Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României din 05.01.2004

Modificări (2), Referințe (11)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 aprilie 2004 până la 28 decembrie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1061/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

(1) Transportul deșeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare și control stabilite prin prezentul act normativ.

(2) Procedura de reglementare și control al transportului de deșeuri se aplică deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

(3) Transportul deșeurilor poate fi local, județean sau interjudețean.

(4) Instalația la care se transportă deșeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie să dețină autorizație de mediu conform legislației în vigoare.

1. Transportul deșeurilor periculoase

Art. 2. -

(1) Transportul deșeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfășoară în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ale Regulamentului privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin protocolul ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanțe dăunătoare și/sau poluanți marini și ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.

(2) Prevederile art. 3-11 se aplică transporturilor deșeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase.

Art. 3. -

Transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la producător sau deținător, denumit în continuare expeditor, către valorificator sau eliminator, denumit în continuare destinatar, respectându-se următoarele prevederi:

1. Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 1, cu următoarele date și informații:

a) numele și adresa expeditorului, persoană responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

b) numele și adresa transportatorului, numărul autorizației transportatorului, cod unic de înregistrare;

c) numele și adresa destinatarului, persoana responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

d) numele și adresa amplasamentului instalației de eliminare/valorificare, numărul autorizației de mediu, data de expirare a autorizației;

e) aprobare pentru un transport sau mai multe transporturi; motivul și felul transportului: pentru valorificare/eliminare; operația de valorificare/eliminare, așa cum acestea sunt definite în anexa II A, respectiv II B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001;

f) numărul de transporturi planificate;

g) cantitatea de deșeuri planificată a fi transportată;

h) denumirea și compoziția chimică a deșeurilor, codificarea deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

i) modalitățile de transport;

j) tipurile de ambalare a deșeurilor;

k) traseul propus pentru transportul deșeurilor.

2. Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase este semnat de către expeditor și transmis către destinatarul deșeurilor.

3. Destinatarul deșeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informații suplimentare din partea expeditorului.

4. Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează și ștampilează documentul pentru aprobarea transportului.

5. Documentul pentru aprobarea transportului, semnat și ștampilat de către destinatar, se transmite la agenția pentru protecția mediului sub jurisdicția căreia se află instalația de valorificare/eliminare, pentru a se obține din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului.

6.

a) Dacă agenția pentru protecția mediului este de acord cu operațiile de valorificare sau eliminare aplicate deșeurilor periculoase de către destinatar, aprobă efectuarea transportului prin semnarea și ștampilarea documentului pentru aprobarea transportului.

b) La aprobarea efectuării transportului deșeurilor periculoase de către agenția pentru protecția mediului se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.

7. Documentul pentru aprobarea transportului, care conține aprobările date de către agenția pentru protecția mediului și acceptarea de către destinatar a deșeurilor periculoase, se transmite expeditorului, care îl prezintă inspectoratului de protecție civilă sub a cărui jurisdicție se află, pentru avizarea rutei transportului de deșeuri periculoase.

8.

a) Stabilirea rutei de transport al deșeurilor periculoase se face de către expeditor și transportator, se avizează de către inspectoratul de protecție civilă județean și se înscrie în documentele de însoțire a transportului.

b) La stabilirea rutei de transport, în cazul transportului rutier, se va avea în vedere ocolirea localităților mari (orașelor).

9. Formularele pentru aprobarea transportului, completate conform anexei nr. 1, se întocmesc în 5 exemplare și se îndosariază după cum urmează:

- un exemplar la expeditor;

- un exemplar la destinatar;

- un exemplar la transportator;

- un exemplar la agenția pentru protecția mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului;

- un exemplar la inspectoratul de protecție civilă județean sub a cărui jurisdicție se află expeditorul.

10. În cazul în care expeditorul deșeurilor periculoase, transportatorul acestora și destinatarul deșeurilor sunt același operator economic, pentru aprobarea efectuării transportului trebuie respectate prevederile alin. (1)-(9).

Art. 4. -

Aprobarea pentru efectuarea transportului poate fi o aprobare simplă dată pentru o singură categorie de deșeuri periculoase și un singur transport sau poate fi o aprobare generală dată pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și pentru mai multe transporturi efectuate într-un interval de maximum 2 ani.

Art. 5. -

Fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeași categorie de deșeuri trebuie să fie însoțit de un formular de expediție/de transport (anexa nr. 2) și de aprobarea simplă valabilă pentru un singur transport (anexa nr. 1) sau de o copie a aprobării generale valabile pentru mai multe transporturi (anexa nr. 1).

Art. 6. -

Expeditorul completează și semnează formularul de expediție/transport, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 2, cu următoarele date și informații:

a) denumirea deșeurilor, codificare conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

b) precizarea clară că transportul se referă la deșeuri periculoase generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an;

c) numărul formularului de aprobare a transportului;

d) numele și adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului;

e) cantitatea deșeurilor transportate;

f) data preluării deșeurilor de către transportator;

g) tipul mijloacelor de transport;

h) numărul de ambalaje expediate.

Art. 7. -

Transportatorul semnează și ștampilează la primirea deșeurilor periculoase formularul de expediție/de transport.

Art. 8. -

Transportatorul transportă deșeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului și le predă expeditorului.

Art. 9. -

(1) Destinatarul, la primirea deșeurilor periculoase, semnează formularul de expediție/de transport confirmând acceptarea deșeurilor.

(2) Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deșeuri periculoase, cu excepția celor pentru care, fizic, nu se poate realiza o prelevare de probă, pe care să o păstreze un interval de cel puțin trei luni.

Art. 10. -

(1) Destinatarul, după efectuarea operațiilor de valorificare/eliminare, semnează formularul de expediție/de transport, menționând că valorificarea/eliminarea deșeurilor periculoase a fost făcută în conformitate cu legislația în vigoare, și transmite o copie a acestuia la agenția pentru protecția mediului din jurisdicția căreia se află instalația de valorificare/eliminare.

(2) Pentru transporturile deșeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an, formularele de expediție/de transport completate conform anexei nr. 2 se întocmesc în 5 exemplare și se îndosariază la fel ca formularele pentru aprobarea transportului de deșeuri, după cum este prevăzut la art. 3 alin. (9).

Art. 11. -

(1) Inspectoratul de protecție civilă județean care primește câte un exemplar din formularul pentru aprobarea transportului (anexa nr. 1) și formularul de expediție/de transport (anexa nr. 2) va notifica toate inspectoratele de protecție civilă, precum și inspectoratele județene de poliție din județele care vor fi tranzitate și cel de destinație despre executarea transportului deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.

(2) În cazul în care se realizează transporturi de deșeuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în aprobarea generală a transporturilor, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul de protecție civilă formularul de expediție/de transport numai la efectuarea primului transport.

(3) Începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase menționat la alin. (2), expeditorul este obligat să informeze prin fax, notă telefonică sau e-mail inspectoratul de protecție civilă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport. În informarea transmisă inspectoratului de protecție civilă se precizează cantitatea de deșeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare generală a transportului în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt cerute în coloana a doua din anexa nr. 2.

(4) Formularele de expediție/de transport întocmite pentru transporturile de deșeuri care intră sub incidența alin. (2) se îndosariază numai la expeditor și destinatar, acesta din urmă având obligația să raporteze anual agenției pentru protecția mediului în subordinea căruia se află că deșeurile au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. -

(1) Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an din aceeași categorie de deșeuri se efectuează în baza formularului de expediție/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că aceste deșeuri sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an.

(2) În cazul transporturilor menționate la alin. (1), formularul de expediție/de transport se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deșeurilor periculoase și o copie la destinatarul deșeurilor periculoase.

(3) Formularul de expediție/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

Art. 13. -

(1) În cazul transportului de deșeuri periculoase pe calea ferată, agenția pentru protecția mediului aprobă efectuarea transportului numai dacă a obținut în prealabil acceptul transportatorului.

(2) În situațiile în care în Regulamentul RID nu sunt trecute condiții speciale de transport pentru o anumită marfă periculoasă, agenția pentru protecția mediului stabilește condiții speciale de transport pentru deșeurile periculoase, așa încât să fie protejată sănătatea populației și mediul.

Art. 14. -

Deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

2. Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru depozitare temporară

Art. 15. -

(1) În cazul în care deșeurile periculoase sunt transportate către un deținător temporar în vederea unei colectări generale sau a unei depozitări temporare realizate în condițiile legii, atunci transportul deșeurilor periculoase cuprinde două etape:

1. transportul deșeurilor de la expeditor la deținătorul temporar al deșeurilor care realizează colectarea generală sau depozitarea temporară a acestora;

2. transportul deșeurilor de la deținătorul temporar al deșeurilor periculoase către destinatarul final al deșeurilor care realizează valorificarea sau eliminarea deșeurilor periculoase.

În prima fază deținătorul temporar al deșeurilor periculoase este destinatar, iar în ceea de-a doua etapă deținătorul temporar al deșeurilor este expeditor.

(2) Pentru fiecare etapă dintre cele două menționate la alin. (1) transportul deșeurilor periculoase se realizează cu respectarea prevederilor art. 2-14. Pentru fiecare etapă se completează în mod corespunzător formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

3. Transportul deșeurilor nepericuloase

Art. 16. -

(1) Deșeurile nepericuloase destinate depozitării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează, pe baza formularului de expediție/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că deșeurile sunt nepericuloase, sau pe baza Formularului de înregistrare a transportului de deșeuri prevăzut în anexa nr. 4 la Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.147/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 și 150 bis din 7 martie 2003, care este prezentat în anexa nr. 3. Modificări (1)

(2) Formularul de expediție/de transport se completează și se semnează de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase, în conformitate cu cerințele stabilite în rubricile formularului.

Art. 17. -

Transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de sortare, tratare, valorificare și compostare se efectuează pe baza formularului de expediție/de transport prezentat în anexa nr. 2, completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Formularul de expediție/de transport în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate sortării, tratării, valorificării, compostării sau depozitării se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deșeurilor și o copie la destinatarul acestora.

(2) Formularul de expediție/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

Art. 19. -

Transportatorul deșeurilor nepericuloase trebuie să dețină toate aprobările necesare cerute conform prevederilor legale pentru desfășurarea acestei activități.

4. Transportul deșeurilor din sectorul sanitar

Art. 20. -

(1) Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale.

(2) Transportul deșeurilor de la unitatea medicală în care acestea se produc și care este expeditorul deșeurilor și până la destinatarul deșeurilor, care este instalația în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.

5. Sancțiuni

Art. 21 -

(1) Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea civilă sau contravențională, după caz. Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 3, 5, 6, 12, 16 și 17;

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9, 10, art. 11 alin. 3 și 4 și ale art. 18.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Garda Națională de Mediu, precum și din cadrul Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor - Ministerul Economiei și Comerțului.

(3) Prevederile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data încheierii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

6. Dispoziții finale

Art. 22. -

Semnificația unor termeni specifici utilizați în prezentul act normativ este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Documentul pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase se transmite directorului executiv al agenției pentru protecția mediului. Datele de identificare a agențiilor pentru protecția mediului, respectiv adresă, telefon, fax, e-mail, sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 24. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1*) la procedură

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

        Formular pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                 Nr.1) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1) Număr înscris de către Agenția pentru Protecția Mediului

1. Date privind expeditorul/generatorul de deșeuri
  Firma/Compania
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Strada                                       Nr.
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘
  Cod poștal Localitatea
 └─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Persoana responsabilă
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Telefon         Telefax         E-mail
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Cod unic de înregistrare                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Date privind transportatorul deșeurilor
  Firma/Compania
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Strada                                       Nr.
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘
  Cod poștal Localitatea
 └─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Persoana responsabilă
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Telefon         Telefax         E-mail
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Numărul autorizației transportatorului               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Cod unic de înregistrare                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Date privind destinatarul deșeurilor
  Firma/Compania
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Strada                                       Nr.
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘
  Cod poștal Localitatea
 └─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Persoana responsabilă
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Telefon         Telefax         E-mail
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Cod unic de înregistrare                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Date privind amplasamentul instalației de elmininare/valorificare
  Numele
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Strada                                       Nr.
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘
  Cod poștal Localitatea
 └─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Persoana responsabilă
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Telefon         Telefax         E-mail
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Numărul autorizației de mediu                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Data la care expiră autorizația
                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Aprobare pentru:
A. (i) Un singur transport (expediție)                   [ ]
  (ii) Mai multe transporturi (expediții)                  [ ]
    (Aprobare generală)
B. (i) Valorificare                             [ ]
  (ii) Eliminare fără valorificare                     [ ]
C. Operația de valorificare/de eliminare             Nr. ___________
  (conform anexei II.A, respectiv II.B din OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată
  prin Legea nr. 426/2001)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Numărul total de transporturi planificate ___________
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Cantitatea de deșeuri planificată a fi trasportată (în tone)           t
                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Denumirea și compoziția chimică a deșeurilor:
  Denumirea deșeurilor (conform HG nr. 856/2002)
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Codul deșeurilor
  (conform HG nr. 856/2002)   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Conținutul deșeurilor în:
 1. Arsen  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  21. Fenoli                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l
 2. Plumb  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  22. PCB/PCT                └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l
 3. Cadmiu └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  23. Consum Chimic de Oxigen (CCO)     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l
 4. Crom-VI └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  24. valoare pH               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 5. Cupru  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  25. conductibilitate            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ µS/cm
 6. Nichel └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  26. materiale lipofile greu volatile    └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l
 7. Mercur └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  27. componentă extractibilă a substanței
 7. Seleniu └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l    de bază                └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu%
 9. Staniu └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  28. materiale lipofile extractibile    └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu%
10. Stibiu └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  29. pierderi la calcinare         └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu%
11. Taliu  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  30. componentă dizolvabilă în apă     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu%
12. Telur  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  31. conținut de apă            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ %
13. Sulfuri └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  32. rezistență la forfecare        └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ kN/m2
14. Cloruri └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  33. deformare axială            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ %
15. Floruri └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ mg/l  34. rezistență la presare uniaxială    └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ kN/m2
16. Bromuri └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu% 35. punct de topire            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┴C
17. Ioduri └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu% 36. punct de inflamabilitate        └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┴C
18. Nitriți └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Greu% 37. punct de condensare/domeniu de condens └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┴C
                 38. putere calorică            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ kJ/K
40. Emisie de gaze prin reacții ulterioare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
40.1 a) în contact cu ambalajul       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
40.2 b) în contact cu aerul         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
40.3 c) în contact cu roca de sare     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
40.4 d) la temp. de ┴C └─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
41. Menționarea componentelor periculoase  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
41.1 a) ale deșeurilor           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
41.2 b) ale produselor rezultate din    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    valorificarea/eliminarea deșeurilor
   alți parametri   valoare  dimensiune     alți parametri   valoare  dimensiune
42. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘   47. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
43. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘   48. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
44. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘   49. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
45. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘   50. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
46. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘   51. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
52. alte mențiuni
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  La completarea punctelor de la 41 la 52 se au în vedere prevederile art. 8 din HG nr. 856,
  privind proprietățile periculoase ale deșeurilor.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Modalități de transport
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Tipuri de ambalare
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│11. Declarația expeditorului/generatorului:                         │
│Declar pe propria răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte. │
│Declar de asemenea că îmi asum obligațiile contractuale stabilite conform legii.       │
│                                               │
│   Nume             Semnătura/Ștampila         Data          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│12. Acceptarea transportului de către destinatar                       │
│Deșeurile care au denumirea și caracteristicile prezentate în caseta 8 sunt acceptate pentru │
│valorificare/eliminare.                                   │
│Suntem de acord să preluăm deșeurile declarate.                       │
│Asigurăm că deșeurile vor fi valorificate/eliminate în instalația noastră, conform legii.  │
│                                               │
│   Nume             Semnătura/Ștampila         Data          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│13. Autorizarea transportului de deșeuri de către Agenția pentru Protecția Mediului din   │
│  județul pe teritoriul căruia are loc eliminarea/valorificarea deșeurilor         │
│Agenția pentru protecția mediului (Județul) autorizeză                    │
│                                               │
│   Nume             Semnătura/Ștampila         Data          │
│                                               │
│Autorizația expiră la data de:                                │
│Condiții specifice       nu     da                        │
│Dacă se impun condiții specifice acestea se trec pe verso                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│14. Autorizarea rutei de transport de către Inspectoratul de Protecție Civilă        │
│Următoarea rută trebuie utilizată pentru transportul deșeurilor:               │
│                                               │
│                                               │
│                                               │
│Dacă această rută nu poate fi utilizată din motive obiective, va fi utilizată următoarea   │
│rută:                                            │
│                                               │
│                                               │
│                                               │
│                                               │
│   Nume             Semnătura/Ștampila         Data          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 2*) la procedură

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

                     Formular de expediție/de transport
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                        Nr.1) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Denumirea deșeurilor2)
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  Codul deșeurilor         │Deșeuri periculoase > 1 t/a [ ] Nr. Formularului de aprobare a transportului│
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │Deșeuri periculoase < 1 t/a [ ]           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
                   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   Deșeuri nepericuloase    [ ]
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│Nr. de înregistrare al expeditorului │Nr. de înregistrare al transportatorului │Nr. de înregistrare destinatarului│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘        │
│În calitate de:           │                     │În calitate de:          │
│Generator          [ ]   │                     │Colector/Deținător temporar [ ]  │
│Colector/Deținător temporar [ ]   │                     │Valorificator        [ ]  │
│                   │                     │Eliminator         [ ]  │
│Cantitatea predată în tone      │Cantitatea primită în tone        │Cantitatea recepționată în tone  │
│└─┴─┴─┴─┘              │└─┴─┴─┴─┘                │└─┴─┴─┴─┘             │
│                   │                     │Cantitatea respinsă în tone    │
│                   │                     │└─┴─┴─┴─┘             │
│Data predării (zi, lună, an)     │Data predării (zi, lună, an)       │Data primirii (zi, lună, an)   │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘            │└─┴─┴─┴─┴─┴─┘              │└─┴─┴─┴─┴─┴─┘           │
│Denumirea firmei, adresa       │Denumirea firmei, adresa         │Denumirea firmei, adresa     │
│┌─────────────────────────────┐   │┌─────────────────────────────┐     │┌─────────────────────────────┐  │
││               │   ││               │     ││               │  │
│└─────────────────────────────┘   │└─────────────────────────────┘     │└─────────────────────────────┘  │
│Autorizație numărul:         │Autorizație numărul:           │Autorizație numărul:       │
│────────────────────────────────   │────────────────────────────────     │──────────────────────────────── │
 Semnătura și ștampila (asigurare   Semnătura și ștampila (asigurare     Semnătura și ștampila (asigurare
 pentru o declarație corectă)     pentru transport regulamentar)      pentru preluare în vederea unei
                                         colectări sau depozitări
                                         temporare/valorificări/eliminări
                                         conform prevederilor legale)
 ┌─────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────┐      ┌─────────────────────────────┐
 └─────────────────────────────┘    └─────────────────────────────┘      └─────────────────────────────┘
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tipul mijloacelor de transport
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Număr de ambalaje expediate ____________
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Declarația reprezentantului instalației/facilității de colectare sau depozitare temporară/valorificare/eliminare │
│că operația desfășurată a fost făcută în conformitate cu legislația în vigoare                  │
│                                                         │
│Nume                 Semnătura             Ștampila           Data    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Observații                                                    │
│                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1) Număr înscris de către Agenția pentru Protecția Mediului.

2) Conform HG nr. 856/2002.

ANEXA Nr. 3*) la procedură

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

             Formular de înregistrare a transportului de deșeuri
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────────────────┐         ┌────────────────────────────────────────┐│
││ Datele de identificare a depozitului: │         │ Numărul contractului încheiat între  ││
││ - nume                 │         │ operatorul depozitului și       ││
││ - adresă, telefon, fax         │         │ transportatorul de deșeuri      ││
││ - numele proprietarului        │         └────────────────────────────────────────┘│
││ - numele operatorului         │         ┌────────────────────────────────────────┐│
││ - numărul autorizației de mediu    │         │        Data/Ora        ││
│└─────────────────────────────────────────┘         └────────────────────────────────────────┘│
│┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│
││                       │Numele conducătorului vehiculului de transport deșeuri││
││   Numele operatorului de la punctul de   │                           ││
││   recepție/platformă de cântărire     │Numărul vehiculului și al remorcii, dacă este cazul  ││
││                       │                           ││
│└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────┐         ┌────────────────────────────────────────┐│
││   Date despre deșeuri:        │         │                    ││
││   - proveniență            │         │                    ││
││   - tip                │         │        Observații        ││
││   - cantitate             │         │                    ││
││   - conformare cu condițiile din   │         │                    ││
││    autorizația de mediu       │         │                    ││
│└─────────────────────────────────────────┘         └────────────────────────────────────────┘│
│Transportatorul confirmă exactitatea             Operator punct de recepție/platformă   │
│dalelor                            de cântărire               │
│______________________                    _________________            │
│(semnătura)                          (semnătura)               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 4 la procedură

Semnificația unor termeni:

1. Următorii termeni sunt definiți conform anexei nr. IA din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001:

- colectare

- eliminare

- reciclare

- valorificare

- depozitare temporară

- producător

- deținător

2. Următorii termeni:

- colector

- reciclator

- valorificator

- eliminator

se referă la operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare operații de colectare, depozitare, reciclare, valorificare și eliminare.

ANEXA Nr. 5*) la procedură

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

AGENȚIILE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. crt. Județ/Localitate Adresa Tel/fax E-mail
1 Alba (Alba-Iulia) Str. Lalelelor, nr. 7A 0258/813248 apmalba@apulum.ro
2 Arad (Arad) B-dul General Dragalina, 16 0257/280996, 280331 apmar@arad.ro
3 Argeș (Pitești) Str. Egalității, nr. 50A 0248/213200 apmpit@easynet.ro
4 Bacău (Bacău) Str. Oituz, nr. 23 0234/171056, 124691 ipmbacau@mido.ro
5 Bihor (Oradea) Str. Ion Bogdan, nr. 35 0259/444590 ipmoradea@comser.ro
6 Bistrița Năsăud (Bistrița) Str. Parcului, nr. 20 0263/225442, 224064 monitor@digitec.ro rombat@rombatt.ro
7 Brașov (Brașov) Str. Politehnicii, nr. 3 0268/417292, 419013 ipmbv@fx.ro
8 Botoșani (Botoșani) B-dul Mihai Eminescu, nr. 64 Bis 0231/584135, 584139 apmbt@mappm.ro
9 Brăila (Brăila) B-dul Independenței, bl. B5 0239/616609; 616899 apm_br@byte-net.ro
10 București Aleea Lacul Morii nr. 1 sector 6 021/4906172; 4906175 bucur@mappm.ro
11 Buzău (Buzău) Str. Democrației nr. 11 0238/427100, 414551 apmbz@buzau.ro
12 Călărași (Călărași) Șos. Chiciu, nr. 2 0242/311926 sgacl@dtc.ro
13 Caraș Severin (Reșița) Str. Căminelor, nr. 5-9 0255/226730, 226729 environ@cs.ro
14 Cluj (Cluj-Napoca) Calea Dorobanților nr. 99 0264/410720, 410716 epacj@mail.dntcj.ro
15 Constanța (Constanța) Str. Unirii, nr. 23 0241/546696 apmcta@tomrad.ro
16 Covasna (Sfântu-Gheorghe) B-dul. Grigore Bălan, nr. 10 0267/324181, 067/323701 apmcov@planet.ro
17 Dâmbovița (Târgoviște) Str. Calea Ialomiței, nr. 1 0245/213959, 213944 apm@softex.ro
18 Dolj (Craiova) Str. Brestei, nr. 3 0251/412021, 419035 apm_cv@sico.ro
19 Galați (Galați) Str. Regiment 11 Siret, nr. 2 0236/413170, 461650 mediugl@galati.astral.ro
20 Giurgiu (Giurgiu) Șos. București, bl. 111, sc. A+B 0246/214760, 211410 inspm@xnet.ro
21 Gorj (Tg-Jiu) Str. Unirii, nr. 76 0253/215384 apm@interqorj.ro
22 Harghita (Miercurea Ciuc) Str. George Coșbuc nr. 43 0266/312766, 371313 apmciuc@kabelkon.ro
23 Hunedoara (Deva) Str. Aurel Vlaicu, nr. 25 0254/212914, 215445 apmdeva@mail.recep.ro
24 Ialomița (Slobozia) Str. Mihai Viteazu, nr. 1 0243/231252, 215949 apmil@bx.loqicnet.ro
25 Iași (Iași) Str. Teodor Văscăuțeanu, nr. 10 bis 0232/215497, 214357 ipmis@mail.dntis.ro
26 Ilfov (București) Str. Splaiul Independenței, nr. 294 021/2215753, 2238430 ipm-ilfov@xnet.ro
27 Maramureș (Baia-Mare) Str. Iza, nr. 1A 0262/276304, 275222 office@apmbm.ro
28 Mehedinți (Drobeta Turnu Severin) Str. Băile Romane, nr. 3 0252/320396 drobeta@mappm.ro
29 Mureș (Tg-Mureș) Str. Podeni, nr. 10 0265/121371, 219773, 121432 apmtqm@netsoft.ro
30 Neamț (Piatra-Neamț) Str. Mihail Sadoveanu, nr. 21 0233/218954, 219690 apm@ambra.ro
31 Olt (Slatina) Str. Ion Moroșanu, nr. 2 0249/439166, 438094 apm@slatina.ro
32 Prahova (Ploiești) Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306 0244/144495, 115811 apmph@interplus.ro
33 Sălaj (Zalău) Str. Parcului, nr. 2 0260/662619, 662622 envpa@fastmaqic.ro
34 Satu Mare (Satu Mare) Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8B 0261/736003, 733500 mediu@ipmsm.datec.ro
35 Sibiu (Sibiu) Str. Hipodromului, nr. 2A 0269/422653, 444145 ipmsibiu@ipmsb.ro
36 Suceava (Suceava) Str. Bistriței, nr. 1A 0230/514056 apmsv@easynet.ro
37 Teleorman (Alexandria) Str. Dunării, nr. 1 0247/316229, 316228 ipmalex@artelecom.net
38 Tulcea (Tulcea) Str. 14 Noiembrie, nr. 5 0240/515505, 514608 mailto:ipmtl@x3m.ro
39 Timiș (Timișoara) B-dul Mihai Viteazul, nr. 32, et. 2 0256/191848 qarboni@ipmtm.ro
40 Vâlcea (Rm. - Vâlcea) Str. Remus Belu, Nr. 6 0250/735859, 737921 apmvl@unet.ro
41 Vaslui (Vaslui) Str. Ștefan cel Mare, nr. 191 0235/312602, 361842 mediuvs@spectral.ro
42 Vrancea (Focșani) Str. Dinicu Golescu, nr. 2 0237/216812 ipmfoc@ardeleanu.net

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...