Autorizarea centrelor de evaluare și certificare | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Autorizarea centrelor de evaluare și certificare

Art. 7. -

În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele juridice de drept public sau privat, române ori străine, care desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pot elibera certificate de competențe profesionale cu recunoaștere națională.

Art. 8. -

(1) Autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, române ori străine, de drept public sau privat, care doresc să desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, finalizate prin certificate de competență cu recunoaștere națională.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie legal constituite;

b) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.

(4) Autorizarea se face pentru ocupații/calificări pentru care există standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel:

a) pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanță;

b) pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanță;

c) pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanță.

Art. 9. -

Criteriile de evaluare a centrelor au în vedere următoarele elemente:

a) resurse: centrul are acces la resurse umane și dispune de resursele materiale care să permită efectuarea de evaluări în condițiile prezentei proceduri;

b) cunoștințe și experiență recente: evaluatorii centrului urmăresc evoluția ocupațiilor în domeniul respectiv și sunt permanent preocupați de dezvoltarea profesională proprie;

c) materiale și documentație: centrul concepe și produce materiale corespunzătoare care să permită evaluarea corectă a competențelor profesionale în concordanță cu standardele ocupaționale/standardele de pregătire profesională, pentru care oferă servicii de evaluare. Aceste materiale se referă la instrumente de evaluare și materiale de promovare a sistemului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

d) derularea proceselor de evaluare: centrul respectă caracteristicile și principiile evaluării competențelor profesionale, stabilite în prezenta procedură, în toate procesele de evaluare derulate;

e) difuzarea informațiilor: centrul difuzează informații și materiale cu privire la condițiile de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

f) egalitatea de șanse: centrul oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale;

g) procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidaților să conteste decizia de evaluare "încă nu competent", raportată la anumite unități de competență, și să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unități de competență, efectuată de un alt evaluator;

h) evidența înregistrărilor: centrul are un sistem de gestionare a informațiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerințelor prezentei proceduri.

Art. 10. -

(1) Fiecare criteriu este analizat și apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre următoarele etape ale ciclului calității: planificare, realizare, verificare și îmbunătățire.

(2) Fiecare etapă a fiecărui criteriu este punctată de la 0 la 3. Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obținut pe etape.

(3) Nivelul de performanță al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de evaluare. Matricea de stabilire a nivelurilor de performanță este prezentată în anexa nr. 1.

(4) Nivelul de performanță al centrului este stabilit în două etape:

a) prin autoevaluare, de către centru;

b) prin evaluare de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape:

a) certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;

b) elaborarea instrumentelor de evaluare;

c) testarea instrumentelor de evaluare în condiții de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare;

d) culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor;

e) întocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2;

f) întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanță;

g) întocmirea raportului de evaluare;

h) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoțită de dosarul de autorizare;

i) analiza dosarului de autorizare;

j) soluționarea cererii de autorizare;

k) eliberarea autorizației de funcționare.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților acordă, la cerere, asistență metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

În vederea întocmirii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape:

a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților; Modificări (1)

b) verificarea autenticității informațiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare de către un specialist al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, în termen de 45 de zile; Modificări (1)

c) întocmirea raportului de evaluare, care cuprinde:

- matricea de stabilire a nivelului de performanță;

- motivarea stabilirii nivelului de performanță respectiv.

Art. 13. -

(1) Centrul nemulțumit de nivelul de performanță stabilit de specialistul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare. Modificări (1)

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților nominalizează un alt specialist care întocmește un alt raport de evaluare în termen de 30 de zile de la depunerea contestației. Modificări (2)

(3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea specialist rămâne definitiv. Modificări (1)

Art. 14. -

Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:

- actul de înființare;

- declarație pe răspunderea conducătorului instituției că organizația nu este în situație de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;

- lista ocupațiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;

- dovada accesului la condițiile reale de muncă și la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unități de profil, în cazul organizațiilor care nu desfășoară activități curente în ocupațiile pentru care doresc autorizarea);

- copii de pe certificatele de competență ale evaluatorilor de competențe profesionale;

- dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare și lista dovezilor;

- raportul de evaluare;

- dovada achitării taxei de autorizare.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Pe baza examinării dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Direcția pentru standarde ocupaționale și atestare, întocmește un raport pe care îl prezintă, împreună cu dosarul solicitantului, plenului Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Plenul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților soluționează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizației de funcționare.

Art. 16. - Modificări (1)

În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților comunică în scris solicitantului decizia luată.

Art. 17. -

(1) Autorizația de funcționare se eliberează de către Secretariatul tehnic reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. Modificări (1)

(2) Secretariatul tehnic completează autorizația de funcționare și o înregistrează în Registrul de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. Modificări (1)

(3) Autorizația de funcționare se eliberează pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul a fost autorizat și se identifică prin serie, număr și data eliberării.

(4) Modelul autorizației de funcționare este prezentat în anexa nr. 4, iar modelul Registrului de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizației de funcționare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizației în condițiile prevăzute de instrucțiunile emise de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

Art. 18. -

Centrul nemulțumit de soluționarea cererii de autorizare se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 19. -

Datele privind centrele autorizate se înscriu în Registrul național al centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20. -

Centrele autorizate au următoarele obligații:

a) să presteze servicii de evaluare, respectând criteriile de evaluare;

b) să trateze candidații la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;

c) să adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;

d) să asigure confidențialitatea datelor privind evaluările efectuate;

e) să permită accesul candidaților la propriile date;

f) să pună la dispoziție persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Monitorizarea și înnoirea autorizării
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Dispoziții finale
;
se încarcă...