Dispoziții generale | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal necesar pentru desfășurarea activităților specifice sectorului gazelor naturale, în condiții de competitivitate și transparență.

(2) Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiții de creștere a eficienței energetice și prin constituirea unui cadru instituțional corespunzător.

Art. 2. -

(1) Obiectivele și principiile prezentei legi sunt:

a) siguranța și continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) eficiența economică, în general, și eficiența energetică, în special;

c) protecția mediului;

d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

e) promovarea și asigurarea concurenței pe piața de gaze naturale;

f) armonizarea legislației naționale cu legislația comunitară în domeniu, cu respectarea principiului subsidiarității;

g) transparența prețurilor și a tarifelor reglementate la gazele naturale;

h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiții de eficiență economică și protecție a mediului;

i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;

j) interconectarea Sistemului național de transport al gazelor naturale la sistemele europene;

k) asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea liberalizării pieței gazelor naturale și a accesului nediscriminatoriu al terților la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare, sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale;

l) operarea instalațiilor tehnologice de suprafață din câmpurile de producție, a depozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale, în condiții de siguranță și eficiență;

m) asigurarea capacității de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât și pentru cele strategice. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) revine Ministerului Economiei și Comerțului, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competențelor și atribuțiilor acestora. Modificări (1)

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. acces la depozite de înmagazinare - dreptul unui producător, furnizor, transportator, consumator eligibil și/sau al persoanelor juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;

2. acces la sistemul de distribuție - dreptul unui furnizor și/sau consumator de a utiliza sistemul de distribuție; Referințe în jurisprudență (1)

3. acces la sistemul de transport - dreptul unui producător, distribuitor, operator de înmagazinare, furnizor, consumator și/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;

4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN; Modificări (1)

5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoană juridică care desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități: producție, transport, distribuție, furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum și activități de proiectare și execuție, aferente acestora;

6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat să consume gaze naturale (combustibil sau materie primă), cu îndeplinirea condițiilor legale pentru funcționare, parte componentă a instalației de utilizare a gazelor naturale;

7. autorizație - actul administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice; Modificări (1)

8. aviz tehnic - documentul necesar obținerii unei autorizații, emis de către operatorul de sistem în urma analizei unei documentații de proiectare, care atestă respectarea condițiilor impuse de prescripțiile tehnice și de legislația în vigoare;

9. bunuri proprietate a terților - obiective componente ale Sistemului național de transport sau ale sistemelor de distribuție, puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licențiați pentru realizarea serviciilor publice de interes național de transport sau de distribuție, bunuri neincluse în patrimoniul acestora; Referințe în jurisprudență (1)

10. capacitate disponibilă - capacitatea utilizabilă de transport, de distribuție sau a depozitului de înmagazinare, determinată în condițiile reglementărilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispoziție utilizatorilor sau consumatorilor;

11. cod - colecție de reglementări cu caracter tehnic și comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli și proceduri obligatorii pentru agenții economici din sectorul gazelor naturale;

12. conductă de alimentare din amonte - conductă, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producție/înmagazinare până la sistemul de transport/distribuție;

13. conductă de interconectare - conductă de transport care traversează o frontieră dintre state pentru unicul scop al conectării sistemelor de transport naționale ale acestor state;

14. conductă magistrală - conductă care funcționează în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori și, respectiv, tranzitul între punctele de intrare și punctele de ieșire în/din țară;

15. conductă magistrală dedicată - conductă magistrală, incluzând instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;

16. consumator - persoana fizică sau juridică care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu; Modificări (1)

17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;

18. consumator eligibil - consumatorul care poate să aleagă furnizorul și care are acces la sistem în condițiile menționate în prezenta lege;

19. consumator casnic - consumatorul care achiziționează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

20. consumator noncasnic - consumatorul care achiziționează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;

21. depozit de înmagazinare subterană - spațiul din scoarța terestră având calități naturale sau dobândite ca urmare a unor operațiuni petroliere sau activități miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea și extragerea unor volume de gaze naturale;

22. dispecerizare - activitatea specifică de corelare și echilibrare permanentă și operativă, la nivelul sistemelor, a cantităților de gaze naturale intrate și, respectiv, ieșite, la parametrii rezultați din obligațiile de livrare, precum și luarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor excepționale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamități naturale, avarii majore și altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice; Referințe în jurisprudență (3)

23. distribuția gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuție în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv;

24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comercială de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, desfășurată de o persoană juridică, în baza licenței de furnizare, în condițiile prezentei legi;

25. furnizor - persoană juridică titulară a licenței de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;

26. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide;

27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;

28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă și stocat în recipiente speciale;

29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu conținut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena și propilena sau unul dintre izomerii lor izolați;

30. instalație de utilizare - ansamblul de conducte, aparate și accesorii, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situat după stația/postul de reglare a presiunii și măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuție;

31. instalație tehnologică de suprafață aferentă înmagazinării gazelor naturale - instalația utilizată pentru înmagazinarea gazelor naturale și care este exploatată de un titular de licență de înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalațiile GNL utilizate pentru stocare;

32. înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de titularul licenței de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane și pentru injecția, depozitarea și extracția din aceste capacități a unor cantități determinate de gaze naturale;

33. întreprindere integrată pe verticală - întreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale care îndeplinește cel puțin una dintre activitățile reglementate de transport, distribuție, GNL sau depozitare și cel puțin una dintre activitățile de producție ori de furnizare a gazelor naturale;

34. întreprindere integrată pe orizontală - întreprindere din sectorul gazelor naturale care desfășoară cel puțin una dintre activitățile de producție, transport, distribuție, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum și o activitate din afara sectorului gazelor naturale;

35. licență - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfășura activități comerciale și/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activitățile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare și distribuție a gazelor naturale; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

36. licență provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitație publică în vederea obținerii concesiunii serviciilor publice de distribuție a gazelor naturale; Modificări (1)

37. magistrală directă - conductă de gaze naturale complementară sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator eligibil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;

38. monopol natural în domeniul gazelor naturale - situație în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distribuție a gazelor naturale se asigură de către un singur operator pentru o zonă determinată;

39. operator de înmagazinare - persoană juridică titulară a licenței de înmagazinare;

40. operator de distribuție (distribuitor) - persoană juridică titulară a licenței de distribuție, în condițiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;

41. operator de transport (transportator) - persoană juridică titulară a licenței de transport, în condițiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;

42. preț reglementat - prețul la care este realizată furnizarea către consumator, în baza unui contract-cadru, în condițiile stabilite de ANRGN; Modificări (1)

43. racord - conducta de legătură între o ramură principală (conductă din amonte, conductă de transport, conductă de distribuție a gazelor naturale) și o stație de măsurare sau o stație de reglare, măsurare, predare a gazelor naturale, care alimentează un sistem de distribuție, un consumator sau un grup de consumatori;

44. rețea de transport și/sau de distribuție - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice;

45. rezervare de capacitate - menținerea unei părți din capacitatea disponibilă de transport/distribuție/înmagazinare la dispoziția utilizatorilor în vederea transportului/distribuției/înmagazinării unei cantități de gaze naturale determinate;

46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalațiilor și activităților desfășurate de agenții economici pentru producția, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distribuția, furnizarea și utilizarea gazelor naturale, precum și instalațiile și echipamentele folosite pentru realizarea acestor activități;

47. securitatea și continuitatea alimentării - totalitatea măsurilor luate de către operatorii licențiați în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor și al asigurării livrărilor către clienți în condiții de siguranță;

48. servicii auxiliare - ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de operatorul de transport/operatorul de distribuție/operatorul de înmagazinare pentru și în legătură cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distribuție, după caz, dispecerizarea cantităților de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;

49. serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligația care constă în activitatea organizată și/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerințelor de interes public din sectorul gazelor naturale;

50. siguranță - asigurarea continuității în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de funcționare și securitatea tehnică a obiectivelor;

51. sistem de distribuție - rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare; Referințe în jurisprudență (1)

52. Sistemul național de transport (SNT) - rețea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum și instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, care funcționează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcți, la înmagazinare, la export și către beneficiarii din terțe țări; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

53. stocare în conductă - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport și distribuție a gazelor, dar excluzând instalațiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care își realizează activitățile proprii;

54. transportul gazelor naturale - activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

55. zonă de protecție - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spațiu, în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților și al construcțiilor, stabilite prin norme tehnice;

56. zonă de siguranță - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Dispoziții generale
Politici în domeniul gazelor naturale
Autoritatea de reglementare
Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Autorizații și licențe
Atestarea în sectorul gazelor naturale
Acces și refuz de acces
Magistrale directe
Obligațiile ce decurg din prestarea serviciului public
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
;
se încarcă...