Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România din 06.01.2004

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

În România, utilizarea și comercializarea îngrășămintelor chimice se fac pe baza autorizării acestora de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, denumită în continuare Comisie.

Art. 2. - Modificări (1)

În înțelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrășăminte sunt cuprinse toate produsele destinate pentru îmbunătățirea fertilității solului și a nutriției plantelor, aplicate atât pe sol, cât și pe plante, ca amendamente de sol, îngrășăminte chimice, îngrășăminte organominerale, îngrășăminte biologice și stimulatori de creștere.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) În România nu se autorizează pentru utilizare îngrășămintele naturale și nămolurile de la stațiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.

(2) În România, îngrășămintele organice naturale sau compostate nu necesită autorizare.

(3) Composturile pregătite special pentru cultura ciupercilor și însămânțate cu miceliu nu necesită autorizare și se pot utiliza în România după efectuarea unei analize de control al calității, efectuată de către un laborator autorizat pentru analize de îngrășăminte.

Art. 4. -

(1) Îngrășămintele care provin din Uniunea Europeană și poartă mențiunea EC FERTILIZER nu necesită autorizare pentru folosire în România.

(2) Îngrășămintele ce poartă mențiunea EC FERTILIZER, pentru a putea fi introduse în România, trebuie să fie însoțite de un buletin de analiză efectuat în România de către un laborator autorizat pentru analize de îngrășăminte.

Art. 5. -

(1) Îngrășămintele ce se utilizează în România, altele decât cele menționate la art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1), trebuie autorizate în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România.

(2) Îngrășămintele autorizate și omologate în România de către Comisie, folosite în România, conform legislației în vigoare, până la apariția prezentului ordin, vor fi înscrise în lista îngrășămintelor autorizate, primind mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

(3) Această mențiune va fi înscrisă pe certificatele de omologare.

(4) Îngrășămintele fabricate în România și pe teritoriul altor state nemembre ale Uniunii Europene, prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1, vor fi înscrise în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pe baza buletinului de analiză eliberat producătorului de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, a avizului sanitar și a avizului de mediu.

(5) În cazul îngrășămintelor prevăzute în lista din anexa nr. 1, care provin din state nemembre ale Uniunii Europene și au obținut mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, trebuie să se efectueze la fiecare import analiza de calitate la un laborator autorizat pentru analize de îngrășăminte din România.

(6) Pentru autorizarea și înscrierea în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, îngrășămintele destinate fertilizării plantelor de apartament și gazonului se testează un singur ciclu de producție.

Art. 6. -

Activitatea de cercetare-testare în vederea autorizării îngrășămintelor are drept scop cunoașterea însușirilor fizico-chimice și biologice ale acestora, a influenței lor asupra solului, subsolului și apelor subterane, în vederea prevenirii poluării mediului, precum și a influenței asupra producției plantelor și a calității recoltei.

CAPITOLUL I Componența Comisiei

Art. 7. - Modificări (1)

Comisia se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului - Direcția generală de implementare și reglementare. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Comisia este condusă de un președinte și are în componența sa 4 vicepreședinți, 10 membri și un secretar permanent, conform prevederilor anexei nr. 2.

(2) Membrii Comisiei sunt delegați permanenți ai ministerelor și institutelor de cercetări cu responsabilități în domeniu și sunt desemnați de conducătorii instituțiilor respective.

Art. 9. -

Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de administrație și conducere ale societăților care au ca obiect de activitate fabricarea, importul și utilizarea îngrășămintelor chimice.

Art. 10. -

Comisia se întrunește trimestrial în ședință, la convocarea secretarului, care se face cu minimum 5-7 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, prezentându-se ordinea de zi. De asemenea, Comisia se poate întruni și în mod excepțional, la convocarea președintelui sau a unuia dintre vicepreședinți.

Art. 11. -

(1) Ședințele sunt conduse de președinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreședinte, desemnat de acesta.

(2) Procesele-verbale ale ședințelor se redactează de secretarul Comisiei într-un registru parafat și numerotat.

(3) Comisia este legal constituită când se întrunesc trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenți.

(4) La ședințele Comisiei pot participa, ca invitați, fără drept de vot, specialiști implicați în analizarea și testarea produselor în vederea autorizării.

CAPITOLUL II Atribuțiile Comisiei

Art. 12. - Modificări (1)

Comisia autorizează noile îngrășăminte din producția internă și din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură și silvicultură.

Art. 13. -

Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, denumit în continuare I.C.P.A., este autoritatea desemnată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului să execute testarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import în rețeaua oficială de testare, în vederea autorizării îngrășămintelor noi din producția internă și din import și a înscrierii acestora în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Îngrășămintele noi din producția internă și din import, care se dovedesc eficiente din primul an de testare, primesc autorizație provizorie conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Autorizația provizorie are drept scop să permită producerea sau importul unor cantități necesare verificării în condiții de producție, inclusiv stabilirea metodelor de manipulare și aplicare cu utilaje agricole, precum și testarea pieței. Cantitățile produse sau importate nu trebuie să depășească necesarul pentru 9.000 ha în cazul culturilor cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, respectiv 1.000 ha pentru pomi, viță de vie, culturi de legume și 10 ha pentru flori.

(3) Îngrășămintele noi din producția internă și din import, care după autorizarea provizorie sunt la fel de eficace un ciclu de producție, se autorizează, eliberându-se autorizația definitivă cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 15. -

Comisia retrage autorizația pentru îngrășăminte noi din producția internă și din import în următoarele situații:

a) dacă acestea conțin produse de uz fitosanitar, având componente active neautorizate pentru utilizare prin normele Uniunii Europene;

b) dacă în perioada de testare, după autorizarea provizorie, nu dovedesc că sunt eficiente;

c) dacă producătorul sau reprezentantul acestuia nu respectă compoziția certificată la autorizare cu abateri relative care depășesc ± 2%, constatate prin analize fizico-chimice de către un laborator autorizat pentru analize de îngrășăminte.

CAPITOLUL III Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista
îngrășămintelor autorizate pentru utilizarea și comercializarea
în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT

Art. 16. -

(1) Cererile pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă sau din import, în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate pentru folosirea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, se depun de agenții economici, persoane juridice, la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Modificări (2)

(2) Cererea pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import se întocmește în două exemplare conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Cererea pentru autorizare este însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 6 atât în original, cât și în copie.

(4) Cererea pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import, în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate pentru folosirea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, împreună cu documentele prevăzute la alin. (3) se transmit I.C.P.A. în termen de 5 zile de la primirea acestora.

(5) Secretariatul Comisiei va deschide un registru pentru înregistrarea cererilor privind autorizarea îngrășămintelor și va păstra copiile de pe documentele depuse.

Art. 17. -

(1) În cadrul I.C.P.A. se constituie un grup de lucru pentru acordarea de sprijin, în vederea întocmirii și completării dosarului tehnic, agenților economici care solicită autorizarea îngrășămintelor. Modificări (1)

(2) Dosarul tehnic trebuie să conțină următoarele:

- datele de identificare a societății;

- informații referitoare la efectele asupra sănătății și a mediului, împreună cu informații de securitate (aviz sanitar și aviz de mediu);

- informații agronomice obținute în urma testărilor în rețeaua oficială;

- informații referitoare la metodele de analiză și rezultate;

- propunerea grupului de lucru din cadrul I.C.P.A. pentru autorizarea îngrășămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate ce poartă mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT;

- alte informații considerate utile.

(3) După întocmire dosarul tehnic se va prezenta Comisiei în vederea autorizării îngrășămintelor noi.

Art. 18. -

(1) Agenții economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrășămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, se adresează I.C.P.A. în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru contractarea activității de testare în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor. Modificări (1)

(2) Rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor noi pentru autorizarea acestora este organizată de I.C.P.A. în colaborare cu institutele și stațiunile de cercetare de profil, precum și cu unele stațiuni zonale de cercetare agricolă, conform prevederilor anexei nr. 7.

Art. 19. -

(1) Amestecurile de îngrășăminte cu pesticide supuse autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT trebuie să fie însoțite de certificatul de autorizare și/sau omologare, eliberat de Comisie pentru autorizarea și/sau omologarea produselor de uz fitosanitar. Pesticidele care intră în amestecul cu îngrășămintele supuse autorizării și/sau omologării trebuie să conțină numai substanțe active permise la utilizare, conform normelor Uniunii Europene.

(2) Amestecurile de îngrășăminte chimice cu pesticide supuse autorizării, ale căror pesticide nu au fost omologate în România, se autorizează numai în condițiile în care substanțele active ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare conform normelor Uniunii Europene, urmând procedura obișnuită de testare în paralel de către I.C.P.A. și de institutele abilitate pentru testarea produselor de uz fitosanitar.

(3) Toate amestecurile de îngrășăminte cu pesticide vor purta etichete pe ambalaje, pe care se va înscrie grupa de toxicitate și se vor menționa expres, în limba română, condițiile privind manipularea, transportul și măsurile de securitate a personalului, care trebuie respectate la folosirea acestora.

(4) Aceleași mențiuni exprese vor fi notificate și în tehnologiile de utilizare a acestor amestecuri de produse.

Art. 20. -

(1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide din producția internă și din import, supuse testării în vederea autorizării, solicitantul este obligat să obțină avizul sanitar.

(2) În acest scop I.C.P.A. va transmite o solicitare către Institutul de Sănătate Publică București, împreună cu buletinul de analiză fizico-chimică elaborat de I.C.P.A. și documentația privind compoziția chimică completă a produsului și informații de securitate.

(3) Pentru îngrășăminte în amestec cu pesticide se va depune în plus documentația privind toxicitatea acută a produsului.

Art. 21. - Modificări (1)

Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide noi din producția internă și din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obțină avizul de mediu care se eliberează de Departamentul protecția mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe baza fișei de caracterizare ecotoxicologică a produsului și a buletinelor de analiză fizico-chimică emise de I.C.P.A., precum și a altor informații care pot fi solicitate. Modificări (1)

Art. 22. -

I.C.P.A. prezintă Comisiei dosarul tehnic și propunerea de înscriere a produsului în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

Art. 23. -

(1) Comisia, în baza dosarului tehnic prezentat, hotărăște autorizarea și înscrierea în lista îngrășămintelor autorizate pentru utilizarea și comercializarea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

(2) La cererea producătorilor de îngrășăminte și a agenților economici, în cazuri excepționale, când sunt necesare încercări și experimentări suplimentare pentru același produs testat inițial, perioada autorizării provizorii se prelungește cu un an. Modificări (1)

(3) Agenții economici care suportă cheltuielile de autorizare au drept de exclusivitate asupra produsului respectiv în următorii 5 ani de la data autorizării. Modificări (1)

Art. 24. -

Agenții economici, persoane juridice, care au solicitat testarea îngrășămintelor noi în vederea autorizării, pun la dispoziție I.C.P.A., în mod gratuit, cantitățile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în câmpuri experimentale. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) Orice schimbare intervenită în formula îngrășământului, respectiv schimbarea conținutului în substanță activă, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei, înseamnă obținerea unui produs nou ce se va supune în mod obligatoriu testelor de autorizare.

(2) Producătorii de îngrășăminte autorizate sunt răspunzători pentru menținerea produsului la parametrii și calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizării.

Art. 26. -

(1) I.C.P.A. va stabili la încheierea contractului de testare cu agenții economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrășămintelor noi produse în țară sau din import următoarele: Modificări (1)

- culturile la care urmează să se facă testarea îngrășămintelor noi;

- cantitățile de îngrășăminte noi și data până la care acestea trebuie predate I.C.P.A.

(2) Produsele care nu se depun în termenele și cantitățile stabilite prin contractul de testare vor fi testate în anul următor, cu excepția celor folosite în sere.

Art. 27. -

(1) Comisia actualizează anual, pe baza documentației depuse de I.C.P.A., lista cuprinzând îngrășămintele autorizate pentru folosire în agricultură și silvicultură, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercială, numărul și data autorizației, substanța activă, caracteristicile fizico-chimice, dozele sau concentrațiile de aplicare, culturile la care îngrășământul a fost testat.

Art. 28. -

Comisia este organismul care soluționează, pe baza documentației întocmite de autoritatea în domeniu, sesizările și reclamațiile de piraterie a producerii și comercializării îngrășămintelor.

Art. 29. -

Tarifele care se percep pentru testare în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor noi, precum și pentru autorizare sunt prezentate în anexa nr. 8.

Art. 30. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

LISTĂ

1. Azotat de amoniu (33,5-34,5% N)

2. Azotat de uree (34,2% N)

3. Ureosulfat de amoniu (33% N)

4. Nitrocalcar (27,5%)

5. Uree (46,0% N)

6. Superfosfat simplu (16-22% P2O5)

7. Superfosfat concentrat (42-51% P2O5)

8. Superfosfat simplu cu bor 0,2%

9. Superfosfat simplu cu zinc 1,5%

10. Complex 27-13,5-0

11. Complex 22-22-0

12. Complex 22-11-11

13. Complex 16-16-16

14. Complex 15-15-15

15. Complex 13-26-13

16. Fosfat diamoniacal (DAP) 16-48-0

17. Complex 12-52-0

18. Uree cu bor 2%

19. Uree cu zinc 2-5%

20. Complex 23-23-0

21. Complex 13-32-0

22. Complex 9-24-24

23. Fosforita activată granulată (20% P2O5)

24. Fosforita activată pulbere (20-24% P2O5)

25. Fosfat de uree 17-44-0

26. Îngrășământ lichid cu azot A-320

ANEXA Nr. 2 la regulament

COMPONENȚA
Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în
vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea
RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România

Președinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în a cărui competență este activitatea de folosire a îngrășămintelor Modificări (1)

Vicepreședinți:

1. directorul general al Direcției generale de implementare și reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului Modificări (2)

2. reprezentantul Departamentului protecția mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului Modificări (2)

3. reprezentantul Ministerului Sănătății Modificări (1)

4. directorul I.C.P.A.

Membri:

1. șeful Laboratorului de agrochimie și nutriția plantelor din cadrul I.C.P.A.

2. șeful colectivului de certificare a calității îngrășămintelor din cadrul I.C.P.A.

3. șeful Laboratorului de agrochimie și pedologie din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

4. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra

5. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni

6. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească

7. directorul științific al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice

8. directorul științific al Institutului de Biologie și Nutriție Animală

9. reprezentantul Ministerului Sănătății Modificări (1)

10. reprezentantul Departamentului protecția mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului Modificări (2)

Secretar - specialistul cu probleme de îngrășăminte din cadrul Direcției generale de implementare și reglementare din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România

AUTORIZAȚIE PROVIZORIE
Nr. ..............

În baza rezultatelor obținute în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor și a certificării calității, prezentate în Dosarul tehnic nr. ........................... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Comisia, întrunită în ședință la data de ...................., a autorizat pe o durată de .................... ani folosirea în agricultură și silvicultură a produsului descris mai jos:

Denumirea comercială ........................................................

Producătorul/Solicitantul autorizației ......................................

Caracteristici fizico-chimice ...............................................

.............................................................................

.............................................................................

Speciile de plante la care s-a testat produsul ..............................

.............................................................................

.............................................................................

Modul de folosire ...........................................................

.............................................................................

.............................................................................

Măsuri de igienă și tehnica securității muncii ..............................

.............................................................................

Măsuri pentru protecția mediului, a sănătății oamenilor și a animalelor .....

.............................................................................

.............................................................................

Prezenta autorizație este valabilă până la data de ..........................

Președinte,
.............................

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România

AUTORIZAȚIE Nr. ................
(RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT)

În baza rezultatelor obținute în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor și a certificării calității, prezentate în Dosarul tehnic nr. ........................... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Comisia, întrunită în ședință la data de ...................., a autorizat pentru folosirea în agricultură și silvicultură produsul descris mai jos:

Denumirea comercială ........................................................

Producătorul/Solicitantul autorizării .......................................

Caracteristici fizico-chimice ...............................................

.............................................................................

.............................................................................

Compoziția chimică ..........................................................

.............................................................................

.............................................................................

Speciile de plante la care s-a testat produsul ..............................

.............................................................................

.............................................................................

Modul de folosire ...........................................................

.............................................................................

.............................................................................

Perioada de valabilitate a produsului .......................................

Măsuri de igienă și tehnica securității muncii ..............................

.............................................................................

Măsuri pentru protecția mediului, a sănătății oamenilor și a animalelor .....

.............................................................................

.............................................................................

Orice modificare în compoziția fizică, chimică sau în denumirea produsului va face obiectul unei noi cereri de autorizare.

Președinte,
...................

ANEXA Nr. 5 la regulament

Nr. de înregistrare ................. din ....................

CERERE
pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import

I. Persoane juridice

Agentul economic ................, cu sediul în localitatea ................, str. .............. nr. ......., județul/sectorul ................., înregistrat la registrul comerțului sub nr. ......................, cod unic de înregistrare nr. ................., reprezentat prin domnul/doamna ........................., în calitate de reprezentant legal, posesor al buletinului/cărții de identitate seria ....... nr. ............, codul numeric personal ....................... . Modificări (1)

II. Solicit:

- autorizarea produsului ........................., în calitate de producător intern ..............., importator ............., distribuitor .................

III. Produsul are următoarele caracteristici fizico-chimice și biologice: ...

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Producătorul de îngrășăminte noi ...................... își dă acordul pentru distribuitorul .........................................., în vederea autorizării produsului.

  Data ...................       ..............................
                       (numele și prenumele)
                     ..............................
                          (semnătura)

ANEXA Nr. 6 la regulament

DOCUMENTAȚIA
care se depune de către agenții economici, persoane juridice,
în vederea autorizării îngrășămintelor chimice noi
Modificări (1)

1. Caracterizarea produsului de către producător

2. Acordul producătorului de îngrășăminte pentru distribuitorul care solicită omologarea Modificări (1)

3. Informații referitoare la efectele asupra sănătății și a mediului, împreună cu informații de securitate

4. Buletine de analiză referitoare la compoziția fizico-chimică a îngrășămintelor și metodele de analiză utilizate

5. Alte informații considerate utile.

ANEXA Nr. 7 la regulament

REȚEAUA OFICIALĂ
de testări pentru îngrășăminte noi în vederea autorizării

Pentru testarea calității și eficienței îngrășămintelor noi a fost înființată prin Dispoziția Academiei de Științe Agricole și Silvice nr. 317/1976, actualizată prin Dispoziția nr. 397/1993, rețeaua oficială de testări pentru îngrășăminte noi în vederea autorizării. Rețeaua menționată este organizată de către I.C.P.A. în colaborare cu unități de cercetare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și funcționează în subordinea I.C.P.A. pe baza următoarelor principii:

1. Rețeaua de experiențe cu caracter de testare și încercare a îngrășămintelor noi este amplasată la institutele și stațiunile de profil, precum și în unele stațiuni experimentale de importanță zonală, conform anexei nr. 7.1.

2. Rețeaua de experiențe pentru testarea îngrășămintelor funcționează pe bază de contracte încheiate între I.C.P.A. și unitățile experimentatoare, iar finanțarea se face de către I.C.P.A. prin contracte încheiate de acesta cu agenții economici, persoane juridice, care solicită testarea unor îngrășăminte și certificarea calității în vederea autorizării. Modificări (1)

3. Analizele privind însușirile calitative și controlul calității îngrășămintelor se execută în laboratorul de agrochimie al I.C.P.A. prin metode adecvate și în acord cu standardele ISO, corespunzător criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România.

4. Datele centralizate din rețeaua de experimentare pentru testarea îngrășămintelor și concluziile sunt prezentate Comisiei în dosarul tehnic.

5. Metodologia de testare este cea prevăzută în anexa nr. 7.2.

ANEXA Nr. 7.1

REȚEAUA
experiențelor cu caracter de testare și încercare
a noilor tipuri de îngrășăminte

1. Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, baza experimentală: laboratorul de agrochimie și casa de vegetație

2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Baza Experimentală Fundulea (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)

3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof și sfeclă de zahăr, Baza Experimentală Brașov (încercări la cartof)

4. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură, Baza Experimentală Vidra (încercări în câmp și în seră la legume)

5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Baza Experimentală Mărăcineni (încercări la pomi)

6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Baza Experimentală Valea Călugărească (încercări la vița de vie)

7. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Baza Experimentală Dăbuleni (încercări la grâu, porumb și viță de vie)

8. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, Baza Experimentală Perieni (încercări la grâu și porumb)

9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, Baza Experimentală Măgurele (încercări la pajiști naturale)

10. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Brăila, bazele experimentale din terasă și Insula Mare a Brăilei (încercări la porumb, cartof, floarea-soarelui și soia)

11. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pitești (încercări la grâu și porumb)

12. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)

13. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei (încercări la grâu și porumb)

14. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea (încercări la grâu și porumb)

15. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Drăgănești-Vlașca (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)

16. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă pentru Legumicultură Ișalnița (încercări la principalele specii de legume)

17. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticultură Târgu Jiu (încercări la grâu, cartof, viță de vie, măr și prun)

18. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Caransebeș (încercări la măr și prun)

19. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani

20. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (încercări la grâu, porumb, legume și pomi fructiferi)

21. Institutul de Cercetări pentru Biologie Iași (încercări la diferite culturi)

22. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

23. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

NOTĂ:

Testarea îngrășămintelor se face diferențiat, în funcție de tip, numai în unele unități și zone pentru care îngrășămintele respective prezintă interes.
În funcție de necesitatea testelor, I.C.P.A. poate propune înscrierea în rețeaua de testări și a altor unități.

ANEXA Nr. 7.2

SCHEMA UNITARĂ
de experimentare în rețeaua de testare a îngrășămintelor

În funcție de tipul de îngrășământ ce urmează să fie testat, I.C.P.A. stabilește cu solicitantul testării câmpurile experimentale în care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerințele de autorizare, cât și o zonare minimă.

Schema unitară de experimentare

Testarea se face cu 2 sau 3 martori:

nefertilizat (M1)
fertilizat cu azotat de amoniu sau uree și superfosfat (M2)
fertilizat cu azotat de amoniu, respectiv uree, superfosfat și sare potasică (M3).

În cazul testării unor îngrășăminte complexe, precum și pentru fertilizarea de bază, la testarea îngrășămintelor foliare se pot utiliza ca martori și îngrășămintele complexe omologate: K 27:13,5:0, K 16:48:0, respectiv K 22:11:11 și K 16:16:16.

Norma de fertilizare și hibridul sau soiul vor fi cele considerate optime (raionate) în zona de cultură respectivă.

Îngrășămintele solide se vor aplica o dată cu lucrările de pregătire a solului pentru semănat (plantat).

Îngrășămintele lichide se vor aplica în proporție de două treimi o dată cu pregătirea solului pentru semănat (plantat) și în proporție de o treime în timpul vegetației, în faza de creștere intensivă a plantelor.

Aplicarea îngrășămintelor tip LSA în timpul vegetației la culturile prășitoare este indicată o dată cu prașila I sau a II-a, prin distribuire între rânduri fără contactarea directă a plantelor (se recomandă aplicarea cu instalația de distribuire prin furtun la baza brazdelor, montată pe cultivator).

La pomi, viță de vie și pajiști, aplicarea îngrășămintelor solide și lichide se va face astfel încât să se asigure valorificarea cât mai bună a substanței active din îngrășămintele testate în anul aplicării.

Îngrășămintele complexe foliare se vor aplica în variante fertilizate cu îngrășăminte solide (la nivelul martorului fertilizat) prin stropire pe plante, în cantitățile, concentrațiile și fazele indicate în prospectele specifice de utilizare.

La culturile de câmp: porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui etc. se vor aplica 2-3 stropiri cu cantități de circa 500 l soluție/ha, în care concentrațiile de îngrășăminte vor fi de 0,5-1%.

La viță de vie și pomi fructiferi: 4-5 stropiri, folosindu-se la fiecare stropire 10 l produs/ha, în concentrație de aplicare 1% (1.000 l soluție/ha), stropiri posibil de asociat cu aplicarea diferitelor pesticide de combatere a bolilor și dăunătorilor (față de care prezintă compatibilitate).

Prima aplicare a tratamentului se execută cu 2-3 zile înainte sau după înflorire, iar următoarele, la 15-18 zile, o dată cu tratamentele fitosanitare.

La pajiști se execută un tratament printr-o stropire cu 8-10 l soluție/ha pentru fiecare coasă, în concentrație de 1% în fazele de dezvoltare vegetativă a frunzelor.

În variantele martor se va executa o stropire cu o cantitate echivalentă de apă. Alături de aceasta, în experiențele cu îngrășăminte foliare se recomandă introducerea unei variante martor suplimentare, un îngrășământ foliar omologat (Folifag, CF-231, CF-411 etc.) aplicat în aceleași concentrații ca și îngrășămintele complexe foliare care se propun spre testare.

În vederea interpretării corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrășămintelor testate, în raportul (darea de seamă) la contract se vor preciza tipul de sol pe care s-a efectuat experiența și principalii indici agrochimici: pH, conținut de humus, azot total, fosfor total și mobil, potasiu mobil, pe adâncimea de 0-20 cm sau de 0-30 cm.

De asemenea, se vor menționa: norma de fertilizare, soiul sau hibridul, datele climatice cu privire la precipitații și temperaturi, comparative cu media multianuală, precum și o scurtă caracterizare a condițiilor climatice în raport cu cerințele culturii la care se efectuează testarea.

ANEXA Nr. 8 la regulament

TARIFE
care se percep pentru testarea și autorizarea îngrășămintelor

1. Tarifele care se percep și se încasează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pentru autorizarea îngrășămintelor sunt: Modificări (1)

a) pentru autorizație - 150 euro/îngrășământ, inclusiv variantele de compoziție;

b) pentru schimbarea denumirii îngrășămintelor autorizate - 50 euro/îngrășământ.

Tarifele care se achită de firmele românești sau străine Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se depun în contul acestuia. Modificări (1)

2. Tarifele care se percep și se încasează de I.C.P.A. pentru testarea îngrășămintelor în rețeaua organizată în colaborare cu unități de cercetare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se utilizează conform normelor legale în vigoare.

Tarifele pentru testare sunt:

a) pentru îngrășămintele lichide care se aplică pe plante (foliare) și îngrășămintele biologice - 500 euro/test pe fiecare specie de plantă și punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului și certificarea compoziției chimice și a calității produsului testat;

b) pentru îngrășămintele solide care se aplică în sol - 550 euro/test pe fiecare specie de plantă și punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului și certificarea compoziției chimice și a calității produsului testat.

3. Tariful care se percepe și se încasează de Ministerul Sănătății pentru emiterea avizului sanitar este de 50 euro pentru fiecare produs. Modificări (1)

4. Tariful care se percepe și se încasează de Departamentul protecția mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pentru emiterea avizului de mediu este de 50 euro pentru fiecare produs. Modificări (1)

Tarifele menționate în euro se percep în lei, la cursul oficial de schimb al Băncii Naționale a României pentru ziua în care se face plata.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...