Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Modificări (6), Puneri în aplicare (5), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (2), Reviste (3), Comentarii expert, Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Măsurile pe care le generează prezenta ordonanță de urgență vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale acordate, buna desfășurare a activității în unitățile sanitare publice finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și de la bugetul de stat și constituie situații de urgență de interes public.

Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut și neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesitățile unui trai decent, precum și imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgență a prezentei reglementări.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică personalului din unitățile sanitare finanțate după cum urmează:

a) integral de la bugetul de stat;

b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; Practică judiciară (1)

c) din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență personalul contractual care prestează activitate în funcții de execuție și de conducere.

Art. 2. - Practică judiciară (1)

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.

Art. 3. -

Salarizarea personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, importanța socială, complexitatea sarcinilor, specificul activității fiecărei funcții, de pregătirea și competența profesională a persoanelor care exercită aceste funcții, precum și de rezultatele obținute.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 4. - Practică judiciară (3)

Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile și alte drepturi.

Art. 5. - Modificări (1), Practică judiciară (22)

Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade și trepte profesionale și sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.

Art. 6. -

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază. Puneri în aplicare (1)

(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. V. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, personalul beneficiază de indemnizații stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază și fac parte din acesta.

(4) Indemnizația de conducere se acordă și personalului contractual de execuție care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unității sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 7. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie baza de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă. Modificări (1)

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 8. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Modificări (1), Practică judiciară (1)

Tranșa de vechime în muncă Cota din salariul de bază
- între 3 și 5 ani 5%
- de la 5-10 ani 10%
- de la 10-15 ani 15%
- de la 15-20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 9. -

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopții, dacă efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 10. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: Practică judiciară (1)

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. Practică judiciară (1)

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Practică judiciară (1)

Personalul care posedă titlul științific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 12. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepția indemnizației de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcției de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unității.

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară (24)

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: Practică judiciară (4)

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Practică judiciară (2)

b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; Practică judiciară (5)

c) pentru activitățile care se desfășoară în serviciile de ambulanță, structurile de primire a urgențelor - UPU și CPU -, în secțiile și compartimentele de ATI și care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; Modificări (2), Practică judiciară (5)

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de 50-100% din salariul de bază; Modificări (2), Practică judiciară (6)

f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă - dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localitățile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiții deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar și avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice. Practică judiciară (6)

Art. 14. -

Munca prestată în unitățile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 15. - Practică judiciară (1)

În unitățile sanitare unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfășura activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică și primește pentru această activitate o indemnizație clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății, acordată în plus față de drepturile salariale acordate de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare poate fi integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, pot fi integrate două pe un post în unități sanitare, în limita posturilor normate și vacante.

Art. 17. - Modificări (1), Practică judiciară (5)

Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia anual de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiția încadrării în nivelul alocațiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Absolvenții învățământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut. Practică judiciară (1)

Art. 19. - Practică judiciară (1)

(1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoștințelor profesionale, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare.

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale va beneficia de o creștere a salariului de bază avut, în situația în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcția, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situația în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcției avute anterior.

Art. 20. - Practică judiciară (2)

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. Practică judiciară (9)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. Practică judiciară (1)

(4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Practică judiciară (1)

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăși valoarea economiilor realizate. Practică judiciară (1)

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

CAPITOLUL III Alte drepturi

Art. 22. -

(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcții, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcția de bază în afara unității. Practică judiciară (1)

(2) Posturile vacante din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate. Practică judiciară (1)

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana care cumulează are funcția de bază, iar cumulul de funcții se efectuează în afara programului de la norma de bază.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Reviste (3)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat în unitățile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Personalul angajat în unitățile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condițiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultațiilor medicale în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unitățile sanitare cu paturi, precum și la internarea și tratamentul ambulatoriu în unitățile de asistență medico-balneară.

CAPITOLUL IV Angajarea și promovarea în funcții

Art. 25. - Practică judiciară (1)

(1) Angajarea personalului pe funcții, grade și trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcții.

(2) Promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

CAPITOLUL V Delegarea și detașarea

Art. 26. -

(1) Personalul încadrat în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

(3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 27. - Practică judiciară (1)

Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Practică judiciară (1)

Art. 28. -

(1) Personalul încadrat în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detașat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

(2) Detașarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an și, în mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea.

(5) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat.

CAPITOLUL VI Drepturi în cazul mutării în altă localitate

Art. 29. -

(1) Personalul mutat în cadrul aceleiași unități sanitare, în altă localitate, are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net lunar;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea.

Art. 30. -

(1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidențiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizația de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite și avizate de Ministerul Sănătății sau de celelalte ministere cu rețea sanitară proprie.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

CAPITOLUL VII State de funcții

Art. 31. -

(1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri și cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică își întocmește anual statul de funcții, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat și în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Statul de funcții se aprobă de Ministerul Sănătății sau de celelalte ministere cu rețea sanitară proprie ori de direcția de sănătate publică, după caz, în funcție de subordonare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 32. - Practică judiciară (3)

(1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevăzute pe funcții, grade și trepte profesionale în anexa nr. VI. Modificări (1)

(2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creșterea rezultată ca diferență între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) și salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferența se acordă începând cu luna octombrie 2005.

Art. 33. -

Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sunt brute și impozabile și se vor actualiza prin aplicarea creșterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 34. - Practică judiciară (3)

Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade și trepte profesionale și a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

Art. 35. - Modificări (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții, precum și a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării și privatizării unităților sanitare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiția încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru unitățile finanțate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcții, precum și posturilor de medici de specialitate din unitățile sanitare cu încadrare deficitară la această categorie de personal.

(4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aprobă de ordonatorii principali de credite.

Art. 36. -

Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 37. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și la alte concedii, precum și la drepturile aferente, în condițiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun, civile și administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice.

Art. 38. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 39. -

Ulterior stabilirii competențelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcții, grade și trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferențiat în funcție de categoria unității și de complexitatea activității, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 40. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) Salariile de bază individuale pentru personalul care își desfășoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate, în funcție de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor.

(2) Salariile de bază individuale diminuate în condițiile alin. (1) nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcții, grade și trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 41. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcții, grade și trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Modificări (2), Practică judiciară (1)

Art. 42. -

În sectorul sanitar se pot utiliza și funcții specifice altor sectoare de activitate.

Art. 43. - Modificări (1), Practică judiciară (24)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 44. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 45. - Modificări (2)

Anexele nr. I-VI*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. I-VI sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Cristian Celea,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 noiembrie 2004.

Nr. 115.

ANEXA Nr. I Modificări (2), Practică judiciară (17)

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE
MEDICO-SANITAR ȘI AUXILIAR SANITAR
Modificări (1)

I. Unități sanitare, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Medic primar S 5.991.000 12.203.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 7.372.000 18.301.000
2. Medic specialist S 5.129.000 8.740.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 5.991.000 11.399.000
3. Medic S 3.904.000 7.660.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.719.000 10.590.000
4. Medic stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.450.000
5. Farmacist primar*) S 5.259.000 9.386.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 5.959.000 14.477.000
6. Farmacist specialist S 4.567.000 7.855.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 5.259.000 10.381.000
7. Farmacist S 4.003.000 6.199.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.271.000 9.573.000
8. Farmacist stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.131.000
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 9.097.000
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.976.000 7.187.000
11. Fiziokinetoterapeut. bioinginer medical S 3.904.000 5.988.000
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3.714.000
13. Dentist principal SSD 4.036.000 6.934.000
14. Dentist SSD 3.962.000 6.131.000
15. Dentist debutant SSD 3.634.000
16. Asistent medical principal*****) SSD 4.069.000 7.094.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) SSD 4.671.000 8.818.000
17. Asistent medical*****) SSD 3.994.000 6.345.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) SSD 4.296.000 7.446.000
18. Asistent medical debutant*****) SSD 3.663.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) SSD 4.069.000
19. Asistent medical principal**) PL 3.994.000 6.991.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) PL 4.069.000 8.610.000
20. Asistent medical**) PL 3.919.000 6.242.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) PL 3.994.000 7.237.000
21. Asistent medical debutant**) PL 3.651.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) PL 3.919.000
22. Asistent medical principal**) M 3.994.000 6.491.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 4.069.000 7.734.000
23. Asistent medical**) M 3.919.000 5.494.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.994.000 6.242.000
24. Asistent medical debutant**) M 3.651.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.919.000
25. Tehnician dentar principal***) M 3.832.000 6.468.000
26. Tehnician dentar***) M 3.760.000 5.510.000
27. Tehnician dentar debutant***) M 3.503.000
28. Soră medicală principală****) M 3.897.000 5.843.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.970.000 7.308.000
29. Soră medicală****) M 3.824.000 4.872.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.897.000 5.360.000
30. Soră medicală debutantă****) M 3.562.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.824.00

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.303.000 9.405.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 6.008.000 14.597.000
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.605.000 7.430.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 5.303.000 10.467.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 4.036.000 6.191.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.306.000 7.430.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 3.840.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.235.000
35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principal S 4.144.000 7.363.000
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social S 4.069.000 6.742.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3.871.000
38. Profesor CFM, biolog, chimist; principal*) SSD 4.069.000 6.991.000
39. Profesor CFM, biolog, chimist*) SSD 3.994.000 6.181.000
40. Profesor CFM, biolog, chimist*); debutant SSD 3.663.000

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

41. Infirmieră, agent DDD G 3.718.000 3.864.000
42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 3.532.000
43. Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă îngrijitoare G 3.645.000 3.864.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) G 3.718.000 5.073.000
44. Ambulanțier**) 3.824.000 5.360.000
45. Șofer autosanitară I***) 3.824.000 4.872.000
46. Șofer autosanitară II***) 3.749.000 4.385.000
47. Șofer autosanitară III***) 3.676.000 3.897.000

*) Se aplică și funcțiilor de educator puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Medic primar S 6.719.000 14.514.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 8.065.000 19.843.000
2. Medic specialist S 5.890.000 11.292.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 6.719.000 13.646.000
3. Medic rezident anul VI-VII S 8.696.000
4. Medic rezident anul IV-V S 8.128.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 9.072.000
5. Medic rezident anul III S 7.182.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 8.128.000
6. Medic rezident anul II S 6.239.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 7.182.000
7. Medic rezident anul I S 5.292.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 6.239.000
8. Farmacist primar*) S 5.216.000 12.166.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 6.432.000 15.696.000
9. Farmacist specialist S 4.349.000 9.735.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.870.000 12.533.000
10. Farmacist rezident anul III S 6.239.000
11. Farmacist rezident anul II S 5.673.000
12. Farmacist rezident anul I S 5.105.000
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 11.963.000
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.904.000 9.573.000
15. Asistent medical principal****) SSD 3.970.000 9.108.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) SSD 4.647.000 11.159.000
16. Asistent medical****) SSD 3.897.000 8.133.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) SSD 4.043.000 8.964.000
17. Asistent medical principal**) PL 3.897.000 9.005.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) PL 4.632.000 10.954.000
18. Asistent medical**) PL 3.824.000 8.033.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) PL 3.970.000 8.763.000
19. Asistent medical principal**) M 3.897.000 7.790.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 4.312.000 9.735.000
20. Asistent medical**) M 3.824.000 7.060.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.897.000 7.790.000
21. Soră medicală principală***) M 3.767.000 6.825.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.909.000 8.705.000
22. Soră medicală***) M 3.696.000 5.886.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) M 3.767.000 6.825.00

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.129.000 11.963.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 6.325.000 15.435.000
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.277.000 9.573.000
- din anatomia patologică și medicina legală.2) S 4.789.000 12.324.000
25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principal S 4.043.000 11.681.000
26. Profesor CFM; principal SSD 3.970.000 9.005.000

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 și lit. B nr. crt. 23-25.

2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 pentru personalul din anatomia patologică și medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

NOTĂ

Salarizarea medicilor, chimiștilor și fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiațiilor nucleare din cadrul direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare, care-și desfășoară activitatea și în unități sanitare clinice, se stabilește pe baza salariilor de bază din Cap. II "Unități clinice, institute și centre medicale" - litera B.

ANEXA Nr. II Modificări (1)

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE
DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 5.592.000 17.014.000
2. Cercetător științific principal gradul II S 4.478.000 15.917.000
3. Cercetător științific principal gradul III S 3.980.000 12.412.000
4. Cercetător științific S 3.909.000 9.596.000
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare științifică S 3.838.000 7.551.000
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 3.651.000
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale
7. Asistent I M 3.838.000 6.036.000
8. Asistent II M 3.767.000 5.138.000
9. Asistent III M 3.696.000 4.756.000
10. Asistent stagiar M 3.443.000

ANEXA Nr. III Modificări (1)

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE
ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE

1) Unități de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Documentarist, traducător, desenator-artistic; S
gradul I 3.980.000 6.710.000
gradul II 3.909.000 6.121.000
gradul III 3.838.000 5.769.000
debutant 3.651.000
2. Documentarist, traducător, desenator-artistic; M
treapta IA 3.838.000 5.769.000
treapta I 3.767.000 5.060.000
treapta II 3.696.000 4.710.000
debutant 3.443.000
3. Fotograf, laborant foto; M; G
treapta I 3.838.000 4.944.000
treapta II 3.767.000 4.357.000
treapta III 3.696.000 4.005.000
debutant 3.443.000
4. Bibliotecar S
gradul IA 3.980.000 9.412.000
gradul I 3.909.000 6.470.000
gradul II 3.838.000 5.886.000
debutant 3.651.000
5. Bibliotecar-arhivist SSD
gradul I 3.909.000 7.064.000
gradul II 3.838.000 5.769.000
gradul III 3.767.000 4.944.000
debutant 3.455.000
6. Bibliotecar M
treapta IA 3.838.000 5.769.000
treapta I 3.767.000 5.060.000
treapta II 3.696.000 4.710.000
debutant 3.443.000
7. Garderobier M; G 3.554.000 4.005.00

2) CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Preot
gradul I S 4.049.000 8.616.000
gradul II S 3.976.000 7.186.000
definitiv S 3.904.000 6.466.000
debutant S 3.714.000
2. Preot
gradul I M 3.832.000 6.226.000
definitiv M 3.760.000 5.988.000
debutant M 3.503.000

NOTĂ

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

3) Navigație

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Căpitan M 3.832.000 5.290.000
2. Ofițer punte M 3.760.000 4.815.000
3. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 3.760.000 4.702.000
4. Conducător șalupă 3.615.000 4.584.000
5. Motorist, marinar M 3.615.000 4.351.000
6. Motorist, marinar debutant M 3.503.000

4) Agricultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar*) S 4.121.000 10.565.000
2. Medic veterinar gradul I S 4.049.000 7.516.000
3. Medic veterinar gradul II S 3.976.000 6.577.000
4. Medic veterinar gradul III S 3.904.000 5.523.000
5. Medic veterinar debutant S 3.714.000
6. Asistent veterinar I SSD 3.976.000 6.577.000
7. Asistent veterinar II SSD 3.904.000 5.290.000
8. Asistent veterinar III SSD 3.832.000 4.935.000
9. Asistent veterinar debutant SSD 3.515.000
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 3.904.000 5.641.000
11. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 3.832.000 5.054.000
12. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 3.760.000 4.584.000
13. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 3.503.000

*) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

ANEXA Nr. IV Modificări (1)

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN
COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ȘI INFORMATICĂ

A) Salarii de bază pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiții

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. a) Funcții de execuție pe grade profesionale
Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I inginer, economist; specialist IA S 4.365.000 8.612.000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 4.289.000 6.889.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 4.212.000 6.407.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 4.135.000 5.925.000
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 3.934.000
6. Referent, subinginer, tehnician-economist; I SSD 4.043.000 6.202.000
7. Referent, subinginer, tehnician-economist; II SSD 3.970.000 5.739.000
8. Referent, subinginer, tehnician-economist; III SSD 3.897.000 5.120.000
9. Referent, subinginer, tehnician-economist; debutant SSD 3.574.000
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 4.365.000 8.612.000
11. Consilier juridic gradul l S 4.289.000 6.889.000
12. Consilier juridic gradul II S 4.212.000 6.407.000
13. Consilier juridic gradul III S 4.135.000 5.925.000
14. Consilier juridic debutant S 3.934.000
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA PL 4.165.000 5.950.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent I PL 4.046.000 5.712.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II PL 3.927.000 5.593.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III PL 3.808.000 4.760.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant PL 3.689.000
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 4.010.000 5.076.000
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 3.937.000 4.714.000
22. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 3.864.000 4.260.000
23. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 3.792.000 3.900.000
24. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.532.00

B) Compartimente de informatică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 4.442.000 8.612.000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 4.365.000 8.182.000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 4.289.000 7.323.000
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 4.212.000 6.353.000
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 4.135.000 5.817.000
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 3.934.000
7. Informatician I SSD 4.043.000 6.202.000
8. Informatician II SSD 3.970.000 5.688.000
9. Informatician III SSD 3.897.000 4.965.000
10. Informatician debutant SSD 3.574.000
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 4.010.000 5.641.000
12. Analist (programator) ajutor I M 3.937.000 5.228.000
13. Analist (programator) ajutor II M 3.864.000 4.718.000
14. Analist (programator) ajutor III M 3.792.000 4.312.000
15. Analist (programator) debutant M 3.532.000
16. Operator, controlor date; I M 4.010.000 5.228.000
17. Operator, controlor date; II M 3.937.000 4.718.000
18. Operator, controlor date; III M 3.864.000 4.312.000
19. Operator, controlor date; IV M 3.792.000 3.937.000
20. Operator, controlor date; debutant M 3.532.000

C) Funcții comune din activitatea de secretariat, administrativ și gospodărire, întreținere, reparații și deservire

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
minim maxim
1. Stenodactilograf I M 3.832.000 4.518.000
2. Stenodactilograf II M 3.760.000 4.139.000
3. Stenodactilograf debutant M 3.503.000
4. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA M 3.832.000 5.006.000
5. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I M; G 3.760.000 4.411.000
6. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II M; G 3.687.000 4.027.000
7. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant M; G 3.503.000
8. Administrator I M 3.832.000 5.386.000
9. Administrator II M 3.760.000 4.895.000
10. Administrator III M 3.687.000 4.411.000
11. Șef depozit I M 3.760.000 4.847.000
12. Șef depozit II M 3.687.000 4.411.000
13. Casier, magaziner; I M 3.760.000 4.735.000
14. Casier, magaziner; II M; G 3.687.000 4.246.000
15. Casier, magaziner; debutant M; G 3.503.000
16. Funcționar, arhivar; I M 3.832.000 4.628.000
17. Funcționar, arhivar; II M 3.760.000 4.246.000
18. Funcționar, arhivar; III M 3.687.000 3.867.000
19. Funcționar, arhivar; debutant M 3.503.000
20. Șef formație pază, pompieri 3.615.000 4.246.000
21. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 3.687.000 3.832.000
22. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 3.615.000 3.760.000
23. Maistru I 3.760.000 5.226.000
24. Maistru II 3.687.000 4.847.000
25. Șofer I 3.760.000 5.332.000
26. Șofer II 3.687.000 5.115.000
27. Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000
28. Muncitor calificat II 3.976.000 4.847.000
29. Muncitor calificat III 3.904.000 4.518.000
30. Muncitor calificat IV 3.832.000 4.246.000
31. Muncitor calificat V 3.760.000 3.919.000
32. Muncitor calificat VI 3.687.000 3.832.000
33. Muncitor necalificat 3.615.000 3.760.00

ANEXA Nr. V Modificări (2)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE MAXIME LUNARE,
ÎN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZĂ

Nr. crt. FUNCȚIA Indemnizația de conducere maximă lunară, în % din salariul de bază
0 1 2
I. FUNCȚII DE CONDUCERE
1. Director general 55
2. Director general adjunct medical 50
3. Director 50
4. Director general adjunct 50
5. Director administrativ 40
6. Director adjunct 40
7. Contabil șef 40
8. Medic șef ambulator de specialitate și altele similare 40
9. Director de îngrijiri 35
10. Șef serviciu 30
11. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
12. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare 25
13. Medic-șef serviciu medicină legală, anatomie patologică și altele similare 25
14. Asistent medical șef pe unitate 25
15. Șef formație muncitori 15
II. INDEMNIZAȚII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI, ACTIVITĂȚI ȘI RESPONSABILITĂȚI SUPLIMENTARE FUNCȚIEI DE BAZĂ CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ
1. Farmacist-șef serviciu 15
2. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
3. Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune 10
4. Spălătoreasă cu gestiune 7
5. Șef echipă 7
6. Medic inspector, farmacist inspector - direcția de sănătate publică 25
III. INDEMNIZAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI PRESTATE ÎN AFARA OBLIGAȚIILOR FUNCȚIEI DE BAZĂ ȘI CARE NU FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite

ANEXA Nr. VI Modificări (1), Practică judiciară (1)

Procente de majorare a salariilor de bază pe funcții,
grade și trepte profesionale

I. Unități sanitare, altele decât cele clinice

A. Personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor procent de majorare %
1. Medic primar S 18
- din anatomia patologică și medicina legală. S 18
2. Medic specialist S 18
- din anatomia patologică și medicina legală. S 18
3. Medic S 18
- din anatomia patologică și medicina legală. S 18
4. Medic stagiar S 19
- din anatomia patologică și medicina legală. S 19
5. Farmacist primar S 21
- din anatomia patologică și medicina legală. S 21
6. Farmacist specialist S 21
- din anatomia patologică și medicina legală. S 21
7. Farmacist S 21
- din anatomia patologică și medicina legală. S 21
8. Farmacist stagiar S 19
- din anatomia patologică și medicina legală. S 19
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 18
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 18
13. Dentist principal SSD 22
14. Dentist SSD 22
15. Dentist debutant SSD 22
16. Asistent medical principal SSD 23
- din anatomia patologică și medicina legală. SSD 23
17. Asistent medical SSD 23
- din anatomia patologică și medicina legală. SSD 23
18. Asistent medical debutant SSD 23
- din anatomia patologică și medicina legală. SSD 23
19. Asistent medical principal PL 23
- din anatomia patologică și medicina legală. PL 23
20. Asistent medical PL 23
- din anatomia patologică și medicina legală. PL 23
21. Asistent medical debutant PL 23
- din anatomia patologică și medicina legală. PL 23
22. Asistent medical principal M 23
- din anatomia patologică și medicina legală. M 23
23. Asistent medical M 23
- din anatomia patologică și medicina legală. M 23
24. Asistent medical debutant M 23
- din anatomia patologică și medicina legală. M 23
25. Tehnician dentar principal M 18
26. Tehnician dentar M 18
27. Tehnician dentar debutant M 18
28. Soră medicală principală M 20
- din anatomia patologică și medicina legală. M 20
29. Soră medicală M 20
- din anatomia patologică și medicina legală. M 20
30. Soră medicală debutantă M 20
- din anatomia patologică și medicina legală. M 20

B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 22
- din anatomia patologică și medicina legală. S 22
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 22
- din anatomia patologică și medicina legală. S 22
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 22
- din anatomia patologică și medicina legală. S 22
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 22
- din anatomia patologică și medicina legală. S 22
35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principal S 23
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social S 23
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; debutant S 23
38. Profesor CFM, biolog, chimist; principal SSD 23
39. Profesor CFM, biolog, chimist SSD 23
40. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant SSD 23

C. Personalul auxiliar sanitar

41. Infirmieră, agent DDD G 19
42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 19
43. Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 19
- din anatomia patologică și medicina legală. G 19
44. Ambulanțier 20
45. Șofer autosanitară I 20
46. Șofer autosanitară II 20
47. Șofer autosanitară III 20

II. Unități clinice, institute și centre medicale

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

1. Medic primar S 16
- din anatomia patologică și medicina legală. S 16
2. Medic specialist S 16
- din anatomia patologică și medicina legală. S 16
3. Medic rezident anul VI-VII S 20
4. Medic rezident anul IV-V S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
5. Medic rezident anul III S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
6. Medic rezident anul II S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
7. Medic rezident anul I S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
8. Farmacist primar S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
9. Farmacist specialist S 20
- din anatomia patologică și medicina legală. S 20
10. Farmacist rezident anul III S 20
11. Farmacist rezident anul II S 20
12. Farmacist rezident anul I S 20
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18
15. Asistent medical principal SSD 20
- din anatomia patologică și medicina legală. SSD 20
16. Asistent medical SSD 20
- din anatomia patologică și medicina legală. SSD 20
17. Asistent medical principal PL 20
- din anatomia patologică și medicina legală. PL 20
18. Asistent medical PL 20
- din anatomia patologică și medicina legală. PL 20
19. Asistent medical principal M 20
- din anatomia patologică și medicina legală. M 20
20. Asistent medical M 20
- din anatomia patologică și medicina legală. M 20
21. Soră medicală principală M 16
- din anatomia patologică și medicina legală. M 16
22. Soră medicală M 16
- din anatomia patologică și medicina legală. M 16

B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 18
- din anatomia patologică și medicina legală. S 18
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 18
- din anatomia patologică și medicina legală. S 18
25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principal S 20
26. Profesor CFM; principal SSD 20

FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Cercetător științific principal gradul I S 16
2. Cercetător științific principal gradul II S 16
3. Cercetător științific principal gradul III S 16
4. Cercetător științific S 16

b) Funcții de execuție de specialitate neatestate

5. Asistent de cercetare științifică S 16
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 16

c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale

7. Asistent I M 16
8. Asistent II M 16
9. Asistent III M 16
10. Asistent stagiar M 16

FUNCȚII DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE
UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE

1) Unități de cultură

1. Documentarist, traducător, desenator artistic; S 16
gradul I 16
gradul II 16
gradul III 16
debutant 16
2. Documentarist, traducător, desenator-artistic; M
treapta IA 16
treapta I 16
treapta II 16
debutant 16
3. Fotograf, laborant foto; M; G
treapta I 16
treapta II 16
treapta III 16
debutant 16
4. Bibliotecar S 16
gradul IA 16
gradul I 16
gradul II 16
debutant 16
5. Bibliotecar-arhivist SSD
gradul I 16
gradul II 16
gradul III 16
debutant 16
6. Bibliotecar M
treapta IA 16
treapta I 16
treapta II 16
debutant 16
7. Garderobier M; G 16

2) Culte

1. Preot
gradul I S 18
gradul II S 18
definitiv S 18
debutant S 18
2. Preot
gradul I M 18
definitiv M 18
debutant M 18

3) Navigație

1. Căpitan M 18
2. Ofițer punte M 18
3. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 18
4. Conducător șalupă 18
5. Motorist, marinar M 18
6. Motorist, marinar debutant M 18

4) Agricultură

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Medic primar veterinar S 18
2. Medic veterinar gradul I S 18
3. Medic veterinar gradul II S 18
4. Medic veterinar gradul III S 18
5. Medic veterinar debutant S 18
6. Asistent veterinar I SSD 18
7. Asistent veterinar II SSD 18
8. Asistent veterinar III SSD 18
9. Asistent veterinar debutant SSD 18

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

10. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 18
11. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 18
12. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 18
13. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 18

FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN
COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ȘI INFORMATICĂ

A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar,
contabilitate, aprovizionare, resurse umane,
salarizare, contencios, investiții

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I inginer, economist; specialist IA S 25
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 25
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 25
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 25
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 25
6. Referent, subinginer, tehnician-economist; I SSD 20
7. Referent, subinginer, tehnician-economist; II SSD 20
8. Referent, subinginer, tehnician-economist; III SSD 20
9. Referent, subinginer, tehnician-economist; debutant SSD 20

b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

10. Consilier juridic gradul IA S 25
11. Consilier juridic gradul I S 25
12. Consilier juridic gradul II S 25
13. Consilier juridic gradul III S 25
14. Consilier juridic debutant S 25

c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA PL 19
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I PL 19
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II PL 19
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III PL 19
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant PL 19
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 19
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 19
22. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 19
23. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 19
24. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 19

B. Compartimente de informatică

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 25
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 25
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 25
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 25
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 25
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 25
7. Informatician I SSD 20
8. Informatician II SSD 20
9. Informatician III SSD 20
10. Informatician debutant SSD 20

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

11. Analist (programator) ajutor IA M 19
12. Analist (programator) ajutor I M 19
13. Analist (programator) ajutor II M 19
14. Analist (programator) ajutor III M 19
15. Analist (programator) debutant M 19
16. Operator, controlor date; I M 19
17. Operator, controlor date; II M 19
18. Operator, controlor date; III M 19
19. Operator, controlor date; IV M 19
20. Operator, controlor date; debutant M 19

C. Funcții comune din activitatea de secretariat, administrativ și
gospodărire, întreținere reparații și de deservire

1. Stenodactilograf I M 18
2. Stenodactilograf II M 18
3. Stenodactilograf debutant M 18
4. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA M 18
5. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I M; G 18
6. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II M; G 18
7. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant M; G 18
8. Administrator I M 18
9. Administrator II M 18
10. Administrator III M 18
11. Șef depozit I M 18
12. Șef depozit II M 18
13. Casier, magaziner; I M 18
14. Casier, magaziner; II M; G 18
15. Casier, magaziner; debutant M; G 18
16. Funcționar, arhivar; I M 18
17. Funcționar, arhivar; II M 18
18. Funcționar, arhivar; III M 18
19. Funcționar, arhivar; debutant M 18
20. Șef formație pază, pompieri 18
21. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 18
22. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 18
23. Maistru I 18
24. Maistru II 18
25. Șofer I 18
26. Șofer II 18
27. Muncitor calificat I 18
28. Muncitor calificat II 18
29. Muncitor calificat III 18
30. Muncitor calificat IV 18
31. Muncitor calificat V 18
32. Muncitor calificat VI 18
33. Muncitor necalificat 18

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...