Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale

Art. 17. -

Obligațiile comune ale titularilor de licențe din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt următoarele:

a) să întocmească, să prezinte spre verificare ANRGN și să publice rapoarte contabile anuale, în conformitate cu legislația în vigoare; în sistemul de contabilitate internă a acestora se vor ține conturi separate pentru activitățile de înmagazinare, producție, transport, distribuție și furnizare a gazelor naturale, asemenea evidenței contabile specifice corespunzătoare activităților respective realizate de operatorii din sector, în vederea evitării discriminării, subvenționării încrucișate și denaturării concurenței; Modificări (1)

b) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți;

c) să furnizeze informații necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalți operatori licențiați și solicitanților/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;

d) să dețină toate autorizațiile și licențele prevăzute de legislația în vigoare;

e) să respecte condițiile de valabilitate asociate autorizațiilor și licențelor emise de ANRGN; Modificări (1)

f) să avizeze proiectele și să urmărească execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale, în limitele drepturilor conferite prin licență; Jurisprudență

g) să ia toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantităților de gaze naturale în unități de energie, astfel încât, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, facturarea cantităților de gaze naturale să se facă în baza energiei conținute de acestea; Modificări (1), Referințe (1)

h) să pună la dispoziție ANRGN copii de pe toate contractele de import și, la cerere, contractele de tranzit al gazelor naturale, după caz; Modificări (1)

i) să solicite ANRGN, pentru fiecare perioadă de reglementare pentru care se stabilesc tarife și prețuri reglementate, avizarea programelor de investiții, în vederea recunoașterii costurilor și încadrării acestora în tarifele sau prețurile aprobate; solicitarea avizului se realizează cu cel puțin 60 de zile anterior termenului de depunere a fundamentărilor pentru tarifele sau prețurile reglementate. Modificări (1)

Art. 18. -

Producătorul de gaze naturale este persoana juridică titulară de acord petrolier, de autorizație pentru înființarea instalațiilor tehnologice de suprafață aferente activității de producție, după caz, de autorizație de funcționare a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente activității de producție și titulară de licență de furnizare, în condițiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de producție a gazelor naturale.

Art. 19. -

Obligațiile principale ale producătorului de gaze naturale sunt:

a) să asigure operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor tehnologice de suprafață aferente extracției, tratării, comprimării și măsurării gazelor naturale în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului;

b) să asigure accesul furnizorilor și al consumatorilor eligibili la conductele din amonte în condiții nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice.

Art. 20. -

Principalele drepturi ale producătorului de gaze naturale sunt:

a) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRGN; Modificări (1)

b) să comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extracție;

c) să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor;

d) să refuze accesul terților la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes național. Jurisprudență

(2) Lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrări de utilitate publică. Jurisprudență

Art. 22. -

În vederea asigurării independenței operatorului de transport, se aplică următoarele criterii minime:

a) persoanele care asigură conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizării gazelor naturale;

b) operatorul de transport trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea rețelei de transport;

c) operatorul de transport stabilește un program de măsuri, astfel încât să existe garanția că practicile discriminatorii sunt excluse, și asigură condițiile monitorizării acestuia.

Art. 23. -

(1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare aparținând producătorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din țările vecine, până la robinetul de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare aparținând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din țările vecine. Modificări (1)

(2) SNT face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică. Jurisprudență

Art. 24. - Modificări (1)

Operatorul SNT nu se va angaja, în mod direct sau indirect, în operațiuni de exploatare, extracție, distribuție și furnizare la consumatori a gazelor naturale, inclusiv prin deținerea de acțiuni sau pachete de acțiuni ori printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care desfășoară astfel de activități.

Art. 25. -

Operatorul SNT are obligația de a asigura:

a) operarea SNT și asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea și funcționarea SNT în condiții de siguranță;

b) întreținerea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea SNT în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului;

c) realizarea, întreținerea și dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date, care să permită monitorizarea și conducerea operativă a funcționării SNT al gazelor naturale;

d) accesul terților la SNT, conform unor reglementări specifice, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;

e) elaborarea și aplicarea regimurilor optime de transport și de livrare pentru cantitățile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatori de înmagazinare și/sau consumatori, pentru o anumită perioadă, conform contractelor încheiate;

f) elaborarea și actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de graniță, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;

g) întocmirea și urmărirea bilanțului de gaze naturale intrate în sistem și, respectiv, ieșite din sistem;

h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, în concordanță cu nivelul actual al consumului și având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum și evoluția celor existente, în condiții de eficiență economică și de siguranță în exploatare;

i) deținerea în depozitele subterane a cantităților necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT, în condițiile unor reglementări specifice emise de ANRGN; Modificări (1)

j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare.

Art. 26. - Jurisprudență

Operatorul SNT are, în principal, următoarele drepturi:

a) să perceapă tarife nediscriminatorii, corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN aplicabile; Modificări (1)

b) prin derogare de la prevederile art. 24, să comercializeze cantitățile proprii de gaze naturale primite ca plată pentru serviciile de tranzit;

c) să refuze accesul terților la SNT, în condițiile prevăzute la art. 64;

d) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea sistemului de transport, conform reglementărilor specifice; Jurisprudență

e) să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor;

f) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRGN; Modificări (1)

g) să elaboreze reglementări obiective, transparente și nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic, și să le supună spre aprobare ANRGN; Modificări (1)

h) să stocheze gaze naturale în SNT, în condițiile unor reglementări specifice emise de ANRGN; Modificări (1)

i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, să folosească, cu acordul autorității publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele SNT, precum și pe cele utilizate pentru lucrările de execuție, exploatare, întreținere și reparații; Jurisprudență

j) prin exceptare de la prevederile art. 24, să efectueze operațiuni comerciale de cumpărare-vânzare a gazelor naturale, în condițiile stabilite și în limitele aprobate de ANRGN, strict în vederea asigurării echilibrului fizic și menținerii în parametri operaționali a SNT; evidențele contabile privind astfel de operațiuni vor fi ținute distinct de cele privind activitatea de transport. Modificări (1)

Art. 27. - Jurisprudență

Tranzitul de gaze naturale constă în transportul prin SNT și/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat și destinate unui stat terț.

Art. 28. -

Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice și comerciale, cu respectarea legislației în vigoare și a acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 29. -

Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurată de către operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacităților de tranzit.

Art. 30. -

(1) Operatorul SNT va asigura, în limitele capacităților disponibile, accesul terților la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale provenite dintr-un alt stat și destinate unui stat terț.

(2) Accesul terților la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale se realizează conform reglementărilor specifice emise de ANRGN. Modificări (1)

(3) Contractele viitoare de tranzit și orice alocare de capacități prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea dreptului de acces la rețea al terților, în conformitate cu reglementări specifice elaborate de ANRGN. Modificări (1)

Art. 31. -

Delimitarea sistemelor de distribuție de cele de transport/producție și de cele ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a transportatorului/producătorului sau a altui distribuitor până la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, la ieșirea din robinetul de branșament la consumatori.

Art. 32. - Jurisprudență

Activitatea de distribuție a gazelor naturale constituie serviciu public de interes național.

Art. 33. -

(1) Serviciul public de distribuție a gazelor naturale se concesionează conform prevederilor legale în vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale (municipiu, oraș, comună). Jurisprudență

(2) Concedentul serviciului de distribuție, în condiții justificate, poate decide organizarea licitației de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe localități aferente unei unități administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul de distribuție a fost deja concesionat.

(3) Participanții la licitația de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale trebuie să dețină licență provizorie în sectorul gazelor naturale emisă de ANRGN. Modificări (1)

Art. 34. -

În vederea asigurării independenței operatorului de distribuție, se aplică următoarele criterii minime:

a) persoanele care asigură conducerea operatorului de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct sau indirect, de coordonarea producției și furnizării gazelor naturale;

b) operatorul de distribuție trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea rețelei de distribuție;

c) operatorul de distribuție stabilește un program de măsuri, astfel încât să existe garanția că practicile discriminatorii sunt excluse, și asigură condițiile monitorizării acestuia.

Art. 35. - Jurisprudență

Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a) să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmând a se desfășura în baza licenței de distribuție;

b) să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu operatorul SNT, și, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în stațiile de reglare de sector;

c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, și să asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung;

d) să asigure accesul terților la sistemele de distribuție, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de distribuție, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRGN; Modificări (1)

e) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze naturale intrate și ieșite din sistemul propriu;

f) să evite subvenția încrucișată între categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru rezervarea capacității de distribuție;

g) să preia pentru o perioadă determinată, la solicitarea și conform reglementărilor ANRGN, operarea unui sistem de distribuție al cărui operator inițial a fost sancționat cu retragerea licenței de distribuție; Modificări (1)

h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

i) să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale.

Art. 36. -

Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență

a) să desfășoare activități comerciale legate de serviciul de distribuție a gazelor naturale;

b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN aplicabile; Modificări (1)

c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, să folosească, cu acordul autorității publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii; Jurisprudență

d) să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații, precum și în alte situații prevăzute de prezenta lege sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) să aibă acces la instalațiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor și, ori de câte ori este necesară intervenția, potrivit legii;

f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respectă prevederile legislației în vigoare; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuție, în condițiile unor reglementări specifice emise de ANRGN; Modificări (1)

h) să refuze accesul la sistemul de distribuție în condițiile prevăzute la art. 64;

i) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRGN. Modificări (1)

Art. 37. -

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

a) asigurării securității în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) armonizării variațiilor consumului sezonier, zilnic și orar cu sursele de gaze disponibile;

c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;

d) realizării serviciului public obligatoriu;

e) asigurării consumului propriu de către consumatorii eligibili;

f) realizării altor activități comerciale.

Art. 38. -

Operatorul de înmagazinare are, în principal, următoarele obligații:

a) operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare, în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului;

b) asigurarea accesului terților la depozitele de înmagazinare, în condiții nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice emise de ANRGN. Modificări (1)

Art. 39. -

Operatorul depozitului de înmagazinare are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN; Modificări (1)

b) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRGN; Modificări (1)

c) să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor;

d) să refuze în mod justificat accesul terților la depozitele de înmagazinare.

Art. 40. -

Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a) să desfășoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale, cu precizarea că pentru piața reglementată contractele se încheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru;

b) să respecte standardele de performanță pentru serviciul de furnizare;

c) să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piața reglementată, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situați în zonele pentru care furnizorul deține și licență de distribuție a gazelor naturale; Jurisprudență

d) să asigure continuitatea și siguranța în furnizarea gazelor naturale contractate.

Art. 41. -

Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem și/sau cu alți furnizori;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform prețurilor stabilite de ANRGN și prevederilor contractelor-cadru; Modificări (1)

c) să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem și/sau alți furnizori, în condițiile specificate în contracte. Jurisprudență

Art. 42. - Derogări (1)

Consumatorul nu are dreptul să vândă gazele naturale achiziționate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Dispoziții generale
Politici în domeniul gazelor naturale
Autoritatea de reglementare
Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Autorizații și licențe
Atestarea în sectorul gazelor naturale
Acces și refuz de acces
Magistrale directe
Obligațiile ce decurg din prestarea serviciului public
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Interdicții
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Reviste:
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
;
se încarcă...