Parlamentul României

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Modificări (2), Puneri în aplicare (6), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 din 09 noiembrie 2004.

În vigoare de la 01 iulie 2006
Publicare aplicabilă de la 01 iulie 2006 până la 17 iulie 2007, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează:

a) înființarea, organizarea, funcționarea și supravegherea prudențială a sistemului fondurilor de pensii administrate privat; Modificări (1)

b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu.

(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.

(3) Administratorul primește contribuțiile participanților, gestionează și investește resursele financiare ale fondului de pensii administrat privat, calculează și plătește pensiile private.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: Modificări (1)

1. activele financiare reprezintă fonduri monetare, acțiuni, obligațiuni, titluri de valoare și alte valori mobiliare;

2. activul personal reprezintă suma din contul unui participant, care cuprinde contribuțiile plătite, drepturile cuvenite în calitate de beneficiar, accesoriile aferente acestora, precum și veniturile din investirea acestora;

3. activul personal net reprezintă activul personal diminuat cu sumele aferente comisioanelor legale și cu penalitățile de transfer, după caz;

4. actul de aderare este contractul încheiat între participant și administrator în vederea înscrierii la un fond de pensii administrat privat, care conține principalele prevederi ale contractului de societate civilă, ale celui de administrare și de depozitare;

5. acționar semnificativ este persoana fizică sau juridică care, nemijlocit și singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, acționând în mod concertat, exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel puțin 5% din capitalul social al administratorului, fie i-ar conferi cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, sau care dau posibilitatea să exercite o influență semnificativă asupra conducerii administratorului;

6. administratorul este societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private;

7. administratorul special este persoana juridică desemnată de către Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, cu atribuțiile prevăzute în prezenta lege; Modificări (1)

8. agentul de marketing al fondului de pensii este persoana fizică sau juridică mandatată de administrator să obțină acordul de aderare a participanților;

9. auditorul financiar este persoana juridică sau persoana fizică activă, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România;

10. beneficiarul reprezintă moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficii colaterale reprezintă orice avantaje oferite de administrator, de agenții de marketing sau de persoanele afiliate acestora, cum ar fi facilitățile bănești, plata penalităților pentru încetarea plății contribuției la alte fonduri de pensii sau cadouri, altele decât beneficiile care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar la fondul de pensii;

12. Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, denumită în continuare Comisia, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, a cărei autoritate se exercită pe întregul teritoriu al României și care funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Până la data înființării Comisiei, toate atribuțiile acesteia sunt exercitate de către departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; Modificări (1)

13. consiliul de coordonare este organul de reprezentare a participanților la fondul de pensii administrat privat în relația cu administratorul;

14. contractul de administrare este contractul încheiat între administrator și consiliul de coordonare, având ca obiect administrarea fondului de pensii administrat privat;

15. contractul de depozitare este contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;

16. contribuția la un fond de pensii administrat privat reprezintă suma plătită lunar de participant, denumită în continuare contribuție;

17. contul participantului este suma unităților de cont cuvenite acestuia;

18. depozitarul reprezintă o instituție de credit, persoană juridică română, sau o sucursală a unei instituții de credit străine, în condițiile legii, autorizată să funcționeze pe teritoriul României și avizată de Comisie în domeniul reglementat de prezenta lege;

19. fondul de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii, reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;

20. Fondul de garantare a pensiilor este fondul înființat la nivel național, prin lege specială, din contribuții ale administratorilor și furnizorilor de pensii private, având scopul de a proteja drepturile participanților și beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat;

21. fondul de rezervă este fondul constituit obligatoriu de fiecare administrator în scopul asigurării ratei minime de rentabilitate, precum și al compensării drepturilor participanților și beneficiarilor, după caz, până la nivelul cuvenit;

22. furnizorul de pensii private, denumit în continuare furnizor de pensii, este o societate de pensii sau o societate comercială, constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile legii speciale, care are obiect exclusiv de activitate fie administrarea fondurilor de pensii, calculul și plata pensiilor, fie numai calculul și plata pensiilor private, după caz;

23. instituția de colectare este instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale;

24. instituția de evidență este instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii;

25. normele reprezintă reglementările cu caracter obligatoriu emise de Comisie în aplicarea prezentei legi;

26. participantul este persoana fizică ce contribuie la un fond de pensii administrat privat și care, potrivit legii, la momentul aderării sau repartizării la un fond de pensii, după caz, are reședința sau domiciliul în România;

27. penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt fond se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent;

28. pensia privată reprezintă suma plătită lunar, pe viață, unui participant sau beneficiarului desemnat de acesta, după caz, în mod suplimentar și distinct de cea acordată de sistemul public;

29. plătitor reprezintă persoana fizică sau juridică ce reține și virează contribuția individuală de asigurări sociale;

30. registrul fondurilor de pensii administrate privat reprezintă documentul care cuprinde evidența fondurilor, administratorilor, depozitarilor, actuarilor și a auditorilor financiari ai acestora, denumit în continuare Registrul fondurilor de pensii;

31. registrul participanților și beneficiarilor reprezintă documentul care cuprinde evidența acestora, precum și a contribuțiilor plătite, denumit în continuare Registrul participanților;

32. transferul de disponibilități reprezintă trecerea activului personal net din contul unui participant, deschis la un fond de pensii, către un alt fond de pensii sau în alte conturi deschise pentru beneficiari la același fond de pensii, după caz;

33. unitatea de cont reprezintă o diviziune a activului net al fondului de pensii;

34. data de transfer reprezintă data la care se efectuează transferul de disponibilități aflate în contul unui participant, de la un fond de pensii la altul;

35. data de convertire reprezintă data la care se convertesc în unități de cont contribuțiile participanților și sumele ce fac obiectul transferului de disponibilități, în conformitate cu valoarea unităților de cont la acea dată;

36. rata de rentabilitate a unui fond de pensii este diferența dintre valoarea unității de cont în ultima zi lucrătoare a trimestrului și valoarea unității de cont din ultima zi lucrătoare care precedă perioada de 24 de luni, raportată la valoarea unității de cont din ultima zi lucrătoare care precedă perioada de 24 de luni, exprimată în procente;

37. ponderea fondului de pensii la o anumită dată este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii și suma valorilor activelor nete ale tuturor fondurilor de pensii, calculată la aceeași dată;

38. ponderea medie a fondului de pensii în totalul fondurilor de pensii este media aritmetică dintre ponderea fondului de pensii în ultima zi lucrătoare care precedă perioada de 24 de luni și ponderea fondului de pensii în ultima zi lucrătoare a perioadei de 24 de luni;

39. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii;

40. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii în perioada respectivă, diminuată cu patru puncte procentuale, și 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii în perioada respectivă.

(2) În raport cu o persoană fizică sau juridică numită prima entitate, persoana afiliată reprezintă: Modificări (1)

a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;

e) orice membru al consiliului de administrație, comitetului de direcție, auditorului financiar sau administratorului special; Modificări (1)

f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane menționate la lit. a)-e). Modificări (1)

CAPITOLUL II Fondul de pensii Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Resursele fondului de pensii se constituie din sumele provenite din contribuțiile făcute de participanți și din sumele provenite din investirea acestora.

(2) Ponderea participantului în fondul de pensii este determinată de activul său personal.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanți.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară.

(3) Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civilă, încheiat între minimum 100 de membri fondatori.

(2) Contractul de societate civilă se aprobă de Comisie, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale.

(3) Modificarea contractului de societate civilă se poate face la inițiativa consiliului de coordonare sau a minimum 100 de participanți și se aprobă de Comisie, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, dacă sunt întrunite condițiile legale.

(4) Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Consiliul de coordonare este competent să negocieze și să semneze, în numele participanților și al beneficiarilor, contractul de administrare cu administratorul.

(2) Consiliul de coordonare are dreptul să obțină de la administrator informații referitoare la situația fondului de pensii.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Consiliul de coordonare este format din maximum 7 membri.

(2) Primul consiliu de coordonare este ales dintre participanții inițiali la fondul de pensii; componența sa este menționată în contractul de societate civilă.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către administrator.

(2) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești competente în legătură cu administrarea fondului de pensii sunt scutite de orice fel de taxe.

(3) Sediul fondului de pensii va fi același cu cel al administratorului.

(4) Denumirea fondului de pensii conține sintagma "fond de pensii private".

Art. 10. - Modificări (1)

Comisia emite norme privind:

a) conținutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum și modalitățile de modificare a acestuia;

b) regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de coordonare;

c) condițiile de numire și de revocare a membrilor consiliului de coordonare;

d) drepturile și obligațiile membrilor consiliului de coordonare.

CAPITOLUL III Autorizarea fondului de pensii Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Modificări (1)

Fondul de pensii primește contribuții numai după ce atât el, cât și administratorul dețin autorizații eliberate de Comisie.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Autorizația fondului de pensii se eliberează în baza cererii formulate de către administrator, la care se anexează următoarele documente:

a) actul constitutiv al administratorului;

b) contractul de societate civilă încheiat între participanții inițiali ai fondului de pensii;

c) proiectul contractului de administrare;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul actului de aderare;

f) studiul privind numărul estimat al participanților care urmează să adere la fondul de pensii în primii 3 ani și mijloacele ce se vor utiliza pentru atingerea acelui număr;

g) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare.

(2) Administratorul poate formula cererea de autorizare a fondului de pensii pe care urmează să îl administreze, concomitent cu cererea sa de autorizare de administrare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Comisia verifică orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente.

(2) Comisia poate solicita administratorului sau consiliului de coordonare prezentarea oricăror documente și informații pe care le consideră relevante, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.

Art. 14. - Modificări (1)

Comisia analizează cererea de autorizare a fondului de pensii și procedează, prin decizie, la aprobarea sau la respingerea acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Fondul de pensii trebuie autorizat în prealabil de Comisie.

(2) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii dacă documentația prezentată:

a) rămâne incompletă;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejează în mod corespunzător.

(3) Decizia motivată de respingere a cererii de autorizare se comunică administratorului și consiliului de coordonare de către Comisie, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisia retrage autorizația fondului de pensii în următoarele situații:

a) încetarea contractului de societate civilă;

b) scăderea numărului de participanți sub minimul legal pentru o perioadă de 6 luni consecutive;

c) alte situații care prejudiciază grav interesele participanților.

Art. 17. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Decizia motivată de retragere a autorizației fondului de pensii se comunică administratorului și consiliului de coordonare de către Comisie, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

(2) Retragerea autorizației fondului de pensii conduce la retragerea autorizației de administrare a administratorului pentru fonduri de pensii private și la instituirea administrării speciale, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 18. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) De la data luării deciziei de retragere a autorizației fondului de pensii nu mai este permisă aderarea de noi participanți și nu se mai acceptă contribuții.

(2) Administratorul special notifică participanților și beneficiarilor retragerea autorizației fondului de pensii și a autorizației de administrare a administratorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la datele la care deciziile de retragere rămân definitive.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la datele la care deciziile de retragere a autorizației fondului de pensii și a autorizației de administrare a administratorului rămân definitive, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizațiilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

(2) Comisia notifică instituției de colectare și instituției de evidență retragerea definitivă a autorizațiilor și instituirea administrării speciale.

Art. 20. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În situația retragerii autorizațiilor se aplică prevederile cuprinse în cap. XII, care privesc repartizarea sau transferul participanților și beneficiarilor și al conturilor acestora la alte fonduri de pensii.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile lucrătoare.

(3) Hotărârile instanței judecătorești competente se pronunță în ziua în care au luat sfârșit dezbaterile și se comunică părților în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la pronunțare.

Art. 22. - Modificări (1)

Comisia emite norme, cu consultarea instituției de evidență și a instituției de colectare, referitoare la:

a) conținutul documentelor solicitate pentru autorizarea fondului de pensii;

b) procedura și metodologia de autorizare, de respingere a cererii de autorizare și de retragere a autorizației fondului de pensii.

CAPITOLUL IV Investițiile fondului de pensii

Art. 23. - Modificări (1)

Activele fondului de pensii se investesc în scopul maximizării veniturilor și în interesul exclusiv al participanților și beneficiarilor, cu respectarea următoarelor principii:

a) administrarea prudentă a activelor fondului de pensii;

b) asigurarea securității activelor;

c) diversificarea investițiilor și calitatea activelor;

d) menținerea unui nivel adecvat al solvabilității și al lichidității;

e) administrarea riscului valutar, precum și a altor riscuri specifice.

Art. 24. - Modificări (1)

Activele fondului de pensii pot fi investite numai în următoarele clase de active:

a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv depozite în lei la o instituție de credit, persoană juridică română, sau o sucursală a unei instituții de credit străine, autorizată să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedură de supraveghere specială sau administrare specială ori a cărei autorizație nu este retrasă;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice și instrumente financiare emise de Banca Națională a României;

c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România, cotate sau tranzacționate pe piețe supravegheate;

d) valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

e) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de guverne și bănci centrale din alte state, care îndeplinesc cerințele prevăzute de normele Comisiei;

f) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și îndeplinesc cerințele de rating și alte cerințe prevăzute de normele Comisiei;

g) alte forme de investiții prevăzute de normele Comisiei, în condițiile art. 25.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Investițiile în clasele de active prevăzute la art. 24 se supun următoarelor condiții:

a) în cazul activelor prevăzute la lit. a), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

b) în cazul activelor prevăzute la lit. b), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

c) în cazul activelor prevăzute la lit. c), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

d) în cazul activelor prevăzute la lit. d), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

e) în cazul activelor prevăzute la lit. e), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

f) în cazul activelor prevăzute la lit. f), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

g) în cazul activelor prevăzute la lit. g), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

(2) Investițiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.

(3) Comisia poate diminua temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la art. 24.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Administratorul exercită, în numele fondului de pensii, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale în capitalul social al cărora au fost investite activele fondului de pensii.

(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanților și al beneficiarilor.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:

a) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare care nu sunt cotate sau tranzacționate pe o piață reglementată;

b) active care nu pot fi înstrăinate prin lege;

c) active corporale care nu sunt cotate pe o piață organizată sau a căror evaluare este incertă, precum și antichități, lucrări de artă, autovehicule și altele asemenea;

d) bunuri imobiliare;

e) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator, furnizorul de pensii, depozitar, de acționarii acestora sau de persoane afiliate în raport cu aceștia;

f) instrumente ale pieței monetare emise de depozitar;

g) orice alte active stabilite de Comisie, după consultarea cu instituțiile abilitate.

(2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrăinate:

a) administratorului sau auditorului;

b) depozitarului;

c) administratorului special;

d) personalului Comisiei;

e) persoanelor afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d).

(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Administratorul este obligat să ia măsuri pentru adaptarea activității de investiții în termen de 3 luni, dacă constată modificarea relațiilor organizatorice sau economice dintre entitățile în care s-au investit activele fondului de pensii.

(2) La cererea administratorului, Comisia poate, dacă protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor o impune, să prelungească la 6 luni termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 29. - Modificări (1)

Comisia emite norme privind:

a) procentajul maxim al activelor care poate fi investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

b) procentajul maxim al activelor unui singur emitent, care poate face obiectul investițiilor unui fond de pensii;

c) diminuarea temporară a procentajului maxim al activelor ce poate fi investit în clasele menționate în prezenta lege, după caz;

d) cerințele prudențiale care trebuie avute în vedere în activitățile de investiții ale activelor fondului de pensii, care se referă, în special, la solvabilitate, lichiditate, calitatea activelor, risc valutar și alte riscuri specifice;

e) restricții suplimentare pentru investițiile fondului de pensii, după caz, în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor;

f) cerințe de rating, cu consultarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL V Participanți

Art. 30. -

(1) Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care devin pentru prima dată asigurați obligatoriu și contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate să participe la un fond de pensii. Modificări (1)

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

Art. 31. - Modificări (1)

O persoană nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii în același timp și poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 38.

Art. 32. -

(1) O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizării sale de către instituția de evidență.

(2) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.

(3) Comisia aprobă actul-cadru de aderare al fiecărui fond de pensii, precum și modificările acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul solicitării.

(4) Administratorul transmite instituției de evidență copii de pe actele individuale de aderare, în vederea actualizării Registrului participanților.

Art. 33. -

(1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 6 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituția de evidență. Modificări (1)

(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează direct proporțional cu numărul participanților unui fond de pensii la data efectuării repartizării.

(3) Instituția de evidență notifică fiecărei persoane care nu a aderat la un fond de pensii în termenul prevăzut la alin. (1) că urmează a fi repartizată la un fond de pensii ales aleatoriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.

Art. 34. -

(1) Registrul participanților se constituie și se actualizează de către instituția de evidență.

(2) Modificarea structurii Registrului participanților se face pe baza unui protocol încheiat între instituția de colectare, instituția de evidență și Comisie.

Art. 35. -

(1) După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu există obligația de plată a contribuției de asigurări sociale în sistemul public.

(3) În situația în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.

(4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte țări în care acesta are domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Art. 36. -

Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Art. 37. -

De la data pensionării de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține:

a) o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;

b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient.

Art. 38. -

(1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.

(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant.

(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Art. 39. -

(1) În situația în care un participant dorește să adere la alt fond de pensii, acesta este obligat să îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, și să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare.

(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași dată.

Art. 40. -

(1) Transferul de disponibilități are loc în prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) și cuprinde activul personal net existent în contul participantului la acea dată, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz.

(2) Administratorul vechiului fond de pensii informează noul administrator despre contribuțiile participantului, despre transferurile de disponibilități efectuate în numele său, precum și despre contribuțiile acestuia la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, existente la data informării.

Art. 41. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) evidența participanților la fondul de pensii;

b) informarea fondului de pensii inițial în ceea ce privește transferul la alt fond de pensii, precum și transferul de disponibilități;

c) modelul actului-cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia;

d) procedura de repartizare aleatorie;

e) informarea privind repartizarea;

f) procedura de plată și de evidență a plății contribuțiilor;

g) evidența și declarația de plată referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;

h) suma necesară pentru obținerea unei pensii private minime;

i) orice alte aspecte pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL VI Contribuția la fondul de pensii

Art. 42. -

(1) Contribuția la fondul de pensii este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii.

(2) Contribuția la fondul de pensii se evidențiază distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, în mod similar cu contribuția obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contribuția la fondul de pensii se constituie și se virează în aceleași condiții cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.

(4) Participantul care a fost detașat în altă țară are dreptul la continuarea plății contribuțiilor la fondul de pensii din România, pe toată durata detașării.

(5) În situația continuării plății contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, lucrătorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor fi exonerați de obligația de a contribui la un fond de pensii din România.

Art. 43. -

(1) Baza de calcul, reținerea și termenele de plată a contribuției la fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.

(2) La momentul începerii activității de colectare, cuantumul contribuției este de 2% din baza de calcul.

(3) În termen de 8 ani de la începerea colectării, cota de contribuție se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Art. 44. -

(1) Virarea contribuțiilor la fondurile de pensii se realizează de către instituția de colectare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor, pe baza informațiilor furnizate de instituția de evidență.

(2) Nerespectarea de către instituția de colectare sau de către instituția de evidență a termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata de către aceasta a dobânzilor sau penalităților de întârziere, în același cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.

(3) Plătitorul transmite instituției de colectare și instituției de evidență informații despre suma virată, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este plătită contribuția respectivă și baza de calcul a acesteia.

Art. 45. -

(1) Dacă administratorul nu a primit contribuțiile în termenul legal, acesta informează imediat, în scris, instituția de evidență.

(2) În cazul neachitării la termen a contribuției datorate fondului de pensii:

a) se plătesc dobânzi și penalități de întârziere de către persoana răspunzătoare de neplata la termen, în același cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare;

b) instituția de colectare procedează la aplicarea modalităților de executare silită și a celorlalte modalități de stingere a debitelor, conform dispozițiilor legale privind colectarea creanțelor bugetare;

c) dobânzile și penalitățile aferente se virează în contul individual al participantului, în termen de două zile lucrătoare de la data achitării lor, și asupra lor nu se datorează comisionul prevăzut la art. 88 alin. (1) lit. a).

Art. 46. -

(1) Comisia, cu avizul instituției de evidență și al instituției de colectare, emite norme privind:

a) modalitatea de efectuare a plății contribuțiilor către fondurile de pensii;

b) modalitatea transmiterii informațiilor legale;

c) operațiunile care trebuie efectuate de instituția de evidență, de instituția de colectare sau de alte persoane, în cazul întârzierii plății contribuțiilor, în caz de neplată a acestora, precum și pentru remedierea erorilor apărute;

d) activitatea instituției de evidență și a instituției de colectare, în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor;

e) orice alte aspecte considerate necesare.

(2) Comisia, împreună cu instituția de evidență și cu instituția de colectare, poate propune măsuri privind îmbunătățirea activității acestora.

CAPITOLUL VII Conturile participanților

Art. 47. -

(1) Fiecare participant are un cont individual.

(2) Contribuțiile și transferurile de disponibilități ale participantului, precum și accesoriile aferente acestora se virează în contul său individual.

Art. 48. -

(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.

(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacții, sub sancțiunea nulității actelor respective.

(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancțiunea nulității actelor respective.

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Activul personal se convertește zilnic în unități de cont și diviziuni ale acestora.

(2) Valoarea totală a unităților de cont și a diviziunilor acestora este întotdeauna egală cu valoarea totală a activului net al fondului de pensii.

Art. 50. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea unității de cont este de 10.000 lei.

Art. 51. - Modificări (1)

(1) Calculul activului net și al numărului unităților de cont ale fondului de pensii se face de către administrator, se certifică de către depozitar în fiecare zi lucrătoare și se comunică în aceeași zi Comisiei.

(2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unității de cont, valorile corecte sunt convenite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor Comisiei.

(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică Comisiei în ziua calendaristică următoare.

(4) Calculele menționate la alin. (1) sunt supuse lunar auditării unui auditor financiar independent.

(5) Auditorul financiar nu poate fi persoană afiliată administratorului, depozitarului sau acționarilor semnificativi ai acestora.

Art. 52. -

(1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni și o comunică în aceeași zi Comisiei.

(2) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculează și se publică trimestrial de Comisie.

Art. 53. -

(1) Comisia atenționează trimestrial administratorul în situația în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii.

(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii timp de 8 trimestre consecutive, Comisia poate retrage autorizația de administrare a administratorului.

Art. 54. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) metoda de convertire a activelor personale în unități de cont;

b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;

c) metodologia de calcul al valorii unității de cont și procedura de rotunjire;

d) metodologia de calcul și de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;

e) revizuirea valorii unității de cont prevăzute la art. 50;

f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (2).

CAPITOLUL VIII Administratorul

Art. 55. - Modificări (1)

(1) Administratorul are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii, calculul și plata drepturilor de pensie privată.

(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii administrat privat și oricâte alte fonduri de pensii ocupaționale.

Art. 56. -

(1) Denumirea administratorului conține sintagma fond de pensii.

(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prezenta lege.

Art. 57. - Modificări (1)

(1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:

a) administrarea și investirea activelor fondului de pensii;

b) plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor, conform legii;

c) calculul zilnic al activului financiar al fondului de pensii și al unității de cont;

d) convertirea contribuțiilor în unități de cont;

e) evidența conturilor individuale și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul;

f) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii;

g) efectuarea plăților datorate entităților implicate și Comisiei;

h) mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii;

i) gestionarea relațiilor cu instituțiile implicate;

j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea rapoartelor legale;

k) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanții și beneficiarii săi;

l) alte activități prevăzute în normele Comisiei.

(2) Activele și pasivele fiecărui fond de pensii sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte activități și de contabilitatea proprie, fără posibilitatea transferului între ele.

(3) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Art. 58. -

(1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii.

(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu îl exonerează de răspundere pe administrator.

Art. 59. -

(1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică.

(2) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale.

(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.

Art. 60. -

(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 5 milioane euro. Modificări (1)

(2) Capitalul social al administratorului este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia.

(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.

(4) La constituire, aportul de capital trebuie vărsat într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 61. -

(1) Administratorul este obligat să notifice Comisiei, fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minimă. Capitalul social nu are voie să scadă cu mai mult de 20% din valoarea minimă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), administratorul este obligat la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.

Art. 62. -

(1) O persoană fizică sau juridică poate fi acționar la un singur administrator.

(2) Participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al administratorului.

(3) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a fondului de pensii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.

(4) Acționarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să dispună de o situație financiară stabilă, aptă să susțină entitatea în caz de necesitate;

b) să justifice în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;

c) să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;

d) să fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.

Art. 63. -

(1) Tranzacțiile cu acțiunile unui administrator sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei, sub sancțiunea nulității.

(2) Comisia aprobă tranzacționarea acțiunilor într-un termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii, dacă persoana care intenționează să achiziționeze sau să tranzacționeze acțiuni îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acționarii unui administrator.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul tranzacționării acțiunilor efectuate de către un acționar al respectivului administrator care nu devine în acest fel acționar semnificativ, cumpărătorul este obligat să înștiințeze Comisia în termen de 14 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției.

Art. 64. -

(1) Consiliul de administrație decide asupra politicii de investiții și asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum și asupra oricăror alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare avizat de Comisie și prevăzut în legislația în vigoare privind societățile comerciale.

(2) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să îndeplinească condițiile cerute de legislația privind societățile comerciale, precum și următoarele condiții:

a) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;

b) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări;

c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească.

(3) Cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.

(4) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să aibă conduită morală și profesională corespunzătoare funcției și să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

a) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;

b) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

d) să nu aibă cazier judiciar și fiscal.

Art. 65. -

(1) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în consiliul de administrație:

a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;

b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia;

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitățile prevăzute la alin. (1).

Art. 66. -

(1) Administratorul are în structura sa organizatorică o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administrație.

(2) Administratorul este obligat să păstreze documentele și evidențele referitoare la fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea și cu normele Comisiei.

Art. 67. -

Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de împrumuturi sau garanții;

b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligațiuni care depășesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;

c) tranzacționarea sau dobândirea în orice alt mod de acțiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice altă entitate, cu excepția situației prevăzute la art. 68.

Art. 68. -

(1) Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.

(2) Comisia respinge solicitarea prevăzută la alin. (1), atunci când:

a) nu este în interesul participanților;

b) unul sau ambii administratori nu mai îndeplinesc cerințele legale.

Art. 69. -

(1) Contractul de administrare conține cel puțin următoarele elemente:

a) părțile contractante;

b) principalele drepturi și obligații ale părților contractante și modalitatea de implementare;

c) administrarea;

d) obligațiile administratorului de a informa consiliul de coordonare al fondului de pensii, participanții, beneficiarii și autoritățile;

e) evidențele administratorului referitoare la participanți, beneficiari, contribuții, investiții și, după caz, pensii private;

f) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;

g) răspunderea părților contractante;

h) sancțiunile;

i) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și de încetare a contractului de administrare;

j) informații privind depozitarul fondului de pensii.

(2) Actele de aderare sunt anexe la contractul de administrare.

(3) Secțiunea privind părțile contractante prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă elementele de identificare a fondului de pensii, a administratorului și a consiliului de coordonare, precum și actele constitutive și regulamentele interne.

(4) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor cuprinde:

a) obiectul de activitate;

b) principalele operațiuni desfășurate de administrator în contul fondului de pensii;

c) comisioanele legale acordate administratorului.

(5) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să cuprindă:

a) principiile de investire a activelor fondului de pensii;

b) competențele, drepturile și restricțiile administrării;

c) metoda de calcul și de percepere a comisioanelor;

d) declarația privind politica de investiții.

(6) Obligațiile administratorului de informare prevăzute la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puțin:

a) informările generale;

b) situațiile financiar-contabile.

(7) Contractul de administrare, precum și modificările acestuia se aprobă de Comisie dacă sunt întrunite condițiile legale.

Art. 70. -

(1) Pentru administrarea unui fond de pensii administratorul percepe comisioane.

(2) Cuantumul comisioanelor se stabilește prin contractul de administrare și este același pentru toți participanții și beneficiarii.

(3) Modificarea comisioanelor se comunică participanților cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea lor.

Art. 71. -

(1) Administratorii pot să organizeze o asociație profesională care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze problemele de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze servicii de interes comun.

(2) Asociația profesională a administratorilor colaborează cu Comisia și poate adera la asociațiile internaționale de profil.

Art. 72. -

Comisia emite norme privind:

a) contractul-cadru de administrare;

b) atribuțiile principale ale consiliului de administrație;

c) cerințele pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de administrație și/sau ai comitetului de direcție ale administratorului;

d) cerințele privind capitalul social minim și metodologia de notificare și reîntregire a acestuia;

e) tranzacțiile privind capitalul social al administratorului;

f) cerințele privind calitatea acționarilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia;

g) organizarea și conducerea contabilă a fondului de pensii, precum și situațiile financiare care se întocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice;

h) arhivarea.

CAPITOLUL IX Autorizarea administratorilor

Art. 73. -

(1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerțului fără autorizația de constituire emisă de Comisie.

(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obțină o autorizație de administrare, eliberată de Comisie în condițiile prezentei legi.

(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevăzută la art. 74.

Art. 74. -

(1) Administratorul adresează Comisiei cererile pentru autorizare de constituire și autorizare de administrare.

(2) Cererea pentru autorizare de constituire este întocmită de fondatorii administratorului și este însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada că fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;

c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor, după caz;

d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei;

e) documente din care să reiasă situația financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;

f) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae care să specifice calificarea și experiența profesională, declarațiile candidaților prin care sunt de acord să își exercite atribuțiile și să își îndeplinească obligațiile;

g) certificatele de cazier judiciar ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;

h) proiectul regulamentului de organizare și funcționare al administratorului;

i) un plan organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani;

j) documentația referitoare la depozitarul fondului de pensii;

k) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare de constituire;

l) orice alte documente prevăzute în normele Comisiei.

Art. 75. -

(1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante.

Art. 76. - Modificări (1)

Comisia analizează cererea pentru autorizare de constituire și procedează, în termen de 3 luni de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea prin decizie a acesteia.

Art. 77. - Modificări (1)

Comisia aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) proiectul actului constitutiv și planul organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

b) fondatorii dispun de resursele financiare necesare vărsării capitalului social prevăzut de lege;

c) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

d) calitatea acționarilor și a membrilor propuși de consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

e) fondatorii, membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz;

f) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

g) denumirea administratorului nu este de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

h) administratorul aduce dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social.

Art. 78. -

(1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în următoarele situații:

a) documentația prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 77;

c) există posibilitatea ca administrarea să nu respecte principiile prudențiale prevăzute în prezenta lege și în normele Comisiei.

(2) Comisia informează fondatorii despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia de respingere a acesteia.

Art. 79. - Modificări (1)

(1) Fondatorii înregistrează administratorul la registrul comerțului în termen de 3 luni de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

(3) Autorizația de constituire a unui administrator nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

Art. 80. - Modificări (1)

(1) În vederea obținerii autorizației de administrare administratorul depune la Comisie, în termen de 30 de zile calendaristice de la înmatriculare, o cerere însoțită de copii de pe ultimele versiuni ale documentelor prevăzute la art. 74, dovada vărsării capitalului social, precum și orice alte documente prevăzute prin normele Comisiei.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi depășit, cu aprobarea Comisiei, în situația în care, din motive obiective, administratorului îi este necesar un timp mai mare pentru obținerea ultimelor versiuni ale documentelor necesare.

(3) În situația existenței unor modificări sau neconcordanțe ale documentelor prezentate, altele decât cele cu privire la constituirea administratorului, Comisia poate aplica, după caz, în mod corespunzător, prevederile art. 75.

(4) Comisia analizează cererea pentru autorizare de administrare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea prin decizie a acesteia.

Art. 81. - Modificări (1)

Comisia informează administratorul despre respingerea motivată a cererii pentru autorizare de administrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea unei astfel de decizii.

Art. 82. -

(1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este în afara controlului administratorului.

(2) Comisia analizează astfel de modificări în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 77. Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1)

(1) Comisia retrage autorizația de administrare a unui administrator în una dintre următoarele situații:

a) pentru aceleași motive pentru care respinge o cerere pentru autorizare de administrare;

b) autorizarea a fost obținută pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activității de administrare a fondului de pensii pe o perioadă de 3 luni;

d) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minimă timp de 8 trimestre consecutive;

e) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de administrare;

f) la cererea administratorului respectiv;

g) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;

h) administratorul desfășoară alte activități decât cele pentru care a fost autorizat;

i) nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (2) și ale art. 60 alin. (3);

j) neîntregirea capitalului social în termen;

k) neconstituirea fondului de rezervă sau neîntregirea lui, după caz;

l) depășirea plafoanelor de investire prevăzute la art. 25;

m) situații care prejudiciază grav interesele participanților.

(2) Comisia informează administratorul despre retragerea motivată a autorizației de administrare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea unei astfel de decizii.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a deciziei, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

Art. 84. -

(1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului de pensii la data retragerii, auditată de un auditor financiar.

(2) În cazul în care decizia de retragere a autorizației de administrare rămâne definitivă, Comisia hotărăște instituirea administrării speciale.

Art. 85. - Modificări (1)

Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 21.

Art. 86. -

Comisia emite norme privind:

a) conținutul documentelor prevăzute la art. 74;

b) metodologia de autorizare a constituirii, precum și de autorizare a administrării și de retragere a autorizației de administrare a administratorului;

c) reglementarea situației fondului de pensii, în cazul retragerii autorizației de administrare a administratorului.

CAPITOLUL X Veniturile administratorului

Art. 87. -

Veniturile administratorului se constituie din:

a) comision de administrare;

b) penalități de transfer;

c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 116 alin. (2). Modificări (1)

Art. 88. - Modificări (1)

(1) Comisioanele de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui procent din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 3,5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de cont;

b) deducerea unui procent negociat de cel mult 10% din venitul anual rezultat din investirea activelor fondului, cuvenite participanților, și efectuată potrivit art. 24.

(2) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin. (1) lit. a) următoarele:

a) transferul de disponibilități în cazul aderării participantului la un alt fond de pensii;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;

c) accesoriile aferente contribuțiilor.

(3) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus, prin decizie a administratorului, pentru participanții care contribuie la același fond de pensii pentru o perioadă mai mare de 5 ani.

Art. 89. -

Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăși costul efectiv al punerii la dispoziție a informațiilor.

Art. 90. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) calculul și plata comisioanelor de administrare;

b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.

CAPITOLUL XI Supravegherea specială

Art. 91. - Modificări (1)

(1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii, în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.

(2) Instituirea supravegherii speciale, precum și desemnarea consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie.

(3) Comisia notifică imediat administratorului și consiliului de coordonare instituirea supravegherii speciale.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la notificare, administratorul, cu acordul consiliului de coordonare, prezintă Comisiei un plan de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară, după caz.

(5) Comisia analizează planul propus și se pronunță în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestuia asupra oportunității menținerii procedurii de supraveghere specială sau a retragerii autorizației.

Art. 92. - Modificări (1)

(1) Comisia instituie măsura de supraveghere specială în oricare dintre următoarele situații:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii pentru o perioadă de 4 trimestre consecutive;

b) alte situații care pot prejudicia interesele participanților sau ale beneficiarilor.

(2) Supravegherea specială se instituie pe o perioadă de maximum un an.

Art. 93. - Modificări (1)

(1) Consiliul de supraveghere specială este format din maximum 5 specialiști din cadrul Comisiei, dintre care unul este desemnat în funcția de președinte.

(2) Membrii consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele și evidențele fondului de pensii și ale administratorului, fiind obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor.

(3) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

Art. 94. - Modificări (1)

(1) Consiliul de supraveghere specială asistă și supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.

(2) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuții:

a) analizează situația financiară a fondului de pensii și a administratorului și prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

b) urmărește modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;

c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară a fondului de pensii, propus de administrator;

d) suspendă sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudențiale sau care determină deteriorarea situației financiare a fondului de pensii;

e) propune Comisiei aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de consiliul de supraveghere specială;

f) alte atribuții stabilite de Comisie.

(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, organele de conducere ale administratorului nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de consiliul de supraveghere specială.

Art. 95. - Modificări (1)

(1) La revocarea măsurii de supraveghere specială, consiliul de supraveghere specială întocmește un raport final, pe care îl prezintă Comisiei.

(2) Raportul final cuprinde:

a) situația financiară a fondului de pensii la sfârșitul perioadei de supraveghere specială;

b) propuneri privind administrarea ulterioară a fondului de pensii;

c) propuneri de sancționare sau de acționare în instanță a administratorului, după caz.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea raportului, Comisia adoptă și comunică administratorului și consiliului de coordonare decizia sa.

Art. 96. - Modificări (1)

Măsura de instituire a supravegherii speciale, precum și decizia Comisiei prevăzută la art. 95 alin. (3) pot fi contestate la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 21.

Art. 97. - Modificări (1)

Comisia emite norme privind:

a) procedura și condițiile de instituire și de revocare a măsurii de supraveghere specială;

b) desemnarea consiliului de supraveghere specială și atribuțiile acestuia.

CAPITOLUL XII Administrarea specială

Art. 98. - Modificări (1)

(1) Administrarea specială are drept scop valorificarea activelor fondului de pensii, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.

(2) Desemnarea administratorului special se face de către Comisie prin licitație.

(3) Comisia notifică imediat administratorului și consiliului de coordonare instituirea sau revocarea administrării speciale, după caz.

(4) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și administratorul special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două cotidiene centrale.

Art. 99. - Modificări (1)

(1) Comisia instituie măsura de administrare specială în oricare dintre următoarele situații:

a) supravegherea specială nu a redresat situația financiară a fondului de pensii;

b) administratorului i s-a retras autorizația de administrare;

c) fondului de pensii i s-a retras autorizația.

(2) Administrarea specială încetează când Comisia constată că toți participanții și beneficiarii au aderat sau au fost repartizați la alte fonduri de pensii și drepturile cuvenite acestora au fost transferate.

(3) Administrarea specială se instituie pe o perioadă de maximum un an.

Art. 100. - Modificări (1)

(1) Administrarea specială se exercită de către o persoană juridică specializată, cu experiență în domeniul financiar, bancar sau al asigurărilor, desemnată de Comisie prin licitație.

(2) Administratorul special nu poate fi o persoană afiliată administratorului sau depozitarului.

(3) Plata administratorului special se suportă de către administratorul înlocuit.

Art. 101. - Modificări (1)

De la data instituirii administrării speciale se aplică următoarele dispoziții:

a) administratorul fondului de pensii nu mai acceptă contribuții și nu mai percepe comisioane;

b) în termen de 3 luni, în baza notificării administratorului special, participanții și beneficiarii se pot transfera la alte fonduri de pensii fără plata penalității de transfer;

c) în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la lit. b), administratorul special procedează la repartizarea aleatorie a participanților și a beneficiarilor care nu au optat pentru un nou fond, conform prevederilor lit. b).

Art. 102. - Modificări (1)

Administratorul special notifică instituțiilor de colectare și instituțiilor de evidență noile fonduri de pensii pentru care participanții și beneficiarii au optat sau la care au fost repartizați.

Art. 103. - Modificări (1)

(1) Administratorul special valorifică activele fondului de pensii, calculează sumele cuvenite fiecărui participant și beneficiar și le virează la noile fonduri de pensii la care aceștia au fost repartizați, cu respectarea ratei minime de rentabilitate.

(2) În situația în care prin valorificare rezultă diferențe în minus față de sumele cuvenite participanților și beneficiarilor, acestea se suportă din fondul de rezervă al fostului administrator sau, după caz, din fondul de rezervă și din fondul de garantare a pensiilor.

Art. 104. - Modificări (1)

(1) În vederea îndeplinirii prevederilor art. 103 administratorul special transmite Comisiei și consiliului de coordonare următoarele documente:

a) o evaluare a situației financiare a fondului de pensii;

b) rapoarte preliminare;

c) raportul final al evaluării fondului de pensii auditat de un auditor financiar, strategia de valorificare a activelor fondului de pensii, precum și o propunere referitoare la modalitatea și programul transferului de disponibilități către alte fonduri de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la desemnarea sa.

(2) Administratorul special are următoarele atribuții:

a) aplică strategia aprobată de Comisie, în termenul stabilit de aceasta;

b) transformă activele fondului de pensii în lichidități;

c) transferă sumele cuvenite participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii la care aceștia au aderat sau au fost repartizați, după finalizarea procesului de valorificare a activelor fondului de pensii.

Art. 105. - Modificări (1)

Măsura de instituire a administrării speciale sau desemnarea administratorului special poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit termenelor prevăzute la art. 21.

Art. 106. - Modificări (1)

Comisia emite norme privind:

a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;

b) atribuțiile administratorului special, conținutul și data depunerii rapoartelor preliminare și a raportului final;

c) procedurile de plată a administratorului special;

d) metodologia de repartizare aleatorie a participanților și a beneficiarilor la alte fonduri de pensii;

e) metodologia de repartizare a sumelor rezultate din valorificarea activului fondului de pensii între participanți și beneficiari.

CAPITOLUL XIII Fondul de rezervă

Art. 107. -

(1) De la data începerii activității de administrare, administratorul este obligat să constituie un fond de rezervă.

(2) Scopul fondului de rezervă îl constituie asigurarea ratei rentabilității fondului până la nivelul ratei minime de rentabilitate, precum și compensarea drepturilor participanților sau ale beneficiarilor, după caz, până la nivelul cuvenit.

(3) Fondul de rezervă se reîntregește anual și este supus auditării unui auditor financiar.

Art. 108. -

(1) Fondul de rezervă se constituie la nivelul stabilit prin normele Comisiei și se reîntregește din resursele administratorului.

(2) Activele fondului de rezervă se investesc numai în clasele de active prevăzute la art. 24 lit. a)-c).

(3) Fondul de rezervă nu poate fi afectat de obligații care aduc atingere capacității lui de a respecta obligațiile legale.

Art. 109. -

(1) Comisia verifică periodic nivelul și modul de utilizare a fondului de rezervă și ia măsuri pentru intrarea în legalitate a administratorilor.

(2) Comisia emite norme privind nivelul, constituirea, utilizarea și reîntregirea fondului de rezervă.

CAPITOLUL XIV Auditorul financiar Puneri în aplicare (1)

Art. 110. -

(1) Situațiile financiar-contabile ale oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui protocol încheiat între Comisie și Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 111. -

Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 112. -

În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ a unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informează Comisia despre aceasta.

Art. 113. -

(1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suportă de către acesta.

(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suportă din fondul respectiv.

(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.

Art. 114. -

(1) Auditorul financiar nu poate delega răspunderea privind activitatea specifică.

(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu exonerează de răspundere auditorul financiar.

Art. 115. -

Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România și va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL XV Obligații de transparență

Art. 116. - Modificări (1)

(1) Pe cheltuiala sa, administratorul informează anual, în scris, participanții și beneficiarii, la ultima adresă comunicată de aceștia, despre:

a) sumele virate cu titlu de contribuții, transferuri de disponibilități, accesoriile acestora, după caz;

b) penalitățile de transfer, după caz;

c) rata de rentabilitate a fondului de pensii, precum și rentabilitatea minimă a tuturor fondurilor de pensii;

d) activul personal net.

(2) La cererea participantului sau a beneficiarului, după caz, contra cost, administratorul este obligat să îl informeze pe acesta despre activul său personal net.

(3) În cazul în care un participant sau un beneficiar din România își schimbă locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat, administratorul îi va comunica în scris informațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 117. - Modificări (1)

(1) Cererea participantului sau a beneficiarului, după caz, privind evaluarea activului personal net sau calculul dreptului de pensie privată, dacă este cazul, se soluționează de către administrator, în termen de 30 de zile calendaristice de la primire.

(2) Răspunsul primit de la administrator poate fi contestat de către participant sau beneficiar, în termen de 45 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisie.

(3) Comisia soluționează cererea participantului sau a beneficiarului, pe baza datelor furnizate de administrator, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

Art. 118. - Modificări (1)

(1) Administratorul publică, pe cheltuiala sa, o broșură informativă despre activitatea desfășurată în anul precedent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii situației financiare anuale.

(2) Broșura informativă conține următoarele informații:

a) componența consiliului de administrație și a comitetului de direcție ale administratorului, dacă este cazul;

b) numele acționarilor administratorului și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;

c) denumirea și sediul depozitarului;

d) indicatorii de rentabilitate ai fondului de pensii;

e) valoarea și procentul activelor fondului de pensii investite, pe clase de active, precum și emitenții valorilor mobiliare care reprezintă cel puțin 1% din valoarea activelor fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a anului de raportare;

f) valoarea comisioanelor percepute;

g) alte informații prevăzute în normele Comisiei.

(3) Informațiile publicate în broșura informativă sunt publicate în cel puțin două cotidiene centrale, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Administratorul este obligat să pună broșura informativă la dispoziție oricărei persoane care dorește să adere la fondul de pensii.

Art. 119. - Modificări (1)

Administratorul este obligat să transmită Comisiei și consiliului de coordonare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data întocmirii situației financiare anuale, următoarele informații:

a) raportul privind situația financiară a fondului de pensii administrat;

b) situația financiară anuală a administratorului;

c) rapoartele de audit ale fondului de pensii și ale administratorului, întocmite de un auditor financiar;

d) date despre investițiile care depășesc 5% din activele fondului de pensii;

e) broșura informativă;

f) alte informații prevăzute în normele Comisiei.

Art. 120. -

Comisia emite norme privind:

a) forma și conținutul broșurii informative;

b) datele la care se transmit informațiile, conținutul și perioada de raportare a acestora.

CAPITOLUL XVI Marketingul fondurilor de pensii Puneri în aplicare (1)

Art. 121. -

(1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusă de administrator.

(2) Obținerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenți de marketing.

(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.

Art. 122. -

(1) Agentul de marketing își desfășoară activitatea în temeiul contractului de mandat încheiat cu administratorul.

(2) Agentul de marketing are următoarele atribuții:

a) prezintă potențialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;

b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;

c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.

(3) Activitatea agentului de marketing se desfășoară pe bază de comision suportat de administrator.

Art. 123. -

(1) Administratorului, agenților de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) să transmită informații false, înșelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii și administratorul acestuia;

b) să facă afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii altfel decât în forma și modul prevăzute în normele Comisiei;

c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

d) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.

(2) În situația în care materialele publicitare sunt susceptibile să inducă în eroare, Comisia poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obligă la publicarea rectificării în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare. Puneri în aplicare (1)

Art. 124. -

Comisia emite norme privind:

a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii; Puneri în aplicare (1)

b) răspunderea administratorului în relația cu agenții de marketing.

CAPITOLUL XVII Depozitarul

Art. 125. -

(1) Administratorul desemnează un singur depozitar, căruia îi încredințează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de Comisie.

(2) Depozitarul poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiția de a evidenția operațiunile și înregistrările fiecărui fond de pensii separat de ale sale proprii și de cele ale celorlalte fonduri de pensii.

Art. 126. -

Depozitarul nu poate deține acțiuni ale administratorului sau ale oricărei entități afiliate acestuia și nu poate avea nici o relație de capital cu aceste entități.

Art. 127. -

(1) Pentru desfășurarea activității de depozitare, depozitarul trebuie să dețină un aviz valabil eliberat de Comisie.

(2) Pentru obținerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare însoțită de documente din care să rezulte că:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;

b) nu se află în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială bancară;

c) nu este persoană afiliată;

d) taxa de avizare a fost plătită;

e) îndeplinește alte cerințe prevăzute în normele Comisiei.

Art. 128. -

(1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante, în condițiile legii.

Art. 129. -

Comisia analizează cererea de avizare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.

Art. 130. -

Comisia aprobă cererea de avizare dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de avizare.

Art. 131. -

(1) Comisia respinge cererea de avizare în următoarele situații:

a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de avizare.

(2) Comisia informează depozitarul despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

Art. 132. -

Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizării trebuie aprobată în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.

Art. 133. -

(1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situații:

a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activității de depozitare pe o perioadă de un an;

d) la cererea depozitarului respectiv;

e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;

g) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;

h) situații care prejudiciază grav interesele participanților.

(2) Comisia informează depozitarul, administratorul și Banca Națională a României despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.

Art. 134. - Modificări (1)

În exercitarea atribuțiilor sale depozitarul este obligat:

a) să depoziteze și să păstreze în siguranță activele financiare ale fondului de pensii;

b) să calculeze zilnic valoarea activului net și a unității de cont și să transmită imediat aceste informații administratorului și Comisiei;

c) să țină evidența conturilor individuale și actualizarea acestora;

d) să transmită administratorului informațiile solicitate în domeniul reglementat în prezenta lege;

e) să respecte instrucțiunile primite de la administrator;

f) să efectueze transferurile de disponibilități;

g) să îndeplinească alte obligații prevăzute în normele Comisiei.

Art. 135. -

Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executării silite a depozitarului și nici al unei tranzacții.

Art. 136. - Modificări (1)

(1) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere și răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entități, sub sancțiunea nulității.

(2) Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă structura financiară și organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanțial și activele fondului de pensii sunt puse în pericol.

Art. 137. -

(1) În situația rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifică imediat Comisiei și desemnează un nou depozitar.

(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activității de depozitare.

(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.

(4) Comisia publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.

Art. 138. - Modificări (1)

Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 21.

Art. 139. -

(1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României.

(2) Comisia emite norme privind:

a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;

b) contractul-cadru de depozitare;

c) calculul și plata comisionului de depozitare.

CAPITOLUL XVIII Pensia privată

Art. 140. -

(1) Participantul alege furnizorul pensiei private.

(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplinește condițiile legale.

(3) Furnizorul de pensii stabilește cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial și a activului personal net aflat în contul participantului.

(4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situația transferului de disponibilități dintre administrator și furnizorul de pensii.

Art. 141. -

(1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.

(2) La momentul deschiderii dreptului la pensia privată, suma cuvenită participantului nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, ajustată cu indicele de consum al prețurilor intervenit între data plății contribuției respective și data pensionării, a transferurilor de disponibilități și accesoriilor acestora, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale. Modificări (1)

Art. 142. -

(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:

a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată;

c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptățită primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează dobânzi și penalități de întârziere în același cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.

Art. 143. -

(1) Pensia privată se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suportă de către participant.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în altă țară, participantul sau beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plății. Modificări (1)

CAPITOLUL XIX Supraveghere și control

Art. 144. -

(1) Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii se înființează cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2007, prin desprinderea departamentului specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Până la data menționată Parlamentul va numi președintele și membrii Consiliului Comisiei, în condițiile prezentei legi.

(2) Comisia este subordonată Parlamentului și prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților.

Art. 145. -

(1) Comisia are drept scop protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, asigurarea bunei funcționări a pieței fondurilor de pensii și informarea publicului asupra acesteia.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), Comisia reglementează, coordonează și controlează activitatea entităților cu atribuții în domeniul fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 146. -

Pentru desfășurarea activității sale Comisia are, în principal, următoarele atribuții:

a) acordarea sau retragerea avizelor și autorizațiilor fondurilor de pensii, administratorilor și depozitarilor;

b) supravegherea și controlul activității din domeniul reglementat de prezenta lege;

c) instituirea și revocarea măsurii de supraveghere specială a fondului de pensii;

d) instituirea administrării speciale;

e) întocmirea și actualizarea Registrului fondurilor de pensii;

f) emiterea de norme privind sistemul fondurilor de pensii, în domeniul propriu de competență;

g) informarea și educarea populației cu privire la sistemul fondurilor de pensii;

h) alte activități prevăzute de prezenta lege.

Art. 147. -

(1) În scopul întăririi stabilității și integrității sistemului de pensii administrate privat și a sistemului financiar, în general, Comisia colaborează cu alte instituții și autorități din țară și din străinătate, acestea cuprinzând, în special, autoritățile însărcinate cu supravegherea instituțiilor bancare, financiare, de asigurări și a piețelor financiare.

(2) Colaborarea se va realiza prin schimb de informații sau în orice alt mod, potrivit legii și/sau acordurilor încheiate cu instituțiile și autoritățile prevăzute la alin. (1), în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice și în condiții de reciprocitate și de asigurare a confidențialității informațiilor astfel furnizate.

(3) Instituțiile și autoritățile publice vor furniza Comisiei informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivelor Comisiei.

(4) După consultarea cu alte instituții competente, după caz, Comisia emite, în principal, norme privind:

a) înființarea și administrarea fondurilor de pensii;

b) investițiile fondurilor de pensii;

c) participanții la fondurile de pensii, contribuțiile și conturile acestora;

d) înființarea, funcționarea și lichidarea administratorilor;

e) finanțarea administratorilor;

f) fondul de rezervă;

g) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii;

h) pensiile private;

i) obligațiile de informare;

j) evidența contabilă distinctă pentru perioadele contributive și de plată a pensiilor private;

k) supravegherea și controlul domeniului.

Art. 148. -

Comisia are sediul în municipiul București.

Art. 149. -

(1) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finanțate integral din venituri proprii.

(2) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din:

a) taxe pentru autorizare și avizare;

b) taxe lunare plătite de administratori și/sau de furnizori de pensii;

c) alte surse de finanțare.

(3) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (2) se stabilește astfel:

a) valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data efectuării plății, a 10.000 euro pentru taxa de autorizare a administratorului;

b) valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data efectuării plății, a 10.000 euro pentru taxa de autorizare a fondului de pensii;

c) valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data efectuării plății, a 10.000 euro pentru taxa de avizare a depozitarului;

d) cuantumul taxei lunare plătite de fondul de pensii, dar nu mai mult de 0,15%, reprezintă procentul stabilit de Comisie, aplicat la valoarea activului financiar al fondului de pensii.

(4) Taxele de autorizare sau de avizare sunt suportate de solicitant și nu se returnează.

(5) Taxele prevăzute la alin. (2), în cuantumurile stabilite la alin. (3), sunt suportate de solicitant, iar modalitatea de plată a acestora este stabilită prin normele Comisiei.

(6) Pentru nevirarea la termen a taxei prevăzute la alin. (3) lit. d), Comisia va calcula majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

Art. 150. -

(1) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor.

(2) Comisia elaborează anual proiectul bugetului propriu, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului.

(3) Până la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia supune spre aprobare Parlamentului execuția bugetului și raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.

Art. 151. -

(1) Comisia este condusă de un consiliu format din 5 persoane, respectiv un președinte, un vicepreședinte și 3 membri.

(2) Președintele Consiliului Comisiei, care este și președintele Comisiei, este numit și revocat de către Parlament, la propunerea Președintelui României.

(3) Vicepreședintele și cei 3 membri ai Consiliului Comisiei sunt propuși de comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci, precum și de comisiile de muncă și protecție socială ale Senatului și Camerei Deputaților.

(4) Vicepreședintele Consiliului Comisiei se nominalizează pe funcție în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.

(5) Numirea membrilor Consiliului Comisiei se face de pe lista comună cu 4 propuneri, înaintată celor două Camere ale Parlamentului, prin raport comun al comisiilor prevăzute la alin. (3).

(6) Numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celor 3 membri ai Consiliului Comisiei se face în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majorității deputaților și senatorilor.

(7) Membrii Consiliului Comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și cu o vechime de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară, de asigurări și reasigurări, legislativă sau executivă în domeniul asigurărilor sociale;

b) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică sau privată, cu excepția activității didactice în învățământul superior;

d) să nu fie membri, atât ei, cât și membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administrație și nici acționari semnificativi ai societăților comerciale care au vreo legătură economico-comercială cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;

e) să nu fi fost declarați faliți sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea și nu și-a respectat obligațiile față de terți;

f) să nu aibă cazier judiciar;

g) să nu fi fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(8) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament;

d) la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (7);

e) prin înlocuire, conform alin. (14).

(9) Membrii Consiliului Comisiei au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7); până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.

(10) Membrii Consiliului Comisiei, precum și personalul acesteia însărcinat să exercite atribuții de supraveghere nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere.

(11) Revocarea Consiliului Comisiei, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii prevăzute la alin. (2) și (3).

(12) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.

(13) Președintele va fi numit pentru un mandat de 7 ani.

(14) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menționate la alin. (3) vor propune persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.

(15) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

Art. 152. -

(1) Președintele Comisiei trebuie să fie cetățean român și să aibă onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională necesare pentru a ocupa această funcție.

(2) Președintele Comisiei:

a) nu poate fi soț și nici rudă până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

b) nu poate fi membru în consiliul de administrație al unui administrator sau depozitar;

c) nu poate fi acționar al unui administrator sau depozitar;

d) nu poate fi membru al unui partid politic;

e) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(3) Președintele Comisiei poate fi revocat numai pentru următoarele motive:

a) abateri grave de la obligațiile care îi revin;

b) condamnare penală;

c) încălcarea prevederilor alin. (2) și ale art. 154 alin. (2);

d) imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului.

Art. 153. -

Structura organizatorică a Comisiei și atribuțiile conducerii și ale personalului de execuție se stabilesc prin norme proprii.

Art. 154. -

(1) Personalul de specialitate al Comisiei trebuie să aibă o bună pregătire profesională și experiență în domeniul economic, financiar-contabil, investiții, managementul afacerilor, științe actuariale sau juridice.

(2) Președintele, membrii Consiliului Comisiei, precum și personalul de specialitate al Comisiei sunt obligați:

a) să nu accepte nici un fel de plată, post sau funcție, să nu presteze servicii și să nu dețină acțiuni la administratori, depozitari sau la persoanele afiliate acestora;

b) să nu dețină nici o funcție politică eligibilă și să nu candideze pentru o astfel de funcție.

(3) Președintele, membrii Consiliului Comisiei, precum și personalul de specialitate al Comisiei sunt obligați, pe întreaga durată a mandatului sau a contractului de muncă, să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute prin prezenta lege, precum și pe o perioadă de 2 ani de la data încetării acestora.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) situațiile în care informația este divulgată în exercițiul unei funcții sau prerogative în legătură cu activitatea Comisiei sau dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens.

(5) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui Comisiei, reprezentarea acesteia revine de drept vicepreședintelui.

(6) Dacă atât președintele, cât și vicepreședintele Comisiei se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei va fi asigurată de decanul de vârstă dintre cei 3 membri.

(7) Consiliul Comisiei deliberează valabil în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele.

(8) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui este decisiv.

(9) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat împotrivă și cei absenți putându-și consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.

(10) Membrii Consiliului Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(11) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Comisia adoptă norme, avize și decizii, sub semnătura președintelui, după deliberare în ședințe, ținute conform dispozițiilor alin. (7)-(9).

(12) Comisia adoptă norme care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui, iar actele individuale sunt deciziile și avizele.

Art. 155. -

Registrul fondurilor de pensii cuprinde:

a) denumirea fondului de pensii;

b) sediul, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și lista membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, dacă este cazul, ale administratorilor, depozitarilor și auditorilor financiari;

c) codurile autorizațiilor și avizelor prevăzute de prezenta lege;

d) alte informații precizate în normele Comisiei.

Art. 156. -

(1) Comisia controlează entitățile implicate, în domeniul de competență, cel puțin o dată pe an.

(2) Persoanele autorizate de Comisie pentru efectuarea controlului au dreptul:

a) de acces în sediile administratorilor sau ale depozitarilor;

b) de acces la orice registre, documente, fișiere sau alte evidențe;

c) să obțină eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fișiere sau alte evidențe privind fondurile de pensii;

d) să obțină orice informații de la membrii organelor statutare de conducere ale persoanelor la care se efectuează controlul privind activitățile desfășurate în relația cu fondul de pensii.

(3) Persoanele autorizate pentru efectuarea controlului redactează un raport pe care îl înaintează Comisiei, iar aceasta înștiințează persoana controlată despre neregulile constatate, stabilește măsurile necesare și aplică sancțiunile corespunzătoare, după caz.

(4) Persoana controlată poate contesta măsurile sau sancțiunile aplicate în baza raportului de control la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, conform legii.

Art. 157. -

(1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârșitul fiecărui an, un raport privind evoluția fondurilor de pensii din anul precedent.

(2) Raportul conține date despre sistemul fondurilor de pensii, o prezentare a modului de aplicare a legislației în domeniu, o prezentare a activităților Comisiei și alte informații de interes general.

Art. 158. -

(1) În primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia colaborează cu un consultant cu experiență internațională în supravegherea și administrarea fondurilor de pensii.

(2) Comisia stabilește condițiile și criteriile de selectare a consultantului.

Art. 159. -

(1) Orice persoană interesată și care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuții în domeniul reglementat de prezenta lege poate formula o sesizare către Comisie.

(2) Comisia este obligată să comunice un răspuns petentului, care poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

(3) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 160. -

Comisia are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, depozitarilor, altor organisme sau persoane care se află într-o relație juridică cu aceștia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Art. 161. -

Comisia participă în calitate de membru sau reprezintă România la asociațiile internaționale ale autorităților de reglementare și supraveghere, la conferințele și întâlnirile internaționale în domeniul pensiilor administrate privat.

CAPITOLUL XX Fondul de garantare a pensiilor Modificări (1)

Art. 162. - Modificări (1)

(1) Drepturile dobândite de participanți și de beneficiari în cadrul sistemului de pensii administrate privat sunt garantate prin utilizarea Fondului de garantare a pensiilor.

(2) Organizarea, funcționarea și administrarea Fondului de garantare a pensiilor se stabilesc prin lege.

(3) În cazul neachitării integrale a drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor de către entitățile implicate, diferența se suportă de către Fondul de garantare a pensiilor.

(4) Diferența prevăzută la alin. (3) se recuperează de către Fondul de garantare a pensiilor pe baza unei acțiuni în regres îndreptate împotriva entităților implicate.

Art. 163. - Modificări (1)

(1) Fondul de garantare a pensiilor se finanțează din contribuțiile administratorilor, precum și din venitul rezultat din investirea acestora.

(2) Sumele din Fondul de garantare a pensiilor se pot investi în depozite bancare și titluri de stat.

CAPITOLUL XXI Răspunderea juridică

Art. 164. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Administratorul și auditorul financiar răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.

Art. 165. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 18 alin. (2), art. 28 alin. (1), art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 117 alin. (1), art. 118 alin. (1), art. 119 și art. 137 alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și beneficiarilor, nerespectarea prevederilor art. 27 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator, nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;

c) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz;

d) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților și beneficiarilor, prevăzută la art. 116.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 150.000.000 lei la 200.000.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. c) și d), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor se face de persoanele autorizate potrivit prevederilor art. 156 alin. (2).

(4) Aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se face prin decizie a Comisiei, emisă în baza procesului-verbal de constatare a faptelor ce constituie contravenții.

(5) Procesul-verbal de constatare a contravenției își produce efectele de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (4) către persoana sancționată.

(6) Împotriva sancțiunilor aplicate se poate introduce plângere la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit legii, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.

(7) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), constatatorul făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 166. -

Fapta persoanei din a cărei vină se desfășoară fără autorizație sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 167. -

Fapta persoanei din vina căreia contribuția la fondul de pensii nu este virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 168. -

Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credință acte de aderare cu informații care nu corespund realității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 169. -

Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

Art. 170. -

Nerespectarea de către președintele, membrii Consiliului Comisiei și personalul de specialitate al Comisiei a prevederilor art. 154 alin. (2) lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 4 ani sau cu amendă.

Art. 171. -

Nerespectarea de către președintele, membrii Consiliului Comisiei și personalul de specialitate al Comisiei a prevederilor art. 154 alin. (3) referitoare la păstrarea confidențialității informațiilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

Art. 172. -

Cererile participanților sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL XXII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 173. -

Până la data înființării Comisiei, toate atribuțiile acesteia prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor prevăzute la art. 175, sunt exercitate de către departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 174. -

(1) La data înființării Comisiei, departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi preluat de Comisie, salariații departamentului fiind transferați în funcții similare.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la înființarea Comisiei, autoritățile competente repartizează Comisiei un sediu corespunzător.

(3) În primii 3 ani de la înființare, cheltuielile Comisiei vor fi finanțate integral de la bugetul de stat.

(4) Sumele acordate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile alin. (3) vor fi rambursate de Comisie în următorii 3 ani.

(5) Salarizarea președintelui, a membrilor Consiliului Comisiei și a personalului de specialitate al Comisiei este similară cu salarizarea practicată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și se stabilește prin hotărâre a Consiliului Comisiei.

Art. 175. - Modificări (1)

(1) În termen de 60 de zile calendaristice de la validarea președintelui și a membrilor Consiliului Comisiei de către Parlament, Comisia își stabilește structura organizatorică, elaborează regulamentul de organizare și funcționare și începe angajarea personalului de specialitate.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, Comisia va adopta normele în aplicarea prezentei legi, preluate de la departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu consultarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Băncii Naționale a României, Ministerului Finanțelor Publice, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și a altor instituții competente.

(3) În termen de 4 luni de la elaborarea normelor de aplicare a prezentei legi, Comisia organizează și desfășoară procedurile legale de autorizare.

(4) În termen de 4 luni de la acordarea autorizațiilor administratorilor, Comisia organizează și urmărește desfășurarea și încheierea procedurii de alegere și aderare la fondurile de pensii de către participanți.

(5) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizează din oficiu participanții care nu și-au definit opțiunea la fondurile de pensii.

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, administratorii încep colectarea contribuțiilor de participanți.

Art. 176. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 177. -

Începând cu data la care un asigurat devine participant la un fond de pensii și plătește contribuție, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 178. -

Prevederile prezentei legi se completează cu:

a) legislația privind societățile comerciale și concurența neloială;

b) legislația privind societatea civilă particulară;

c) legislația privind raporturile de muncă;

d) legislația privind asigurările sociale de stat;

e) legislația privind activitatea bancară;

f) legislația privind tranzacționarea valorilor mobiliare;

g) legislația privind regimul juridic al contravențiilor;

h) legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 179. -

Toți solicitanții care au depus documentația de autorizare a constituirii până la termenul stabilit de Comisie și care au obținut autorizație de administrare încep activitatea, inclusiv publicitatea și marketingul, la aceeași dată stabilită prin normele Comisiei.

Art. 180. -

(1) După data aderării României la Uniunea Europeană, pot avea calitatea de administrator, în sensul prezentei legi, și instituțiile care funcționează legal ca administrator pe piața fondurilor private de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

(2) După data aderării României la Uniunea Europeană, sucursalele instituțiilor care sunt autorizate să funcționeze ca administratori pe piața fondurilor private de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptate de la cerințele de autorizare prevăzute de prezenta lege.

Art. 181. -

(1) După data aderării României la Uniunea Europeană, sucursalele din România ale instituțiilor de credit autorizate și supravegheate într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptate de la cerința autorizării de către Banca Națională a României, în condițiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la cerința avizării de către Comisie sucursalele din România ale instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care au fost supuse unei cerințe similare în acel stat.

Art. 182. - Modificări (1)

(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează proiectul legii privind organizarea, funcționarea și administrarea Fondului de garantare a pensiilor.

(2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reglementează, prin lege, modul de autorizare, organizare și funcționare a furnizorului de pensii, categoriile de pensii administrate privat, stabilirea și modul de acordare a acestora, precum și competențele Comisiei în aceste domenii.

Art. 183. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 18 octombrie 2004.

Nr. 411.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...