Parlamentul României

Legea nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Starea de asediu și starea de urgență privesc situații de criză ce impun măsuri excepționale care se instituie în cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa apărării țării și securității naționale, a democrației constituționale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacității de apărare a țării la pericole grave, actuale sau iminente, care amenință suveranitatea, independența, unitatea ori integritatea teritorială a statului. În cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepționale aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situații:

a) existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale;

b) iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre."

4. După articolul 3 se introduc două articole noi, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Starea de asediu și starea de urgență pot fi instituite și menținute numai în măsura cerută de situațiile care le determină și cu respectarea obligațiilor asumate de România potrivit dreptului internațional.

Art. 32. -

Pe durata stării de asediu și a stării de urgență sunt interzise:

a) limitarea dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;

b) tortura și pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;

c) condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional;

d) restrângerea accesului liber la justiție."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale poate fi restrâns, cu excepția drepturilor omului și libertăților fundamentale prevăzute la art. 32, numai în măsura în care situația o cere și cu respectarea art. 53 din Constituția României, republicată."

6. Articolul 6 se abrogă.

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, unele atribuții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale trec în competența autorităților militare și a altor autorități publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgență.

(2) Autoritățile civile ale administrației publice continuă exercitarea atribuțiilor care nu au fost transferate autorităților prevăzute la alin. (1) și au obligația de a acorda sprijin acestora."

8. Articolul 8 se abrogă.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite."

10. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Procedura instituirii și încetării stării de
asediu și a stării de urgență"

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

În situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, Președintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea."

12. La articolul 14, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) măsurile de primă urgență care urmează a fi luate;"

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

În funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite și poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun în condițiile prevederilor art. 5."

14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul înlăturării situațiilor de pericol, înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepționale se dispune prin decret, cu încuviințarea prealabilă a Parlamentului."

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În cazul instituirii stării de urgență în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administrației și Internelor.

(2) În condițiile alin. (1), Poliția Comunitară poate fi militarizată, în totalitate sau numai în anumite unități administrativ-teritoriale, desfășurându-și activitatea în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

(3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul Apărării Naționale sprijină forțele Ministerului Administrației și Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în limitele și condițiile stabilite de acesta.

(4) Forțele Ministerului Apărării Naționale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea și dotarea corespunzătoare."

16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, sub conducerea nemijlocită a ministrului administrației și internelor și în coordonarea primului-ministru."

17. La articolul 20, partea introductivă și literele b, d), k) și n) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au următoarele atribuții și răspunderi:

............................................................................................

b) să dispună depunerea temporară, la organele de poliție de pe raza județului sau a municipiului București, a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepționale acestea să fie înapoiate celor în drept să le dețină; să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora;

............................................................................................

d) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;

............................................................................................

k) să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;

............................................................................................

n) să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz;"

18. La articolul 20, litera p) se abrogă.

19. După articolul 20, se introduce un articol nou, articolul 201, cu următorul cuprins:

"

Art. 201. -

În exercitarea atribuțiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonanțe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii."

20. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În funcție de situația operativă concretă din unitățile administrativ-teritoriale în care a fost instituită starea de asediu sau starea de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate dispune ca unitățile militare din forțele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacității de luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane și materiale, conform organizării la război."

21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în limitele prevăzute de legea sa organică, poate prelungi durata îndeplinirii îndatoririlor militare ale cetățenilor."

22. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IV Ordonanțe militare și ordine ale altor autorități publice"

23. La articolul 23, partea introductivă și litera b) a punctului 1 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Ordonanțele militare se emit în limitele stabilite prin decretul de instituire a măsurii excepționale, astfel:

............................................................................................

b) de comandanții de mari unități în raza teritorială pentru care au fost împuterniciți de șeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite unități administrativ-teritoriale;".

24. La articolul 23, literele a) și b) ale punctului 2 vor avea următorul cuprins:

"

a) de ministrul administrației și internelor sau de înlocuitorul de drept al acestuia, când starea de urgență a fost instituită pe întregul teritoriu al țării;

b) de ofițerii împuterniciți de ministrul administrației și internelor sau de înlocuitorii legali ai acestora, când starea de urgență a fost instituită în anumite unități administrativ-teritoriale;"

25. La articolul 23, litera c) a punctului 2 se abrogă.

26. După articolul 23 se introduce un articol nou, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

Pe durata stării de urgență, conducătorii altor autorități prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordine sau pot împuternici persoane în acest sens."

27. La articolul 24, partea introductivă și literele a)-d) și g) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Ordonanța militară sau ordinul cuprinde:

a) titlul și numărul;

b) autoritatea emitentă;

c) baza legală a emiterii;

d) perioada de aplicare;

............................................................................................

g) modul de aducere la cunoștința populației;"

28. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V Măsuri care se pot dispune pe durata stării de asediu"

29. La articolul 25, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Pe durata stării de asediu se pot dispune următoarele măsuri:

a) aplicarea planurilor de acțiune specifice și de cooperare aprobate, precum și luarea altor măsuri care se impun;".

30. La articolul 25, literele g) și h) se abrogă.

31. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VI Măsuri care se pot dispune pe durata stării de urgență"

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele:

a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale decretului de instituire;

b) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile autorităților publice stabilite să acționeze;

c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa.

(2) Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente."

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a dispozițiilor ordonanțelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu și al stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz."

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000.000 lei la 700.000.000 lei, pentru persoane juridice."

35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 28 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naționale sau, după caz, de ministrul administrației și internelor."

36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Contravențiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

37. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Autoritățile militare și celelalte autorități publice, cărora le revin îndatoriri în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, au obligația ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să elaboreze planuri de cooperare și de acțiune specifice, să stabilească forțele și mijloacele necesare punerii lor în aplicare și să asigure cunoașterea de către personalul din structurile subordonate a obligațiilor ce îi revin."

39. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

În termen de 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau a stării de urgență, Președintele României prezintă Parlamentului o informare asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, acțiunile întreprinse și măsurile necesare prevenirii unor astfel de situații."

40. Articolele 35 și 36 se abrogă.

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 1 noiembrie 2004.

Nr. 453.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...