Parlamentul României

Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Reviste (1)

Se instituie bursa specială "Guvernul României", în scopul formării de manageri care se angajează să desfășoare activități de răspundere în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaționale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa specială "Guvernul României" se instituie începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. - Reviste (1)

Bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiți în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs național și care sunt acceptați la studii de universități de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene și euroatlantice.

Art. 3. -

(1) Se înființează Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare Comisie, cu atribuții privind organizarea concursului național, selecția și repartizarea beneficiarilor.

(2) Structura, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea Comisiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Comisia este constituită din reprezentanți ai instituțiilor publice implicate, ai mediului academic, ai sectorului neguvernamental, ai mediului de afaceri și ai mediului bancar, precum și ai unor instituții sau organisme internaționale.

(4) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 4. -

(1) Bursele se acordă pe baza rezultatelor concursului național, prin care se evaluează capacitatea de performanță academică a candidaților, precum și opțiunea acestora de a servi în sectorul public.

(2) Concursul național se organizează anual, iar rezultatele sunt aduse la cunoștință publică până în luna noiembrie a anului premergător începerii anului universitar pentru care se acordă bursele.

(3) Selectarea candidaților în vederea acordării burselor se face de către Comisie.

(4) Metoda de organizare a concursului național și metodele de evaluare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Bursa se acordă în vederea efectuării de studii în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, după cum urmează:

a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii și obținerii diplomei, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 2 ani;

c) studii de doctorat pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani.

(2) Bursa se acordă unei persoane o singură dată în viață și numai pentru efectuarea uneia dintre formele de studiu prevăzute la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Bursa se acordă în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) vor asigura atât acoperirea sumelor necesare pentru continuarea burselor acordate în anii precedenți, în condițiile prezentei legi, cât și pentru acordarea de noi burse.

(3) Bursele noi se acordă în funcție de criteriile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, după acordarea cu prioritate a burselor pentru continuarea studiilor de către beneficiarii care au fost acceptați în anii anteriori.

Art. 7. -

Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc, cu un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele:

a) fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2);

b) specializările pentru care se acordă burse;

c) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;

d) cuantumul bursei, diferențiat în funcție de țară și de instituția de învățământ superior.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Bursa se acordă în numele Guvernului României, iar derularea operațiunilor aferente bursei se realizează de către Ministerul Educației și Cercetării împreună cu un partener de implementare, care poate fi, după caz, o instituție bancară internațională selectată de către minister, în condițiile legii, sau o organizație internațională interguvernamentală, pe baza unui acord încheiat cu România sau cu autoritățile române competente.

(2) Sumele aferente programului de acordare a burselor, inclusiv avansul, se alocă partenerului de implementare în condițiile legii.

(3) Comisioanele și celelalte cheltuieli efectuate de Ministerul Educației și Cercetării sau de partenerul de implementare, ca urmare a efectuării operațiunilor determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul programului și se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat.

(4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, partenerul de implementare efectuează operațiunile de încasări și plăți aferente derulării bursei, încheie contracte cu beneficiarii, urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privința efectuării de către aceștia, ulterior definitivării studiilor, a activității în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat și al structurilor sau organismelor internaționale.

Art. 9. -

Bursa se plătește din fondurile prevăzute în bugetul de stat, la începutul fiecărei perioade universitare - trimestru, semestru -, pe baza facturilor pro forma emise de instituțiile de învățământ acceptante.

Art. 10. -

Beneficiarii încheie cu partenerul de implementare un contract, al cărui model se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin contract beneficiarii se obligă:

a) să mențină pe toată durata studiilor un nivel minim de performanță echivalent calificativului "Bine";

b) să revină în țară, la sfârșitul bursei, și să desfășoare activitate o perioadă minimă, stabilită în funcție de durata studiilor și de cuantumul bursei, prin hotărâre a Guvernului, în cadrul unei instituții publice, al regiilor autonome și agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul unor structuri sau organisme internaționale, în calitate de reprezentant al statului român.

Art. 11. - Reviste (1)

(1) În cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul restituie partenerului de implementare sumele acordate, precum și penalizările și dobânzile stabilite prin contract.

(2) La rândul său, partenerul de implementare virează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea restituirii către bugetul de stat, fondurile aferente obligațiilor nerespectate de beneficiari și recuperate de la aceștia.

(3) Pentru cazul neexecutării de către beneficiarul bursei a obligațiilor prevăzute în contractul încheiat cu partenerul de implementare, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanți, la plata lunară a 50% din venitul net până la concurența sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum și a penalităților și dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptați garanți al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.

Art. 12. -

Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare și reprezentanțelor diplomatice ale României din străinătate, precum și universităților străine acceptante lista nominală a beneficiarilor bursei, precum și condițiile de acordare a acesteia.

Art. 13. -

(1) Instituțiile publice, regiile autonome, agenții economici și structurile sau organismele internaționale prevăzute la art. 10 lit. b), în care își pot desfășura activitatea beneficiarii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Încadrarea pe posturile vacante din instituțiile publice, regiile autonome, agenții economici și structurile sau organismele internaționale prevăzute la alin. (1) se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau examen, aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual. Prin derogare de la aceleași prevederi, Guvernul va încadra beneficiarii în poziții de conducere sau de răspundere, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în fișa postului.

(3) Posturile vacante existente la instituțiile publice, regiile autonome, agenții economici și structurile sau organismele internaționale prevăzute la alin. (1) se solicită de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează și se transmit Ministerului Educației și Cercetării pentru a fi puse la dispoziție Comisiei.

(4) Repartizarea beneficiarilor se face de către Comisie în funcție de posturile vacante existente la instituțiile publice, regiile autonome, agenții economici și structurile sau organismele internaționale prevăzute la alin. (1), pe baza opțiunilor formulate de beneficiari și a specializărilor dobândite, potrivit unei proceduri stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 14. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Externe vor supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, prin care se stabilesc:

a) structura, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea Comisiei;

b) metodologia de organizare și desfășurare a concursului național;

c) fondurile alocate acestei burse;

d) cuantumul maxim al bursei, în funcție de țară și de instituția de învățământ;

e) modelul contractului care se încheie între beneficiar și partenerul de implementare care acționează în numele Guvernului;

f) instituțiile publice, regiile autonome, agenții economici și structurile sau organismele internaționale prevăzute la art. 10 lit. b), în care își vor desfășura activitatea beneficiarii, și perioada în care își vor desfășura activitatea;

g) procedura de repartizare prevăzută la art. 13 alin. (4).

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 14 mai 2004.

Nr. 157.

ANEXĂ Reviste (1)

DOMENIILE
pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României"

A. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României"pentru studii universitare și de master

1. Economie (management, finanțe etc.)

2. Drept*)

3. Studii europene*)

4. Relații publice, comunicare

5. Administrație publică

6. Diplomație, studii politice, relații internaționale

7. Inginerie: energie, protecția mediului, chimie sau petrochimie, inginerie economică, construcții, transporturi, inginerie industrială sau producție, tehnologia informației, comunicații

8. Educație

9. Agricultură, agronomie

10. Apărare națională, ordine publică

11. Sociologie.

B. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României"pentru studii doctorale

1. Economie

2. Drept

3. Studii europene*)

4. Administrație publică

5. Diplomație, studii politice, relații internaționale

6. Apărare națională, ordine publică.

*) Doar în universitățile din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...