Dispoziții generale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.

Art. 2. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților coordonează la nivel național activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Art. 3. -

Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizați următorii termeni, definiți astfel:

a) competența profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă;

b) standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație, respectiv calificare;

c) unitatea de competență definește o activitate majoră a unei ocupații și rezultatul asociat acesteia;

d) elementul de competență descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unități de competență, și rezultatul asociat acesteia;

e) criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activității descrise în elementul de competență sau rezultatului acestei activități;

f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor și condițiilor în care pot avea loc activitățile descrise în unitatea de competență;

g) ghidul pentru evaluare furnizează informații generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenței definite în unitatea de competență;

h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competență. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstrație structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării;

i) instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaționalizată și cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul așteptat și modalitatea de apreciere a rezultatului obținut;

j) dovezile de competență sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fișa de înregistrare a testului oral, fișa de observare directă a activităților realizate de candidat în condiții reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terți privind demonstrarea competenței de către candidat, anterioare procesului de evaluare;

k) evaluarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competență și judecarea lor în raport cu cerințele standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională;

l) centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în condițiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare și să certifice competențele profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

n) evaluatorul de competențe profesionale este un specialist cu experiență recentă de muncă și/sau de coordonare în ocupațiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări și care este certificat de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, pe baza standardului ocupațional "evaluator de competențe profesionale". Modificări (1)

Art. 4. -

Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului", specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel național și internațional ca fiind competent și fiabil să asigure funcționarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menționat mai sus criteriile de evaluare, precum și următoarea definiție:

- certificatul de competențe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existența încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii. Certificatul de competență trebuie să conțină data emiterii și perioada de validitate sau data expirării.

Art. 5. -

Procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale are următoarele caracteristici:

a) este voluntar;

b) se raportează la standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competențelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;

c) se desfășoară în timp și spațiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, colectarea dovezilor de competență rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte și la momente diferite;

d) este independent de procesul de pregătire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaționale/standardelor de pregătire profesională permite recunoașterea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale;

e) se finalizează, pentru fiecare unitate de competență, cu rezultatul "competent" sau "încă nu competent".

Art. 6. -

Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sunt:

a) validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competență care provin din activitățile descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;

b) credibilitate: evaluarea folosește metode care conduc cu consecvență la același rezultat;

c) imparțialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesați, fără predominarea vreunui interes particular;

d) flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaților și la particularitățile locului de muncă;

e) confidențialitate: datele privind modul de desfășurare și rezultatul procesului aparțin beneficiarului;

f) simplitate: procesul de evaluare este ușor de înțeles și de aplicat de către toate persoanele implicate.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Monitorizarea și înnoirea autorizării
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Dispoziții finale
;
se încarcă...