Art 109 Infracțiuni și contravenții | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni și contravenții -
Art. 109.
-

Constituie contravenții la normele privind desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale următoarele fapte:

1. proiectarea, avizarea, execuția, recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate;

2. proiectarea și/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fără obținerea acordurilor, aprobărilor, avizelor și autorizațiilor necesare;

3. proiectarea și/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu; Modificări (1)

4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încălcarea prevederilor art. 80 și 81; Modificări (1)

5. executarea de lucrări noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzând instalațiile de utilizare de orice fel, fără urmărirea acestora de către un operator licențiat și/sau fără verificarea documentației tehnice de execuție de către un verificator atestat conform prevederilor legale;

6. executarea sau modificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără avizarea documentației tehnice de execuție de către operatorul licențiat;

7. utilizarea de echipamente, instalații, aparate, produse și procedee neconforme cu reglementările tehnice în vigoare;

8. utilizarea de echipamente, instalații și aparate care nu au efectuată verificarea tehnică în termen;

9. avizarea proiectelor de execuție ale căror soluții tehnice nu se încadrează în prevederile și reglementările tehnice din sectorul gazelor naturale;

10. derularea de către investitor și/sau beneficiar a oricărui contract ce are ca obiect executarea de lucrări de construcții-montaj pentru înființări și/sau modificări ale unor capacități din sectorul gazelor naturale, fără obținerea autorizației de înființare și/sau a autorizației de modificare, a acordurilor și avizelor necesare;

11. neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate pentru autorizațiile obținute conform art. 49;

12. neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate pentru autorizațiile/licențele obținute conform art. 43-46;

13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fără acordul scris al operatorului licențiat;

14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de către ANRGN; Modificări (1)

15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanță din sectorul gazelor naturale;

16. folosirea unor practici menite să influențeze formarea liberă a prețurilor pe piața gazelor naturale;

17. sistarea nejustificată a alimentării consumatorului;

18. execuția, exploatarea și manevrarea necorespunzătoare a unor instalații și echipamente, cu încălcarea condițiilor tehnice de securitate și care pot dăuna persoanelor fizice, proprietății și/sau mediului;

19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare și la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale al solicitanților interni sau externi;

20. revânzarea gazelor naturale de către consumatori;

21. refuzul de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum și obstrucționarea efectuării acestora; Modificări (1)

22. nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori eronată a datelor și informațiilor solicitate de ANRGN și nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; Modificări (1)

23. proiectarea și/sau execuția de lucrări pentru alt agent economic decât cel pentru care instalatorul autorizat a pus la dispoziție legitimația proprie în vederea autorizării de către ANRGN a acestuia conform regulamentului specific; Modificări (1)

24. neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și nerezervarea capacității minime pentru transportator;

25. întârzierea nejustificată în realimentarea consumatorilor după întrerupere;

26. nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță, stabilite conform legii;

27. nerespectarea reglementărilor privind prețurile și tarifele;

28. emiterea acordurilor și avizelor privind accesul la sistemele de producție, transport, înmagazinare și alimentare cu gaze naturale, fără respectarea prevederilor legale;

29. nerespectarea prevederilor acordurilor și avizelor privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de transport, de înmagazinare/stocare și de alimentare cu gaze naturale;

30. nerespectarea dispozițiilor privind separarea legală a activităților reglementate în sectorul gazelor naturale;

31. executarea fără acordul operatorului licențiat a oricărei operații sau intervenții, de orice natură, la conductele, aparatele, instalațiile de măsurare și accesoriile aferente obiectivelor/sistemelor de producție, înmagazinare/stocare, transport, tranzit și la sistemele de alimentare cu gaze naturale;

32. neurmărirea lucrărilor de construcții-montaj și neîntocmirea documentelor specifice de către operatorul care le-a avizat;

33. punerea în funcțiune de către instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost avizate, recepționate și pentru care nu s-a obținut autorizație de funcționare;

34. racordarea de către instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze naturale la instalațiile existente și punerea în funcțiune a acestora fără aprobarea operatorului licențiat;

35. semnarea documentațiilor definitive de către un instalator autorizat pentru lucrări pe care acesta nu le execută sau nu le supraveghează direct;

36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 99 Prețuri și tarife
Art 100 Prețuri și tarife
Art 101 Prețuri și tarife
Art 102 Infracțiuni și contravenții
Art 103 Infracțiuni și contravenții
Art 104 Infracțiuni și contravenții
Art 105 Infracțiuni și contravenții
Art 106 Infracțiuni și contravenții
Art 107 Infracțiuni și contravenții
Art 108 Infracțiuni și contravenții
Art 109 Infracțiuni și contravenții
Art 110 Infracțiuni și contravenții
Art 111 Infracțiuni și contravenții
Art 112 Infracțiuni și contravenții
Art 113 Infracțiuni și contravenții
Art 114 Infracțiuni și contravenții
Art 115 Infracțiuni și contravenții
Art 116 Infracțiuni și contravenții
Art 117 Infracțiuni și contravenții
Art 118 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 119 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...