Parlamentul României

Legea nr. 408/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19 octombrie 2004.

În vigoare de la 21 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 58 din 29 iulie 2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) CENAFER este organismul național specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului cu atribuții în siguranța circulației în transportul feroviar, securitatea transporturilor și calitatea serviciilor feroviare, precum și participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

CENAFER se finanțează, în principal, din venituri proprii constituite din tarifele prevăzute pentru activități specifice și din alte surse atrase."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Patrimoniul inițial al CENAFER se constituie prin preluarea activului și pasivului Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului CFR București și a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., conform datelor din ultimul bilanț contabil al acesteia, încheiat până la data preluării."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Cheltuielile de investiții necesare pregătirii personalului la nivelul cerințelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează din venituri proprii, din creditele externe sau interne, contractate în condițiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii și din alte surse legal constituite."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Prestațiile și serviciile asigurate de către CENAFER se realizează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la propunerea consiliului."

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Personalul CENAFER are calitatea de instructor care asigură pregătirea teoretică și practică.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior autorizate, cu studii de lungă sau scurtă durată, după caz, cu diplomă și să aibă vechimea corespunzătoare în domeniul de referință. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestați în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru desfășurarea procesului de pregătire și perfecționare profesională, CENAFER poate folosi, în condițiile legii, cadre didactice universitare, precum și alți specialiști români și străini."

7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) La încheierea cursurilor de pregătire pentru efectuarea activităților cu specific feroviar se va susține un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecționare profesională se va prezenta și se va susține o lucrare de absolvire."

8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) Personalul nepreluat se disponibilizează în condițiile legii."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 octombrie 2004.

Nr. 408.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...