Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor
de competențe profesionale

Art. 34. -

(1) În temeiul art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată, acesta tipărește și gestionează certificatele de competențe profesionale. Modificări (1)

(2) Certificatele de competențe profesionale au recunoaștere națională și regimul actelor de studii.

(3) Modelul certificatului de competențe profesionale este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 35. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competențe profesionale solicitate.

Art. 36. -

(1) Evidența eliberării certificatelor de competențe profesionale de către centre se ține prin următoarele documente:

1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;

2. Registrul de gestionare a certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;

3. Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;

4. cotorul caietului de certificate de competențe profesionale emise.

(2) De asemenea, centrele păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente:

a) cererea de înscriere în procesul de evaluare;

b) dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competență culese.

Art. 37. -

(1) Documentele prevăzute la art. 36 sunt formulare cu regim special, se completează conform instrucțiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează și se certifică pentru conținut și număr de pagini de către conducerea centrului. Modificări (1)

(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului și se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranță. Modificări (1)

(3) Arhivarea acestor documente se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Cel puțin o dată pe trimestru, conducătorul centrului verifică situația acestor documente.

Art. 38. -

(1) Completarea certificatelor de competențe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica "secretar".

(2) Certificatul de competențe profesionale se completează cu tuș sau cerneală neagră, corect, citeț și fără ștersături. Numele și prenumele titularului și ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.

(3) Certificatul de competențe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfășurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ștampila centrului, și de către secretarul centrului.

Art. 39. -

(1) Certificatul de competențe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare.

(2) În situații excepționale, certificatul de competențe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului.

Art. 40. -

(1) Formularele certificatelor de competențe profesionale deteriorate sau completate greșit, cu ștersături, adăugări suplimentare, cu ștampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât și pe cotor.

(2) Mențiunea respectivă se face și în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale.

Art. 41. -

(1) Dispariția unor formulare de certificate de competențe profesionale este anunțată imediat de către centru Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Formularele certificatelor menționate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunț de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Certificatele de competențe profesionale pot fi anulate și în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. În acest caz se face mențiunea în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, precizându-se numărul și data hotărârii, precum și instanța care a pronunțat-o.

(4) Seria și numărul certificatelor de competențe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) sunt comunicate Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 42. -

(1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competențe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declarația scrisă, dată de titularul certificatului de competențe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii certificatului de competențe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copie de pe actul de identitate.

Art. 43. -

(1) Duplicatul certificatului de competențe profesionale se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează conform prezentei proceduri.

(2) Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele evaluatorului și ale conducătorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai înainte, se completează "(ss) indescifrabil".

(3) Pe duplicat se face mențiunea "duplicat", sub care semnează conducătorul în funcție al centrului și se aplică ștampila centrului.

(4) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roșie, mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul certificatului original.

(5) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la rubrica certificatului original, precum și pe cotorul certificatului original se menționează, cu cerneală roșie, seria și numărul duplicatului.

(6) În cazul în care un centru autorizat și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, care completează și eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz se aplică ștampila Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și semnătura președintelui acestuia. Modificări (1)

Art. 44. -

(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoștință titularilor.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Monitorizarea și înnoirea autorizării
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Dispoziții finale
;
se încarcă...