Registrul de interese | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Registrul de interese

Art. 74. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, respectiv la secretarul general al județului sau al municipiului București, după caz. Reviste (1)

(2) Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

(3) Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

(4) Modelul declarației se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 75. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: Jurisprudență, Reviste (2)

a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri; Jurisprudență

d) o altă autoritate din care fac parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociație sau fundație din care fac parte. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 76. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:

a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;

b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective;

c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta depășește 5% din capitalul societății;

d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;

e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;

f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;

g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;

h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;

i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;

j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități;

k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali, sau prin hotărâre a consiliului județean, în cazul președintelui și vicepreședintelui acestuia și al consilierilor județeni.

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Jurisprudență

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Jurisprudență

(3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. Jurisprudență

Art. 78. - Puneri în aplicare (1)

Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 79. - Puneri în aplicare (1)

(1) Declarația privind interesele personale se depune după cum urmează:

a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor județeni și al consilierilor locali;

b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarilor; Modificări (1)

c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul președinților și vicepreședinților consiliilor județene și al viceprimarilor. Modificări (1)

(2) Aleșii locali în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi vor depune declarația în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 74 alin. (4).

Art. 80. - Puneri în aplicare (1)

(1) Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară.

(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declarațiilor reactualizate.

Art. 81. - Jurisprudență

Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 82. -

(1) Nerespectarea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.

(2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, respectiv județean.

Art. 83. - Reviste (1)

Cadourile și orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76 lit. j) sunt supuse confiscării.

Art. 84. -

Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce trebuie sa ințelegem prin conflictul de interese prevăzut în Legea nr. 393/2004 privind Statul aleșilor locali? - Mădălina Moceanu
Conflictul de interese - art. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statul aleșilor locali trebuie interpretat în sensul că prin semnarea unui contract de către reclamant în calitate de Primar cu un Cabinet avocat, reclamantul a intrat în conflict de interese în condițiile în care anterior, reclamantul a intrat într-o relație contractuală cu același avocat prin semnarea, în calitate de persoană fizică a unui contract de asistență juridică.
Extras din Decizia civila nr.41/06.03.2018 , Curtea de Apel Brasov, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea mandatului de către aleșii locali
Protecția legală a aleșilor locali
Grupurile de consilieri
Drepturile aleșilor locali
Obligațiile aleșilor locali
Răspunderea aleșilor locali
Registrul de interese
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Răspunderea penală a aleșilor locali - tendințe de racordare la noile provocări legislative și jurisprudențiale
Aleșii locali aflați în conflict de interese vor avea indemnizația scăzută cu 10%. Faptele, prescrise după 3 ani
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul evitării și gestionării situațiilor de conflict de interese
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
;
se încarcă...