Guvernul României

Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice din 07.04.2004

Modificări (3), Referințe (4), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 2004 până la 23 septembrie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 713/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Autoritate

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizațiile și licențele prevăzute de Legea nr. 318/2003.

Domeniu de aplicare

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică de către:

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2);

b) persoanele juridice care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor prevăzute de cadrul legal pentru unele activități de investiții în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare;

c) persoanele juridice și fizice care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea licențelor prevăzute de cadrul legal pentru activități de exploatare comercială a capacităților energetice ori prestarea unor servicii în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare.

Scop

Art. 3. - Practică judiciară (1)

Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile generale privind acordarea autorizațiilor și licențelor care sunt de competența Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) procedura de solicitare și acordare de autorizații și licențe;

c) condițiile în care se modifică autorizațiile sau licențele acordate;

d) cazurile în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate decide suspendarea temporară sau încetarea valabilității autorizațiilor ori licențelor acordate;

e) tarifele pentru acordarea sau modificarea de autorizații/licențe, precum și contribuția anuală percepută de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii și solicitanții de licențe. Modificări (1)

Abrevieri

Art. 4. - Modificări (1)

Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele:

a) km - kilometru;

b) MVA - megavoltamper;

c) MW - megawatt;

d) MWe - megawatt electric;

e) MWt - megawatt termic;

f) SEN - Sistemul Electroenergetic Național;

g) UM - unitate de măsură.

Definiții

Art. 5. -

În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) autoproducător de energie electrică - persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activităților de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare, necesară, în principal, consumului propriu; în această categorie se include prin asimilare orice agent economic pe terenul căruia sunt instalate și se exploatează capacități energetice de producere a energiei electrice, cu sau fără cogenerare, destinate acoperirii consumurilor tehnologice proprii de energie electrică/termică ale acestuia, în cazul în care aceste capacități energetice îndeplinesc următoarele condiții: Modificări (1)

- sunt construite, finanțate, dezvoltate și exploatate de către investitori pentru o perioadă de timp determinată, după care se transferă agentului economic consumator în deplină stare de funcționare și libere de orice sarcini și obligații, potrivit metodei "construiește, operează și transferă"; și Modificări (1)

- sunt racordate la SEN prin rețelele electrice proprii ale agentului economic consumator; Modificări (1)

c) autorizație de înființare/autorizație - actul tehnic și juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza și de a pune în funcțiune capacități de transport sau de distribuție a energiei electrice, de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare;

d) grup dispecerizabil de producere a energiei electrice - capacitate de producere a energiei electrice ce se poate programa individual pe piața angro a energiei electrice;

e) licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacități energetice din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcționării coordonate a SEN, respectiv pieței de energie electrică;

f) modificare a autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care autorizația/licența acordată sau condițiile asociate acesteia se modifică în urma schimbării circumstanțelor ori condițiilor existente la data emiterii deciziei de acordare a autorizației/licenței respective;

g) punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice aferente unei/unor capacități energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială;

h) servicii de transformare și/sau conexiune - asigurarea modificării nivelului de tensiune și/sau transmiterii energiei electrice la beneficiar, prin elementele componente ale stației/stațiilor electrice aparținând prestatorului;

i) studiu de soluție - documentație tehnico-economică în care, pe baza datelor și cerințelor specifice de realizare sau retehnologizare a unui obiectiv energetic, se stabilesc, se analizează și se propun variante raționale, posibile tehnic și fezabile economic pentru proiectul respectiv;

j) suspendare a autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care unui titular de autorizație/licență i se retrag, parțial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, autoritatea competentă putând aproba continuarea activității acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică și termică;

k) titular de autorizație/licență - persoană fizică sau juridică deținătoare a unei autorizații/licențe eliberate de către autoritatea competentă.

Condiții generale privind acordarea/modificarea de autorizații și licențe

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă acordă autorizații de înființare pentru:

a) realizarea unui nou obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

b) retehnologizarea unui obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

c) realizarea unei noi linii sau stații electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;

d) retehnologizarea unei linii sau stații electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare.

(2) Autorizația de înființare nu este necesară în cazurile specificate la alin. (1) lit. b) și d), dacă lucrările respective au ca unic scop retehnologizarea sistemelor de supraveghere și/sau comandă a capacităților energetice respective ori a sistemelor de telecomunicații aferente.

(3) Durata de valabilitate a unei autorizații de înființare se stabilește de către autoritatea competentă în funcție de durata aferentă executării lucrărilor de construcții-montaj și punere în funcțiune, în corelație cu termenele specificate în documentațiile prezentate de solicitant.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În vederea realizării sau retehnologizării de capacități energetice, prin finanțare parțială sau totală din fonduri publice, titularul investiției va transmite autorității competente indicatorii tehnico-economici ai proiectului respectiv, cu 30-60 de zile înainte de supunerea lor spre aprobare, potrivit prevederilor legale. Totodată, titularul investiției va transmite autorității competente studiul de fezabilitate și, după caz, studiul de soluție aferent proiectului respectiv.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor specificate la alin. (1), autoritatea competentă va comunica titularului investiției un punct de vedere privind conformitatea și compatibilitatea proiectului prezentat cu reglementările în vigoare.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activitățile care se desfășoară pe bază de licențe acordate de autoritatea competentă sunt următoarele:

a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice;

b) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem; Practică judiciară (1)

c) exploatarea comercială a capacităților de transport al energiei electrice și activitatea de furnizare a serviciilor de sistem/conducere operativă a SEN;

d) activitatea de operator al pieței de energie electrică;

e) exploatarea comercială a capacităților de distribuție a energiei electrice;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice;

g) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice de către producătorii de energie termică în cogenerare.

(2) Nu este necesară licență pentru exploatarea comercială de capacități energetice de:

a) distribuție a energiei electrice, dacă acestea sunt utilizate de un agent economic pentru a transmite la terți, cumulat, sub 3 MW;

b) producere a energiei electrice ce pot fi pornite fără tensiune din SEN/grupuri cu autopornire, care sunt utilizate de producători de energie electrică sau consumatori în scopul alimentării de siguranță cu energie electrică a echipamentelor sau instalațiilor proprii;

c) producere a energiei termice utilizate de un autoproducător de energie electrică în cogenerare, dacă, din totalul energiei termice produse anual, energia termică produsă în cogenerare, pe care acesta o comercializează, reprezintă mai puțin de 20%.

(3) Durata de valabilitate a unei licențe poate fi de maximum:

a) 8 ani, în cazul unei licențe pentru furnizarea de energie electrică, menționată la alin. (1) lit. f);

b) 25 de ani, pentru oricare dintre celelalte licențe care pot fi acordate de autoritatea competentă, menționate la alin. (1) lit. a)-e) și g).

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Pot solicita acordarea de autorizații/licențe agenții economici care sunt persoane juridice, române sau străine.

(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizații/licențe numai dacă a stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizației/licenței necesare desfășurării activităților sale.

(3) Persoanele fizice pot solicita autorității competente licențe numai pentru exploatarea comercială a unor capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, a căror putere instalată este de la 250 kW până la 1 MW.

(4) Solicitanții menționați la alin. (3) pot fi cetățeni români sau cetățeni ai altor state, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Autoritatea competentă nu acordă autorizații/licențe următoarelor categorii de solicitanți:

a) agenților economici care se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului; Modificări (1)

b) solicitanților care au fost sancționați de autoritatea competentă, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei autorizații/licențe deținute în calitate de titulari.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă acordă și modifică autorizații/licențe pe bază de tarife specifice, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1. Practică judiciară (1)

(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licențe, titularul acesteia plătește în contul autorității competente o contribuție anuală, aferentă desfășurării de activități comerciale în sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare, conform prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 12. -

(1) În vederea acordării sau modificării de autorizații/licențe, autoritatea competentă va emite solicitantului facturi pentru sumele stabilite potrivit art. 11; solicitantul va transmite autorității competente dovada achitării acestor sume, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii. Modificări (1)

(2) Achitarea la termen a sumelor pentru care autoritatea competentă a emis facturi solicitantului constituie o condiție pentru acordarea sau modificarea autorizației/licenței care face obiectul cererii depuse de acesta.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă va emite decizia privind acordarea autorizației/licenței pentru care s-a înregistrat cererea solicitantului, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care a constatat că:

a) documentația care s-a anexat la cererea respectivă este completă, potrivit prevederilor prezentului regulament; și

b) sumele facturate potrivit art. 12 au fost achitate, solicitantul transmițând copia documentului prin care a efectuat plata.

(2) În scopul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, în cazul solicitării de autorizații de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unor capacități energetice de acest tip sau de licențe, pentru exploatarea comercială a acestora, durata prevăzută la alin. (1) va fi redusă cu 50%, dacă sunt îndeplinite condițiile specificate la alineatul respectiv.

CAPITOLUL II Procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor și licențelor

Solicitarea acordării de autorizații/licențe

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Pentru obținerea unei autorizații/licențe, solicitantul adresează autorității competente o cerere întocmită conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În toate cazurile, la înregistrarea cererii privind acordarea unei autorizații/licențe, solicitantul va prezenta dovada achitării tarifului de analiză a documentelor care însoțesc cererea, conform prevederilor din anexa nr. 1.

(3) Autoritatea competentă va restitui solicitantului cererea privind acordarea unei autorizații/licențe și documentația aferentă, dacă acesta nu prezintă dovada achitării tarifului de analiză a documentației.

Art. 15. -

(1) La cererea de acordare a autorizației/licenței persoanele juridice vor anexa:

a) actul constitutiv al agentului economic solicitant - fotocopie; Modificări (1)

b) certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea și situația agentului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă; Modificări (1)

c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat, după caz, de direcția generală a finanțelor publice județeană, a municipiului București sau de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov, în original sau copie legalizată;

d) autorizația sau acordul de mediu, după caz;

e) fotocopii ale situațiilor financiare (constituite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată) ale solicitantului, aferente anului financiar anterior; societățile comerciale care s-au înființat ca filiale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa fotocopia situațiilor financiare ale companiei/societății-mamă, aferente anului financiar anterior, cu excepția cazului în care compania/societatea-mamă este titular de licență; în cazul în care solicitantul este o societate comercială deținută sau nou-înființată de o companie/societate din străinătate, va anexa situațiile financiare ale companiei/societății străine respective, aferente anului financiar anterior, în traducere legalizată la un birou notarial din România; Modificări (1)

f) curriculum vitae pentru conducătorul agentului economic solicitant, care reflectă formarea sa managerială și experiența în domeniu; Modificări (1)

g) curriculum vitae pentru conducătorul departamentului responsabil cu desfășurarea, în cadrul agentului economic solicitant, a activității pentru care se solicită autorizația/licența, care reflectă experiența sa în domeniul de activitate respectiv. Modificări (1)

(2) În cazul în care solicitantul licenței este deja titular al unei licențe acordate de autoritatea competentă, la cererea sa nu mai trebuie anexate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și e).

Documente privind activitatea pentru care se solicită acordarea autorizației/licenței

Art. 16. -

În vederea acordării unei autorizații de înființare, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa documentele prevăzute la art. 15, însoțite de următoarele:

a) actele - în fotocopie - care atestă, după caz, drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului/terenurilor necesar/necesare pentru realizarea sau retehnologizarea capacității energetice/obiectivului energetic; Modificări (1)

b) notificări - în fotocopie - transmise persoanelor fizice și juridice ale căror bunuri, terenuri sau activități urmează a fi afectate prin exercitarea legală a unor drepturi prevăzute la art. 16 și 18 din Legea nr. 318/2003, pe durata lucrărilor de realizare și punere în funcțiune a instalațiilor aferente sau componente ale capacității energetice/obiectivului energetic; Modificări (1)

c) lista drepturilor solicitate, în temeiul art. 16 și 18 din Legea nr. 318/2003, pe durata lucrărilor de realizare/retehnologizare și punere în funcțiune a capacității energetice/obiectivului energetic; Modificări (1)

d) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant acreditat conform legislației în vigoare; în cazul autorizației de înființare solicitate pentru realizarea/retehnologizarea unor capacități/obiective energetice prin finanțare integrală cu capital străin, se acceptă studiul de fezabilitate întocmit de către o firmă străină acreditată conform normelor internaționale, tradus în limba română; Modificări (1)

e) documente care confirmă că este asigurată finanțarea lucrărilor de realizare sau retehnologizare a capacității energetice/obiectivului energetic pentru care se solicită autorizația de înființare;

f) avizul tehnic de racordare la o rețea de interes public, electrică sau termică, eliberat, pentru racordarea la SEN, de operatorul de transport și de sistem sau de un operator de distribuție, după caz, și de operatorul rețelei de transport al energiei termice, în cazul capacităților de producere a energiei termice în cogenerare, care urmează a fi racordate la rețeaua respectivă;

g) avizul tehnic al operatorului de transport și de sistem privind soluția tehnică de încadrare în SEN, în cazul liniilor sau stațiilor electrice pentru care nu este necesară obținerea avizului tehnic de racordare la SEN, prevăzut la lit. f);

h) acordul de mediu;

i) planul de amplasare a capacității energetice/obiectivului energetic, pe care sunt reprezentate zonele de protecție și de siguranță aferente, stabilite în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

j) limitele determinate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, pentru zonele de protecție și de siguranță aferente;

k) notificarea cu privire la modul de respectare a condițiilor precizate în avizul tehnic de racordare a capacității energetice/obiectivului energetic la rețeaua electrică de interes public și, după caz, la rețeaua de transport al energiei termice;

l) precizarea etapelor de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfășura pe baza autorizației de înființare solicitate;

m) specificația conținând măsurile adecvate pentru limitarea/evitarea întreruperilor în transmiterea de energie electrică, a altor incidente care pot perturba activitatea utilizatorilor de rețea, pe durata lucrărilor de realizare sau retehnologizare a capacității energetice/obiectivului energetic - în cazul în care solicitantul autorizației de înființare aferente este operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție de energie electrică;

n) memoriul explicativ, care include precizările pe care solicitantul le consideră necesare, referitoare la opțiunile sau demersurile care fac obiectul unora dintre documentele prezentate;

o) fișa cu privire la personalul propriu, alocat de titularul investiției în vederea desfășurării activităților care fac obiectul autorizației de înființare - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) precizarea, pentru fiecare sediu, a capacităților sale energetice de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare (la care se anexează schemele termomecanice aferente) și, dacă este cazul, de transmitere a energiei electrice (stații electrice, posturi de transformare, prin care se prestează servicii de transformare și/sau conexiune pentru operatorul de transport și de sistem sau pentru un operator de distribuție, inclusiv linii electrice prin care se asigură alimentarea unor consumatori finali, anexând la acestea schemele electrice monofilare aferente);

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

d) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral ori în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită licența, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în producerea energiei electrice, angajarea și pregătirea personalului aferent;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani.

Art. 18. -

În vederea acordării unei licențe pentru activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) precizarea, pentru fiecare sediu, a instalațiilor/capacităților energetice cu care se desfășoară activitatea pentru care se solicită licența și a categoriilor de servicii furnizate: asigurarea rezervei de putere, rezervei turnante, reglajului de putere-frecvență, reglajului tensiunii și altele;

b) documentele care atestă calificarea solicitantului ca furnizor de servicii tehnologice de sistem de către operatorul de transport și de sistem, pentru instalațiile/capacitățile energetice respective.

Art. 19. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de transport al energiei electrice și pentru activitatea de furnizare a serviciilor de sistem sau conducerea operativă a SEN, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfășurării acestor activități. Modificări (1)

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include:

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv stațiile electrice din rețeaua electrică de transport;

b) puterea instalată în transformatoarele stațiilor electrice din rețeaua electrică de transport;

c) scheme electrice monofilare pe care se pot localiza punctele de delimitare între rețeaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licenței și instalațiile unor operatori de transport și de sistem din țările învecinate, respectiv ale producătorilor, operatorilor de distribuție a energiei electrice sau consumatorilor deserviți;

d) planuri de amplasament ale capacităților energetice de transport al energiei electrice;

e) date referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate.

(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va include:

a) organigrama agentului economic solicitant al licenței, valabilă la data solicitării licenței; Modificări (1)

b) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activităților pentru care se solicită licența;

c) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activităților pentru care se solicită licența, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate, angajarea și pregătirea personalului alocat activităților pentru care se solicită licența. Modificări (1)

(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitățile care fac obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani.

Art. 20. - Modificări (1)

În vederea acordării unei licențe pentru activitatea de operator al pieței de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței;

b) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită licența, cu referire la angajarea și pregătirea personalului alocat activității respective;

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

d) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a agentului economic solicitant, în scopul asigurării serviciilor de operator al pieței de energie electrică, cu precizări privind deținerea drepturilor de utilizare a acestora;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani.

Art. 21. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de distribuție a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfășurării acestei activități.

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include: Modificări (1)

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv stațiile electrice și posturile de transformare de medie și înaltă tensiune;

b) puterea instalată în transformatoarele stațiilor electrice și posturilor de transformare din rețeaua electrică de distribuție;

c) schemele electrice monofilare la medie și înaltă tensiune, pe care se pot localiza punctele de delimitare între instalațiile de distribuție exploatate de solicitantul licenței și instalațiile operatorului de transport și de sistem, respectiv ale producătorilor sau ale altor operatori de distribuție a energiei electrice;

d) planuri executate la o scară convenabilă, reprezentând zona/zonele geografică/geografice în care se desfășoară activitatea de distribuție; pe planuri va figura amplasarea capacităților de distribuție a energiei electrice de medie și înaltă tensiune.

(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va include:

a) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența; Modificări (1)

b) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

c) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită licența, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în distribuția energiei electrice, angajarea și pregătirea personalului alocat acestei activități. Modificări (1)

(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani.

Art. 22. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru furnizarea de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfășurării acestei activități.

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va include:

a) precizarea sediilor agentului economic solicitant, în care urmează a se desfășura activități aferente furnizării de energie electrică; Modificări (1)

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența; Modificări (1)

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

d) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în activitățile aferente furnizării de energie electrică. Modificări (1)

(3) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani, precum și dovada că solicitantul dispune de resursele financiare necesare pentru a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. În acest sens, solicitantul va anexa la cererea de acordare a licenței documente din care să rezulte că valoarea: Modificări (1)

a) capitalului social sau activului patrimonial (în cazul regiilor autonome); și/sau

b) depozitelor sale bancare; și/sau

c) disponibilului din linii de credit bancare este de cel puțin 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenței.

Art. 23. - Modificări (1)

În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice în cogenerare, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) precizarea, pentru fiecare sediu, a capacităților energetice de producere a energiei termice în cogenerare, de producere a energiei electrice;

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

d) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită licența, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în producerea energiei termice, angajarea și pregătirea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenței, pentru anul solicitării acesteia și următorii 2 ani.

Art. 24. -

(1) În vederea exploatării comerciale a unei capacități energetice, care este nouă sau care a fost retehnologizată, agentul economic deținător al acesteia va solicita autorității competente: Modificări (1)

a) acordarea unei licențe pentru activitatea respectivă, dacă nu este titular al unei astfel de licențe și nu sunt îndeplinite condițiile de excepție prevăzute la art. 8 alin. (2); sau Modificări (1)

b) modificarea condițiilor licenței care i-a fost acordată pentru activitatea respectivă, în sensul de a fi actualizate potrivit noii situații. Modificări (1)

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), la cererea prin care se solicită acordarea unei licențe, respectiv modificarea licenței deținute, pe lângă alte documente, prevăzute, după caz, de prezentul regulament, se vor anexa: Modificări (1)

- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune, care au fost întocmite pe parcursul derulării lucrărilor la capacitatea energetică pusă în funcțiune, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.

Art. 25. -

La cererea de acordare a unei licențe pentru producerea de energie electrică persoana fizică solicitantă va anexa: Modificări (1)

a) copie de pe actul de identitate, în cazul cetățenilor români, sau, pentru solicitanții care sunt cetățeni străini, copii de pe pașaport și de pe actele din care rezultă reședința din România;

b) cazierul judiciar, în original, eliberat cu maximum 90 de zile înainte de depunerea cererii;

c) documente, în copie legalizată, care atestă calificarea profesională;

d) curriculum vitae;

e) certificatul constatator cu privire la situația și înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activități economice, eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 10 zile înainte de a fi depus la autoritatea competentă, în original sau copie legalizată;

f) autorizația pentru desfășurarea activității de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, eliberată de primarul unei unități administrativ-teritoriale, în condițiile Legii nr. 507/2002, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

g) date privind amplasarea capacității energetice;

h) caracteristici tehnice ale capacității energetice; Modificări (1)

i) avizul tehnic de racordare a capacității energetice la rețeaua electrică de distribuție, emis de operatorul de distribuție; Modificări (1)

j) cifra de afaceri estimată a se realiza de solicitant în anul curent, din activitățile care fac obiectul licenței. Modificări (1)

Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizației/licenței

Art. 26. -

(1) Autoritatea competentă analizează documentele anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării unei autorizații/licențe și, dacă este cazul, adresează solicitantului o scrisoare prin care i se aduc la cunoștință acestuia obligațiile privind completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.

(2) După caz, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor prezentate de solicitant, autoritatea competentă poate decide:

a) convocarea, la sediul autorității competente, a reprezentanților împuterniciți ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care reies/nu reies din documentațiile puse la dispoziție;

b) verificarea, la fața locului, a realității datelor înscrise în documentația transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentantul autorității competente și reprezentantul împuternicit al solicitantului.

(3) În cazul în care, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii privind acordarea unei autorizații/licențe, solicitantul nu furnizează autorității competente toată documentația corespunzătoare, prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, autoritatea competentă va înapoia acestuia documentația aferentă, radiind solicitarea respectivă din planul său de lucru.

Art. 27. -

(1) Acordarea sau refuzul de a acorda autorizația/licența se bazează pe elementele rezultate din documentele transmise de solicitant, autoritatea competentă luând în considerare:

a) posibilitatea ca solicitantul să devină titular de autorizație/licență prin raportare la condițiile prevăzute la art. 9 și 10;

b) autenticitatea datelor conținute de documentația prezentată;

c) existența unui cadru tehnico-organizatoric care să permită solicitantului îndeplinirea condițiilor asociate autorizației/licenței;

d) asigurarea resurselor financiare necesare activității pentru care s-a solicitat acordarea autorizației/licenței; Modificări (1)

e) asigurarea personalului calificat, experiența profesională și de conducere;

f) asigurarea condițiilor de securitate/protecție pentru persoane, bunuri și mediu, în conformitate cu prevederile legale;

g) eficiența energetică a capacităților/obiectivelor energetice pentru care s-a solicitat acordarea autorizației/licenței, raportată la mărimile și valorile de referință stabilite de autoritatea competentă. Modificări (1)

(2) În cazul solicitării unei autorizații de înființare, pe lângă criteriile enumerate la alin. (1) se au în vedere:

a) încadrarea proiectului de investiții într-un plan de dezvoltare aprobat; Modificări (1)

b) fezabilitatea tehnico-economică a proiectului care face obiectul autorizației de înființare;

c) îndeplinirea condițiilor legale privind amplasarea capacității energetice sau a obiectivului energetic pentru care s-a solicitat autorizația de înființare; Modificări (1)

d) respectarea condițiilor specificate în avizul tehnic prezentat în conformitate cu art. 16 lit. f) sau g), după caz;

e) modul în care activitățile unor persoane fizice sau juridice sunt afectate pe durata lucrărilor aferente.

(3) În toate cazurile, după analizarea documentației puse la dispoziția sa de către solicitant, autoritatea competentă întocmește un raport care include propunerea justificată de a acorda/refuza acordarea autorizației/licenței respective; dacă se consideră că acordarea autorizației/licenței este posibilă, în raport se propune, după caz, durata de valabilitate a acesteia.

(4) Raportul întocmit se transmite comitetului de reglementare al autorității competente, care se va pronunța, în cadrul unei ședințe publice convocate în acest scop, asupra modului de soluționare a cererii supuse analizei sale; data și locul desfășurării ședinței se anunță cu 5 zile lucrătoare înainte, prin actualizarea programului ședințelor publice ale comitetului de reglementare de pe pagina de web a autorității competente și prin scrisori adresate solicitantului autorizației/licenței, respectiv altor agenți economici sau instituții interesate. În acest interval de timp autoritatea competentă pune la dispoziția solicitantului și a oricărei persoane interesate raportul privind posibilitatea acordării autorizației/licenței și textul condițiilor asociate autorizației/licenței, în forma care se supune aprobării comitetului de reglementare. Modificări (1)

(5) În cazul în care se propune acordarea autorizației/licenței, autoritatea competentă asigură redactarea condițiilor asociate, care constituie parte integrantă a acesteia; condițiile asociate autorizației/licenței se pun la dispoziția comitetului de reglementare al autorității competente, care poate decide introducerea în text a unor amendamente; condițiile asociate se referă la următoarele aspecte, fără însă a fi limitate la acestea: Modificări (1)

a) capacitățile energetice a căror realizare/retehnologizare constituie obiectul autorizației de înființare sau activitatea care face obiectul licenței;

b) delimitarea teritorială a zonei geografice în care titularul de licență poate desfășura activitatea care face obiectul licenței, în cazul uneia dintre licențele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), e) sau f);

c) durata de valabilitate a autorizației/licenței;

d) drepturile titularului de autorizație/licență;

e) obligația titularului de licență pentru producerea de energie electrică de a menține rezervele de combustibil și/sau apă necesare îndeplinirii obligațiilor comerciale, respectiv tehnice, aferente funcționării în SEN;

f) obligația titularului unei licențe prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau e) de a asigura accesul utilizatorilor, în condiții reglementate, la rețelele electrice exploatate pe baza licenței;

g) obligația titularului de licență de a asigura egalitatea de tratament a clienților și de a evita orice discriminări;

h) interdicții, restricții și sarcini pentru titularul de licență, în scopul menținerii unui mediu concurențial normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piață și a practicilor anticoncurențiale;

i) obligația titularului de licență de a notifica anticipat clienților săi, în modul stabilit de autoritatea competentă, intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul licenței;

j) obligația titularului de licență de a ține situații contabile separate pentru fiecare dintre activitățile desfășurate pe bază de licențe;

k) obligația titularului de licență de a constitui și menține garanții financiare care să permită desfășurarea fără întrerupere a activității pentru care se acordă licența;

l) interdicții și sarcini privind limitarea afectării activităților de interes public și privat sau a unor drepturi ale persoanelor fizice și juridice, prin desfășurarea activității care face obiectul autorizației/licenței;

m) obligativitatea titularului de autorizație/licență de a prezenta autorității competente rapoarte tehnice și financiare privind activitatea care face obiectul autorizației/licenței;

n) obligația titularului de autorizație/licență de a informa autoritatea competentă cu privire la modificările interne survenite pe plan tehnic și organizatoric;

o) obligația titularului de autorizație/licență de a pune la dispoziția autorității competente datele necesare desfășurării în bune condiții a activității proprii, inclusiv a activității de control exercitate de autoritatea competentă la titularul de autorizație/licență;

p) prevederi cu privire la controlul și îndrumarea de către autoritatea competentă a titularului de autorizație/licență, în legătură cu respectarea condițiilor asociate acesteia și a celorlalte reglementări emise de autoritatea competentă;

q) condiții privind modificarea, suspendarea, retragerea autorizației/licenței;

r) condiții în care autoritatea competentă este îndreptățită să aplice sancțiuni titularului de autorizație/licență.

Acordarea/refuzul acordării autorizației/licenței

Art. 28. -

(1) Raportul aferent cererii privind acordarea autorizației/licenței și condițiile asociate acesteia se prezintă în ședința publică a comitetului de reglementare. Discuțiile din cadrul ședinței se înregistrează, iar suportul înregistrării se păstrează pe o durată de minimum 5 ani.

(2) Comitetul de reglementare al autorității competente decide prin votul majorității asupra acordării autorizației/licenței solicitate.

(3) În funcție de rezultatul votului, președintele autorității competente emite decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței, care urmează a fi comunicată solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) În cazul acordării autorizației/licenței, autoritatea competentă comunică titularului acesteia:

a) decizia președintelui autorității competente privind acordarea autorizației/licenței;

b) autorizația/licența, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 2; Modificări (1)

c) condițiile asociate autorizației/licenței, care constituie parte integrantă a acesteia;

d) procesul-verbal al ședinței publice a comitetului de reglementare.

(5) În cazul refuzului de acordare a autorizației/licenței, autoritatea competentă comunică solicitantului acesteia:

a) decizia președintelui autorității competente privind refuzul de acordare a autorizației/licenței;

b) procesul-verbal al ședinței publice a comitetului de reglementare, în care se consemnează motivele refuzului.

Art. 29. -

(1) Decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței se înscrie pe lista deciziilor președintelui autorității competente, care este accesibilă pe pagina de web a autorității competente.

(2) Decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței poate fi contestată la autoritatea competentă de către solicitantul autorizației/licenței, în termen de 15 zile de la data transmiterii deciziei. Răspunsul autorității competente la contestație va fi comunicat petiționarului în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

(3) Decizia președintelui poate fi atacată, potrivit art. 9 alin. (8) din Legea nr. 318/2003, la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la: Modificări (1)

a) data primirii deciziei cu privire la acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței, de către solicitant;

b) data publicării pe pagina de web a autorității competente a deciziei cu privire la acordarea/refuzul de acordare a autorizației/licenței, de către persoanele interesate.

CAPITOLUL III Condițiile în care se modifică autorizațiile sau licențele acordate

Art. 30. -

(1) În conformitate cu prevederile legale, la cererea titularilor de autorizații/licențe sau din oficiu, autoritatea competentă poate decide modificarea autorizațiilor/licențelor acordate, în următoarele situații:

a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor existente la data acordării autorizațiilor/licențelor (cadrul legal, hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești și altele) sau unele evenimente care afectează substanțial producerea, transportul ori distribuția energiei electrice sau piața de energie electrică ori conduc la imposibilitatea îndeplinirii, parțial sau total, a condițiilor asociate autorizațiilor/licențelor acordate;

b) în cazul unor schimbări survenite la titularii de autorizații/licențe (cum ar fi: modificări ale statutului privind capitalul social sau patrimoniul, divizarea, fuziunea, transformarea, obiectul de activitate) ori al modificării unor condiții tehnice (punerea în funcțiune/casarea sau conservarea unor capacități energetice, delimitarea teritorială a zonei geografice în care se poate desfășura activitatea respectivă) față de situațiile luate în considerare la acordarea autorizațiilor/licențelor, pentru care se impune actualizarea condițiilor asociate autorizațiilor/licențelor acordate.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizațiilor/licențelor se face din inițiativa autorității competente, potrivit noii conjuncturi, cu respectarea egalității de tratament a titularilor și a proporționalității afectării. Autoritatea competentă va comunica, în scris, titularilor de autorizații/licențe modificările ce trebuie să survină în condițiile asociate autorizațiilor/licențelor în vigoare.

(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt notificate autorității competente de către titularii de autorizații/licențe, în termen de 30 de zile de la apariția lor, o dată cu solicitarea/cererea de modificare a autorizațiilor/licențelor. În cazul primirii unor astfel de cereri, autoritatea competentă examinează situația prezentată și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) anularea autorizațiilor/licențelor inițiale și eliberarea unor autorizații/licențe noi;

b) modificarea condițiilor asociate autorizațiilor/licențelor acordate.

CAPITOLUL IV Procedura de suspendare și de retragere a autorizațiilor și licențelor

Art. 31. -

În situațiile specificate în condițiile asociate autorizației/licenței sau în alte reglementări emise de autoritatea competentă ori în cazul încălcării de către titularul autorizației/licenței a unor obligații legale, sesizate de autoritatea competentă, de terți sau de către însuși titularul autorizației/licenței, autoritatea competentă procedează astfel:

1. În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului autorizației/licenței, autoritatea competentă dispune:

a) acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului autorizației/licenței repective, în cazul în care situația creată se poate remedia, sub sancțiunea suspendării autorizației/licenței, în caz contrar;

b) retragerea autorizației/licenței, în cazul în care situația creată este iremediabilă.

2. În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului autorizației/licenței, autoritatea competentă dispune, după caz, sancționarea titularului autorizației/licenței în conformitate cu prevederile prezentului regulament și:

a) suspendarea autorizației/licenței pe o perioadă fixată, pentru remedierea situației create, dacă aceasta este remediabilă; sau

b) retragerea autorizației/licenței, dacă situația creată este iremediabilă.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă suspendă titularului autorizația și/sau licența în situațiile prevăzute la art. 31 pct. 2 lit. a), precum și în caz de începere a procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra acestuia.

(2) Titularul autorizației și/sau licenței este obligat să notifice autorității competente începerea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra sa, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești respective.

Art. 33. -

(1) Autoritatea competentă retrage titularului autorizația și/sau licența:

a) în situațiile prevăzute la art. 31 pct. 1 lit. b) și pct. 2 lit. b);

b) în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului;

c) la încetarea concesiunii sau a locațiunii capacității/capacităților energetice exploatate ori la vânzarea acesteia/acestora.

(2) Titularul autorizației și/sau licenței este obligat să notifice autorității competente situațiile menționate la alin. (1) lit. b) și c), în termen de 8 zile de la confirmarea acestora prin rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, înregistrarea la oficiul registrului comerțului, autentificarea la notariat, rezilierea sau încheierea de contracte și altele.

Art. 34. -

(1) Pentru a asigura continuitatea desfășurării activităților de interes public care fac obiectul unei licențe:

a) suspendate ca urmare a începerii procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra titularului său, potrivit art. 32 alin. (1);

b) retrase, în condițiile specificate la art. 33 alin. (1), autoritatea competentă îl obligă pe titularul licenței sau pe un alt titular de licență să îndeplinească în continuare activitățile care fac obiectul licenței suspendate, respectiv retrase.

(2) Autoritatea competentă va elabora o procedură privind modul în care un titular de licență poate fi desemnat să preia și obligația de a desfășura activitățile care fac obiectul unei licențe care a fost suspendată/retrasă.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 35. - Modificări (1)

Autoritatea competentă poate aplica sancțiuni contravenționale titularului de autorizație/licență, cu respectarea dispozițiilor art. 63-65 din Legea nr. 318/2003.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 36. -

(1) Autoritatea competentă pune la dispoziție, pentru consultare publică, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluționării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizații ori licențe; solicitarea accesului la aceste documente se face prin cerere scrisă.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conțin:

a) date care constituie secret de stat;

b) informații confidențiale, cu caracter de secret de serviciu/de afaceri;

c) date care pot compromite sau împiedica o investiție în curs.

Art. 37. -

În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autoritatea competentă va modifica, potrivit unei eșalonări stabilite, care se va comunica factorilor interesați, licențele acordate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 318/2003, pentru punerea lor în concordanță cu prevederile acesteia.

Art. 38. -

Drepturile conferite titularilor prin autorizațiile/licențele acordate nu pot fi transferate, în întregime sau în parte, fără aprobarea autorității competente. Orice transfer efectuat fără aprobarea autorității este nul de drept și constituie o încălcare a prevederilor autorizației/licenței, fiind supus sancționării conform prevederilor art. 35.

Art. 39. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

TARIFE
pentru acordarea/modificarea de autorizații și licențe,
contribuția anuală

1. De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru acordarea*) sau modificarea de autorizații/licențe autoritatea competentă percepe tarifele care sunt prezentate în tabelele nr. 1, 2 și 3**); aceste tarife se indexează anual în funcție de rata inflației, prin ordin al președintelui autorității competente.

*) În cazul neacordării autorizației/licenței pentru care s-a achitat integral tariful facturat conform prevederilor tabelului nr. 1 sau 2, autoritatea competentă trebuie să restituie solicitantului diferența dintre suma astfel încasată și tariful de analiză a documentației anexate la cererea respectivă, prevăzut în tabelul nr. 3.

**) Tabelele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

2. Titularii și solicitanții de licență/licențe, la acordarea de licențe, plătesc autorității competente o contribuție anuală reprezentând o cotă de 0,035% din cifra de afaceri pe care o realizează din activitățile comerciale desfășurate în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare.

3. Contribuția anuală, percepută de autoritatea competentă de la fiecare titular/solicitant de licență/licențe, nu poate fi mai mică de 11.400.000 lei, valoare care urmează a fi indexată anual în funcție de rata inflației.

4. Pe toată durata de valabilitate a licențelor, titularii de licență/licențe achită contribuția anuală, care este calculată în funcție de cifra de afaceri realizată în anul anterior din activitățile comerciale desfășurate în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare.

5. Titularii de licență/licențe vor comunica anual autorității competente, până la data de 30 ianuarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, în funcție de care se facturează contribuția; pentru titularii de licențe de la care nu se primește, până la termenul stabilit, valoarea acestei cifre de afaceri, autoritatea competentă va factura contribuția pe baza propriei estimări a valorii respective.

6. Solicitanții de licență/licențe, care nu sunt deja titulari ai unei licențe, vor achita pentru anul de acordare o contribuție ce se determină pe baza estimării cifrei de afaceri pe anul respectiv, aferentă activităților comerciale desfășurate în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare.

7. Contribuția anuală se poate achita în rate trimestriale egale, achitarea fiecărei rate urmând a se face până la sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv.

Tabelul nr. 1. Tarife pentru acordarea de autorizații*)

ACTIVITATEA
Nr. crt. Obiectul autorizației solicitate; mărimea determinantă a tarifului
UM pentru mărimea determinantă a tarifului TARIF
lei/UM lei
1 2 3 4
PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE
1. Autorizația de înființare pentru:
1.1. Realizarea unei noi capacități energetice de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare; puterea instalată electrică/electrică și, respectiv, termică MWe 738.000
MWt 147.000
1.2. Retehnologizarea unei capacități energetice de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare; puterea instalată electrică/electrică și, respectiv, termică MWe 738.000
MWt 147.000
TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE
1. Autorizația de înființare pentru:
1.1. Realizarea unei noi linii electrice; lungimea liniei electrice km 738.000
1.2. Realizarea unei noi stații electrice; puterea instalată în transformatoarele din stația electrică MVA 147.000
1.3. Retehnologizarea unei linii electrice; lungimea liniei electrice km 738.000
1.4. Retehnologizarea unei stații electrice; puterea instalată în transformatoarele din stația electrică MVA 147.000
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE
1. Autorizația de înființare pentru:
1.1. Realizarea unei noi linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice km 300.000
1.2. Realizarea unei noi stații electrice (inclusiv SRA) de 110 kV 14.750.000
1.3. Retehnologizarea unei linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice km 300.000
1.4. Retehnologizarea unei stații electrice (inclusiv SRA) de 110 kV 14.750.000

*) Tariful (T) este înscris, după caz, în coloana (4) a tabelului nr. 1 ori se calculează pe baza formulei:

    ___
    \
T = /__[(mărimea determinantă a tarifului) x (valoarea corespunzătoare din col. (3) a tabelului nr. 1)]1,2

Dacă valoarea calculată este sub 11.400.000 lei, atunci se atribuie tarifului T valoarea minimă de 11.400.000 lei.

Tabelul nr. 2. Tarife pentru acordarea de licențe*)

ACTIVITATEA
Nr. crt. Obiectul autorizației solicitate; mărimea determinantă a tarifului
UM pentru mărimea determinantă a tarifului TARIF
lei/UM lei
1 2 3 4
PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE
1. Licența pentru:
1.1. Producerea de energie electrică; puterea instalată a capacităților energetice exploatate MWe 147.000
1.2. Producerea de energie termică în cogenerare; puterea instalată a capacităților energetice exploatate MWt 89.000
FURNIZAREA SERVICIILOR TEHNOLOGICE DE SISTEM
1. Licența pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem; puterea asigurată pentru rezervă și reglaj MW 60.000
TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR DE SISTEM/CONDUCEREA OPERATIVĂ A SEN
1. Licența pentru transportul energiei electrice și furnizarea serviciilor de sistem;
- puterea instalată în transformatoarele din stațiile electrice de transport, MVA 60.000
- numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate - 300.000**)
ACTIVITATEA OPERATORULUI PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ
1. Licența pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică 13.950.000
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE
1. Licența pentru distribuția energiei electrice; puterea instalată în stații electrice și posturi MVA 60.000
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
1. Licența pentru furnizarea de energie electrică 11.400.000

*) Tariful (T) este înscris, după caz, în coloana (4) a tabelului nr. 2 ori se calculează pe baza formulei:

    ___
    \
T = /__[(mărimea determinantă a tarifului) x (valoarea corespunzătoare din col. (3) a tabelului nr. 1)]1,2

Dacă valoarea calculată este sub 11.400.000 lei, atunci se atribuie tarifului T valoarea minimă de 11.400.000 lei.

**) lei pentru fiecare dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice.

Tabelul nr. 3. Tarife pentru analiza documentației/modificarea de autorizații sau licențe

Nr. crt. ACTIVITATEA TARIF (lei)
1 ANALIZA DOCUMENTAȚIEI ANEXATE CERERII DE ACORDARE A UNEI AUTORIZAȚII/LICENȚE 11.400.0001)
2 MODIFICAREA UNEI AUTORIZAȚII/LICENȚE 11.400.000

1) Această sumă constituie acea parte din tariful de acordare a autorizației/licenței care se achită în avans; în cazul în care autoritatea competentă refuză acordarea autorizației sau licenței solicitate sau radiază cererea respectivă din planul său de lucru, tariful de analiză a documentației nu se restituie solicitantului.

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1)

MODELUL Nr. 1.1

Domnule Președinte,

Subsemnatul [prenumele și numele], în calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic înregistrat la oficiul registrului comerțului sub denumirea [denumirea companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome],

având forma juridică de [C.N./S.A./S.R.L./R.A], cu sediul social în [denumirea comunei/orașului/municipiului, str. nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] și contul [specificația/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome],

solicit [acordarea unei autorizații de înființare/modificarea autorizației de înființare] pentru:

1. realizarea noii capacități energetice [denumirea capacității energetice pentru ale cărei lucrări de construcții-montaj se solicită autorizația, amplasarea acesteia];

2. retehnologizarea capacității energetice [denumirea capacității energetice pentru ale cărei lucrări retehnologizate se solicită autorizația, amplasarea acesteia].

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/nr. fax].

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

Semnătura ..............................

NOTĂ:

La punctele 1 și 2 se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situației.

MODELUL Nr. 1.2

Domnule Președinte,

Subsemnatul [prenumele și numele], în calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea [denumirea companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome],

având forma juridică de [C.N./S.A./S.R.L./R.A.], cu sediul social în [denumirea comunei/orașului/municipiului, str. nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] și contul [specificația/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome],

solicit [acordarea unei licențe/modificarea licenței] pentru [tipul de licență, conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004].

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

Semnătura ..............................

MODELUL Nr. 1.3

Domnule Președinte,

Subsemnatul [prenumele și numele] solicit [acordarea unei licențe/modificarea licenței] pentru producerea de energie electrică, fiind înregistrat la oficiul registrului comerțului ca persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare, și având domiciliul/reședința1) în [denumirea comunei/orașului/municipiului, str. nr., județul].

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

Menționez2) că pe numele meu este deschis contul cu [specificația/numărul de cont/ROL] la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei].

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

Semnătura ...............................

1) Pentru persoanele fizice care sunt cetățeni străini.

2) Se completează, dacă este cazul.

MODELUL Nr. 2.1

Conținutul-cadru al autorizației de înființare

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. .... din .......

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,

AUTORIZAȚIA DE ÎNFIINȚARE

pentru [realizarea/retehnologizarea] [denumirea obiectivului/capacității energetice] din [adresa completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizației], având caracteristicile tehnice specificate în condițiile asociate, [denumirea agentului economic], cu sediul social în [adresa completă a sediului social al agentului economic], reprezentat de [prenumele și numele directorului general/administratorului unic], pe baza cererii înregistrate de ANRE cu nr. [numărul de înregistrare] din [data înregistrării] și a documentației prezentate.

Prezenta autorizație este valabilă conform condițiilor asociate.

Data eliberării ...........................

Președinte,
..................

MODELUL Nr. 2.2

Conținutul-cadru al licenței

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. ....... din ........

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,

LICENȚA

pentru [obiectul licenței] [denumirea/prenumele și numele2), 3) titularului], cu sediul social1)/domiciliul2)/reședința3) în [adresa completă a sediului social1)/domiciliului2)/reședinței3)], reprezentat de1) [prenumele și numele directorului general/administratorului unic], pe baza cererii înregistrate de ANRE cu nr. [numărul de înregistrare] din [data înregistrării] și a documentației prezentate.

Prezenta licență este valabilă conform condițiilor asociate.

Data eliberării ...........................

Președinte,
..................

1) Pentru companii naționale, societăți comerciale sau regii autonome.

2) Pentru persoane fizice care sunt cetățeni români.

3) Pentru persoane fizice care sunt cetățeni străini.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...