Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare din 19.08.2004

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2004 până la 01 februarie 2006, fiind înlocuit prin Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare are statut de regie autonomă, este persoană juridică română de interes public național în sectorul îmbunătățirilor funciare și funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare minister, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. -

Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Administrație, este înființată potrivit art. 35 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 prin reorganizarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale și ale prezentului regulament.

Art. 3. -

Sediul Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare este în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4, clădire P+2 cu terenul aferent, prin preluarea prin protocol de predare-primire de la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.

CAPITOLUL II Scopul, obiectul de activitate și atribuțiile

Art. 4. -

Administrația aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare stabilite de Legea nr. 138/2004, gestionează eficient resursele proprii și pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora și totodată asigură integritatea și funcționarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa, contractează cu terți furnizori achiziția de bunuri și servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.

Art. 5. -

Administrația desfășoară următoarele activități:

a) administrează, exploatează, întreține și repară amenajările de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului declarate de utilitate publică prin contractarea executării de servicii de îmbunătățiri funciare și servicii conexe cu Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., prin negociere cu o singură sursă, potrivit Legii nr. 138/2004. În cazul în care Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. nu poate executa aceste servicii, Administrația va atribui contractele de prestări de servicii unor terți furnizori, cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii. Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului, declarate de utilitate publică, este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre;

b) realizează investiții privind reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și construcția de noi amenajări, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat;

c) desfășoară activități de informare și instruire în domeniul îmbunătățirilor funciare;

d) realizează și asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;

e) organizează, realizează și ține la zi cadastrul de îmbunătățiri funciare;

f) prestează servicii de îmbunătățiri funciare către organizații, federații și alți deținători de teren, pe bază de tarife în conformitate cu prevederile legii;

g) desfășoară alte activități de interes public prevăzute de lege.

Art. 6. -

Pentru realizarea obiectului său de activitate Administrația are următoarele atribuții:

a) întocmește și pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică;

b) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigații funcționale;

d) propune ministerului trecerea în conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

e) stabilește tarife pentru servicii de îmbunătățiri funciare;

f) elaborează studii, proiecte, programe și propuneri anuale pentru investiții în reabilitatea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente sau execută noi amenajări și supraveghează realizarea acestor lucrări de investiții;

g) urmărește impactul asupra mediului înconjurător al activităților de îmbunătățiri funciare și ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislația protecției mediului;

h) asigură paza și protecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară;

i) urmărește permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrare;

j) desfășoară acțiuni de prevenire și protecție a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa față de acțiunea factorilor de risc și a calamităților naturale, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

k) pregătește și pune în aplicare planurile de acțiune în cazuri de urgență;

l) emite avize tehnice pentru instalațiile care se amplasează și construcțiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare din administrarea sa;

m) obține, reactualizează și modifică autorizația de gospodărire a apelor, autorizația de mediu, autorizația de funcționare în condiții de siguranță a barajelor și a altor construcții care se supun urmăririi speciale în exploatare;

n) asigură expertize și consultanță de specialitate;

o) elaborează și finanțează planul propriu de cercetare, proiectare și informatică;

p) coordonează și îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;

q) avizează documentațiile tehnice, contractează și finanțează lucrările de investiții și de reparații și verifică derularea și recepționarea lucrărilor potrivit legii;

r) elaborează studiile privind necesarul forței de muncă pe structuri de personal, pregătirea și perfecționarea întregului personal, selectarea și promovarea acestuia în cadrul unităților din subordine;

s) organizează și aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv și evidența angajamentelor conform legii, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării activităților;

ș) urmărește derularea și recepția lucrărilor contractate cu terți furnizori;

t) valorifică materialul lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreținere și regenerare a plantațiilor de combatere a eroziunii solului executate cu terți și valorifică fânul rezultat din cosirea vegetației de pe canale, diguri, baraje și zonele de protecție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare executate cu terți;

ț) valorifică mijloacele fixe scoase din funcțiune, cu respectarea legislației în vigoare;

u) prestează servicii de alimentare cu apă și energie electrică a unor localități, de alimentare cu apă a amenajărilor piscicole, a unor obiective industriale și pentru protecția lacurilor de acumulare împotriva colmatării, în conformitate cu prevederile legale;

v) stabilește cheltuielile de funcționare ale aparatului propriu din centrala Administrației, care se acoperă prin încasarea lunară de la sucursalele teritoriale a unei cote suportate de acestea din cheltuielile generale, proporțional cu veniturile din subvenții, tarife sau alte venituri;

w) organizează și coordonează activitatea de soluționare legală a petițiilor adresate conducerii ministerului și transmise spre soluționare Administrației sau direct acesteia, în condițiile legii;

x) organizează, coordonează și asigură accesul liber și neîngrădit la informații de interes public asupra activității proprii, prin personalul responsabil de relația cu mass-media, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;

y) organizează, coordonează și asigură activitatea de protecție a informațiilor clasificate și a surselor confidențiale ce asigură acest tip de informații, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. -

Pentru realizarea atribuțiilor sale Administrația poate încheia contracte cu terți în vederea elaborării de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrări de construcții, întreținere, exploatare, reparații, precum și paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat. De asemenea, Administrația poate încheia contracte cu terți și pentru livrarea sau închirierea echipamentului necesar desfășurării activităților sale, închirierea echipamentelor de intervenție pentru a face față situațiilor de urgență, cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL III Patrimoniul

Art. 8. -

Valoarea inițială a patrimoniului Administrației, preluat prin protocol de predare-preluare de la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și stabilit pe baza datelor din ultima balanță de verificare, este:

a) patrimoniul public al statului - 3.668,6 miliarde lei;

b) patrimoniul privat al statului - 1.366,1 miliarde lei.

Art. 9. -

Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și Administrație, în termen de 90 de zile de la data înființării Administrației, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru.

CAPITOLUL IV Conducerea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare

Art. 10. -

Administrația este condusă de un consiliu de administrație ai cărui membri sunt numiți prin ordin al ministrului și care își desfășoară activitatea potrivit prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. -

(1) Consiliul de administrație este compus din 7 membri, dintre care:

a) 2 specialiști din cadrul ministerului, care răspund de sectorul îmbunătățirilor funciare;

b) unul desemnat de ministrul finanțelor publice;

c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;

d) 3 specialiști recunoscuți pe plan național în domeniul îmbunătățirilor funciare.

(2) Membrii consiliului de administrație nu sunt salariați ai Administrației.

(3) Consiliul de administrație își numește un secretar care nu este membru al acestuia.

(4) Președintele consiliului de administrație este desemnat prin ordin al ministrului din rândul membrilor acestuia.

Art. 12. -

(1) Membrii consiliului de administrație se numesc, la propunerea autorităților din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția celor nominalizați de minister, care vor fi membri ai consiliului de administrație pe perioada cât dețin funcția din minister.

(2) Membrii consiliului de administrație și secretarul acestuia vor primi o indemnizație de ședință, care se plătește din bugetul Administrației. Cuantumul indemnizației de ședință se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administrație, și va fi de până la 20% din salariul directorului general.

Art. 13. -

Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții:

a) prezintă un raport trimestrial și anual către ministru privind activitățile și performanțele Administrației;

b) aprobă proiectul situațiilor financiare anuale ale Administrației după analiza raportului directorului general și îl supune aprobării ministrului;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor și al indicatorilor anuali de performanță ai Administrației, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului;

d) aprobă numirea directorilor executivi și a directorilor sucursalelor teritoriale ale Administrației, la propunerea directorului general;

e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică și statul de funcții ale Administrației, precum și ale sucursalelor teritoriale;

f) aprobă propunerile de tarife și structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigații, precum și pentru alte servicii de îmbunătățiri funciare;

g) urmărește continuu și analizează performanțele financiare și de funcționare ale Administrației;

h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investiții de capital și de alte fonduri;

i) asigură organizarea contabilității separat cu privire la veniturile proprii și la subvențiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum și cu privire la activitatea de irigații și separat cu privire la alte activități de îmbunătățiri funciare;

j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale și activități a subvențiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general;

k) aprobă regulamentele interne de funcționare a Administrației;

l) aprobă planurile de intervenție în caz de urgență sau de accidente la construcțiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;

m) aprobă obiectivele de investiții finanțate din veniturile proprii ale Administrației, credite sau fonduri publice ori, după caz, propune obiective de investiții a căror aprobare este de competența altor organe ale administrației publice centrale;

n) aprobă contractarea de credite interne și externe potrivit reglementărilor în vigoare;

o) aprobă programele de activitate anuale și multianuale privind investițiile, exploatarea, întreținerea și reparațiile lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

p) propune proiecte de investiții pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătățiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;

q) aprobă lista specialiștilor împuterniciți pentru constatarea încălcării prevederilor prezentului regulament și aplicării sancțiunilor;

r) stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aparținând patrimoniului Administrației;

ș) aprobă orice altă măsură necesară desfășurării activității Administrației, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli;

t) poate conferi directorului general orice altă atribuție necesară îndeplinirii obiectului de activitate al Administrației.

Art. 14. -

(1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administrație în următoarele situații:

a) absentează nejustificat la 3 ședințe ale consiliului de administrație pe parcursul unui an;

b) desfășoară activități concurente, este implicat în interes personal într-o achiziție publică organizată de Administrație sau în orice alte activități ce conduc la un conflict de interese real sau potențial;

c) este condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni;

d) pentru alte motive, la propunerea președintelui consiliului de administrație.

(2) Consiliul de administrație poate conferi, la propunerea directorului general, prerogative de reprezentare a Administrației directorilor sucursalelor teritoriale, atribuții de serviciu în vederea îndeplinirii obiectului de activitate și atribuții de serviciu și, de asemenea, poate recurge la experți pentru studiul și rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună. Ședințele consiliului de administrație vor fi revocate de președinte.

(2) Consiliul de administrație ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile ședințelor consiliului de administrație se consemnează în procese-verbale de ședință.

(3) La ședințele consiliului de administrație este invitat și participă și directorul general al Administrației.

Art. 16. -

Consiliul de sucursală se constituie în scopul supravegherii activității sucursalei teritoriale și emite recomandări consiliului de administrație privind îmbunătățirea activității.

Art. 17. -

(1) Numirea consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului, în baza propunerilor directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală.

(2) Revocarea unui membru al consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului.

Art. 18. -

(1) Consiliul de sucursală este compus din 5 membri, dintre care:

a) un reprezentant al federației de pe teritoriul sucursalei;

b) 2 reprezentanți ai organizațiilor de pe teritoriul sucursalei;

c) un specialist în îmbunătățiri funciare, recunoscut pe plan local;

d) un fermier reprezentativ din teritoriul deservit de sucursală.

(2) Președintele consiliului de sucursală este reprezentantul federației.

(3) Nu pot avea calitatea de membru în consiliul de sucursală salariații Administrației.

(4) Membrii consiliului de sucursală nu sunt remunerați.

Art. 19. -

(1) Ședințele consiliului de sucursală se țin trimestrial din inițiativa președintelui acestuia.

(2) Ședințele se consemnează într-un proces-verbal de către secretarul consiliului de sucursală.

(3) La ședințele consiliului de sucursală este invitat și participă și directorul sucursalei.

Art. 20. -

Atribuțiile consiliului de sucursală sunt următoarele:

a) să verifice respectarea și aplicarea normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor de îmbunătățiri funciare;

b) să sesizeze și să recomande directorului sucursalei teritoriale propuneri de îmbunătățire a activității sucursalei;

c) să întocmească un raport asupra activității sucursalei teritoriale și să îl înainteze consiliului de administrație spre analiză;

d) să analizeze bugetul transmis de Administrație sucursalei teritoriale, să facă propuneri și observații cu privire la acesta;

e) să facă propuneri de îmbunătățire a calității lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți;

f) să analizeze și să propună îmbunătățirea activității de exploatare în amenajările de irigații;

g) să propună directorului sucursalei teritoriale măsuri de economisire a apei și a energiei electrice necesare irigațiilor.

Art. 21. -

Activitatea curentă a Administrației este condusă de un director general.

Art. 22. -

Directorul general este propus de consiliul de administrație și numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Salariul directorului general se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației.

Art. 23. -

Directorul general asigură conducerea generală a activităților curente ale Administrației, potrivit prevederilor prezentului regulament și prerogativelor conferite de consiliul de administrație.

Art. 24. -

Directorul general al Administrației îndeplinește următoarele atribuții:

a) propune structura organizatorică și statul de funcții ale Administrației și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

b) întocmește raportul anual de activitate și, la solicitarea consiliului de administrație, situațiile financiare ale Administrației pentru anul în curs, precum și proiectul programului de activități și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor;

c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investiții de capital și alte fonduri, pe care le supune spre aprobare consiliului de administrație;

d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanța economică a sucursalelor și încadrarea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli, raportează consiliului de administrație modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și stabilește acțiunile ce se vor întreprinde;

e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu organizațiile sindicale sau, în absența acestora, cu reprezentanții salariaților;

f) angajează și concediază personalul și încheie contracte individuale de muncă cu aprobarea consiliului de administrație;

g) încheie acte juridice în numele Administrației, potrivit delegării acordate de consiliul de administrație;

h) reprezintă Administrația în relațiile cu terții, în limitele delegării acordate de consiliul de administrație;

i) asigură îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite împreună cu consiliul de administrație;

j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atribuțiile privind angajarea și concedierea personalului, cu excepția personalului de conducere;

k) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație sau prevăzute de lege.

Art. 25. -

Activitatea sucursalelor teritoriale ale Administrației este condusă de directori. Numirea directorilor de sucursală se face de către consiliul de administrație la propunerea directorului general.

Art. 26. -

(1) Administrația are în structura sa o unitate centrală și sucursale teritoriale, fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care țin evidența contabilă la nivel de balanță de verificare. Numărul sucursalelor teritoriale este de 16.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții, sarcinile și atribuțiile compartimentelor funcționale ale centralei și sucursalelor teritoriale se aprobă de către consiliul de administrație, la propunerea directorului general.

(3) Denumirea și sediul sucursalelor teritoriale ale Administrației vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

Art. 27. -

Sucursalele teritoriale ale Administrației exercită la nivel local atribuțiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale, în următoarele limite:

a) nu promovează documentații pentru obținerea de subvenții de la bugetul de stat;

b) nu efectuează direct vărsăminte privind impozitul pe profit;

c) nu pot angaja credite bancare decât prin intermediul Administrației;

d) nu încheie în nume propriu contracte comerciale externe și nu efectuează direct operațiuni de comerț exterior și activități de cooperare internațională;

e) nu se pot asocia cu alți agenți economici decât cu aprobarea Administrației;

f) furnizează informații și solicită aprobări de la autoritățile locale numai în limita competențelor acordate.

Art. 28. -

Atribuțiile directorului de sucursală sunt:

a) asigură respectarea legislației muncii în raporturile dintre sucursala teritorială și salariați;

b) răspunde de organizarea și ținerea contabilității, de întocmirea balanței contabile lunare de către directorul economic al sucursalei teritoriale, în conformitate cu prevederile legii;

c) răspunde de executarea conform documentației aprobate a lucrărilor ce se execută cu terții, în condițiile respectării legislației în vigoare;

d) răspunde de supravegherea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătățiri funciare din patrimoniul Administrației;

e) răspunde de respectarea normelor de protecția muncii și P.S.I. de pe teritoriul sucursalei;

f) răspunde de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administrație;

g) răspunde de respectarea legalității în domeniul protecției mediului;

h) răspunde de realitatea datelor înscrise în raporturile statistice și justificarea cheltuielilor suportate din subvențiile de la bugetul de stat;

i) răspunde de ducerea la îndeplinire a dispozițiilor transmise de conducerea Administrației;

j) gestionează și asigură integritatea bunurilor din patrimoniul sucursalei și dispune efectuarea inventarierii anuale;

k) stabilește atribuțiile salariaților din subordine;

l) reprezintă Administrația în raporturile contractuale, în relațiile cu autoritățile locale și în fața instanțelor judecătorești;

m) asigură realizarea procedurii legale pentru apărarea intereselor sucursalei și recuperarea prejudiciilor produse de persoane fizice și juridice;

n) asigură respectarea legislației în vigoare în desfășurarea activității sucursalei;

o) duce la îndeplinire orice alte atribuții dispuse de conducerea Administrației, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 29. -

Sucursalele teritoriale ale Administrației efectuează următoarele activități generale:

a) întocmesc propuneri pe care le supun spre aprobare conducerii Administrației, cu privire la:

- fundamentarea necesarului de fonduri pentru finanțarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul de activitate;

- necesarul forței de muncă pe structuri de personal și program de pregătire și perfecționare;

- programe proprii de activitate lunară, anuală și de perspectivă privind proiectarea, investițiile, exploatarea, întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

- studii și programe pentru dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu amenajările existente;

- programul lunar și anual al activităților proprii de producție;

- programul lunar și anual pentru executarea de prestări de servicii pentru persoane fizice și juridice, prevăzute în obiectul de activitate;

- achiziții și dotări realizate din fondul de dezvoltare constituit de sucursala teritorială;

- scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe din inventarul sucursalei și documentația justificativă întocmită conform prevederilor legale;

- norme de consum, norme de stoc și tarife pentru tehnologia specifică activității de exploatare, întreținere, reparații și apărare ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare din administrare;

- norme de consum pentru combustibili, lubrifianți și energie electrică necesare tehnologiilor specifice activității de exploatare, întreținere și reparații ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

- proiecte de aviz pentru autorizarea execuției construcțiilor și instalațiilor care se amplasează pe terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;

- norme proprii specifice de protecția muncii;

b) verifică și propun la decontare obiectivele de investiții, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

c) asigură respectarea legislației muncii în raportul dintre sucursală și salariați;

d) elaborează documentațiile tehnice pentru lucrările de exploatare, întreținere și reparații, care se execută cu terții;

e) răspund de organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile legale, și întocmesc balanța contabilă lunară pentru activitatea economică și bugetară;

f) răspund de organizarea controlului financiar de gestiune;

g) răspund de calitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații executate cu terțe persoane;

h) răspund în activitatea de exploatare de randamentele aprobate pentru amenajările de îmbunătățiri funciare;

i) răspund de realizarea și recepționarea lucrărilor de investiții în condițiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

j) răspund de urmărirea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătățiri funciare din administrare și în mod deosebit a celor ce se încadrează în categoria surselor de mare risc;

k) răspund de respectarea normelor legale PRAM - ISCIR privind utilizarea aparaturii de măsură și control și a instalațiilor de ridicare sau sub presiune din dotare;

l) răspund de respectarea normelor de protecție a muncii și P.S.I.;

m) asigură intervențiile operative pentru limitarea și înlăturarea consecințelor avariilor la lucrări de îmbunătățiri funciare;

n) răspund de organizarea activității de apărare împotriva dezastrelor;

o) răspund de organizarea activității de apărare împotriva inundațiilor;

p) colaborează și iau măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor, pentru asigurarea pazei și protecției patrimoniului propriu;

q) răspund de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administrație;

r) răspund de realitatea datelor înscrise în raportările statistice și de justificarea cheltuielilor suportate din subvențiile de la bugetul de stat;

s) susțin activitatea de înființare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, precum și transferul infrastructurii de irigații la acestea;

ș) răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin, în calitate de administrator al patrimoniului, din legislația privitoare la îmbunătățirile funciare, ape, protecția mediului, protecția atmosferei, fondul funciar, siguranța la baraje;

t) răspund de asigurarea măsurilor necesare de protecție, evidență, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere în condiții de siguranță a informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legii;

ț) furnizează, la solicitarea autorităților publice locale și mass-media, informații de interes public privind activitatea proprie;

u) duc la îndeplinire orice alte dispoziții transmise de conducerea Administrației.

Art. 30. -

În domeniul producție-comercial sucursalele teritoriale ale Administrației efectuează următoarele activități:

a) încheie contracte de prestații pentru livrarea apei de irigații, în conformitate cu contractul-cadru aprobat;

b) încheie contracte de închiriere a echipamentelor de udare aflate în dotare și a altor utilaje specifice disponibile, prevăzute în obiectul de activitate;

c) încheie contracte de aprovizionare conform legislației în vigoare pentru piese de schimb, materiale, echipamente, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

d) execută pentru persoane fizice sau juridice, pe bază de contract, orice prestație conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004;

e) încheie contracte necesare funcționării administrative (apă, energie electrică, energie termică, canalizare, telefonie, service, abonamente etc.);

f) elaborează documentația pentru licitațiile pe care le organizează și transmit spre aprobare Administrației un exemplar din documentele întocmite pentru concursurile de oferte și/sau licitațiile publice, anterior declanșării acestora;

g) înaintează spre avizare la centrala Administrației temele de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate care stau la baza concursului de oferte și/sau a licitațiilor publice ce urmează a fi organizate;

h) organizează procedura legală de adjudecare și de contractare a proiectării cu ofertantul câștigător; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obținerea în prealabil a vizei centralei Administrației pe documentele de adjudecare și contractare;

i) organizează procedura legală de adjudecare și de contractare pentru realizarea obiectivelor de investiții; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obținerea în prealabil a vizei centralei Administrației pe documentele de adjudecare și contractare;

j) organizează procedura legală de adjudecare și de contractare pentru realizarea lucrărilor cu terții; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obținerea în prealabil a vizei centralei Administrației pe documentele de adjudecare și contractare;

k) organizează procedura legală de adjudecare pentru achiziționarea de bunuri și servicii de același fel, pentru satisfacerea necesităților pentru un an întreg, în valoare de până la 500 milioane lei, cu obținerea în prealabil a vizei centralei Administrației și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

l) valorifică către persoane fizice sau juridice materiale specifice îmbunătățirilor funciare, conform legislației în vigoare;

m) încheie contracte cu persoane fizice sau juridice pentru prestații de servicii și asistență tehnică de specialitate.

Art. 31. -

În domeniul financiar-contabil sucursalele teritoriale ale Administrației efectuează următoarele activități:

a) dețin conturi în bănci și la Trezoreria Statului;

b) întocmesc proiectul propriu de buget de venituri și cheltuieli, pe care îl supun spre aprobare conducerii Administrației;

c) întocmesc documentația conform Normelor metodologice emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și aprobate de Ministerul Finanțelor Publice privind justificarea cheltuielilor suportate din subvențiile de la bugetul de stat;

d) gestionează și asigură integritatea patrimoniului din administrare și efectuează inventarul anual și inventarele de predare-primire a gestiunilor proprii, ori de câte ori este necesar;

e) organizează și exercită controlul financiar de gestiune propriu și controlul financiar preventiv, potrivit legii.

Art. 32. -

În domeniul personal-salarizare sucursalele teritoriale ale Administrației efectuează următoarele activități:

a) înființează registrul general de evidență a salariaților sucursalei (cu excepția conducerii sucursalelor teritoriale) și îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul sucursala;

b) îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege privitoare la completarea, păstrarea, depunerea la încetarea activității personalului, eliberarea copiilor dosarului personal și a filelor din registru;

c) încheie, modifică și desfac contracte individuale de muncă pentru toți salariații sucursalei, cu respectarea prevederilor legislației muncii și ale contractului colectiv de muncă, cu excepția conducerii sucursalelor teritoriale;

d) asigură relațiile cu inspectoratele teritoriale de muncă;

e) întocmesc fișa postului fiecărui salariat din sucursală.

Art. 33. -

Sucursalele teritoriale reprezintă Administrația în raporturile contractuale, în relațiile cu autoritățile publice și în fața instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL V Personalul

Art. 34. -

(1) Personalul Administrației va fi angajat, promovat și eliberat din funcție cu respectarea prevederilor legislației muncii, ale Legii nr. 138/2004 și ale contractului colectiv de muncă.

(2) Salariații Administrației nu au statut de funcționari publici.

Art. 35. -

Numărul de posturi preluate de către Administrație de la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este de 5.920.

Art. 36. -

Numărul de posturi necesar Administrației pentru îndeplinirea obiectului de activitate conform Legii nr. 138/2004 este de 9.505.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...