Răspunderea aleșilor locali | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Răspunderea aleșilor locali

Art. 55. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancțiuni: Modificări (1), Jurisprudență

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de ședință;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) și f) de către consiliu, prin hotărâre. Modificări (1)

(3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 58. - Jurisprudență

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art. 59. -

(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

Art. 60. -

(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 61. - Jurisprudență

În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art. 62. - Jurisprudență

(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 63. -

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

Art. 64. -

Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

Art. 65. - Jurisprudență

În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.

Art. 66. - Jurisprudență

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

(2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

Art. 67. -

Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a) -d).

Art. 68. - Modificări (1), Jurisprudență

Sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător președinților și vicepreședinților consiliilor județene, pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier.

Art. 69. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, de președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; Reviste (1)

d) eliberarea din funcție. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean. În cazul președintelui consiliului județean, propunerea trebuie făcută de cel puțin o treime din numărul consilierilor în funcție și va fi temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție. Jurisprudență

(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, președintele sau vicepreședintele consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Modificări (1), Jurisprudență

(5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 70. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Împotriva sancțiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

Art. 71. - Modificări (1)

Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1), în cazul președinților și vicepreședinților consiliului județean, în calitatea acestora de consilier, nu are nici un efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredințat de consiliu.

Art. 72. - Modificări (1)

Aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al președintelui sau al vicepreședintelui consiliului județean.

Art. 73. - Doctrină (2)

Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 56 din aceeași lege, „consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia”. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    32. Elementele evidențiate de doctrină se regăsesc și în raporturile juridice în discuție, cu specificul determinat de fundamentul său, reprezentat de actul de alegere publică și de obligațiile/drepturile ce le sunt fixate primarului/viceprimarului de norme legale/statute, precum și ale unității administrativ-teritoriale, mai exact ale colectivității care oformează, ce poate interveni fie prin autorități, fie prin participare directă în cazul referendumului în controlarea activității acestora, așa cum prevăd dispozițiile art. 73 din Legea nr. 393/2004. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    32. Elementele evidențiate de doctrină se regăsesc și în raporturile juridice în discuție, cu specificul determinat de fundamentul său, reprezentat de actul de alegere publică și de obligațiile/drepturile ce le sunt fixate primarului/viceprimarului de norme legale/statute, precum și ale unității administrativ-teritoriale, mai exact ale colectivității care oformează, ce poate interveni fie prin autorități, fie prin participare directă în cazul referendumului în controlarea activității acestora, așa cum prevăd dispozițiile art. 73 din Legea nr. 393/2004. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    59 A se vedea, în acest sens, R.M. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc și drept comparat, Ed. All Beck, București, 2004, p. 46. Autoarea definește interesul legitim privat ca fiind un interes personal, direct, născut și actual în acord cu interesul general și cu normele de conviețuire socială, dar fără a avea încă protecție juridică în sensul plenitudinii dreptului recunoscut de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea mandatului de către aleșii locali
Protecția legală a aleșilor locali
Grupurile de consilieri
Drepturile aleșilor locali
Obligațiile aleșilor locali
Răspunderea aleșilor locali
Registrul de interese
Dispoziții finale
Reviste:
Unele considerații privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
18. Decizia nr. 16 din 26 septembrie 2016 în dosarul nr. 15/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Răspunderea materială a primarului. Prescripția dreptului material la acțiune
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Codul muncii și art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004, raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999, referitor la natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială, și referitor la natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu aceste raporturi juridice, atât în timpul exercitării funcției, cât și după încetarea mandatului de ales local
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Aleșii locali aflați în conflict de interese vor avea indemnizația scăzută cu 10%. Faptele, prescrise după 3 ani
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
;
se încarcă...