Ministerul Educației și Cercetării

Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05 octombrie 2004.

În vigoare de la 05 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.

Art. 2. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților coordonează la nivel național activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Art. 3. -

Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizați următorii termeni, definiți astfel:

a) competența profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă;

b) standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație, respectiv calificare;

c) unitatea de competență definește o activitate majoră a unei ocupații și rezultatul asociat acesteia;

d) elementul de competență descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unități de competență, și rezultatul asociat acesteia;

e) criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activității descrise în elementul de competență sau rezultatului acestei activități;

f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor și condițiilor în care pot avea loc activitățile descrise în unitatea de competență;

g) ghidul pentru evaluare furnizează informații generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenței definite în unitatea de competență;

h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competență. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstrație structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării;

i) instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaționalizată și cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul așteptat și modalitatea de apreciere a rezultatului obținut;

j) dovezile de competență sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fișa de înregistrare a testului oral, fișa de observare directă a activităților realizate de candidat în condiții reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terți privind demonstrarea competenței de către candidat, anterioare procesului de evaluare;

k) evaluarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competență și judecarea lor în raport cu cerințele standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională;

l) centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în condițiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare și să certifice competențele profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

n) evaluatorul de competențe profesionale este un specialist cu experiență recentă de muncă și/sau de coordonare în ocupațiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări și care este certificat de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, pe baza standardului ocupațional "evaluator de competențe profesionale". Modificări (1)

Art. 4. -

Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului", specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel național și internațional ca fiind competent și fiabil să asigure funcționarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menționat mai sus criteriile de evaluare, precum și următoarea definiție:

- certificatul de competențe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existența încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii. Certificatul de competență trebuie să conțină data emiterii și perioada de validitate sau data expirării.

Art. 5. -

Procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale are următoarele caracteristici:

a) este voluntar;

b) se raportează la standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competențelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;

c) se desfășoară în timp și spațiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, colectarea dovezilor de competență rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte și la momente diferite;

d) este independent de procesul de pregătire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaționale/standardelor de pregătire profesională permite recunoașterea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale;

e) se finalizează, pentru fiecare unitate de competență, cu rezultatul "competent" sau "încă nu competent".

Art. 6. -

Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sunt:

a) validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competență care provin din activitățile descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;

b) credibilitate: evaluarea folosește metode care conduc cu consecvență la același rezultat;

c) imparțialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesați, fără predominarea vreunui interes particular;

d) flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaților și la particularitățile locului de muncă;

e) confidențialitate: datele privind modul de desfășurare și rezultatul procesului aparțin beneficiarului;

f) simplitate: procesul de evaluare este ușor de înțeles și de aplicat de către toate persoanele implicate.

CAPITOLUL II Autorizarea centrelor de evaluare și certificare

Art. 7. -

În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele juridice de drept public sau privat, române ori străine, care desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pot elibera certificate de competențe profesionale cu recunoaștere națională.

Art. 8. -

(1) Autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, române ori străine, de drept public sau privat, care doresc să desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, finalizate prin certificate de competență cu recunoaștere națională.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie legal constituite;

b) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.

(4) Autorizarea se face pentru ocupații/calificări pentru care există standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel:

a) pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanță;

b) pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanță;

c) pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanță.

Art. 9. -

Criteriile de evaluare a centrelor au în vedere următoarele elemente:

a) resurse: centrul are acces la resurse umane și dispune de resursele materiale care să permită efectuarea de evaluări în condițiile prezentei proceduri;

b) cunoștințe și experiență recente: evaluatorii centrului urmăresc evoluția ocupațiilor în domeniul respectiv și sunt permanent preocupați de dezvoltarea profesională proprie;

c) materiale și documentație: centrul concepe și produce materiale corespunzătoare care să permită evaluarea corectă a competențelor profesionale în concordanță cu standardele ocupaționale/standardele de pregătire profesională, pentru care oferă servicii de evaluare. Aceste materiale se referă la instrumente de evaluare și materiale de promovare a sistemului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

d) derularea proceselor de evaluare: centrul respectă caracteristicile și principiile evaluării competențelor profesionale, stabilite în prezenta procedură, în toate procesele de evaluare derulate;

e) difuzarea informațiilor: centrul difuzează informații și materiale cu privire la condițiile de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

f) egalitatea de șanse: centrul oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale;

g) procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidaților să conteste decizia de evaluare "încă nu competent", raportată la anumite unități de competență, și să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unități de competență, efectuată de un alt evaluator;

h) evidența înregistrărilor: centrul are un sistem de gestionare a informațiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerințelor prezentei proceduri.

Art. 10. -

(1) Fiecare criteriu este analizat și apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre următoarele etape ale ciclului calității: planificare, realizare, verificare și îmbunătățire.

(2) Fiecare etapă a fiecărui criteriu este punctată de la 0 la 3. Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obținut pe etape.

(3) Nivelul de performanță al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de evaluare. Matricea de stabilire a nivelurilor de performanță este prezentată în anexa nr. 1.

(4) Nivelul de performanță al centrului este stabilit în două etape:

a) prin autoevaluare, de către centru;

b) prin evaluare de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape:

a) certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;

b) elaborarea instrumentelor de evaluare;

c) testarea instrumentelor de evaluare în condiții de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare;

d) culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor;

e) întocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2;

f) întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanță;

g) întocmirea raportului de evaluare;

h) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoțită de dosarul de autorizare;

i) analiza dosarului de autorizare;

j) soluționarea cererii de autorizare;

k) eliberarea autorizației de funcționare.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților acordă, la cerere, asistență metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

În vederea întocmirii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape:

a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților; Modificări (1)

b) verificarea autenticității informațiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare de către un specialist al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, în termen de 45 de zile; Modificări (1)

c) întocmirea raportului de evaluare, care cuprinde:

- matricea de stabilire a nivelului de performanță;

- motivarea stabilirii nivelului de performanță respectiv.

Art. 13. -

(1) Centrul nemulțumit de nivelul de performanță stabilit de specialistul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare. Modificări (1)

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților nominalizează un alt specialist care întocmește un alt raport de evaluare în termen de 30 de zile de la depunerea contestației. Modificări (2)

(3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea specialist rămâne definitiv. Modificări (1)

Art. 14. -

Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:

- actul de înființare;

- declarație pe răspunderea conducătorului instituției că organizația nu este în situație de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;

- lista ocupațiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;

- dovada accesului la condițiile reale de muncă și la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unități de profil, în cazul organizațiilor care nu desfășoară activități curente în ocupațiile pentru care doresc autorizarea);

- copii de pe certificatele de competență ale evaluatorilor de competențe profesionale;

- dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare și lista dovezilor;

- raportul de evaluare;

- dovada achitării taxei de autorizare.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Pe baza examinării dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Direcția pentru standarde ocupaționale și atestare, întocmește un raport pe care îl prezintă, împreună cu dosarul solicitantului, plenului Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Plenul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților soluționează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizației de funcționare.

Art. 16. - Modificări (1)

În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților comunică în scris solicitantului decizia luată.

Art. 17. -

(1) Autorizația de funcționare se eliberează de către Secretariatul tehnic reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. Modificări (1)

(2) Secretariatul tehnic completează autorizația de funcționare și o înregistrează în Registrul de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. Modificări (1)

(3) Autorizația de funcționare se eliberează pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul a fost autorizat și se identifică prin serie, număr și data eliberării.

(4) Modelul autorizației de funcționare este prezentat în anexa nr. 4, iar modelul Registrului de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizației de funcționare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizației în condițiile prevăzute de instrucțiunile emise de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 18. -

Centrul nemulțumit de soluționarea cererii de autorizare se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 19. -

Datele privind centrele autorizate se înscriu în Registrul național al centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20. -

Centrele autorizate au următoarele obligații:

a) să presteze servicii de evaluare, respectând criteriile de evaluare;

b) să trateze candidații la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;

c) să adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;

d) să asigure confidențialitatea datelor privind evaluările efectuate;

e) să permită accesul candidaților la propriile date;

f) să pună la dispoziție persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare.

CAPITOLUL III Monitorizarea și înnoirea autorizării

Art. 21. -

În sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezintă urmărirea sistematică a activității centrelor autorizate.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Centrele transmit trimestrial Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților rapoarte care conțin informații cu privire la ocupațiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestațiile și modul de rezolvare a acestora.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, prin specialiștii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate.

Art. 23. -

(1) În cazul în care în urma controlului unui centru se constată că unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atenționat în scris printr-o notă semnată de președintele Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților că nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare și i se acordă o perioadă de 60 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare. Modificări (1)

(2) În acest interval, după remedierea neregularităților constatate, centrul solicită Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților o nouă evaluare a activității sale. Modificări (1)

(3) Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplinește toate criteriile de evaluare, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților decide retragerea autorizației de funcționare. Modificări (1)

Art. 24. -

Pentru acordarea unei noi autorizații de funcționare se aplică aceeași procedură de autorizare.

CAPITOLUL IV Evaluarea și certificarea competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale

Art. 25. -

Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupația/calificarea respectivă.

Art. 26. -

Evaluarea se poate face pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unități de competență din respectivul standard, în funcție de cererea persoanei în cauză.

Art. 27. -

(1) Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupația/calificarea pentru care solicită evaluarea și certificarea.

(2) În vederea evaluării competențelor profesionale corespunzătoare unei ocupații/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competențe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.

Art. 28. -

(1) Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluatorul de competențe profesionale, propria performanță profesională în raport cu conținutul standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională.

(2) Evaluatorul de competențe profesionale explică și detaliază, la cerere, conținutul și prevederile standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională.

(3) În funcție de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competențe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de evaluare.

(4) Decizia de a intra în procesul de evaluare aparține candidatului, care anexează la cererea depusă unitățile de competență pentru care dorește să fie evaluat, din lista unităților de competență ale standardului pus la dispoziția sa de către evaluatorul de competențe profesionale.

Art. 29. -

(1) Evaluatorul de competențe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate și stabilește programul de desfășurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul.

(2) Programul de desfășurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului.

Art. 30. -

(1) Fiecare centru stabilește modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvență la demonstrarea competenței în ansamblul ei.

(2) Este obligatoriu ca testul scris și o metodă de demonstrare practică a competenței să facă parte din orice combinație a metodelor aleasă de centrul/evaluatorul de competențe profesionale.

(3) Durata procesului de evaluare se stabilește de fiecare centru în funcție de specificul și de complexitatea ocupației/calificării, fără a depăși 30 de zile.

Art. 31. -

Dovezile de competență produse de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate și judecate de evaluatorul de competențe profesionale în raport cu cerințele standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională. Decizia privind competența candidatului se stabilește pentru fiecare unitate de competență pentru care a fost evaluat candidatul.

Art. 32. -

(1) Dacă în urma evaluării candidatul nu este mulțumit de decizia "încă nu competent", raportată la anumite unități de competență, are dreptul de a face contestație, pe care o depune la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

(2) Centrul desemnează un alt evaluator de competențe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unitățile de competență care fac obiectul contestației.

Art. 33. - Modificări (1)

Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale pentru unitățile de competențe în care au fost declarate competente.

CAPITOLUL V Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor
de competențe profesionale

Art. 34. -

(1) În temeiul art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată, acesta tipărește și gestionează certificatele de competențe profesionale. Modificări (1)

(2) Certificatele de competențe profesionale au recunoaștere națională și regimul actelor de studii.

(3) Modelul certificatului de competențe profesionale este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 35. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competențe profesionale solicitate.

Art. 36. -

(1) Evidența eliberării certificatelor de competențe profesionale de către centre se ține prin următoarele documente:

1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;

2. Registrul de gestionare a certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;

3. Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;

4. cotorul caietului de certificate de competențe profesionale emise.

(2) De asemenea, centrele păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente:

a) cererea de înscriere în procesul de evaluare;

b) dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competență culese.

Art. 37. -

(1) Documentele prevăzute la art. 36 sunt formulare cu regim special, se completează conform instrucțiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează și se certifică pentru conținut și număr de pagini de către conducerea centrului. Modificări (1)

(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului și se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranță. Modificări (1)

(3) Arhivarea acestor documente se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Cel puțin o dată pe trimestru, conducătorul centrului verifică situația acestor documente.

Art. 38. -

(1) Completarea certificatelor de competențe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica "secretar".

(2) Certificatul de competențe profesionale se completează cu tuș sau cerneală neagră, corect, citeț și fără ștersături. Numele și prenumele titularului și ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.

(3) Certificatul de competențe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfășurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ștampila centrului, și de către secretarul centrului.

Art. 39. -

(1) Certificatul de competențe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare.

(2) În situații excepționale, certificatul de competențe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului.

Art. 40. -

(1) Formularele certificatelor de competențe profesionale deteriorate sau completate greșit, cu ștersături, adăugări suplimentare, cu ștampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât și pe cotor.

(2) Mențiunea respectivă se face și în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale.

Art. 41. -

(1) Dispariția unor formulare de certificate de competențe profesionale este anunțată imediat de către centru Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Formularele certificatelor menționate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunț de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Certificatele de competențe profesionale pot fi anulate și în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. În acest caz se face mențiunea în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, precizându-se numărul și data hotărârii, precum și instanța care a pronunțat-o.

(4) Seria și numărul certificatelor de competențe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) sunt comunicate Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 42. -

(1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competențe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declarația scrisă, dată de titularul certificatului de competențe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii certificatului de competențe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copie de pe actul de identitate.

Art. 43. -

(1) Duplicatul certificatului de competențe profesionale se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează conform prezentei proceduri.

(2) Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele evaluatorului și ale conducătorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai înainte, se completează "(ss) indescifrabil".

(3) Pe duplicat se face mențiunea "duplicat", sub care semnează conducătorul în funcție al centrului și se aplică ștampila centrului.

(4) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roșie, mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul certificatului original.

(5) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la rubrica certificatului original, precum și pe cotorul certificatului original se menționează, cu cerneală roșie, seria și numărul duplicatului.

(6) În cazul în care un centru autorizat și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, care completează și eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz se aplică ștampila Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și semnătura președintelui acestuia. Modificări (1)

Art. 44. -

(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoștință titularilor.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 45. -

(1) Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.

(2) Taxa de autorizare se achită diferențiat, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel: Modificări (1)

- 1/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 1;

- 2/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 2;

- un salariu mediu brut pe economie pentru nivelul 3.

Art. 46. -

(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Taxele de autorizare plătite de centre se constituie venituri la bugetul de stat.

(3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către centru.

Art. 47. - Modificări (1)

În cazul încetării activității autorizate, centrul este obligat să predea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva și certificatele de competențe profesionale rămase necompletate.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

MATRICEA de stabilire a nivelurilor de performanta ale centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale
Planificat Realizat Verificat Îmbunatatit
Nivelul 1 Organizatia planifica ad-hoc în functie de circumstante si nu exista dovezi ca o planificare a fost facuta înaintea punerii în aplicare a proceselor de evaluare propriu-zise. Instalarea sistemului de evaluare la nivelul organizatiei este limitata, un numar redus de persoane este informat în legatura cu aceasta si procesul este focalizat doar pe anumite criterii dintre cele 8 cerute de sistem. Organizatia verifica aplicarea celor 8 criterii în mod aleator si accidental. Organizatia nu poate produce dovezi ca a îmbunatatit sistemul de evaluare în mod planificat si sistematic.
Nivelul 2 Organizatia elaboreaza o planificare sistematica a întregului proces, în care se evidentiaza clar o focalizare pe îmbunatatirea produselor si serviciilor corespunzatoare tuturor celor 8 criterii. În organizatie începe integrarea activitatilor specifice tuturor celor 8 criterii în ansamblul procesului de evaluare. În organizatie exista putine chei de verificare si masurare a eficacitatii procesului de evaluare. Organizatia dovedeste ca în procesul de planificare se are în vedere difuzarea informatiilor si asumarea responsabilitatii de catre toti membrii acesteia.
Nivelul 3 Organizatia realizeaza o planificare clara si amanuntita, focalizata pe întregul sistem (produse, procese si servicii de evaluare). Planul realizat este pus în aplicare de organizatie în mod integrat si eficient pentru toate cele 8 criterii. Organizatia dovedeste o tendinta pozitiva în îmbunatatirea rezultatelor si activitatilor printr-o verificare integrata si permanenta. Organizatia are o politica constanta de analiza periodica a eficacitatii proceselor si are dovezi de îmbunatatire în toate cele 8 criterii.

ANEXA Nr. 2 la procedură

Rezultatele pot fi înregistrate după cum urmează:

Criteriu: Procesul de evaluare
Etapa Rezultate Dovezi
Planificare: Centrul a planificat ca pe o perioadă de 3 luni să evalueze 59 de persoane în 5 ocupații. Menținerea orarului, verificarea prin discuții cu managerii și evaluatorii
Ce s-a planificatș
Realizare: Asigurarea că persoanele implicate sunt conștiente de cerințele privind accesul la evaluare și că a fost instruit un număr corespunzător de evaluatori care vor fi disponibili pentru conducerea evaluării. Discuții cu candidații, înregistrări și notițe ale acestora
Cum ați făcut aceastaș
Verificare: Centrul revizuiește procesele și feedback-ul de la candidați. Revizuirea filelor de feedback de la candidați, urmată de interviuri cu candidații
Cum ați strâns rezultatele și cum se verificăș
Îmbunătățire: Centrul a introdus o întâlnire bilunară a evaluatorilor pentru a facilita schimbul de informații și experiență dintre aceștia. Minute, înregistrări ale întâlnirilor
Ce îmbunătățiri s-au făcutș

ANEXA Nr. 3 la procedură Modificări (1)

Nr. ....../.........

Către: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților

În atenția domnului președinte

CERERE DE AUTORIZARE

Instituţia (denumirea completă şi abreviată) .............................................., cu sediul în localitatea ....................., str. .............................. nr. ......, cod poştal ............., sectorul/judeţul ............, cod unic de înregistrare ............, cod fiscal ....................., cont ....................., deschis la ....................., reprezentată prin ............................, având funcţia de ............................., solicită autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru următoarele ocupaţii: ......................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
Semnătura reprezentantului legal .................
L.S.

ANEXA Nr. 4*) la procedură Modificări (1)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

                  ROMÂNIA

       CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR
       ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
              AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
       Seria ....... Nr. ......... din data de ............
    acordată în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată

            CENTRUL DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE

din cadrul: ....................................................................
                  (numele instituției)
cu sediul în ...................................................................
                  (adresa instituției)
este autorizat pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale, pentru următoarea ocupație/calificare:
................................................................................

  Eliberată la data de ...................
  Valabilă până la data de ...............

      Președinte CNFPA,
      _________________
         L.S.

ANEXA Nr. 5 la procedură

REGISTRUL de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Nr. crt. Datele de identificare a autorizației de funcționare Ocupația/calificarea Centrul de evaluare și certificare
Seria Numărul Data eliberării Valabilitatea Observații 1) Denumirea Cod COR/ Cod nomenclator 2) Datele de identificare Reprezentantul legal
Denumirea furnizorului Codul fiscal Numele și prenumele Semnătura

1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT", indicându-se și data.

2) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.

ANEXA Nr. 6 la procedură

CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR Modificări (1)

REGISTRUL NAȚIONAL al centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Nr. crt. Centrul de evaluare și certificare Adresa Telefon, fax, e-mail Forma de organizare sau statutul juridic Codul unic de înregistrare/ Codul fiscal Ocupațiile/ Calificările Cod COR/Cod nomenclator*) Autorizația de funcționare (seria/nr. /data) Observații

*) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.

ANEXA Nr. 7*) la procedură Modificări (1)

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

                                                     față

        ROMÂNIA         §                ROMÂNIA
   CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE   §    CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR
    PROFESIONALĂ A ADULȚILOR    §
                    §CNFPA
Centrul de evaluare și certificare   §
........................................§Centrul de evaluare și certificare ..................................
........................................§
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    CERTIFICAT DE COMPETENȚE    §
       PROFESIONALE       §        CERTIFICAT DE COMPETENȚE PROFESIONALE
    Seria ..... Nr. ........    §           Seria .... Nr. ..........
                    §
Domnul/Doamna ..........................§
........................................§  Domnul/Doamna ....................................................
născut(ă) în anul .... luna ... ziua ...§născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ......, având codul numeric
având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| a §personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| a fost evaluat(ă) pe baza
fost evaluat(ă) pe baza standardului  §standardului ocupațional/standardul de pregătire profesională numărul
ocupațional/standardului de pregătire  §......... pentru ocupația/calificarea:
profesională nr. ................ pentru§.....................................................................
ocupația/calificarea:          §de către evaluator ..................................................
........................................§  Se declară competent pentru unitățile de competență menționate pe
de către evaluator .....................§verso.
........................................§
și se declară competent pentru unitățile§   Conducător centru de evaluare
de competență menționate pe verso.   §      și certificare,
                    §
Conducător centru de evaluare      §                          Secretar,
    și certificare          §
               Secretar  §LS
                    §
Eliberat la data ....... cu Nr. ........§
Eliberat conform standardului      §Eliberat la data ................ cu Nr. ..............
ocupațional/standardului de pregătire  §Valabil conform standardului ocupațional/standardului de pregătire
profesională.              §profesională.
Eliberat în conformitate cu prevederile §Eliberat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului
Ordonanței Guvernului nr. 129/2000   §nr. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților.
republicată, privind formarea      §
profesională a adulților        §

                                                     verso

    CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR     §        CNFPA
                                    §
    STANDARD OCUPAȚIONAL/STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ    §STANDARD OCUPAȚIONAL/STANDARD DE
              Nr. ..........               §PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Nr. ...........
       Ocupația/calificarea ......................       §Ocupația/calificarea .................
                                    §
!||||`||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||`||||||||||||||||||||¬§!||||`|||||||||||`|||||||||`|||||||||¬
§Nr. §  Unitatea de competență  §   Data   § Cod și semnătură §§§Nr. §Unitatea de§ Data  §  Cod  §
§crt.§              § evaluării  §   evaluator   §§§crt.§competență §evaluării§evaluator§
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 1 §              §       §          §§§ 1 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 2 §              §       §          §§§ 2 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 3 §              §       §          §§§ 3 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 4 §              §       §          §§§ 4 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 5 §              §       §          §§§ 5 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 6 §              §       §          §§§ 6 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 7 §              §       §          §§§ 7 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 8 §              §       §          §§§ 8 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 9 §              §       §          §§§ 9 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 10 §              §       §          §§§ 10 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 11 §              §       §          §§§ 11 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 12 §              §       §          §§§ 12 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 13 §              §       §          §§§ 13 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 14 §              §       §          §§§ 14 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 15 §              §       §          §§§ 15 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 16 §              §       §          §§§ 16 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 17 §              §       §          §§§ 17 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 18 §              §       §          §§§ 18 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 19 §              §       §          §§§ 19 §      §     §     §
—||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||˜||||||||||||||||||||¯§—||||˜|||||||||||˜|||||||||˜|||||||||¯
§ 20 §              §       §          §§§ 20 §      §     §     §
¡||||°||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||°||||||||||||||||||||±§¡||||°|||||||||||°|||||||||°|||||||||±

ANEXA Nr. 8 la procedură

REGISTRUL GENERAL AL PERSOANELOR EVALUATE
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Părinții Locul și data nașterii Denumirea ocupației/ calificării Cod COR/ Cod nomenclator*) Unitățile de competență evaluate Observații
Tata Mama

*) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.

ANEXA Nr. 9 la procedură

.............................................

(centrul de evaluare și certificare)

REGISTRUL de gestionare a certificatelor de competențe profesionale
Nr. crt. Data intrării Nr. documentului de intrare Nr./Seria certificatelor Datele de identificare pentru persoana care a ridicat certificatele de la CNFPA Datele de identificare pentru persoana care a preluat certificatele la centrul de evaluare și certificare
De la Până la Numele și prenumele Actul de identitate Semnătura Numele și prenumele Actul de identitate Semnătura
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANEXA Nr. 10 la procedură

REGISTRUL de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Ocupația/ Calificarea Cod COR/ nomenclator *) Nr./Seria certificatului Data eliberării Semnătura de primire Numele și semnătura persoanei care eliberează certificatul Mențiuni

*) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...