Parlamentul României

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Modificări (13), Puneri în aplicare (14), Respingeri de neconstituționalitate (22), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (19), Reviste (19), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1197 din 14 decembrie 2004.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

În înfăptuirea actului de justiție, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistrați, competența și îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență

Personalul auxiliar de specialitate funcționează în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 106-108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Referințe (1), Reviste (2)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, informaticieni, registratori. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea funcțiile de agent procedural și aprod. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3, este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei și să participe la formarea profesională continuă. Jurisprudență

CAPITOLUL II Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

SECȚIUNEA 1 Recrutarea grefierilor

Art. 5. - Jurisprudență

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Școala Națională de Grefieri.

Art. 6. -

(1) Concursul de admitere în Școala Națională de Grefieri se organizează anual, la nivel național, de către Școala Națională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Numărul de locuri se stabilește în funcție de necesarul de personal calificat al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

(3) Concursul se desfășoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii. Jurisprudență

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere se stabilește prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

SECȚIUNEA a 2-a Recrutarea informaticienilor Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Informaticienii se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curți de apel sau fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Parchetul Național Anticorupție, cu sprijinul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, care coordonează din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori al Parchetului Național Anticorupție, după caz. Modificări (2)

(3) Concursul se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA a 3-a Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor
și a personalului conex
Modificări (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Grefierii arhivari, registratorii și personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Modificări (1)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curți de apel sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul Național Anticorupție, cu sprijinul Școlii Naționale de Grefieri, potrivit regulametului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

Grefierii arhivari și registratorii care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Școlii Naționale de Grefieri.

CAPITOLUL III Școala Națională de Grefieri

SECȚIUNEA 1 Organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri

Art. 11. -

(1) Școala Națională de Grefieri este o instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea inițială a grefierilor și a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și formarea profesională continuă a acestora, în condițiile legii.

(2) Școala Națională de Grefieri nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supusă dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ și recunoașterea diplomelor.

(3) Școala Națională de Grefieri are sediul în municipiul București.

(4) Școala Națională de Grefieri își poate desfășura activitatea și în teritoriu, în centre și puncte zonale de formare profesională, organizate potrivit legii. Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Școala Națională de Grefieri este condusă de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel:

a) un judecător și un procuror desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii;

b) 2 reprezentanți aleși din cadrul personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri;

c) directorul Institutului Național al Magistraturii;

d) un reprezentant al Direcției organizarea instanțelor și resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

e) 2 reprezentanți ai cursanților, unul dintre cursanții cu studii superioare și unul dintre cursanții cu studii medii, aleși pe durata cursurilor; Jurisprudență

f) directorul Școlii Naționale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere și prezidează ședințele acestuia.

(2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excepția mandatului reprezentanților cursanților, care sunt aleși pe durata studiilor.

Art. 13. -

Consiliul de conducere propune proiectul de buget și hotărăște asupra problemelor care privesc organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri, la propunerea directorului acestei instituții.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Școala Națională de Grefieri este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii.

(2) Directorul Școlii Naționale de Grefieri este ordonator terțiar de credite.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Numărul maxim de posturi pentru Școala Națională de Grefieri este stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Școlii Naționale de Grefieri se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Conducerea curentă a Școlii Naționale de Grefieri este asigurată de director, 2 directori adjuncți și un director economic. Jurisprudență

(2) Directorul și directorii adjuncți sunt numiți de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

Organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 18. -

(1) Personalul de instruire al Școlii Naționale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre magistrați, grefieri cu studii superioare sau alți specialiști. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii și prin detașare în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii.

Art. 19. -

Salarizarea personalului de conducere și de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorității judecătorești.

Art. 20. -

(1) Cadrele didactice din învățământul superior juridic ce dețin funcții de conducere sau de execuție în cadrul Școlii Naționale de Grefieri sunt asimilate magistraților, pe perioada exercitării funcțiilor. Modificări (1)

(2) Grefierii cu studii superioare care desfășoară activități de instruire în cadrul Școlii Naționale de Grefieri sunt încadrați potrivit funcției corespunzătoare din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

SECȚIUNEA a 2-a Formarea inițială a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Formarea inițială se desfășoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate și grefierii cu studii medii.

(2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de un an și constă în pregătirea teoretică și stagiu practic. Modificări (1)

(3) Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 2 ani și include pregătire teoretică și stagiu practic. Modificări (1)

(4) Stagiile practice se desfășoară la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea.

Art. 22. -

(1) La absolvirea cursurilor Școlii Naționale de Grefieri cursanții vor susține un examen final.

(2) Media de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri este cel puțin 6.

(3) Cursanților care au promovat examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri li se eliberează atestate.

Art. 23. -

Absolvenții cu atestat ai Școlii Naționale de Grefieri vor fi repartizați, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori la Parchetul Național Anticorupție, pentru care au susținut concursul de admitere. Modificări (2)

Art. 24. -

(1) Absolvenții care au obținut media de absolvire cel puțin 7 vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant. Jurisprudență

(2) Absolvenții care au obținut medii între 6 și 7 vor fi încadrați ca debutanți.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) În perioada studiilor, Școala Națională de Grefieri acordă cursanților o indemnizație lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcția de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) are natura și regimul juridic al unui drept salarial și se plătește din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 26. -

Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Școlii Naționale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri, constituie vechime în muncă și vechime în specialitate.

Art. 27. -

(1) Absolvenții Școlii Naționale de Grefieri au obligația de a rămâne 5 ani în cadrul instituțiilor autorității judecătorești.

(2) În cazul în care un absolvent al Școlii Naționale de Grefieri este eliberat din funcție înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din inițiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizația de cursant și cheltuielile de școlarizare efectuate cu formarea sa, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 28. -

Stagiul de specializare prevăzut la art. 10 are loc în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, pentru care au susținut concursul, sub îndrumarea personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea profesională continuă

Art. 29. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are obligația de a participa cel puțin o dată la 5 ani la o formă de pregătire profesională continuă, organizată de Școala Națională de Grefieri.

(2) În cazul informaticienilor, pregătirea profesională continuă se realizează prin participarea, cel puțin o dată pe an, la cursuri de specialitate organizate la instituții de profil, pe baza convențiilor de colaborare încheiate cu curțile de apel ori cu parchetele de pe lângă curțile de apel sau, după caz, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori cu Parchetul Național Anticorupție. Modificări (2)

Art. 30. -

(1) Formarea continuă se desfășoară sub formă de seminarii, sesiuni de pregătire, conferințe, vizite de lucru, stagii de formare în străinătate.

(2) Seminariile și sesiunile de formare continuă a grefierilor care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea se realizează pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care este comunicat tuturor instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea în luna decembrie a anului anterior.

(3) Grefierii vor avea posibilitatea să opteze, în limita locurilor disponibile, pentru activitățile de formare continuă care îi interesează.

Art. 31. -

(1) La sfârșitul fiecărui seminar sau fiecărei sesiuni de formare continuă, organizată potrivit art. 30, personalul primește o adeverință în care sunt consemnate și rezultatele obținute în urma evaluării cunoștințelor acumulate.

(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă organizate de Școala Națională de Grefieri sau, după caz, de instituțiile de profil informatic constituie un punctaj, care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1)

În completarea formării continue organizate de Școala Națională de Grefieri, la nivelul fiecărei instanțe și fiecărui parchet, se vor organiza, trimestrial, ore de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea unui magistrat desemnat de conducătorul fiecărei instanțe judecătorești sau fiecărui parchet de pe lângă aceasta.

CAPITOLUL IV Numirea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

SECȚIUNEA 1 Numirea în funcție

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Poate fi numită în funcția de grefier persoana care îndeplinește următoarele condiții: Jurisprudență

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

c) cunoaște limba română;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;

e) are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere;

f) este absolventă a Școlii Naționale de Grefieri.

(2) La numirea în funcția de grefier, pentru îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Pentru numirea în funcția de grefier statistician, pentru îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice.

(4) Pentru numirea în funcția de grefier documentarist, pentru îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau filologice ori studii medii.

Art. 34. - Jurisprudență

Pentru numirea în funcția de informatician sunt necesare îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d) și absolvirea de studii superioare de specialitate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 35. -

Funcțiile de informatician pot fi nominalizate potrivit nomenclatorului de funcții de specialitate prevăzute de lege pentru funcțiile de specialitate informatică. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

În cazuri excepționale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea unui concurs la nivel național sau poate aviza numirea în funcția de grefier, fără concurs, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e) și au o vechime în specialitate de cel puțin 10 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (1)

Grefierii și informaticienii sunt numiți prin decizie de către președinții curților de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a căror circumscripție teritorială urmează să își desfășoare activitatea. Modificări (1)

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Poate fi numită în funcția de grefier arhivar, registrator, agent procedural sau aprod persoana care are studii medii și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Numirea pe posturile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de concurs, organizat la nivelul curților de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul Național Anticorupție. Modificări (2)

(3) Modul de organizare și desfășurare a concursului se stabilește prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (1)

Art. 39. - Modificări (1), Reviste (1)

Grefierii arhivari și registratorii sunt numiți prin decizie de către președinții curților de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea ori, după caz, de președinții tribunalelor sau de prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea, în a căror circumscripție teritorială urmează să își desfășoare activitatea.

Art. 40. -

(1) Înainte de a începe să își exercite funcția, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea depune jurământul în fața conducătorului instanței judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, la care este numit.

(2) Dispozițiile art. 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 41. - Jurisprudență

Informaticienii sunt subordonați, din punct de vedere administrativ, conducătorului instanței sau parchetului din care fac parte și, din punct de vedere profesional, Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției sau, după caz, compartimentului corespunzător din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Puneri în aplicare (1)

Art. 42. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pentru prima dată după terminarea studiilor, are calitatea de debutant o perioadă de 6 luni de la încadrare, fiind definitivat în funcție pe bază de examen, cu excepția absolvenților prevăzuți la art. 24 alin. (1).

(2) În cazul nepromovării examenului de definitivare în funcție, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu încă 6 luni. Nepromovarea pentru a doua oară a examenului de definitivare atrage eliberarea din funcție ca necorespunzător profesional.

Art. 43. - Jurisprudență

Promovarea în funcții de execuție se face prin concurs sau examen, în funcția imediat superioară.

Art. 44. -

(1) Promovarea în funcții de execuție în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, se face prin examen.

(2) Promovarea la instanțe sau parchete superioare se face numai prin concurs, organizat la nivelul curților de apel ori al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori la Parchetul Național Anticorupție, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, care are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția în care este încadrat și calificativul "foarte bine" în această perioadă. Modificări (2)

(3) Modul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului se stabilește prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Pentru promovarea în funcții de execuție în cazul informaticienilor, la elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (3) vor fi avute în vedere, după caz, și propunerile ministrului justiției, ale președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1)

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Promovarea în funcții de conducere - de prim-grefier, de grefier-șef sau de informatician-șef - se face de colegiul de conducere al instanței sau parchetului, după caz, pe baza candidaturilor depuse, a unui proiect de îmbunătățire a activității personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și a unui interviu. Pentru promovarea în funcția de informatician-șef la curți de apel și tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă aceste instanțe, la ședința colegiului de conducere participă și un reprezentant al compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care verifică aptitudinile profesionale ale candidaților, necesare implementării Strategiei de informatizare a sistemului judiciar. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) La selecția grefierilor și informaticienilor pentru numirea în funcții de conducere se are în vedere îndeplinirea următoarelor criterii:

a) o vechime de minimum 5 ani în funcția de grefier, respectiv de informatician;

b) activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani;

c) calități manageriale.

Art. 46. -

(1) Numirea în funcția de prim-grefier sau grefier-șef se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii, prin decizie a președintelui curții de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanță. Modificări (1)

(2) Numirea în funcția de informatician-șef se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii, prin decizie a președintelui curții de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanță, cu avizul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției sau, după caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1)

(3) În cazul numirii în funcția de informatician-șef la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu este necesar avizul prevăzut la alin. (2). Modificări (1)

Art. 47. - Modificări (1)

Dispozițiile art. 45 și 46 se aplică în mod corespunzător și în cazul promovării în funcția de grefier arhivar-șef.

SECȚIUNEA a 3-a Suspendarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este suspendat din funcție în următoarele cazuri:

a) când a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să își exercite funcția în mod corespunzător;

c) când săvârșește o abatere disciplinară gravă, în condițiile art. 88.

(2) Suspendarea din funcție se dispune de președintele curții de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscripție teritorială își desfășoară activitatea persoana în cauză. Modificări (2)

(3) În perioada suspendării din funcție, potrivit alin. (1) lit. a) și c), celui suspendat nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în specialitate. Reviste (1)

Art. 49. -

(1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. a), președintele curții de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta comunică de îndată persoanei în cauză și conducerii instanței sau parchetului unde aceasta funcționează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcție. Modificări (2)

(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal față de persoana în cauză, suspendarea din funcție încetează, iar aceasta este repusă în situația anterioară, i se plătesc drepturile bănești de care a fost lipsită pe perioada suspendării din funcție și i se recunoaște vechimea în muncă și în specialitate pentru această perioadă. Reviste (1)

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. c), dacă se constată nevinovăția persoanei în cauză.

Art. 50. -

(1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea președintelui instanței sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din funcție se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate. Modificări (1)

(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), președintele curții de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării și repunerea în funcție a persoanei în cauză, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, o eliberează din funcție.

(3) În perioada suspendării, persoanei în cauză i se plătesc drepturile de asigurări sociale pentru boală, potrivit legii.

Art. 51. -

Decizia de suspendare din funcție poate fi contestată la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul reclamantul.

SECȚIUNEA a 4-a Eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 52. - Jurisprudență

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este eliberat din funcția de execuție sau de conducere în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) pensionare, în condițiile legii; Reviste (1)

c) constatarea nepregătirii profesionale corespunzătoare sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției de conducere;

d) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute pentru numirea în funcție;

e) ca sancțiune disciplinară;

f) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Eliberarea din funcție se dispune prin decizie a conducătorului instanței judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, care a dispus numirea în funcție.

(2) Pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea care a urmat cursurile Școlii Naționale de Grefieri, decizia de eliberare din funcție prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoștință Școlii Naționale de Grefieri, în termen de 30 de zile de la emitere, dacă eliberarea din funcție are loc înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut de art. 27 alin. (1).

(3) Pentru informaticieni, în cazul prevăzut de art. 52 lit. c), decizia de eliberare din funcție se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției sau, după caz, din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori al Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2)

Art. 54. -

Decizia de eliberare din funcție prevăzută pentru cazurile menționate la art. 52 lit. c) -f) poate fi contestată la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul reclamantul.

CAPITOLUL V Delegarea, detașarea și transferul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 55. -

(1) În cazul în care o instanță judecătorească sau un parchet nu poate funcționa normal datorită lipsei temporare a unor categorii de personal auxiliar de specialitate, a existenței de posturi vacante ori a altor asemenea cauze, președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă această instanță, la propunerea conducătorului instanței ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate delega personal auxiliar de specialitate din circumscripția teritorială a aceleiași curți de apel sau a aceluiași parchet de pe lângă această instanță.

(2) Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile și poate fi prelungită, cu acordul persoanei delegate, cel mult 60 de zile într-un an.

(3) Delegarea informaticienilor se poate dispune cu avizul prealabil al compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1)

Art. 56. - Jurisprudență

(1) Președintele curții de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, cu avizul conducătorului instanței judecătorești ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate dispune detașarea personalului auxiliar de specialitate, numai cu acordul scris al acestuia, în cadrul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii sau al unităților subordonate acestora. Modificări (1)

(2) Durata detașării este de cel mult un an. În mod excepțional, durata detașării poate fi prelungită, pentru motive obiective, din 6 în 6 luni, cu respectarea acelorași condiții.

Art. 57. -

Pe perioada delegării și detașării, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul din unitățile bugetare. Când salariul și celelalte drepturi bănești prevăzute pentru funcția în care este detașat personalul auxiliar de specialitate sunt inferioare celor de care acesta beneficiază la instanța judecătorească sau la parchetul de pe lângă aceasta, la care este încadrat, acesta își păstrează salariul de încadrare și celelalte drepturi bănești ale funcției pe care o deține.

Art. 58. -

Transferul personalului auxiliar de specialitate între instanțele judecătorești sau parchetele de pe lângă acestea se aprobă, la cererea acestuia ori a unităților interesate, de președinții curților de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instanțe.

CAPITOLUL VI Drepturile și îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 59. - Jurisprudență

Stabilirea drepturilor și îndatoririlor personalului auxiliar se face ținându-se seama de locul și rolul acestuia în desfășurarea activității de justiție, de răspunderea și complexitatea fiecărei funcții, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege pentru persoanele care sunt încadrate în instituțiile publice.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 60. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la o salarizare stabilită în raport cu nivelul instanței sau parchetului, cu funcția deținută, cu vechimea în muncă și în specialitate, precum și cu alte criterii prevăzute de lege. Jurisprudență

(2) Informaticienii cu funcții de execuție și funcții de conducere beneficiază de prevederile privind salarizarea și celelalte drepturi corespunzătoare grefierilor cu studii superioare cu funcții de execuție și de conducere. Modificări (1)

(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de salarii de bază, spor de vechime, prime și de alte drepturi salariale, în condițiile legii. Jurisprudență

(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea se stabilește prin lege specială. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 61. -

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este liber să se asocieze ori să adere la organizații sindicale, precum și la organizații profesionale, locale, naționale sau internaționale, în scopul apărării intereselor sale profesionale, sociale și economice.

Art. 62. -

(1) Personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea îi este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii, cu respectarea principiilor continuității și al celerității activității de justiție.

(2) În timpul grevei se vor asigura serviciile esențiale, nu mai puțin de o treime din activitatea normală, asigurându-se participarea grefierilor la ședințele de judecată sau, după caz, la activitățile de urmărire penală pentru soluționarea cauzelor cu arestați în materie penală și în alte materii, pentru cauzele privind obligațiile de întreținere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluționarea cererilor de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanță.

Art. 63. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul de a-și perfecționa în mod continuu pregătirea profesională.

(2) Pe perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea urmează forme de perfecționare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situația în care acestea sunt:

a) organizate la inițiativa ori în interesul instanței sau parchetului la care este încadrat;

b) urmate la inițiativa personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu acordul președintelui curții de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta, în a căror circumscripție teritorială funcționează;

c) organizate de Școala Națională de Grefieri, de centrele zonale de formare continuă, în condițiile legii, sau de alte instituții specializate din țară sau din străinătate.

(3) În cazul în care formarea și perfecționarea profesională, în formele prevăzute la alin. (2), se organizează în afara localității în care își are sediul instanța sau parchetul, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de drepturile de delegare, în condițiile art. 57.

(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare și perfecționare profesională a personalului auxiliar de specialitate, organizate în condițiile alin. (2) lit. a) și c), curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea, precum și, după caz, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul Național Anticorupție au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective. Modificări (2)

Art. 64. - Jurisprudență

Instanțele și parchetele au obligația să asigure personalului auxiliar de specialitate condiții normale de muncă și igienă, de natură să le asigure sănătatea și integritatea fizică și psihică.

Art. 65. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În perioada concediului de odihnă personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu și localitatea din țară în care își petrece concediul de odihnă. Jurisprudență

(3) Condițiile de efectuare și de plată a concediului de odihnă se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.

Art. 66. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii fără plată, pentru studii sau pentru alte evenimente, în condiții stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 65 alin. (3).

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii medicale, potrivit legislației în vigoare.

Art. 67. - Jurisprudență

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, precum și soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestuia beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate. Jurisprudență

(2) Condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale, a medicamentelor și protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum a fost prevăzut la art. 3, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în funcție, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din venit, fără a se putea depăși venitul brut avut la data pensionării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(3) De pensia de serviciu beneficiază și personalul auxiliar cu o vechime între 20 și 25 de ani în această funcție, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) se micșorează cu 1% pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală. Jurisprudență

(4) De prevederile alin. (2) beneficiază și personalul auxiliar pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Soțul supraviețuitor și copiii personalului prevăzut la alin. (1), care au dreptul la pensie de serviciu, beneficiază de pensie de urmaș dacă îndeplinesc condițiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat. Jurisprudență

(7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar se actualizează în raport cu salariul de bază brut al categoriilor de personal auxiliar în activitate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 69. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continuă în justiție de 25 de ani înainte de data pensionării sau a eliberării din funcție pentru motive neimputabile beneficiază de o indemnizație egală cu trei salarii de bază de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul activității de personal auxiliar de specialitate și se înregistrează în dosarul personal, potrivit legii. Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul decesului personalului auxiliar de specialitate aflat în activitate. În acest caz indemnizația se acordă soțului sau, după caz, soției și copiilor care se aflau în întreținerea persoanei în cauză la data decesului.

Art. 70. - Jurisprudență

Grefierii cu studii superioare juridice beneficiază de vechime în specialitate juridică, pentru perioada în care desfășoară această activitate.

Art. 71. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate, cu o vechime de 25 de ani și, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu Diploma Meritul judiciar clasele II și III, prevăzută de Legea nr. 303/2004, pentru merite deosebite în activitate, respectarea în mod exemplar a îndatoririlor de serviciu și obținerea în decursul întregii activități numai a calificativului "foarte bine". Jurisprudență

(2) Modalitatea de propunere și condițiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele II și III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 72. -

Grefierii de ședință au dreptul la asigurarea în mod gratuit a ținutei vestimentare corespunzătoare instanței la care funcționează, potrivit legii.

Art. 73. - Jurisprudență

Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază și de alte drepturi prevăzute de legislația muncii și de legislația asigurărilor sociale.

Art. 74. - Referințe (1)

(1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este evaluată anual de către conducătorul instanței judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta în care își desfășoară activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător". Puneri în aplicare (1)

(2) Evaluările și calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal.

(3) În cazul informaticienilor, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției sau, după caz, din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din cadrul Parchetului Național Anticorupție și se semnează atât de președintele curții de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă această instanță, cât și de către șeful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau al Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2)

Art. 75. -

(1) Evoluția activității personalului de la intrarea în justiție și până la încetarea funcției se consemnează în fișa profesională aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, aflată la dosarele profesionale care se întocmesc și se păstrează de curtea de apel sau parchetul de pe lângă această instanță, în a cărui circumscripție teritorială își desfășoară activitatea ori, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul Național Anticorupție. Modificări (2)

(2) Datele conținute în dosarul profesional sunt confidențiale, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are acces la propriul dosar profesional și poate obține copii ale actelor existente în dosar.

SECȚIUNEA a 3-a Îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (2)

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are obligația să își îndeplinească îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legea, și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului justiției.

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Funcția de grefier este incompatibilă cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământ, în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Grefierilor le este interzis:

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfășoare activități de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

(3) Prin derogare de la regula prevăzută la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi acționari sau asociați ca urmare a legii privind privatizarea în masă.

Art. 78. - Jurisprudență

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să păstreze secretul profesional, confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care ia cunoștință în exercitarea funcției, cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

(2) Personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea nu îi este permis să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluțiile date în dosarele despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 79. -

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să respecte programul de lucru și să rezolve lucrările în termenele stabilite.

Art. 80. -

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să aibă, în timpul ședințelor de judecată, ținuta vestimentară corespunzătoare instanței la care funcționează.

(2) Ținuta vestimentară se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se asigură potrivit art. 72.

Art. 81. -

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să prezinte, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, declarația de avere și declarația de interes.

CAPITOLUL VII Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 82. -

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea răspunde civil, disciplinar, administrativ și penal, după caz, în condițiile legii.

Art. 83. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportările care dăunează intereselor serviciului sau prestigiului justiției. Jurisprudență

Art. 84. - Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie abateri disciplinare:

a) întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor;

b) absențele nemotivate de la serviciu, precum și încălcarea dispozițiilor din regulamentele privind organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea, referitoare la programul de lucru;

c) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum și orice ale imixtiuni în activitatea judecătorilor sau a procurorilor;

d) atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de judecători și procurori, față de colegi, avocați, experți, martori, justițiabili sau orice altă persoană cu care intră în relații;

e) nerespectarea confidențialității lucrărilor care au acest caracter; Jurisprudență

f) nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează modul de comunicare față de terțe persoane a datelor și informațiilor referitoare la activitatea instanțelor judecătorești;

g) manifestări care aduc atingere demnității sau probității profesionale;

h) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii și regulamentelor privind organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea ori alte atribuții stabilite de conducătorii instanțelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea; Jurisprudență

i) neglijența gravă ori neglijențe repetate în rezolvarea lucrărilor;

j) încălcarea incompatibilităților și a interdicțiilor prevăzute de lege;

k) omisiunea gravă de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin potrivit legii;

l) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 85. - Jurisprudență

(1) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul; Jurisprudență

b) reducerea cu 5-15% a salariului și/sau a indemnizației de conducere, pe o durată de 1-3 luni;

c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiași funcții, pe o durată de 1-3 luni;

d) revocarea din funcția de conducere ocupată;

e) mutarea disciplinară la o altă instanță sau parchet din circumscripția teritorială a aceleiași curți de apel sau, după caz, a aceluiași parchet de pe lângă curtea de apel, pe o durată de 1-3 luni;

f) excluderea din profesie. Jurisprudență

(2) În cazul nerespectării prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, conducătorul instanței sau al parchetului care aplică sancțiunea poate dispune ca, pe lângă sancțiunea disciplinară aplicată, acesta să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Școala Națională de Grefieri.

Art. 86. - Doctrină (1)

(1) Sancțiunea prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a) se aplică de conducătorul instanței sau al parchetului în cadrul căruia își desfășoară activitatea cel sancționat. Jurisprudență

(2) Sancțiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f) se aplică de către președintele curții de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscripție teritorială își desfășoară activitatea cel sancționat. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 87. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, conducătorii instanțelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea, prevăzuți la art. 86, vor dispune efectuarea cercetării prealabile.

(2) Cercetarea prealabilă este obligatorie în toate cazurile și se poate efectua prin judecătorii inspectori ai curților de apel ori, după caz, prin procurorii inspectori din cadrul curților de apel sau al parchetelor de pe lângă acestea ori printr-un alt judecător sau procuror desemnat de conducătorul curții de apel ori al parchetului de pe lângă aceasta și se finalizează printr-un act de constatare. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Pentru abaterile disciplinare sesizate în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, al Parchetului Național Anticorupție, cercetarea prealabilă prevăzută la alin. (2) se efectuează de judecătorii desemnați de colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori, după caz, de procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau al Parchetului Național Anticorupție.

(4) În cadrul cercetării prealabile se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice date concludente.

(5) Citarea și ascultarea persoanei în cauză și verificarea apărărilor acesteia sunt obligatorii. Jurisprudență

(6) Refuzul persoanei cercetate de a face declarații sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării.

Art. 88. - Doctrină (1)

(1) Pe perioada cercetării prealabile, conducătorul curții de apel sau al parchetului de pe lângă aceasta va putea dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din funcție a persoanei în cauză. Modificări (1)

(2) Persoana cercetată poate contesta această măsură în termen de 30 de zile de la data comunicării, la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul.

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul conducătorului instanței sau al parchetului competent să aplice sancțiunea, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii abaterii disciplinare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sancțiunile disciplinare se aplică prin decizie emisă în formă scrisă, în termenul prevăzut la alin. (1), și se comunică persoanei sancționate în cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicării.

(3) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență

b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost încălcate de cel sancționat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de cel sancționat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citată sau ascultată;

d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară;

e) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;

f) instanța competentă la care sancțiunea disciplinară poate fi contestată.

(4) Decizia de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul contestatorul. Jurisprudență

(5) Contestația formulată potrivit alin. (4) nu suspendă executarea. La cererea contestatorului, tribunalul poate dispune suspendarea executării.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 90. - Jurisprudență

Prevederile prezentei legi se aplică și personalului auxiliar de specialitate de la instanțele și parchetele militare, precum și de la Secția militară a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari a Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2)

Art. 91. - Jurisprudență

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, se consideră că îndeplinește condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor în care este numit. Jurisprudență

(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, grefierii dactilografi în funcție vor fi încadrați ca grefieri, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, cu menținerea salariilor de încadrare avute. Tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor sunt asimilați grefierilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 92. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozițiile prevăzute de prezenta lege pentru președinții curților de apel și procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instanțe, în legătură cu numirea, promovarea, suspendarea, sancționarea și eliberarea din funcție, precum și cu alte aspecte privind raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se exercită de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, pentru personalul auxiliar de specialitate din aceste instituții. Modificări (2)

Art. 93. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat funcții de aceeași natură în cadrul Curții Constituționale sau în cadrul fostelor structuri jurisdicționale ale Curții de Conturi constituie vechime în specialitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Constituie vechime în specialitate și perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit funcția de secretar de procuratură, secretar-dactilograf, dactilograf, precum și secretar la fostele arbitraje de stat sau departamentale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate și perioadele lucrate în același domeniu, în alte unități. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 94. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii aprobă regulamentele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 65 alin. (3) și art. 71 alin. (2).

Art. 95. - Jurisprudență

(1) Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de tribunalele de muncă și asigurări sociale. Jurisprudență

(2) Până la înființarea tribunalelor de muncă și asigurări sociale, litigiile prevăzute la alin. (1) se soluționează de secțiile sau completele specializate pentru soluționarea conflictelor de muncă. Jurisprudență

Art. 96. - Jurisprudență

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția dispozițiilor privind formarea profesională, care intră în vigoare la 16 iulie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 decembrie 2004.

Nr. 567.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
II. Decizia nr. 7/2016
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998. Tichete de masă
16. Decizia nr. 7 din 16 mai 2016, în dosarul nr. 3/2016, publicată în M. Of. nr. 461 din 22 iunie 2016
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Grefier. Salarizare pentru atribuțiile îndeplinite și nu pentru funcția specificată în contract
Neconstituționalitatea proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și grefierilor, adoptată în Sesiunea Extraordinară a Camerei Deputaților din 28 ianuarie 2020
Hotărârea CSM nr. 546/2014 pentru modificarea Regulamentului concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri
Abrogarea normelor legale referitoare la suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public ca urmare a trimiterii în judecată. Neconstituționalitate/The repealing of the legal provisions concerning the suspension of the public officer‘s employment relation pursuant to the initiation of the court proceedings. Non-constitutionality
Nelegalitatea deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Discriminare pe criterii de sex. Principiul supremației dreptului comunitar
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 46/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la acordarea sporului de confidențialitate judecătorilor, procurorilor și personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, în raport de dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2001
;
se încarcă...