Acces și refuz de acces | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Acces și refuz de acces

Art. 61. -

Accesul terților la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport și la sistemele de distribuție a gazelor naturale se realizează în regim reglementat.

Art. 62. -

Accesul la SNT, la sistemele de distribuție și la conductele din amonte are două componente: racordarea la sistem și utilizarea acestuia.

Art. 63. -

Racordarea se realizează pe bază de tarif, plătit de solicitant, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRGN. Modificări (1)

Art. 64. - Jurisprudență

Refuzul accesului terților la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la SNT și la sistemele de distribuție a gazelor naturale se poate face în următoarele situații:

a) capacitatea este insuficientă;

b) nu există obiective/conducte părți componente ale sistemelor la care urmează a fi realizată conectarea;

c) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și siguranța în exploatare;

d) aparatele de utilizare solicitate nu se încadrează în cerințele minime privind siguranța în funcționare și protecția mediului, prevăzute de legislația în vigoare;

e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăți economice și/sau financiare în ceea ce privește activitatea reglementată în cauză, pentru titularul de licență/autorizație căruia i se solicită accesul;

f) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme și/sau în depozite nu corespunde cerințelor impuse de reglementările în vigoare;

g) neîndeplinirea obligației de plată a contravalorii serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunzător clauzelor contractuale.

Art. 65. - Jurisprudență

(1) Operatorul licențiat care refuză accesul din lipsă de capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor părți componente ale sistemelor la care urmează a fi realizată racordarea este obligat să finanțeze lucrările necesare, dacă acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul solicitanților.

(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licențiat, solicitantul are dreptul să participe, în colaborare cu acesta, la finanțarea obiectivelor/conductelor, sub condiția încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în funcțiune a acestora. Modificări (1)

(3) Solicitantul își poate recupera investiția în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 66. -

Pentru soluționarea divergențelor, în cazul refuzului nejustificat de acces, ANRGN va emite o hotărâre în termen de 60 de zile de la primirea reclamației. Modificări (1)

Art. 67. -

În îndeplinirea prevederilor art. 66 se constituie în cadrul ANRGN Comisia de soluționare a refuzului de acces la sistemele de transport, distribuție, înmagazinare subterană și la conductele din amonte; organizarea și funcționarea comisiei se vor face în baza unor reglementări specifice emise de ANRGN. Modificări (1)

Art. 68. -

Hotărârea comisiei prevăzute la art. 67 are caracter definitiv, putând fi atacată, în termenul prevăzut de lege, la Curtea de Apel București.

Art. 69. -

Gradul de deschidere a pieței gazelor naturale se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Dispoziții generale
Politici în domeniul gazelor naturale
Autoritatea de reglementare
Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Autorizații și licențe
Atestarea în sectorul gazelor naturale
Acces și refuz de acces
Magistrale directe
Obligațiile ce decurg din prestarea serviciului public
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Interdicții
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...