Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie - ANIMMC

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii din 11.11.2004

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1130 din 30 noiembrie 2004.

În vigoare de la 30 noiembrie 2004 până la 16 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordin 699/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Organizarea Grupului pentru evaluarea impactului economic al
actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Art. 1. -

Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare GIL, se constituie ca organism de dialog interinstituțional fără personalitate juridică pe lângă Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. -

Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un instrument destinat îmbunătățirii calității și coerenței procesului de reglementare a întreprinderilor mici și mijlocii din perspectiva dezvoltării durabile a României.

Art. 3. -

(1) GIL este un organism de dialog interinstituțional pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în cadrul căruia organele de specialitate ale administrației publice centrale, membrii desemnați ai: camerelor de comerț și industrie, patronatelor și organizațiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii - membre în Consiliul Economic și Social -, cadre universitare, cercetători și economiști emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovării actelor normative supuse analizei.

(2) GIL contribuie, prin activitatea desfășurată, la simplificarea procedurilor administrative și la prevenirea creșterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici și mijlocii față de reglementările în vigoare și/sau față de propunerile legislative prezentate spre analiză, oferind factorilor de decizie informațiile necesare cu privire la impactul implementării politicilor în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Misiunea GIL este:

a) de a elimina tendințele de suprareglementare și efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

b) de a parcurge o etapă preliminară, de adaptare și de transpunere efectivă și eficientă a legislației europene, prin analize ex-ante (în special elemente de cost-beneficiu);

c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;

d) de a întări colaborarea interinstituțională și de a spori transparența și comunicarea în procesul decizional.

(4) GIL are următoarea componență:

a) președinte: președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație;

b) membri: reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, desemnați de conducerea agenției, respectiv din cadrul Direcției economice, juridice și resurse umane și al Direcției strategii și politici pentru întreprinderi mici și mijlocii și integrare europeană, și reprezentanți ai ministerelor, organizațiilor și instituțiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, desemnați de conducerea acestora. Modificări (1)

(5) Ministerele, precum și alte instituții ale administrației centrale vor nominaliza în GIL experți din cadrul direcțiilor de integrare europeană și al direcțiilor juridice. Modificări (1)

(6) La ședințele GIL mai pot participa, cu acordul președintelui GIL, și invitați din mediul de afaceri sau din societatea civilă, interesați de subiectele ce urmează a fi dezbătute.

(7) Membrii GIL vor putea fi contactați în legătură cu oportunitatea elaborării actelor normative de către ministerele inițiatoare sau cu inițiativele legislative propuse de asociațiile de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii.

(8) Secretariatul GIL este asigurat de către Direcția economică și juridică și resurse umane din cadrul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație. Modificări (1)

(9) Lista membrilor GIL și datele de contact ale acestora vor putea fi consultate pe site-ul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (www.animmc.ro).

CAPITOLUL II Procedura de evaluare a impactului actelor normative

Art. 4. -

Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii se realizează în concordanță cu principiul proporționalității analizei, variind în funcție de complexitatea implicațiilor actului normativ inițiat.

Art. 5. -

Procedura de evaluare se realizează în două etape:

a) evaluarea preliminară, care are ca scop oferirea unei priviri de ansamblu asupra problemei identificate și a posibilei opțiuni de ameliorare sau de înlăturare a consecințelor negative asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Fișa evaluării preliminare se realizează de ministerele inițiatoare, ca parte componentă a notei de fundamentare/expunere de motive, și se înaintează GIL o dată cu propunerea legislativă (anexa nr. 1 la prezentul regulament);

b) evaluarea propriu-zisă care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia și consultarea tuturor părților implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).

Art. 6. -

Actele normative supuse analizei sunt din sfera:

a) impozitelor și taxelor;

b) ajutoarelor de stat;

c) înregistrării și autorizării persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice.

CAPITOLUL III Atribuțiile GIL și ale secretariatului

Art. 7. -

GIL are următoarele atribuții:

a) realizează evaluarea propriu-zisă a impactului economic asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în legătură cu inițiativele legislative;

b) efectuează, după caz, analize cost-beneficiu asupra actelor normative în vigoare, la implementarea cărora au fost identificate probleme majore, și înaintează președintelui GIL propuneri în consecință;

c) înaintează propuneri direcției de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru realizarea de sondaje de opinie privind impactul unor acte normative;

d) formulează propuneri de completare a actelor normative cu impact asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza concluziilor sondajelor de opinie efectuate;

e) întocmește un calendar de elaborare a sondajelor de opinie pe teme de interes pentru întreprinderile mici și mijlocii și urmărește rezultatele acestora;

f) adresează institutelor de specialitate solicitări de realizare a unor studii de impact major, în cazul în care rezultatele sondajelor reliefează necesitatea elaborării acestora;

g) formulează opinii cu privire la implementarea rezultatelor studiilor de impact pe care le înaintează președintele GIL;

h) înaintează președintelui GIL propuneri pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la sursele de informare.

Art. 8. -

Secretariatul GIL îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) pregătește și asigură desfășurarea în bune condiții a lucrărilor GIL;

b) primește propunerile membrilor GIL pentru problemele supuse dezbaterilor;

c) întocmește, cu consultanța membrilor GIL, proiectul ordinii de zi a ședințelor și îl supune aprobării președintelui GIL;

d) asigură convocarea membrilor GIL;

e) informează membrii GIL cu privire la lucrările acestuia și le transmite ordinea de zi și materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;

f) asigură redactarea proceselor-verbale ale ședințelor GIL și transmiterea lor, prin poștă electronică și/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;

g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii GIL și derularea acțiunilor prevăzute de GIL;

h) asigură arhivarea documentelor privind activitatea GIL;

i) întocmește și prezintă în plen raportul anual al activității GIL, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a ședințelor, situația prezenței și participării membrilor la lucrările GIL, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii GIL a valorificării de către instituțiile competente a recomandărilor elaborate de GIL;

j) asigură publicarea pe site-ul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a ordinii de zi, a concluziilor ședințelor GIL și a raportului anual al activității GIL;

k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președintele GIL pentru buna desfășurare a activității acestuia.

CAPITOLUL IV Modul de funcționare a GIL

Art. 9. -

GIL se întrunește în ședințe ordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui GIL.

Art. 10. -

(1) Ordinea de zi a ședințelor se întocmește de către Secretariatul GIL, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de președintele GIL și se afișează pe site-ul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței.

(2) Convocarea ședințelor GIL se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței, de către Secretariatul GIL, care va transmite fiecărui membru invitația de participare, ordinea de zi și/sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

Art. 11. -

Ședințele GIL sunt conduse de președinte sau de reprezentantul desemnat al acestuia.

Art. 12. -

(1) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 4, GIL elaborează recomandări cu rol consultativ.

(2) Recomandările GIL se înaintează, prin secretariat, președintelui GIL, care le va prezenta Guvernului și celor două camere ale Parlamentului.

(3) Secretariatul GIL va transmite în scris recomandările GIL autorităților sau instituțiilor publice competente să le analizeze și să le valorifice pentru adaptarea legislației în vigoare.

(4) În cazul inițierii unor propuneri de modificare a actelor normative în vigoare, la recomandarea GIL, cu acordul președintelui GIL, acestea vor fi supuse dezbaterilor publice.

Art. 13. -

(1) Secretariatul GIL va consemna dezbaterile ședinței, punctele de vedere și propunerile formulate de membrii GIL, precum și recomandările elaborate în procesul-verbal al ședinței.

(2) La sfârșitul ședinței toți participanții vor semna procesul-verbal încheiat.

(3) Procesele-verbale împreună cu documentele informative se comunică membrilor GIL, prin intermediul secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data ședinței.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 14. -

(1) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor GIL.

(2) Modificările sau completările prezentului regulament vor fi aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

Se aprobă componența Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

EVALUAREA PRELIMINARĂ

1. Identificarea problemei

Se va descrie problema pe care politica/inițiativa legislativă se presupunea că o rezolvă.

Indicați trendurile economice, sociale și de protecție a mediului asociate acestei probleme.

Indicați potențialele inconsistențe în legătură cu cele 3 aspecte menționate - economic, social și de protecție a mediului - sau cu politicile sectoriale cu care interacționează.

2. Obiectivul propunerii

Care este politica de atingere a acestui obiectiv și impactul așteptatș

3. Opțiunile politicii urmărite

Care este abordarea de bază propusă pentru a atinge obiectivul vizatș

Care sunt instrumentele politice avute în vedereș

Indicați cum opțiunile identificate respectă principiul subsidiarității și pe cel al proporționalității.

Care opțiuni trebuie extinse încă din această fază preliminarăș

4. Impactul pozitiv și negativ

Indicați impactul pozitiv sau negativ pentru opțiunile selectate din punct de vedere social, economic și de protecție a mediului.

Indicați, de asemenea, ce grupuri sociale, sectoare economice sau regiuni sunt afectate de propunerea legislativă supusă dezbaterii (pe termen scurt, mediu și lung).

5. Monitorizare

Ce s-a întreprins până în prezent în acest scop (studii, consultări)ș

Este recomandată o extindere a evaluăriiș Da/Nu

Este planificată o consultareș Da/Nu

ANEXA Nr. 2 la regulament

PRINCIPALELE COMPONENTE ALE EVALUĂRII PROPRIU-ZISE

Evaluarea propriu-zisă:

1. ce se așteaptă de la politica/inițiativa legislativă și care este valoarea adăugată ce se va crea;

2. care este obiectivul principal al politicii/inițiativei legislative care trebuie atins;

3. care sunt opțiunile adecvate ale politicii întreprinse pentru atingerea obiectivului;

4. care este impactul - pozitiv și negativ - pentru diferite opțiuni identificate;

5. cum pot fi monitorizate și evaluate rezultatele și impactul politicii/inițiativei legislative propuse.

1. Analiza problemei

Prima abordare în procesul evaluării propriu-zise este identificarea problemei în unul sau mai multe sectoare ale politicii dedicate dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Aceasta va trebui descrisă din punctul de vedere economic, social și al protecției mediului. Se așteaptă o estimare calitativă și cantitativă din punctul de vedere al implicațiilor financiare. De asemenea, vor fi identificate încă din faza inițială acțiunile urgente și riscurile asociate.

2. Identificarea politicii obiectivului

Pe baza analizei efectuate vor fi stabilite, în funcție de rezultatele așteptate, termene de implementare.

Dacă obiectivul inițial este posibil să fie revizuit sau redefinit, va fi analizată expunerea la riscuri majore.

3. Identificarea opțiunilor politicii și instrumentele alternative

Opțiunile alternative, precum și instrumentele trebuie identificate încă din faza inițială.

De asemenea, trebuie avut în vedere în procesul evaluării propriu-zise principiul proporționalității.

Trebuie avute în vedere următoarele etape:

a) considerarea mai multor abordări în atingerea obiectivului propus;

b) considerarea diferitelor instrumente de aplicare a politicii. Conlucrarea cu Consiliul Economic și Social și cu comisiile de dialog social, la nivelul tuturor ministerelor și, în special, al celor implicate în circuitul de avizare;

c) orientarea către opțiuni realiste.

Vor fi realizate analize detaliate, bazate pe următoarele criterii, pentru a identifica opțiunile cele mai realiste:

- relevanță pentru problema identificată;

- eficiență în atingerea obiectivelor;

- coerență cu obiectivele majore economice, sociale și de protecție a mediului;

- costuri (resurse solicitate) și aplicare efectivă.

4. Evaluarea impactului

Opțiunea politică trebuie examinată și reținută în analiza de impact, acordându-se o atenție deosebită dimensiunilor economice, sociale și de protecție a mediului.

Acest proces are două etape:

a) identificarea impactului relevant;

b) evaluarea impactului sub aspect cantitativ, calitativ și/sau bugetar.

4.1. Identificarea impactului

Evaluarea propriu-zisă trebuie să identifice atât impactul direct, cât și pe cel indirect.

Va fi identificat impactul care va fi semnificativ în aplicarea Strategiei guvernamentale de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada 2004-2008.

Impactul social, economic și de mediu are în vedere:

- impactul economic are în vedere evaluarea atât la nivel micro, cât și la nivel macro, din punctul de vedere al creșterii economice și al competitivității, costurile barierelor administrative rezultate ca efect al implementării legislației la nivel central și local de către autoritățile administrației centrale și locale; impactul privind potențialul inovării și dezvoltarea tehnologică, schimbările în investiții, nișele de piață și trendul comerțului, precum și creșterea sau descreșterea prețurilor de consum;

- impactul social are în vedere impactul asupra capitalului uman, schimbările în forța de muncă activă sau în calitatea forței de muncă, schimbările ce pot afecta structura socială, prin excluziunea unor grupuri sociale dezavantajate, impactul asupra sănătății, siguranța produselor și protejarea drepturilor consumatorilor, precum și aspectele distributive legate de grupuri de lucrători sau de consumatori;

- impactul de mediu are în vedere impactul pozitiv și negativ asociat cu: schimbarea climei, poluarea aerului, apei și solului, pierderea biodiversității, schimbări în sectorul de sănătate publică; se vor avea în vedere regiuni dezavantajate sau grupuri sociale ori de consumatori.

4.2. Evaluarea impactului

Impactul economic, social și de mediu, identificat pentru opțiunea propusă, trebuie analizat și prezentat astfel încât să ofere o cât mai bună înțelegere asupra interferenței dintre cele 3 impacturi.

ANEXA Nr. 3 la regulament Modificări (1)

MINISTERELE, INSTITUȚIILE ȘI ORGANIZAȚIILE REPREZENTATE ÎN GIL

1. Academia Română

2. Academia de Studii Economice

3. Institutul de Economie Mondială

4. Institutul de Calitatea Vieții

5. Institutul European din România

6. Ministerul Economiei și Comerțului

7. Ministerul Finanțelor Publice

8. Ministerul Justiției

9. Ministerul Integrării Europene

10. Ministerul Afacerilor Externe

11. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

12. Ministerul Educației și Cercetării

13. Ministerul Administrației și Internelor

14. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

15. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

16. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

17. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

18. Ministerul Sănătății

19. Ministerul Culturii și Cultelor

20. Autoritatea Națională de Control

21. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

22. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

23. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

24. Asociația Română de Standardizare - ASRO

25. Asociația Română de Acreditare - RENAR

26. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

27. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

28. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

29. Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București

30. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică

31. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

32. Banca Mondială

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...