Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea mandatului de către aleșii locali -
SECȚIUNEA 1
Exercitarea mandatului de către consilierii locali
și consilierii județeni

Art. 5. -

Consilierii locali și consilierii județeni își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleși. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Jurisprudență

(3) Consilierii validați după ședința de constituire a consiliului intră în exercițiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. Reviste (1)

Art. 7. - Doctrină (1)

(1) Consilierii locali și consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate, depun în fața consiliului local, respectiv a consiliului județean, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, județului). Așa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

(2) Consilierii locali și consilierii județeni care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.

Art. 8. -

(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, respectiv de președintele consiliului județean.

(2) Consilierii locali și consilierii județeni primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimației de consilier și cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecționarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimația și însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Jurisprudență

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (1)

a) demisie; Jurisprudență

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; Jurisprudență

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) punerea sub interdicție judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

i) deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 10. - Reviste (2)

Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de aceasta. Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

Art. 11. -

(1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) -h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În ce privește conținutul jurământului de credință, ce trebuie depus atât de consilierii locali, cât și de primari, acesta se regăsește atât în art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cât și în art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, fiind vorba de un evident paralelism în reglementare. De altfel, la oanaliză mai atentă acelor două reglementări legale pot fi identificate mai multe dispoziții identice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Exercitarea mandatului de către primar
Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Reviste:
Considerații privind modificările intervenite în regimul incompatibilităților consilierilor locali
33. Decizia nr. 45 din 12 iunie 2017 în dosarul nr. 863/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Unele aspecte derivând din regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese reglementate în Codul administrativ al României
Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 45/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița - Secția civilă în Dosarul nr. 2.446/98/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
;
se încarcă...