Drepturile aleșilor locali | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Drepturile aleșilor locali Jurisprudență

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituții ori autorități publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale. Jurisprudență

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, mai puțin educatorii și învățătorii, precum și cercetătorii științifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultură și artă. Modificări (1)

Art. 29. - Jurisprudență

(1) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 28 alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(2) Funcțiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.

(3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcțiile de aleși locali prevăzute la art. 28 alin. (1), au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor deținute de acestea, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 30. -

(1) La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei și gradului de încadrare se vor lua în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese. Jurisprudență

(2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxă de timbru judiciar.

Art. 31. -

Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art. 28 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcție pe motive ce nu le sunt imputabile.

Art. 32. - Jurisprudență

La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul și indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.

Art. 33. -

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art. 34. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință. Președinților și vicepreședinților consiliilor județene nu li se acordă indemnizație de ședință. Jurisprudență

(2) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz. Modificări (2), Referințe (2), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședință ordinară de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În cazul consiliilor județene, indemnizația se acordă pentru o ședință ordinară și pentru 1-2 ședințe ale comisiilor de specialitate, organizate la interval de două luni, potrivit legii.

(5) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(4) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv județene. Modificări (1)

(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și delegatului sătesc.

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Primarii și viceprimarii, precum și președinții și vicepreședinții consiliilor județene au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. Jurisprudență

Art. 36. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

Art. 37. -

Consilierii și delegatul sătesc, care participă la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 38. -

(1) Primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum și de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii și președinții consiliilor județene au obligația de a informa, în prealabil, consiliul local sau județean, după caz, indicând durata acestora și perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgență, informarea se va face în prima ședință de consiliu, organizată după terminarea concediului.

(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor și vicepreședinților consiliilor județene, se aprobă de către primar, respectiv de către președinte.

Art. 39. - Jurisprudență

Durata exercitării mandatului de primar și de viceprimar, de președinte și de vicepreședinte al consiliului județean constituie vechime în muncă și în specialitate și se ia în calcul la promovare și la acordarea tuturor drepturilor bănești rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea și la recalcularea pensiei.

Art. 40. -

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local, a consiliului județean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (1)

Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Jurisprudență

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local. Jurisprudență

Art. 43. -

(1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.

Art. 44. -

(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului și consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor județeni este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 28 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, „pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire aacestora în cadrul unei instituții ori autorități publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau aactului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultură și artă”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea mandatului de către aleșii locali
Protecția legală a aleșilor locali
Grupurile de consilieri
Drepturile aleșilor locali
Obligațiile aleșilor locali
Răspunderea aleșilor locali
Registrul de interese
Dispoziții finale
Reviste:
38. Decizia nr. 53 din 3 iulie 2017 în dosarul nr. 534/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Decizii ale curții constituționale*
Toți consilierii locali ar putea face cursuri de pregătire în administrație
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. II și ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată, raportate la dispozițiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizația corespunzătoare funcției elective
;
se încarcă...