Exercitarea mandatului de către primar | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea mandatului de către aleșii locali -
SECȚIUNEA a 2-a
Exercitarea mandatului de către primar

Art. 13. - Modificări (3), Doctrină (1)

Primarul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului, al cărui conținut este prevăzut la art. 7 alin. (1).

(2) După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimația, care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.

(3) Modelul legitimației de primar, al semnului distinctiv și al eșarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Eșarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

(5) Legitimația și însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. Modificări (1)

(2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) demisie;

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; Jurisprudență

e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

f) punerea sub interdicție judecătorească;

g) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

h) deces.

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 17. -

(1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de această situație, care se consemnează în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art. 16.

(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al ședinței, se înaintează Ministerului Administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.

(3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplică și în cazul primarului.

(4) Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situațiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) În cazurile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. e) -g), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă și, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătorești. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 16 din aceeași lege, „în toate cazurile de încetare înainte de termen amandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare amandatului”. [ Mai mult... ] 

.....
    În legătură cu dispozițiile art. 15 alin. (2) lit e) din Legea nr. 393/2004, prin Decizia nr. 18/2015 (M.Of. nr. 469 din 29 iunie 2015), completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție astabilit că acestea „sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la opedeapsă privativă de libertate, cu suspendarea condiționată aexecutării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Exercitarea mandatului de către primar
Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
Unele aspecte derivând din regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese reglementate în Codul administrativ al României
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2015 privind Examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 27 februarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 3.786/115/2014
;
se încarcă...