Guvernul României

Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici din 29.01.2004

Modificări (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2004 până la 12 iunie 2015, fiind abrogat prin Lege 133/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Masa lemnoasă pe picior sau fasonată, care se valorifică anual, potrivit legii, din fondul forestier proprietate publică, se vinde agenților economici în condiții specifice economiei de piață, prin licitație sau prin negociere directă.

(2) Licitațiile sau negocierile directe se organizează și se desfășoară conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Masa lemnoasă pe picior care face obiectul recoltării anuale este pusă în valoare, estimată cantitativ și calitativ de către personalul silvic autorizat, indiferent de natura resursei sau a proprietății.

(2) Masa lemnoasă pusă în valoare este constituită din produsele principale, produsele secundare, produsele accidentale și produsele de igienă.

(3) Cu 15 zile înaintea anunțării primei licitații, fiecare organizator este obligat să întocmească lista de partizi pentru anul de producție următor, la nivelul cotei de tăiere aprobate. Această listă de partizi va fi inclusă în caietul de sarcini al licitației respective.

(4) Cu 15 zile înaintea anunțării fiecărei licitații de masă lemnoasă pe picior, organizatorul este obligat să întocmească lista partizilor care se scot la licitația respectivă, prin gruparea partizilor din lista de partizi întocmită în condițiile prevăzute la alin. (3).

(5) Lista de partizi întocmită în condițiile prevăzute la alin. (3) se poate modifica în cursul anului de producție, în funcție de:

a) precomptările determinate de apariția produselor accidentale;

b) precomptarea stocurilor de masă lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă și nescoasă din parchete la sfârșitul anului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

c) inaccesibilitatea masei lemnoase, determinată de forța majoră constatată în condițiile legii: distrugerea podurilor ori a platformei drumurilor auto de viituri, inundații, avalanșe, cutremure, incendii, avarii la construcții hidrotehnice din zona de acces, căderi masive de zăpadă care nu permit realizarea de lucrări de deszăpezire;

d) cererea pieței lemnului: specii, sortimente și altele asemenea, cu condiția respectării regimului silvic.

(6) Modificarea listei de partizi se poate realiza în cadrul volumului prevăzut în cota de tăiere aprobată pentru anul de producție respectiv.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Au dreptul să participe la licitație sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe picior numai agenții economici atestați pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale și financiare necesare, precum și de forță de muncă specializată.

(2) Atestarea agenților economici se realizează de către comisia de atestare, formată din 9 membri, în următoarea structură: 5 membri - specialiști în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, proprietarilor de păduri și 4 membri - specialiști în exploatări forestiere, propuși de Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR, de asociațiile profesionale sau patronale din domeniul exploatării și prelucrării lemnului, cu reprezentare națională.

(3) Comisia de atestare se numește în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Comisia de atestare funcționează pentru o perioadă de 2 ani.

(5) Prin ordinul prevăzut la alin. (3) se aprobă și criteriile de atestare, și regulamentul de funcționare al comisiei de atestare.

Art. 4. -

(1) Agenții economici care desfășoară activitate de industrializare a lemnului, dar nu sunt atestați și pentru activitatea de exploatări forestiere, pot participa la licitație sau la negociere directă, în condițiile prezentului regulament, dacă fac dovada că dispun de mijloacele financiare necesare.

(2) Pentru exploatarea masei lemnoase contractate de agenții economici prevăzuți la alin. (1), aceștia încheie contracte pentru prestări de servicii cu agenți economici atestați pentru exploatări forestiere.

(3) Contractele prevăzute la alin. (2) vor avea prevederi prin care se împuternicesc agenți economici atestați pentru exploatări forestiere, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să reprezinte titularul de contract în relația cu deținătorul fondului forestier și cu organele statului pentru controlul regimului silvic. Acești agenți economici poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor specifice din cadrul regimului silvic.

(4) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are dreptul să exploateze masa lemnoasă pentru nevoile proprii, în conformitate cu prevederile actului normativ care aprobă volumul maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual. Exploatarea masei lemnoase se va face în regie proprie sau prin agenți economici atestați.

CAPITOLUL II Licitațiile

Art. 5. -

Deținătorii de fond forestier proprietate publică, care valorifică masă lemnoasă conform prevederilor prezentului regulament, denumiți în continuare organizatori, sunt:

a) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care poate delega atributul de organizator unităților din subordinea sa;

b) ceilalți deținători legali de fond forestier proprietate publică: unități administrativ-teritoriale, unități militare, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și altele asemenea.

Art. 6. -

(1) Forma de licitație care se utilizează este licitația publică deschisă cu preselecție.

(2) Licitațiile pentru adjudecarea de masă lemnoasă pe termen lung din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, se desfășoară în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA 1 Pregătirea și organizarea licitațiilor

Art. 7. -

(1) Pregătirea licitațiilor de masă lemnoasă pe picior se face de către organizatori, prin:

a) nominalizarea partizilor care se vor licita din lista de partizi a anului de producție respectiv;

b) întocmirea caietului de sarcini.

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) lista partizilor care se scot la licitație;

b) fișa tehnico-economică a fiecărei partizi; modelul de fișă tehnico-economică a partizii se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) alte condiții și dispoziții legale care trebuie cunoscute și respectate de agentul economic care exploatează masă lemnoasă.

(3) Caietul de sarcini în original este pus la dispoziția solicitanților, care, la cerere, primesc copii conforme.

Art. 8. -

(1) Licitațiile de masă lemnoasă pe picior se organizează pentru partizi întregi, constituite conform instrucțiunilor în vigoare.

(2) Licitația masei lemnoase fasonate în sortimente se desfășoară pentru loturile constituite conform normelor tehnice și înscrise în lista loturilor afișată, pentru care se ține licitația.

(3) În situația în care volumul pe piesă din sortimentele valoroase determină o valoare ridicată de pornire la licitație pentru lotul întreg, licitația se poate realiza și pe piese individuale.

(4) Pentru masa lemnoasă fasonată în sortimente se nominalizează locațiile sau depozitele situate în zone accesibile mijloacelor de transport.

Art. 9. -

(1) Organizatorii pregătesc licitațiile în funcție de condițiile specifice, de structura masei lemnoase și de perioadele de tăiere și scoatere a lemnului, prevăzute de normele legale.

(2) Licitațiile principale pentru masa lemnoasă pe picior se organizează după cum urmează: Modificări (1)

a) în perioada 1-30 noiembrie, pentru minimum 40% din cota de masă lemnoasă a anului următor;

b) în perioada 1-31 martie, pentru diferența până la 80% din cota anului curent;

c) în luna august, pentru volumul de masă lemnoasă din rezerva de 20% rămas după efectuarea precomptărilor.

(3) Pentru partizile rămase neadjudecate la licitațiile organizate în condițiile prevăzute la alin. (2) și care nu se pot exploata în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) se organizează licitații intermediare, respectându-se termenele prevăzute la art. 2 și 11.

(4) Pentru produsele accidentale apărute pe parcursul anului se organizează licitații, respectându-se termenele de valorificare stabilite prin normele tehnice și realizându-se precomptările corespunzătoare.

(5) Licitațiile pentru masa lemnoasă fasonată se organizează pe tot parcursul anului, corelat cu volumul exploatat și cu perioadele permise pentru stocarea fiecărei specii.

Art. 10. - Modificări (1)

Prețul de începere a licitației se stabilește de către organizator și se exprimă:

a) pentru masa lemnoasă pe picior - în lei/m3, volum fără coaja lemnului de lucru;

b) pentru masa lemnoasă fasonată:

- pentru sortimentele de lemn rotund - în lei/m3, volum fără coajă;

- pentru celelalte sortimente de materiale lemnoase - în lei/U.M. convențională.

Art. 11. -

(1) Anunțul privind organizarea licitației de masă lemnoasă pe picior se face de către organizator, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data ținerii acesteia, cu excepția licitațiilor intermediare și a celor pentru produse accidentale care se anunță cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data ținerii licitației. Anunțul se face prin presă, în cel puțin două cotidiene, dintre care unul local, prin Internet, prin afișare la sediul organizatorului, precum și prin orice alte mijloace de comunicare.

(2) Anunțul publicitar va cuprinde:

a) denumirea organizatorului licitației, adresa sediului acestuia, numărul de telefon și de fax;

b) locul, data și ora la care se va ține preselecția;

c) locul, data și ora ținerii licitației, precum și felul în care se face oferta, și anume prin strigare sau în plic închis;

d) volumul de masă lemnoasă, total și pe grupe de specii care se licitează.

(3) Anunțurile afișate la sediul organizatorului și prin Internet, în afara datelor din anunțul publicitar, vor mai cuprinde:

a) lista partizilor care se licitează;

b) prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă.

(4) Pentru masa lemnoasă fasonată se aplică prevederile alin. (2), iar anunțurile afișate la sediul organizatorului și prin Internet vor cuprinde lista și volumul fără coajă ale loturilor sau ale pieselor, pe grupe de specii, după caz, scoase la licitație, prețurile de pornire și treptele de licitare.

Art. 12. -

(1) Agenților economici care intenționează să participe la licitație și doresc informații privitoare la cantitatea și calitatea masei lemnoase din partizile care urmează a fi licitate li se va pune la dispoziție, la sediul organizatorului licitației, documentația de punere în valoare.

(2) În situația în care agenții economici își manifestă intenția de a viziona masa lemnoasă care se licitează, aceștia vor depune în scris o solicitare în acest sens la sediul organizatorului, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii licitației.

(3) Organizatorul va programa, în funcție de solicitări, vizionarea masei lemnoase, în perioada dintre ultimul termen de depunere a solicitării de vizionare și data preselecției.

(4) Vizionarea se va programa, pentru toți solicitanții unei partizi sau ai unui lot, în aceeași zi.

(5) În situația în care un solicitant își manifestă intenția de a viziona mai multe partizi sau loturi, programarea se va realiza astfel încât să se asigure participarea acestuia la toate vizionările.

(6) Programarea vizionărilor se va transmite prin mijloace operative: fax, telefon, e-mail și altele asemenea, de către organizator, tuturor solicitanților.

(7) În cazul în care, în urma unei vizionări, agentul economic constată, prin metodele stabilite prin normele tehnice, că masa lemnoasă nu corespunde cantitativ și/sau calitativ, va înștiința despre aceasta, în scris, organizatorul.

(8) Pentru participarea la licitație, agenții economici vor depune, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii licitației, documentația de preselecție, care va cuprinde: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) datele de identificare a agentului economic: denumire, sediu, adresă, telefon, fax, e-mail și altele asemenea;

b) numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselecție, din registrul de corespondență al agentului economic;

c) numele, în clar, al conducătorului agentului economic, semnătura și ștampila acestuia;

d) documentele de existență legală a firmei și certificatul de bonitate financiară, atât pentru societățile de prelucrare a lemnului, cât și pentru cele de exploatare;

e) atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop, numai pentru societățile de exploatare;

f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al agentului economic, numai pentru societățile de exploatare.

Art. 13. -

(1) Pentru admiterea la licitație sau la negociere directă a agenților economici, preselecția acestora se organizează cu 5 zile calendaristice înainte de data ținerii licitațiilor principale și cu 3 zile calendaristice înaintea licitațiilor organizate pentru adjudecarea produselor accidentale sau a licitațiilor intermediare.

(2) Comisia de preselecție formată din 5 membri se numește de către conducătorul organizatorului licitației. Secretariatul comisiei se asigură de unul dintre membrii acesteia, desemnat de președinte.

(3) Preselecția se realizează prin analiza documentațiilor depuse de solicitanți.

(4) În urma verificării documentației și a modului de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 3, comisia de preselecție eliberează, după caz:

a) confirmarea scrisă, în care se precizează cantitatea maximă de masă lemnoasă ce va putea fi adjudecată de agentul economic;

b) comunicarea neadmiterii înscrierii agentului economic la licitație, datorită neîndeplinirii de către agentul economic a condițiilor prevăzute la art. 3 și/sau nerespectării prevederilor contractelor încheiate anterior, reziliate în condițiile legii.

(5) În cazul unităților Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, comisia de preselecție organizată în cadrul unei unități va comunica în timp util tuturor celorlalte unități și Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice denumirea agenților economici neadmiși la preselecție și motivele respingerii lor, în vederea respingerii acestora la preselecțiile organizate pentru licitațiile de masă lemnoasă organizate de celelalte unități ale regiei, până la eliminarea motivelor care au determinat respingerea.

(6) Cazierul tehnic de exploatare prevăzut la art. 12 alin. (8) lit. f) este documentul care se completează de către furnizorii de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi pentru care a existat contract de masă lemnoasă cu agentul economic respectiv, și de către instituțiile cu atribuții de control al regimului silvic, în cazul în care reprezentanții acestora au aplicat sancțiuni.

(7) Formularul de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se pune la dispoziție agenților economici de către comisia de atestare prevăzută la art. 3.

(8) Fiecare agent economic atestat pentru activitatea de exploatare este obligat să pună la dispoziție furnizorilor de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi, și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic cazierul tehnic în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular.

(9) Fiecare furnizor de masă lemnoasă pe picior este obligat să facă consemnările cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a încheiat contract de livrare de masă lemnoasă pe picior. Această obligație revine și instituțiilor cu atribuții de control cu ocazia efectuării inspecțiilor, în cazul în care reprezentanții acestora au aplicat sancțiuni.

(10) Punctajele acordate pentru sancțiunile penale și contravenționale aplicate agenților economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum și numărul total de puncte prevăzut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitații pe o perioadă de un an se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, al conducătorului autorității publice centrale sub autoritatea căreia își desfășoară activitatea agenții economici care exploatează masa lemnoasă și al conducătorului autorității publice centrale cu atribuții de control al regimului silvic.

(11) În situația cumulării numărului total de puncte pentru abateri săvârșite prin nerespectarea regimului silvic stabilit în condițiile prevăzute la alin. (10), consemnate în cazierul tehnic de exploatare, agentul economic este suspendat pentru participare la licitații pentru o perioadă de un an calendaristic, începând cu data de 1 ianuarie următoare datei acumulării numărului respectiv de puncte.

Art. 14. -

(1) Agenții economici admiși pentru licitație sau negociere directă, în urma preselecției, sunt obligați să achite anterior orei anunțate pentru începerea licitației sau negocierii directe respective, în contul organizatorului, prin unul dintre instrumentele legale de plată, tariful de participare la licitație, stabilit de organizator pe baza cheltuielilor efective de organizare și pregătire a licitației, fără ca acest tarif să fie prohibitiv sau să constituie sursă de profit.

(2) Agenții economici admiși, în urma preselecției, pentru licitație sau negociere directă sunt obligați să facă dovada depunerii anterior datei ținerii licitației, în contul organizatorului, a garanției de 5% din valoarea de începere a licitației pentru partizile, loturile sau piesele pentru care sunt înscriși, prin unul dintre instrumentele bancare legale. Dovada respectivă se depune la secretariatul comisiei de licitație anterior orei de începere a ședinței de licitație/negociere directă. Prezentarea dovezii de depunere a garanției în timpul ședinței de licitație/negociere directă nu dă dreptul agentului economic respectiv să participe la licitație/negociere.

(3) Garanția se restituie în termen de cel mult o zi lucrătoare agentului economic care nu câștigă licitația sau celui cu care nu se convine prin negociere directă.

(4) Garanția nu se restituie în cazul agentului economic care câștigă licitația sau agentului economic cu care s-a convenit prin negociere directă, în următoarele cazuri:

a) în cazul agenților economici care încheie contractele în termen, valoarea garanției se va lua în calcul la plata primei facturi;

b) în cazul agenților economici care nu încheie contractele în termen, garanția încasată de organizator rămâne la acesta, constituindu-se ca venit.

Art. 15. -

(1) Comisia de licitație se numește de conducătorul organizatorului și va fi formată din 5-9 membri.

(2) Prin decizia de numire a comisiei se stabilește și persoana care îndeplinește funcția de președinte al comisiei.

SECȚIUNEA a 2-a Desfășurarea licitațiilor

Art. 16. -

(1) Licitațiile se desfășoară la locul, data și la ora comunicate prin anunțul publicitar.

(2) Licitațiile se desfășoară în sistemul clasic, cu participarea comisiei de licitație și a licitatorilor în aceeași sală.

(3) Cu ocazia fiecărei ședințe de licitație se încheie proces-verbal de licitație, în care se consemnează obligatoriu: membrii comisiei de licitație prezenți, licitatorii pentru fiecare partidă, lot sau, după caz, piesă, reprezentanții oficiali ai acestora, menționându-se numele și prenumele, funcția, numărul și data împuternicirii, prețul de pornire la licitație, treapta de licitare, ofertele făcute de licitatori, ultima ofertă făcută, câștigătorul licitației.

(4) Ședințele de licitație se deschid prin prezentarea membrilor prezenți ai comisiei de licitație. Comisia de licitație este legal întrunită dacă sunt prezente cel puțin trei pătrimi din numărul de membri ai acesteia.

Art. 17. -

(1) Licitația cu strigare începe prin anunțarea partizii, lotului sau, după caz, a piesei de către președintele comisiei de licitație, a prețului de începere a licitației stabilit și a treptei de licitare, de maximum 5% din prețul de începere a licitației rotunjit, în plus, la mii lei.

(2) Licitarea se face prin anunțarea verbală a fiecărei oferte de către reprezentanții împuterniciți ai agenților economici participanți, într-un interval de timp stabilit de comisia de licitație, pentru fiecare strigare, dar care nu poate fi mai mare de două minute.

(3) Este declarat câștigător al licitației agentul economic care a oferit cel mai mare preț.

Art. 18. -

(1) Licitația cu ofertă scrisă se face prin prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat. Plicul cu oferta scrisă se introduce în alt plic care se depune de către reprezentantul agentului economic la organizatorul licitației, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației. Plicurile depuse se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului.

(2) Licitația cu ofertă scrisă începe prin prezentarea participanților, a numerelor de înregistrare ale plicurilor sigilate, conținând ofertele agenților economici atestați și admiși la licitație. Participanții la licitație au dreptul să verifice dacă toate plicurile sunt sigilate și nedesfăcute.

(3) Comisia de licitație deschide plicurile depuse de agenții economici ofertanți, în prezența participanților, comunică tuturor participanților și înregistrează în procesul-verbal prețurile oferite pentru fiecare partidă.

(4) Este declarat câștigător al licitației agentul economic care a oferit prețul cel mai mare.

Art. 19. -

(1) La sfârșitul ședinței de licitație se comunică participanților și se consemnează în procesul-verbal al ședinței de licitație data la care se poate semna contractul de vânzare-cumpărare al masei lemnoase cu agentul economic câștigător.

(2) Procesul-verbal al ședinței de licitație se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți și se semnează și se ștampilează de reprezentanții agenților economici, inclusiv cu obiecțiuni, dacă este cazul. Pentru agenții economici ai căror reprezentanți refuză să semneze, secretarul comisiei de licitație va consemna motivele de refuz prezentate.

Art. 20. -

(1) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a agentului economic care a câștigat licitația, atrage anularea licitației pentru masa lemnoasă respectivă.

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a organizatorului, se sancționează potrivit dreptului comun. Totodată acesta va restitui agentului economic garanția depusă.

Art. 21. -

(1) Licitația nu poate avea loc dacă se prezintă un singur ofertant. În asemenea situații se va organiza o nouă licitație, în condițiile prevăzute la art. 11. Dacă la a doua licitație se prezintă tot un singur cumpărător, partida se vinde prin negociere directă, în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) Pentru masa lemnoasă fasonată, în vederea evitării deprecierii, negocierea directă se poate desfășura la sfârșitul primei licitații dacă se prezintă un singur ofertant.

Art. 22. -

(1) Masa lemnoasă pe picior care nu se vinde după două licitații și nici prin negociere, din lipsă de cumpărători, se poate exploata de către organizator prin prestări de servicii de către agenți economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră, angajați în condițiile legii, sau în regie proprie, dacă îndeplinesc condițiile legale.

(2) Masa lemnoasă fasonată în condițiile prevăzute la alin. (1) se valorifică conform prevederilor prezentului regulament, cu excepția lemnului de foc destinat nevoilor locale.

CAPITOLUL III Negocierea directă

Art. 23. -

(1) Masa lemnoasă care nu a fost valorificată prin licitație în condițiile prevăzute la art. 21 se vinde prin negociere directă. Ședința de negociere directă se poate organiza după încheierea celei de-a doua licitații în situațiile prevăzute de art. 21 alin. (1) sau după încheierea primei licitații în situațiile prevăzute de art. 21 alin. (2).

(2) Tot prin negociere directă se vinde și masa lemnoasă constituită din produsele prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2).

Art. 24. -

(1) Vânzarea masei lemnoase prin negociere directă se realizează de către comisia constituită conform prevederilor art. 15.

(2) În cazul în care la negocierea directă nu se obține pentru partida respectivă cel puțin prețul de începere a licitației, aceasta se va exploata în conformitate cu prevederile art. 22. Modificări (1)

(3) Cu ocazia negocierii directe, comisia de licitație încheie un proces-verbal în care se consemnează denumirea agentului economic participant, datele de identificare a reprezentantului acestuia, partizile/loturile și volumul de masă lemnoasă negociat, prețul pe partizi/loturi la care a fost negociată masa lemnoasă și data limită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 25. -

(1) Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafața de pădure unde este constituită partida contractată cu un agent economic, se pun în valoare cu prioritate, conform instrucțiunilor în vigoare, și se contractează cu agentul economic care exploatează partida respectivă, la prețul stabilit prin negociere, în funcție de specie, de structura dimensională și de calitatea lemnului.

(2) Produsele accidentale, altele decât cele menționate la alin. (1), produsele de igienă care prezintă pericol de depreciere a lemnului și de infestare a pădurilor, precum și produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgență, a aprobărilor legale de defrișare emise cu scopul realizării unor obiective sau lucrări de interes național, clasificate astfel de lege, anunțate la licitație conform art. 10, se vor vinde prin negociere directă agenților economici interesați, dacă după primul anunț nu se înscriu la licitație cel puțin 2 agenți economici.

(3) În caz de lipsă de cerere, exploatarea produselor prezentate la alin. (2) se asigură în regim de urgență de către deținătorii de pădure, proprietate publică, în conformitate cu prevederile art. 22.

Art. 26. - Modificări (1)

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva valorifică, prin licitație sau negociere, sortimente de material lemnos (lemn pentru celuloză și sortimente de lemn mărunt), stabilite pe baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea să se facă în cadrul graficelor de fasonare.

Art. 27. -

Prevederile art. 20 se aplică în mod corespunzător și în cazul negocierilor.

CAPITOLUL IV Răspunderi și sancțiuni

Art. 28. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) modificarea listei de partizi după alte criterii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (4);

b) neincluderea în caietul de sarcini al licitației a informațiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau refuzul de a pune la dispoziție solicitanților caietul de sarcini;

c) admiterea la licitație a persoanelor juridice care nu îndeplinesc una sau mai multe condiții prevăzute de prezentul regulament pentru a fi admise la licitație;

d) necomunicarea rezultatelor preselecției, prevăzută de art. 13 alin. (4) și (5);

e) nerezolvarea, din motive imputabile, a contestațiilor în termenul prevăzut de prezentul regulament;

f) neasigurarea de către organizatori a condițiilor prevăzute pentru vizionarea partizilor sau a loturilor licitate;

g) necompletarea sau completarea incorectă a cazierului tehnic de exploatare;

h) modificarea de către organizator a datei, locului și/sau a orei de începere a licitației, după comunicarea prin anunțul publicitar;

i) neîntocmirea sau întocmirea incorectă ori incompletă, din eroare, a procesului-verbal de licitație prevăzut la art. 16 alin. (3) și/sau a procesului-verbal de negociere prevăzut la art. 24 alin. (3);

j) acceptarea și înregistrarea în cazul licitațiilor cu oferta scrisă în plic închis, de către organizatori, a plicurilor cu oferte scrise, nesigilate sau desfăcute;

k) refuzul neîntemeiat de a semna procesul-verbal de desfășurare a licitației sau de negociere;

l) neprezentarea de către agentul economic a cazierului tehnic de exploatare, pentru completare, reprezentantului furnizorului de masă lemnoasă sau reprezentanților instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic.

Art. 29. -

(1) Faptele prevăzute la art. 28 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), d), e), f) și k);

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g), h), i), j) și l).

(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 30. -

Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator și au dreptul și obligația să constate contravențiile prevăzute la art. 28 și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 29:

a) personalul silvic de control, special abilitat;

b) ofițerii și agenții de poliție, precum și ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, special abilitați;

c) personalul care exercită controlul financiar al statului, inclusiv organele de control ale Gărzii Financiare, pentru contravențiile prevăzute la art. 28 lit. c), h), i) și j).

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 31. -

(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitație sau negociere va avea loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitației, respectiv a negocierii directe.

(2) Autorizațiile de exploatare se eliberează la începerea exploatării într-o partidă pentru întreaga partidă.

(3) Predarea spre exploatare se face pe postate delimitate exploatabile într-o lună, conform eșalonării. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar.

(4) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de natura celor prevăzute în art. 45 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, titularii autorizațiilor de exploatare vor depune la emitentul autorizației de exploatare, anticipat emiterii acesteia, o garanție echivalentă cu 5% din valoarea lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase, într-un cont special. Acest cont este purtător de dobândă, iar restituirea, după caz, a sumei și a dobânzilor aferente se va face numai după reprimirea parchetelor respective.

Art. 32. -

Actele de punere în valoare, caietele de sarcini, lista de partizi, precum și contractele prevăzute de prezentul regulament se întocmesc în conformitate cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetație forestieră din afara fondului forestier național, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 33. -

(1) Deținătorii de fond forestier proprietate publică pot scoate la vânzare și partizi pentru care nu sunt asigurate condițiile corespunzătoare pentru transportul masei lemnoase exploatate ca urmare a stării drumurilor auto forestiere și pentru care, prin contract, se convine ca lucrările de întreținere și reparație a acestora să fie executate de agentul economic cumpărător și să fie plătite prin compensare cu valoarea masei lemnoase contractate în urma licitațiilor/negocierilor, la prețurile stabilite prin deviz pentru repararea și/sau întreținerea drumurilor forestiere, întocmit de o persoană fizică independentă autorizată sau o persoană juridică autorizată.

(2) Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă și nescoasă din parchete până la sfârșitul anului, constituie cu prioritate resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria și, în funcție de volumul neexploatat, se va reeșalona la tăiere, prin act adițional la contractul respectiv.

(3) Prin reeșalonare se va avea în vedere să nu se depășească termenul de exploatare de 15 aprilie din anul de producție respectiv, în zona de câmpie, și 30 aprilie din anul de producție respectiv, în zona de munte.

Art. 34. -

(1) Agenții economici participanți la preselecție sau la licitație, care consideră că au fost respinși din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederilor prezentului regulament, pot face contestație. Contestația se formulează în scris, pe loc, și se adresează spre soluționare organizatorului licitației. Conducătorul organizatorului licitației este obligat să ia măsuri pentru soluționarea contestației, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii ei, în cazul preselecției, și în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitației.

(2) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează licitația și ia măsuri pentru organizarea unei noi licitații, dispunând totodată măsuri de sancționare corespunzătoare împotriva celor vinovați.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...