Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal din 22.12.2004

Modificări (...), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Procedura de restituire și de rambursare a sumelor de la buget

1. Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevăzute la art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. Practică judiciară (1)

2. Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de zile de la data depunerii și înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine competența de administrare a creanțelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, denumit în continuare organul fiscal competent. Practică judiciară (3)

3. Practică judiciară (2)

(1) Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire, să cuprindă codul de înregistrare fiscală a contribuabilului, suma și natura creanței solicitate a fi restituită, precum și documentele necesare din care să rezulte că aceasta nu este datorată la buget.

(2) Cererea de restituire va fi însoțită de copii de pe documentele din care rezultă că suma a fost plătită la buget pentru sumele plătite fără existența unui titlu de creanță, precum și de copii legalizate de pe hotărârile definitive și irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdicționale sau administrative, după caz, pentru sumele stabilite prin acestea.

(3) Pentru accizele a căror scutire la plată, prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acordă prin restituirea acestora, se efectuează în conformitate cu procedura de restituire specifică, aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice.

4.

(1) După primirea cererii de restituire organul fiscal competent va efectua verificarea acesteia, a documentației anexate și a datelor din evidența pe plătitori.

(2) Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluționării cererii, va solicita contribuabilului în scris prezentarea acestora.

(3) Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante soluționării acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal competent.

5. În cazul în care, după primirea documentației complete înaintate de contribuabil și verificarea datelor din evidența pe plătitori, organul fiscal competent constată existența unor obligații fiscale restante ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligații bugetare restante.

6. Practică judiciară (1)

(1) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligațiile fiscale restante ale contribuabilului, organul fiscal competent va efectua compensarea până la concurența acestor obligații fiscale, iar diferența rezultată o va restitui acestuia.

(2) Pentru restituirea diferenței de sumă rămasă după efectuarea compensării, în condițiile legii, organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. Decizia de restituire se aprobă de conducătorul unității fiscale. Practică judiciară (1)

(3) În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare nota de restituire.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit de îndată, pe bază de borderou, unității de trezorerie și contabilitate publică, în vederea operării restituirii în conturile bugetare corespunzătoare.

(5) Unitatea de trezorerie și contabilitate publică efectuează restituirea, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat această operațiune și își reține un exemplar, restituind organului fiscal competent celelalte două exemplare. Practică judiciară (1)

(6) Organul fiscal competent înregistrează operațiunea de restituire în evidența pe plătitor, își reține un exemplar din cele două ale deciziei de restituire și notei de restituire, transmise de unitatea de trezorerie și contabilitate publică, iar celălalt exemplar al fiecăruia dintre aceste documente îl transmite contribuabilului o dată cu înștiințarea de efectuare a operațiunii de compensare și/sau restituire, în termen de 7 zile de la data înregistrării acestor operațiuni în trezorerie.

(7) Organul fiscal competent va întocmi un dosar complet pentru operațiunea de restituire, care va cuprinde:

- cererea contribuabilului;

- documentația care a stat la baza acesteia;

- copia fișei contribuabilului din evidența analitică pe plătitori pentru veniturile care au făcut obiectul operațiunii de compensare, dacă a fost cazul;

- nota de compensare și/sau nota de restituire, după caz, confirmate de unitatea de trezorerie și contabilitate publică.

7. Pentru creanțele fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, reprezentând venituri la bugetul de stat și bugetele contribuțiilor sociale încasate de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, pe cererea de restituire, depusă la organul fiscal competent unde este înregistrat ca plătitor contribuabilul respectiv, vor trebui menționate, în mod obligatoriu, confirmarea instituției publice privind numărul și data documentului de plată cu care s-a virat suma respectivă la buget, precum și confirmarea unității de trezorerie și contabilitate publică la care aceasta a fost virată.

8. Prin excepție de la prevederile pct. 2, sumele de restituit reprezentând diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Procedura de restituire a impozitului pe venit este cea prevăzută prin normele specifice cu privire la acest impozit.

9. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, care, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, reprezintă și cerere de rambursare, se soluționează potrivit metodologiei de soluționare a acestor deconturi, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

10. Procedura de restituire pentru taxele de timbru este cea prevăzută de reglementările specifice în materie, coroborate cu cele ale art. 112 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată.

CAPITOLUL II Procedura de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru
sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal

1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate în termenul prevăzut de art. 199 alin. (1) și (2) sau de art. 112 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, contribuabilul are dreptul la dobândă conform dispozițiilor art. 119 din aceeași ordonanță.

2. Dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut la pct. 1 sau a celui prevăzut la cap. I pct. 4 alin. (3), după caz, până în ziua înregistrării, inclusiv, a operațiunii de compensare și/sau a operațiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferențe rămase după efectuarea compensării, în conturile bugetare corespunzătoare, cu excepția impozitului pe venit.

3. Dobânda se calculează de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobată a fi restituită, după efectuarea operațiunii de compensare, care se înmulțește cu numărul de zile determinate conform pct. 2 și cu nivelul dobânzii prevăzute la art. 115 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată.

4. Plata dobânzii cuvenite contribuabilului se va face numai în baza cererii exprese depuse de acesta la organul fiscal competent.

Cererea va cuprinde următoarele elemente:

- datele de identificare a contribuabilului;

- specificarea cererii la care se referă solicitarea de dobânzi, cu indicarea numărului și a datei de înregistrare la organul fiscal competent (eventual data poștei, în cazul depunerii prin poștă);

- felul impozitului sau taxei și suma solicitată la restituire ori rambursare.

5. Cererea de plată a dobânzii se soluționează de organul fiscal competent în termenul prevăzut la art. 199 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată.

6.

(1) După primirea cererii de plată a dobânzii, organul fiscal competent va verifica de îndată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 199 alin. (1) și (2) sau a termenului prevăzut la art. 112 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, respectiv termenul în care a fost soluționată cererea de restituire sau rambursare, pentru a cărei întârziere peste termenul legal contribuabilul solicită dobânda.

(2) Dacă se constată că cererea de restituire sau rambursare a fost soluționată în termenul legal, inclusiv în cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevăzută la art. 199 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, organul fiscal competent înștiințează contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobânzii, cu menționarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri.

(3) În cazul în care se constată că cererea formulată de contribuabil pentru plata dobânzii este întemeiată, organul fiscal competent va întocmi de îndată procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, al cărui model va fi aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procesul-verbal va fi însoțit de un referat avizat de conducătorul organului fiscal competent, care va cuprinde motivația depășirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire sau rambursare.

7. Procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului se încheie în 3 exemplare și se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

Organul fiscal competent își reține două exemplare ale procesului-verbal, înaintând câte un exemplar compartimentului cu atribuții de colectare și compartimentului de evidență pe plătitori, iar al treilea exemplar îl comunică contribuabilului.

8.

(1) Dacă contribuabilul înregistrează la data plății dobânzilor obligații fiscale restante, sumele reprezentând dobânzi cuvenite acestuia se vor plăti numai după efectuarea compensării acestor obligații.

(2) În cazul în care suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mică decât obligațiile fiscale restante ale acestuia, se efectuează compensarea până la concurența sumei reprezentând dobânda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată. Organul fiscal competent întocmește în 3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operațiuni, care va avea circuitul și destinația prevăzute la cap. 1 pct. 6 alin. (4), (5) și (6).

(3) Atunci când suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mare decât suma reprezentând obligațiile fiscale restante ale acestuia se efectuează compensarea până la concurența obligațiilor fiscale restante, diferența rezultată restituindu-se acestuia potrivit dispozițiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată. În această situație se întocmește în 3 exemplare nota de restituire, circuitul și distribuirea acestui document fiind aceleași cu cele ale notei de compensare.

9. Dacă contribuabilul nu are obligații fiscale restante și nu a solicitat compensarea cu obligații fiscale viitoare, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând dobânda cuvenită.

10. Reprezentând acte administrative fiscale, procesul-verbal privind calculul accesoriilor, împreună cu un exemplar al notei de compensare și/sau al notei de restituire, după caz, confirmate de unitățile de trezorerie și contabilitate publică, se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent.

11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobânzilor se va întocmi un dosar care se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului și va cuprinde:

- cererea de acordare a dobânzilor, depusă de contribuabil;

- referatul cuprinzând motivația depășirii termenului legal de soluționare a solicitării de restituire sau rambursare;

- procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului;

- nota de compensare și/sau nota de restituire a dobânzilor;

- orice alte date necesare soluționării cererii de acordare a dobânzilor.

12. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din același buget și cont de venit bugetar din care s-au făcut compensarea și/sau restituirea, după caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii. Dobânda se plătește în lei, inclusiv atunci când contribuabilul solicită plata acestora în valută.

13. În evidența analitică pe plătitor, în baza procesului-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, suma datorată acestuia se va înregistra pe credit ca suprasolvire.

14. Compensarea și/sau plata dobânzilor se operează în roșu, pe credit, în baza notei de compensare și/sau a notei de restituire, confirmate de unitățile de trezorerie și contabilitate publică.

ANEXĂ la procedură Referințe (1)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
D.G.F.P. ................................. Aprobat/Data .................
A.F.P. ................................... Conducătorul unităţii fiscale,
Str. ................ nr. ................
Localitatea .............................. Semnătura
Nr. .............../data ................. L.S.

DECIZIE DE RESTITUIRE
a sumelor de la bugetul ..................

Către:

Denumirea contribuabilului ............................, cu domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ........................ nr. .........., bl. ..........., sc. ........., ap. ..........., sectorul/județul ..............

Cod de identificare fiscală*) ...............................................

În baza art. 112 din Ordonanța Guvernului ~nr. 92/2003~ privind Codul de procedură fiscală, republicată, a Cererii de restituire nr. .................... din data ..................., s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:

- suma solicitată la restituire: ....................................... lei;

- suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată: .................................... lei;

- suma aprobată pentru restituire: ..................................... lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul de soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, în termenul prevăzut de art. 176 din același act normativ.

*) Se va completa numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, codul numeric personal, după caz.

Verificat,
──────────
Funcția
Întocmit,
─────────
Funcția
Numele și prenumele ................... Numele și prenumele ..................
Data .................................. Data .................................
Semnătura ............................. Semnătura ............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...