Exercitarea mandatului de către aleșii locali | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Exercitarea mandatului de către aleșii locali

SECȚIUNEA 1 Exercitarea mandatului de către consilierii locali
și consilierii județeni

Art. 5. -

Consilierii locali și consilierii județeni își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleși. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Jurisprudență

(3) Consilierii validați după ședința de constituire a consiliului intră în exercițiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. Reviste (1)

Art. 7. - Doctrină (1)

(1) Consilierii locali și consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate, depun în fața consiliului local, respectiv a consiliului județean, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, județului). Așa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

(2) Consilierii locali și consilierii județeni care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.

Art. 8. -

(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, respectiv de președintele consiliului județean.

(2) Consilierii locali și consilierii județeni primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimației de consilier și cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecționarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimația și însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Jurisprudență

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (1)

a) demisie; Jurisprudență

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; Jurisprudență

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) punerea sub interdicție judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

i) deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 10. - Reviste (2)

Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de aceasta. Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

Art. 11. -

(1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) -h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Exercitarea mandatului de către primar

Art. 13. - Modificări (3), Doctrină (1)

Primarul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului, al cărui conținut este prevăzut la art. 7 alin. (1).

(2) După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimația, care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.

(3) Modelul legitimației de primar, al semnului distinctiv și al eșarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Eșarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

(5) Legitimația și însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. Modificări (1)

(2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) demisie;

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; Jurisprudență

e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

f) punerea sub interdicție judecătorească;

g) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

h) deces.

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 17. -

(1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de această situație, care se consemnează în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art. 16.

(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al ședinței, se înaintează Ministerului Administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.

(3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplică și în cazul primarului.

(4) Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situațiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) În cazurile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. e) -g), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă și, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătorești. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții
consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean, precum și viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleși, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (3)

(2) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepția viceprimarilor, încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot fi în același timp și consilieri. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 9 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, pe aceeași dată, și a mandatului de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean. Modificări (3), Jurisprudență

(4) Mandatul de președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 19. -

Delegatul sătesc își exercită mandatul de la data alegerii sale, în condițiile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc, precum și în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) și e) -i). Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcție a delegatului sătesc și alegerea unei alte persoane în această funcție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În ce privește conținutul jurământului de credință, ce trebuie depus atât de consilierii locali, cât și de primari, acesta se regăsește atât în art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cât și în art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, fiind vorba de un evident paralelism în reglementare. De altfel, la oanaliză mai atentă acelor două reglementări legale pot fi identificate mai multe dispoziții identice. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 16 din aceeași lege, „în toate cazurile de încetare înainte de termen amandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare amandatului”. [ Mai mult... ] 
.....
    În legătură cu dispozițiile art. 15 alin. (2) lit e) din Legea nr. 393/2004, prin Decizia nr. 18/2015 (M.Of. nr. 469 din 29 iunie 2015), completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție astabilit că acestea „sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la opedeapsă privativă de libertate, cu suspendarea condiționată aexecutării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea mandatului de către aleșii locali
Protecția legală a aleșilor locali
Grupurile de consilieri
Drepturile aleșilor locali
Obligațiile aleșilor locali
Răspunderea aleșilor locali
Registrul de interese
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Considerații privind modificările intervenite în regimul incompatibilităților consilierilor locali
Unele aspecte derivând din regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese reglementate în Codul administrativ al României
33. Decizia nr. 45 din 12 iunie 2017 în dosarul nr. 863/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 45/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița - Secția civilă în Dosarul nr. 2.446/98/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 18/2015 privind Examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 27 februarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 3.786/115/2014
;
se încarcă...