Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 13.05.2004

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

A. Restituirea taxei pe valoarea adăugată prevăzută la:

- art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004;

- art. 1 alin. (2) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 230/2004~.

1. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

2. Cererea, însoțită de documentația prevăzută la art. 4 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004 sau de documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 230/2004, după caz, se depune la organul fiscal de domiciliu, la registratură sau prin poștă, de către:

- beneficiarii de fonduri provenind din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, precum și din donații ale persoanelor fizice;

- cultele religioase recunoscute, asociațiile și fundațiile religioase, instituțiile publice și alte instituții care dețin lăcașuri de cult religios sau alte clădiri utilizate în acest scop.

3. De la registratură, cererea însoțită de documentație se repartizează Compartimentului de analiză a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidență specială, organizată potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură.

4. Compartimentul de specialitate verifică cererea și documentația depusă de solicitant, menționată la pct. 2.

5. În termen de 4 zile de la primirea cererii, se transmit cererea și documentația compartimentului cu atribuții de control fiscal, în vederea efectuării verificării, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004, respectiv art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 230/2004.

Verificarea se realizează în baza art. 50 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, iar constatările se înscriu în procesul-verbal de control.

6. În termen de 22 de zile de la data depunerii cererii, compartimentul cu atribuții de control fiscal transmite cererea, documentația și procesul-verbal de control compartimentului de specialitate.

7. În baza documentației și a procesului-verbal de control, în termen de 4 zile de la primirea acestora, compartimentul de specialitate emite Decizia de restituire a T.V.A., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

8. Decizia de restituire a T.V.A., aprobată de conducătorul unității fiscale, se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003.

9. Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor și a Deciziei de restituire a T.V.A., întocmește Nota de compensare și/sau de restituire, conform formularelor aprobate.

Nota de compensare și/sau de restituire se întocmește în patru exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de conducătorul unității fiscale.

Nota de compensare și/sau de restituire, aprobată, se transmite în termen de 5 zile de la data primirii cererii de la compartimentul de specialitate, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

10. După efectuarea compensării și/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale Notei de compensare și/sau restituire, cuprinzând și data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de restituire, în termen de 4 zile de la primirea cererii de la compartimentul de colectare.

11. Compartimentul de colectare reține Decizia de restituire a T.V.A. și un exemplar al Notei de compensare și/sau de restituire și va transmite compartimentului de specialitate, în termen de 3 zile de la primirea documentației de la compartimentul de trezorerie, două exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului și un exemplar în vederea arhivării.

12. După operarea datelor privind soluționarea cererii de restituire în evidența specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea solicitantului;

- documentația prevăzută de reglementările legale;

- procesul-verbal de control;

- Decizia de restituire a T.V.A.;

- Nota de compensare și/sau de restituire, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de restituire.

13. În cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare și/sau de restituire de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., însoțită de Nota de compensare și/sau de restituire. Referințe în jurisprudență (1)

B. Restituirea taxei pe valoarea adăugată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 303/2004.

1. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003.

2. Cererea de restituire se depune de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România.

3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată și documentele însoțitoare, avizate favorabil de Ministerul Afacerilor Externe se depun la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, la registratură sau prin poștă, cu respectarea prevederilor art. 5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 303/2004.

4. De la registratură, cererea însoțită de documentație se repartizează Serviciului de metodologie și asistență pentru contribuabili, care înregistrează cererile într-o evidență specială, organizată potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură.

5. Serviciul de metodologie și asistență pentru contribuabili verifică cererea și documentația depuse de solicitant, potrivit art. 6 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 303/2004 și emite Decizia de restituire a T.V.A., al cărei model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în termen de 25 de zile de la data depunerii cererii.

6. Decizia de restituire, aprobată de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003.

7. Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor și a Deciziei de restituire a T.V.A., întocmește Nota de compensare și/sau de restituire, conform formularelor aprobate.

Nota de compensare și/sau de restituire se întocmește în patru exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de directorul executiv adjunct coordonator.

Nota de compensare și/sau de restituire, aprobată, se transmite, în termen de 8 zile de la data primirii Deciziei de restituire a T.V.A., pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

8. După efectuarea compensării și/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale notei de compensare și/sau de restituire a T.V.A., cuprinzând și data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de restituire, în termen de 5 zile de la data primirii notei.

9. Compartimentul de colectare va reține Decizia de restituire a T.V.A. și un exemplar al Notei de compensare și/sau de restituire a T.V.A. și va transmite Serviciului de metodologie și asistență pentru contribuabili, în cel mult 4 zile, două exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului și un exemplar în vederea arhivării.

10. După operarea datelor privind soluționarea cererii de restituire în evidența specială, Serviciul de metodologie și asistență pentru contribuabili va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

Dosarul solicitării va cuprinde:

- cererea solicitantului;

- documentația prevăzută de reglementările legale;

- Decizia de restituire a T.V.A.;

- Nota de compensare și/sau de restituire a T.V.A., cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de restituire.

11. În cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare și/sau de restituire de la compartimentul de colectare, Serviciul de metodologie și asistență pentru contribuabili îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., însoțită de Nota de compensare și/sau de restituire.

ANEXA Nr. 1 la procedură

EVIDENȚA CERERILOR DE RESTITUIRE A T.V.A.
Nr. crt. Denumirea/ numele și prenumele solicitantului Codul de identificare fiscală Nr. și data înregistrării cererii de restituire a T.V.a. Suma solicitată Decizia organului fiscal*) Suma aprobată Diferențe constatate față de suma solicitată Nr. și data adresei de transmitere spre soluționare compartimentului de control fiscal Nr. și data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la direcția controlului fiscal Data efectuării compensării și/sau A restituirii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*) se va completa cu: A - în cazul cererilor aprobate;
R - în cazul cererilor respinse

ANEXA Nr. 2 la procedură

  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  UNITATEA FISCALĂ ........................
  Nr. de înregistrare ...... Data .........

        DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

  Către: Denumirea/Numele și prenumele ................
     Cod de identificare fiscală ..................

  Adresa: Localitatea .................., str. .............. nr. ...., bl. ......, ap. ....,
et. ....., județul/sectorul ................ .
  În baza art. 77 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, a Cererii de restituire pentru trimestrul ......., înregistrată sub nr. ..............
din ............., și a documentației/procesului-verbal de control nr. ......... din .........,
se stabilește taxa pe valoarea adăugată de restituit, astfel:
  - T.V.A. solicitată la restituire .................................. lei
  - T.V.A. aprobată la restituire .................................... lei
  Suma aprobată la restituire urmează prevederile art. 104, 105 sau 106, după caz, din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

  Aprobat,              Verificat,            Întocmit,
  ||||||||              ||||||||||            |||||||||
  Funcția              Funcția             Funcția
  Numele și prenumele        Numele și prenumele       Numele și prenumele
  Data                Data               Data
  Semnătura             Semnătura            Semnătura

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...