tratament nediscriminatoriu cu privire la accesul la sursele interne de gaze naturale, iar acordul petrolier, așa cum este definit de art. 2 alin. (1) pct. 2 din L]egea petrolului, este un contract de concesiune și se referă la producție, or …] ordinul atacat privește comercializarea gazelor naturale, sau ooperațiune comercială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 7 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 8 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 9 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 10 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 11 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 12 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Referințe în cărți:
Regimul contractelor de concesiune
;
se încarcă...