Parlamentul României

Legea nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 30 iulie 2004.

În vigoare de la 02 august 2004 până la 08 februarie 2011, fiind abrogat prin Lege 1/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"

(8) Instituțiile de învățământ și unitățile de învățământ cu minimum 200 de elevi sau cu minimum 100 de preșcolari sunt instituții publice cu personalitate juridică."

2. La articolul 7, după alineatul (8) se introduc două alineate noi, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:

"

(9) Unitățile de învățământ cu un număr mai mic de 200/100 de elevi/preșcolari se organizează/reorganizează în cadrul unor unități de învățământ cu personalitate juridică aflate în subordinea aceluiași ordonator principal de credite, ca structuri ale acestora.

(10) În mod excepțional, pe baza criteriilor înscrise în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile administrației publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, funcționarea ca persoane juridice a unor unități cu un număr mai mic de 200/100 de elevi/preșcolari."

3. La articolul 24, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

c) filiera vocațională cu profilurile militar, ordine și securitate publică, teologic, sportiv, artistic și pedagogic."

4. Titlul capitolului X al titlului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL X Învățământul militar și învățământul de ordine și securitate publică"

5. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

"

Art. 97. -

(1) Învățământul militar și învățământul de ordine și securitate publică este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și cuprinde: învățământ liceal, învățământ postliceal pentru formarea maiștrilor militari, a subofițerilor și agenților de poliție, învățământ universitar pentru formarea ofițerilor, ofițerilor de poliție și a altor specialiști, învățământ postuniversitar.

(2) Perfecționarea pregătirii cadrelor militare și a personalului de poliție se realizează în instituții de învățământ distincte.

(3) Prevederile referitoare la învățământul militar și învățământul de ordine și securitate publică preuniversitar se aplică în mod corespunzător și învățământului preuniversitar din domeniul transporturilor." Jurisprudență

6. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

"

Art. 98. -

Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele anuale de școlarizare, criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul militar și învățământul de ordine și securitate publică se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, potrivit specificului fiecărei arme, specializări, nivel și formă de organizare a învățământului, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării."

7. Articolul 99 va avea următorul cuprins:

"

Art. 99. -

Planurile de învățământ pentru învățământul liceal, postliceal și superior militar, de ordine și securitate publică, se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și se avizează de Ministerul Educației și Cercetării."

8. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

"

Art. 100. -

Certificatele de absolvire și de competențe profesionale, respectiv diplomele de absolvire și de licență eliberate de instituțiile de învățământ militar și învățământ de ordine și securitate publică, precum și titlurile științifice obținute, dau dreptul deținătorilor legali, după încetarea raporturilor de serviciu cu instituția din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în condițiile legii, la echivalarea studiilor și diplomelor cu cele ale absolvenților instituțiilor civile de învățământ cu profil apropiat, de același nivel."

9. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Procesul de învățământ în unitățile și instituțiile de învățământ militar, precum și în cele de ordine și securitate publică de toate nivelurile se desfășoară în limba română. Admiterea în aceste unități și instituții se poate desfășura și în limba minorităților naționale."

10. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

"

Art. 102. -

Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul învățământului militar și al învățământului de ordine și securitate publică, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot emite ordine, regulamente și instrucțiuni proprii."

11. Alineatul (3) al articolului 117 se abrogă.

12. La articolul 140, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării constituie structuri de experți și se sprijină pe organisme consultative, la nivel național, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional și moral: Consiliul Național pentru Reformă a Învățământului, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Consiliul Național al Bibliotecilor, Consiliul Național pentru Formare și Educație Continuă, comisiile naționale de specialitate pe discipline și structurile manageriale ale programelor de reformă. Componența consiliilor și regulamentele lor de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării. În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării consultă, după caz, societățile științifice naționale ale cadrelor didactice, federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, ca parteneri sociali, și organizațiile studențești și de elevi, recunoscute pe plan național."

13. Articolul 145 va avea următorul cuprins:

"

Art. 145. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar este condusă de consiliul de administrație.

(2) Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație.

(3) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile și deciziile consiliilor locale și cu hotărârile consiliului de administrație al unității. În activitatea de conducere directorul este ajutat, după caz, de directorul adjunct și se bazează pe consiliul profesoral și pe consiliul școlar.

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă și este prezidat de director.

(5) Consiliile prevăzute la alin. (1) și (4) funcționează în baza unor regulamente elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

(6) Consiliul de administrație al unității de învățământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanți ai părinților, 1-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, reprezentantul agenților economici și un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.

(7) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se face în urma câștigării concursului, desfășurat pe baza criteriilor de competență profesională și managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administrație și ale consiliului local. Metodologia concursului se stabilește de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin al ministrului.

(8) Directorii unităților de învățământ preșcolar, ai unităților de învățământ gimnazial și ai unităților de învățământ cu clasele I-X sunt numiți, în urma câștigării concursului, de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de 4 ani.

(9) Directorii unităților din învățământul liceal, postliceal și ai școlilor de arte și meserii sunt numiți, în urma câștigării concursului, prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea inspectorului școlar general, pentru o perioadă de 4 ani.

(10) Directorii unităților destinate activităților extrașcolare sunt numiți de ministrul educației și cercetării, la unitățile direct subordonate Ministerului Educației și Cercetării, și de către inspectorul școlar general, la unitățile din subordinea inspectoratului școlar."

14. La articolul 166, alineatele (3), (4), (41)-(44) și (5)-(9) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Baza materială aferentă procesului de instruire și de educație, prevăzută la alin. (2) și realizată din fondurile statului sau din fondul instituțiilor și întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989 se reintegrează fără plată în patrimoniul Ministerului Educației și Cercetării, al instituțiilor și unităților de învățământ și de cercetare științifică universitară și, după caz, în domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția bunurilor care au intrat în proprietatea agenților economici privați. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol. În aceleași condiții se reintegrează fără plată și imobilele care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăți comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol de predare-preluare. Justa despăgubire se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare. Cuantumul despăgubirii se stabilește în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și ai Ministerului Finanțelor Publice, constituită prin ordin comun.

(4) Baza materială a instituțiilor de învățământ superior de stat și de cercetare științifică universitară este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educației și Cercetării este împuternicit să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituțiile de învățământ superior și de cercetare științifică, pe baza documentației înaintate de acestea.

(41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, școli generale, primare și gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri școlare, școli de arte și meserii și școli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, și sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat și sunt administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, terenurile și clădirile deținute de unitățile de învățământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.

(42) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special public sunt de drept proprietatea unităților de învățământ respectiv și sunt administrate de acestea.

(43) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educației și cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinației bunurilor din baza materială a învățământului fără avizul ministrului educației și cercetării constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bunurilor din baza materială a învățământului fără avizul conform al ministrului educației și cercetării sunt nule. Administrarea procesului educațional din unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat prevăzute la alin. (41) și (42) se face de către inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(44) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile sportive școlare, centrele și cabinetele de asistență psiho-pedagogică, centrele logopedice, cabinetele școlare, precum și alte unități din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare județene și prin delegare către consiliile de administrație ale acestor unități. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective și sunt administrate de acestea.

(5) Construcțiile și terenurile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi transferate decât cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministrului educației și cercetării, fără plată și numai în interes public.

(6) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul instituțiilor de învățământ superior de stat sau în administrarea acestora, se poate face pe bază de contract, încheiat în conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuală. Bunurile, inclusiv terenurile aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, încheiat în conformitate cu prevederile legale, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Educației și Cercetării. Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condițiile prevăzute la alineatele precedente se face cu prioritate pentru activități de învățământ.

(7) Deținătorii de bunuri prevăzute la alin. (3) și (4) care urmează să fie reintegrate în patrimoniul învățământului sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților Ministerului Educației și Cercetării, consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, toate documentele care atestă proprietatea, precum și documentele necesare în vederea înregistrării în evidențele contabile.

(8) Ministerul Educației și Cercetării și, după caz, consiliile județene, Consiliului General al Municipiului București sau consiliile locale acționează în justiție, prin împuterniciții acestora, persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor și predarea documentelor de proprietate. Aceste acțiuni sunt scutite de taxa de timbru.

(9) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând Ministerului Educației și Cercetării sau instituțiilor și unităților de învățământ și cercetare științifică din sistemul învățământului de stat, precum și asupra bunurilor aparținând consiliilor locale, județene și, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni, în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate funciară, cu scutire de la plata taxelor prevăzute de lege."

15. La articolul 166, alineatul (10) se abrogă.

16. Articolul 167 va avea următorul cuprins:

"

Art. 167. -

(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat funcționează ca unități finanțate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază își desfășoară activitatea, de la bugetul de stat și din alte surse, potrivit legii.

(2) Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde: finanțarea de bază și finanțarea complementară.

(3) Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naționale. Finanțarea de bază se asigură prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și din alte venituri ale bugetelor locale.

(4) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ. Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale și din alte surse, potrivit legii.

(5) Finanțarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli materiale și servicii;

c) cheltuieli cu perfecționarea profesională, cu excepția cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat.

(6) Finanțarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) consolidări, investiții și reparații capitale;

b) subvenții pentru internatele și cantinele școlare;

c) cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor și examenelor naționale ale elevilor, cu excepția cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat;

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

e) cheltuieli pentru transportul elevilor;

f) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele șase călătorii pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare și didactice auxiliare;

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative, cultural-artistice, sportive, turistice.

(7) Baza de calcul a fondurilor alocate unităților de învățământ prin și din bugetele locale, pentru finanțarea de bază, o constituie costul standard pe elev/preșcolar. Costul standard pe elev/preșcolar se determină, pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de posturi/catedre legal constituite, de limba de predare, de alți indicatori specifici activității de învățământ, de calitatea procesului de educație și formare profesională, de managementul instituțional, de specificul instruirii și de mediul urban/rural.

(8) Determinarea costului standard pe elev/preșcolar se face de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, pe baza indicatorilor menționați la alin. (7), conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev/preșcolar se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea partenerilor sociali și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

(9) Alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ se face pe baza unei formule de finanțare, care ia în considerare costul standard pe elev/preșcolar, numărul de elevi/preșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor și alți factori.

(10) Alocația financiară stabilită ca parte din finanțarea de bază ce revine unui elev/preșcolar se alocă unității de învățământ în care este înscris elevul.

(11) Finanțarea complementară se face de la bugetul local, în raport cu necesitățile unității de învățământ preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, și se prevede, cu prioritate, după caz, în bugetul propriu al comunei, orașului, municipiului, sectoarelor municipiului București, al municipiului București și, respectiv, al județului. Nivelul acesteia se stabilește pe baza unor programe de finanțare fundamentate de unitățile de învățământ, în funcție de amploarea nevoilor și a posibilităților de finanțare a ordonatorului principal de credite.

(12) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii. Acestea nu diminuează finanțarea de bază și finanțarea complementară. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot organiza activități finanțate integral din venituri proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului de administrație.

(13) Finanțarea de bază și finanțarea complementară a unităților de învățământ se fac pe bază de contract, întocmit conform normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar, încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității în a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ. Contractul se încheie în maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului local. Sumele reprezentând finanțarea de bază și finanțarea complementară se înscriu în bugetul de venituri și cheltuieli.

(14) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește anual, de fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finanțare a învățământului preuniversitar, se aprobă și se execută potrivit prevederilor legale în vigoare.

(15) Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat este ordonator terțiar de credite. Jurisprudență

(16) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor și se folosesc cu aceeași destinație sau, cu aprobarea consiliului de administrație, se utilizează pentru finanțarea altor cheltuieli ale unităților de învățământ.

(17) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special:

a) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanțate de Guvernul României și de organismele financiare internaționale, precum și rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;

b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum și bursele pentru elevii străini și etnicii români din afara granițelor țării;

c) organizarea evaluărilor, simulărilor și examenelor naționale;

d) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice auxiliare, precum și organizarea examenelor naționale de ocupare a posturilor didactice;

e) manualele școlare pentru învățământul obligatoriu și pentru elevii cu dificultăți materiale din învățământul liceal și de arte și meserii;

f) finanțarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe anuale sau multianuale de investiții, modernizare și dezvoltare a bazei materiale a instituțiilor publice de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări și reabilitări de școli și dotări;

g) finanțarea unor programe naționale de protecție socială, stabilite prin reglementări specifice;

h) finanțarea privind organizarea, pentru elevi, de concursuri pe obiecte de învățământ și pe meserii, tehnico-aplicative, științifice, de creație, concursuri și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare, cu participare națională și internațională, precum și olimpiade internaționale pe obiecte de învățământ.

(18) Finanțarea cheltuielilor privind inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, centrele logopedice, cabinetele școlare, cluburile sportive și școlare se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(19) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților de învățământ special se asigură din bugetul consiliului județean, respectiv al sectoarelor municipiului București, și din bugetul de stat.

(20) Consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București asigură fonduri pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene/ale municipiului București.

(21) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, alocă prin hotărâri proprii fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția acestora, în vederea finanțării unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(22) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților privind transportul pe calea ferată și cu metroul se finanțează prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(23) Cheltuielile ocazionate de desfășurarea activității Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar se suportă din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și din alte surse, potrivit legii."

17. Articolul 168 se abrogă.

18. La articolul 169, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 169. -

(1) Unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, de arte și meserii, din mediul rural și periurban, precum și instituțiile de învățământ pentru formarea inițială și continuă a personalului în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, care nu au în proprietate terenuri agricole în extravilan, primesc în administrare, pentru constituirea lotului didactic experimental sau a terenurilor de instrucție specifică, ori pentru amenajarea de poligoane o suprafață de 1 hectar pentru școlile primare, 2 hectare pentru școlile gimnaziale, 3 hectare pentru liceele pedagogice, militare, de ordine și securitate publică, minimum 5 hectare pentru instituțiile de învățământ postliceal și superior militar/ordine și securitate publică și minimum 10 hectare pentru unitățile de învățământ liceal și școlile de arte și meserii cu profil agricol, agromontan și silvic, în echivalent arabil."

19. La articolul 170, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 170. -

(1) Finanțarea învățământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel puțin 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o creștere permanentă a alocațiilor bugetare, în concordanță cu următoarele cerințe:

a) considerarea dezvoltării învățământului ca prioritate națională pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internaționale;

b) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea pieței muncii;

c) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare pentru integrare la vârf în viața științifică mondială."

20. La articolul 170, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Pentru finanțarea învățământului de stat din fonduri publice se asigură anual o creștere a alocațiilor bugetare până la minimum 6% din produsul intern brut în anul 2007."

21. La articolul 170, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Sistemul de finanțare a învățământului preuniversitar de stat asigură descentralizarea fondurilor la nivelul unităților de învățământ. Modalitățile concrete de proiectare, repartizare și execuție bugetară a fondurilor destinate învățământului preuniversitar de stat se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice și cu Ministerul Administrației și Internelor, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice."

22. La articolul 170, alineatele (4) și (5) se abrogă.

23. La articolul 170, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Învățământului superior i se alocă un fond distinct pentru cercetare științifică universitară din bugetul global al cercetării științifice. Alocarea fondurilor de finanțare a cercetării științifice universitare se face după criterii competitive, în funcție de prioritățile naționale și de performanțele obținute sau anticipate. Competiția pentru fondurile de finanțare a cercetării științifice universitare este deschisă tuturor instituțiilor de învățământ superior acreditate, precum și unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, atestate pentru a desfășura activități de cercetare-dezvoltare. Alocarea fondurilor pentru finanțarea cercetării științifice universitare se face de către Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior."

24. Articolul 174 va avea următorul cuprins:

"

Art. 174. -

Pentru învățământul de stat preșcolar și obligatoriu se asigură gratuit manualele școlare. Beneficiază de aceeași gratuitate și elevii din învățământul secundar superior ai căror părinți au venitul lunar pe membru de familie egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară."

Art. II. -

Pentru asigurarea aplicării corecte a principiilor noului sistem de finanțare și administrare a unităților de învățământ în întregul sistem de învățământ preuniversitar de stat, prevederile prezentei legi se vor aplica eșalonat, în perioada septembrie 2004 - decembrie 2007, după cum urmează:

a) începând cu luna septembrie 2004, consiliile locale și județene, împreună cu inspectoratele școlare județene, trec la reorganizarea rețelei școlare și constituie consiliile de administrație ale unităților de învățământ în conformitate cu prevederile art. 7 și ale art. 145 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificările de structură ale rețelei școlare se pun în aplicare succesiv, în lunile septembrie ale anilor 2004, 2005 și 2006;

b) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării elaborează și supune spre aprobare Guvernului metodologiile prevăzute în prezenta lege;

c) Ministerul Educației și Cercetării reorganizează, în concordanță cu prevederile prezentei legi, Programul național de pregătire managerială a directorilor de școli; Jurisprudență

d) sistemul de finanțare de bază a unităților de învățământ preuniversitar prevăzut la art. 167-170 și la art. 174 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu anul financiar 2005. Județele care aplică sistemul de finanțare de bază în anii 2005 și 2006 se nominalizează prin hotărâre a Guvernului. De asemenea, prin hotărâre a Guvernului se stabilește data aplicării acestui sistem în municipiul București.

Art. III. -

Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 15 iulie 2004.

Nr. 354.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...