Guvernul României

Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice din 07.04.2004

Modificări (3), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 2004 până la 23 septembrie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 713/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Autoritate

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizațiile și licențele prevăzute de Legea nr. 318/2003.

Domeniu de aplicare

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică de către:

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2);

b) persoanele juridice care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor prevăzute de cadrul legal pentru unele activități de investiții în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare;

c) persoanele juridice și fizice care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea licențelor prevăzute de cadrul legal pentru activități de exploatare comercială a capacităților energetice ori prestarea unor servicii în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare.

Scop

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile generale privind acordarea autorizațiilor și licențelor care sunt de competența Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) procedura de solicitare și acordare de autorizații și licențe;

c) condițiile în care se modifică autorizațiile sau licențele acordate;

d) cazurile în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate decide suspendarea temporară sau încetarea valabilității autorizațiilor ori licențelor acordate;

e) tarifele pentru acordarea sau modificarea de autorizații/licențe, precum și contribuția anuală percepută de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii și solicitanții de licențe. Modificări (1)

Abrevieri

Art. 4. - Modificări (1)

Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele:

a) km - kilometru;

b) MVA - megavoltamper;

c) MW - megawatt;

d) MWe - megawatt electric;

e) MWt - megawatt termic;

f) SEN - Sistemul Electroenergetic Național;

g) UM - unitate de măsură.

Definiții

Art. 5. -

În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) autoproducător de energie electrică - persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activităților de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare, necesară, în principal, consumului propriu; în această categorie se include prin asimilare orice agent economic pe terenul căruia sunt instalate și se exploatează capacități energetice de producere a energiei electrice, cu sau fără cogenerare, destinate acoperirii consumurilor tehnologice proprii de energie electrică/termică ale acestuia, în cazul în care aceste capacități energetice îndeplinesc următoarele condiții: Modificări (1)

- sunt construite, finanțate, dezvoltate și exploatate de către investitori pentru o perioadă de timp determinată, după care se transferă agentului economic consumator în deplină stare de funcționare și libere de orice sarcini și obligații, potrivit metodei "construiește, operează și transferă"; și Modificări (1)

- sunt racordate la SEN prin rețelele electrice proprii ale agentului economic consumator; Modificări (1)

c) autorizație de înființare/autorizație - actul tehnic și juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza și de a pune în funcțiune capacități de transport sau de distribuție a energiei electrice, de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare;

d) grup dispecerizabil de producere a energiei electrice - capacitate de producere a energiei electrice ce se poate programa individual pe piața angro a energiei electrice;

e) licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacități energetice din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcționării coordonate a SEN, respectiv pieței de energie electrică;

f) modificare a autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care autorizația/licența acordată sau condițiile asociate acesteia se modifică în urma schimbării circumstanțelor ori condițiilor existente la data emiterii deciziei de acordare a autorizației/licenței respective;

g) punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice aferente unei/unor capacități energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială;

h) servicii de transformare și/sau conexiune - asigurarea modificării nivelului de tensiune și/sau transmiterii energiei electrice la beneficiar, prin elementele componente ale stației/stațiilor electrice aparținând prestatorului;

i) studiu de soluție - documentație tehnico-economică în care, pe baza datelor și cerințelor specifice de realizare sau retehnologizare a unui obiectiv energetic, se stabilesc, se analizează și se propun variante raționale, posibile tehnic și fezabile economic pentru proiectul respectiv;

j) suspendare a autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care unui titular de autorizație/licență i se retrag, parțial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, autoritatea competentă putând aproba continuarea activității acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică și termică;

k) titular de autorizație/licență - persoană fizică sau juridică deținătoare a unei autorizații/licențe eliberate de către autoritatea competentă.

Condiții generale privind acordarea/modificarea de autorizații și licențe

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă acordă autorizații de înființare pentru:

a) realizarea unui nou obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

b) retehnologizarea unui obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

c) realizarea unei noi linii sau stații electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;

d) retehnologizarea unei linii sau stații electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare.

(2) Autorizația de înființare nu este necesară în cazurile specificate la alin. (1) lit. b) și d), dacă lucrările respective au ca unic scop retehnologizarea sistemelor de supraveghere și/sau comandă a capacităților energetice respective ori a sistemelor de telecomunicații aferente.

(3) Durata de valabilitate a unei autorizații de înființare se stabilește de către autoritatea competentă în funcție de durata aferentă executării lucrărilor de construcții-montaj și punere în funcțiune, în corelație cu termenele specificate în documentațiile prezentate de solicitant.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În vederea realizării sau retehnologizării de capacități energetice, prin finanțare parțială sau totală din fonduri publice, titularul investiției va transmite autorității competente indicatorii tehnico-economici ai proiectului respectiv, cu 30-60 de zile înainte de supunerea lor spre aprobare, potrivit prevederilor legale. Totodată, titularul investiției va transmite autorității competente studiul de fezabilitate și, după caz, studiul de soluție aferent proiectului respectiv.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor specificate la alin. (1), autoritatea competentă va comunica titularului investiției un punct de vedere privind conformitatea și compatibilitatea proiectului prezentat cu reglementările în vigoare.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activitățile care se desfășoară pe bază de licențe acordate de autoritatea competentă sunt următoarele:

a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice;

b) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem; Jurisprudență (1)

c) exploatarea comercială a capacităților de transport al energiei electrice și activitatea de furnizare a serviciilor de sistem/conducere operativă a SEN;

d) activitatea de operator al pieței de energie electrică;

e) exploatarea comercială a capacităților de distribuție a energiei electrice;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice;

g) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice de către producătorii de energie termică în cogenerare.

(2) Nu este necesară licență pentru exploatarea comercială de capacități energetice de:

a) distribuție a energiei electrice, dacă acestea sunt utilizate de un agent economic pentru a transmite la terți, cumulat, sub 3 MW;

b) producere a energiei electrice ce pot fi pornite fără tensiune din SEN/grupuri cu autopornire, care sunt utilizate de producători de energie electrică sau consumatori în scopul alimentării de siguranță cu energie electrică a echipamentelor sau instalațiilor proprii;

c) producere a energiei termice utilizate de un autoproducător de energie electrică în cogenerare, dacă, din totalul energiei termice produse anual, energia termică produsă în cogenerare, pe care acesta o comercializează, reprezintă mai puțin de 20%.

(3) Durata de valabilitate a unei licențe poate fi de maximum:

a) 8 ani, în cazul unei licențe pentru furnizarea de energie electrică, menționată la alin. (1) lit. f);

b) 25 de ani, pentru oricare dintre celelalte licențe care pot fi acordate de autoritatea competentă, menționate la alin. (1) lit. a)-e) și g).

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Pot solicita acordarea de autorizații/licențe agenții economici care sunt persoane juridice, române sau străine.

(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizații/licențe numai dacă a stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizației/licenței necesare desfășurării activităților sale.

(3) Persoanele fizice pot solicita autorității competente licențe numai pentru exploatarea comercială a unor capacități de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare, a căror putere instalată este de la 250 kW până la 1 MW.

(4) Solicitanții menționați la alin. (3) pot fi cetățeni români sau cetățeni ai altor state, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Autoritatea competentă nu acordă autorizații/licențe următoarelor categorii de solicitanți:

a) agenților economici care se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului; Modificări (1)

b) solicitanților care au fost sancționați de autoritatea competentă, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei autorizații/licențe deținute în calitate de titulari.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă acordă și modifică autorizații/licențe pe bază de tarife specifice, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1. Jurisprudență (1)

(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licențe, titularul acesteia plătește în contul autorității competente o contribuție anuală, aferentă desfășurării de activități comerciale în sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare, conform prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 12. -

(1) În vederea acordării sau modificării de autorizații/licențe, autoritatea competentă va emite solicitantului facturi pentru sumele stabilite potrivit art. 11; solicitantul va transmite autorității competente dovada achitării acestor sume, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii. Modificări (1)

(2) Achitarea la termen a sumelor pentru care autoritatea competentă a emis facturi solicitantului constituie o condiție pentru acordarea sau modificarea autorizației/licenței care face obiectul cererii depuse de acesta.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă va emite decizia privind acordarea autorizației/licenței pentru care s-a înregistrat cererea solicitantului, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care a constatat că:

a) documentația care s-a anexat la cererea respectivă este completă, potrivit prevederilor prezentului regulament; și

b) sumele facturate potrivit art. 12 au fost achitate, solicitantul transmițând copia documentului prin care a efectuat plata.

(2) În scopul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, în cazul solicitării de autorizații de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unor capacități energetice de acest tip sau de licențe, pentru exploatarea comercială a acestora, durata prevăzută la alin. (1) va fi redusă cu 50%, dacă sunt îndeplinite condițiile specificate la alineatul respectiv.

CAPITOLUL II Procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor și licențelor

Solicitarea acordării de autorizații/licențe

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Pentru obținerea unei autorizații/licențe, solicitantul adresează autorității competente o cerere întocmită conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În toate cazurile, la înregistrarea cererii privind acordarea unei autorizații/licențe, solicitantul va prezenta dovada achitării tarifului de analiză a documentelor care însoțesc cererea, conform prevederilor din anexa nr. 1.

(3) Autoritatea competentă va restitui solicitantului cererea privind acordarea unei autorizații/licențe și documentația aferentă, dacă acesta nu prezintă dovada achitării tarifului de analiză a documentației.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...