Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 30.09.2004

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2004 până la 26 septembrie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 326/2005 și înlocuit de Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Consiliul Superior al Magistraturii (denumit în continuare Consiliu) este reprezentant al autorității judecătorești și garantul independenței justiției.

Art. 2. -

Consiliul este independent și se supune, în activitatea sa, numai legii.

Art. 3. -

Consiliul are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Art. 4. -

Consiliul asigură, prin exercitarea atribuțiilor sale, în condițiile legii, funcționarea eficientă a instanțelor și parchetelor, precum și respectarea prevederilor legale și regulamentare în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

Art. 5. -

Consiliul apără corpul magistraților și pe membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenței sau imparțialității magistratului în înfăptuirea justiției ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul apără reputația profesională a magistraților.

CAPITOLUL II Structura Consiliului

Art. 6. -

(1) Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul.

(2) Din Consiliu fac parte:

a) 14 magistrați, din care 9 judecători și 5 procurori, aleși în adunările generale ale magistraților;

b) 3 membri de drept, respectiv: președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrul justiției;

c) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat.

(3) Magistrații prevăzuți la alin. (2) lit. a) compun cele două secții ale Consiliului, una pentru procurori și una pentru judecători.

(4) Secția pentru judecători este alcătuită din:

a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) 4 judecători de la curțile de apel;

c) 2 judecători de la tribunale și tribunale specializate;

d) un judecător de la judecătorii.

(5) Secția pentru procurori este alcătuită din:

a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) un procuror de la Parchetul Național Anticorupție;

c) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunale specializate;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.

CAPITOLUL III Conducerea Consiliului

Art. 7. -

(1) Consiliul este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt aleși de Plen, dintre magistrații prevăzuți la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia.

(3) Președintele și vicepreședintele fac parte din secții diferite.

(4) Președintele Consiliului are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Consiliul în relațiile interne și internaționale;

b) coordonează activitatea Consiliului și repartizează lucrările pentru Plen și secții;

c) prezidează lucrările Plenului, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;

d) propune Plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului și de ocupare a locurilor devenite vacante;

e) semnează actele emise de Plen;

f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;

g) numește comisia de admitere și comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 158/2004*);

h) numește comisia de organizare și supraveghere a examenului de capacitate al magistraților stagiari în condițiile prevăzute de Regulamentul privind examenul de capacitate al magistraților stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii ~nr. 155/2004~*);

i) desemnează membrii Consiliului care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;

j) prezintă, în ședința publică a Plenului, raportul anual asupra activității Consiliului, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității;

k) propune Plenului revocarea din funcția de membru ales al Consiliului, în condițiile art. 53 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

l) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general;

m) stabilește atribuțiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;

n) coordonează și controlează activitatea Biroului audit public intern;

o) coordonează și controlează activitatea Biroului de informare publică și relații cu presa.

(5) Președintele Consiliului îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de regulamente și de Plen.

(6) Vicepreședintele Consiliului îl ajută pe președinte în exercitarea atribuțiilor sale și în lipsa acestuia exercită atribuțiile prevăzute la alin. (4) și (5).

*) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004 și nr. 158/2004 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.

Art. 8. -

În caz de vacanță a funcției de președinte, Plenul Consiliului, în termen de o lună de la constatarea vacanței, va proceda la alegerea noului președinte, al cărui mandat se exercită în perioada rămasă.

CAPITOLUL IV Funcționarea Consiliului

Art. 9. -

(1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Senatului privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului și, respectiv, alegerea reprezentanților societății civile în Consiliu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție convoacă membrii Consiliului în ședința de constituire.

(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție prezidează ședința de constituire. În această ședință sunt aleși președintele și vicepreședintele Consiliului și se stabilesc responsabilitățile membrilor acestuia, pe domenii de activitate.

Art. 10. -

(1) Consiliul funcționează ca organ cu activitate permanentă.

(2) În perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului nu exercită activitatea de judecător sau procuror.

(3) În cazul magistraților membri ai Consiliului, îndeplinirea obligațiilor față de Consiliu are prioritate în raport de celelalte obligații profesionale. Colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei dispoziții.

Art. 11. -

Plenul și secțiile Consiliului emit hotărâri, iar președintele și vicepreședintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozițiilor legale și regulamentare.

Art. 12. -

(1) Hotărârile Consiliului se iau în Plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora.

(2) Lucrările Plenului Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României.

(3) Lucrările secțiilor Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului. În lipsa acestora, membrii secției aleg un președinte de ședință, cu votul majorității celor prezenți.

(4) La lucrările secției pentru judecători participă și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și ministrul justiției.

(5) La lucrările secției pentru procurori participă și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și ministrul justiției.

(6) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului.

(7) Hotărârile Plenului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului, iar hotărârile secțiilor se iau cu votul majorității membrilor secțiilor.

(8) Magistratul care a prezidat lucrările secției semnează hotărârile și celelalte acte emise de aceasta.

Art. 13. -

(1) Consiliul se întrunește în Plen și în secții ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a majorității membrilor Plenului ori, după caz, ai secțiilor.

(2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului și ale secțiilor se aprobă de către acestea, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului.

(3) Ordinea de zi și hotărârile Consiliului se publică în Buletinul Oficial al acestei instituții sau pe pagina de Internet a Consiliului.

(4) Lucrările Plenului și ale secțiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Membrii Plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice.

(5) Hotărârile Consiliului, în plen și în secții, se iau prin vot direct și secret.

(6) Președintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului la care participă.

(7) În situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot.

(8) În termen de cel mult 10 zile, hotărârile adoptate în Plen sau în secții vor fi redactate de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Activitatea de secretariat va fi asigurată, în funcție de specificul lucrărilor aflate pe ordinea de zi, de persoane anume desemnate de secretarul general al Consiliului.

(2) Lucrările fiecărei ședințe se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată potrivit alin. (1) și semnat de magistratul care a prezidat ședința.

CAPITOLUL V Atribuțiile Consiliului

Art. 15. -

(1) Consiliul are dreptul și obligația să apere independența, imparțialitatea și reputația profesională a magistraților.

(2) În cazul în care un magistrat consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului.

(3) Consiliul dispune, după caz, verificarea aspectelor semnalate prin intermediul Direcției inspecției judiciare, publicarea rezultatelor verificării, sesizarea organului competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau luarea oricărei alte măsuri corespunzătoare, potrivit legii.

Art. 16. -

(1) Consiliul asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

(2) Atribuțiile referitoare la cariera magistraților se exercită cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale regulamentelor adoptate în aplicarea acestor acte normative.

Art. 17. -

Consiliul întocmește și păstrează dosarele profesionale ale magistraților, înființează o bază de date referitoare la activitatea lor și asigură actualizarea acesteia, potrivit legii.

Art. 18. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...