Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi

Modificări (2), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 21 octombrie 2004.

În vigoare de la 21 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea asigurării cadrului legal necesar continuării aplicării strategiei guvernamentale pentru îmbunătățirea situației romilor, etnie minoritară care se confruntă cu unele probleme socioeconomice, precum și pentru aplicarea reglementărilor europene în materie de minorități, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea atribuțiilor Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relații Interetnice, inclusiv ale Unității de implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 - "Sprijin pentru strategia națională de îmbunătățire a situației romilor".

(2) Agenția Națională pentru Romi este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Finanțarea Agenției Naționale pentru Romi se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) Agenția Națională pentru Romi preia, pe bază de protocol, fondurile aferente activității Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relații Interetnice. Modificări (1)

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate în acest scop.

Art. 3. -

Agenția Națională pentru Romi este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. -

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi, precum și statutul personalului acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

d) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;".

2. La alineatul (3) al articolului 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului".

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Oficiul pentru problemele romilor" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională pentru Romi".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 octombrie 2004.

Nr. 78.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...