Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 30.09.2004

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2004 până la 26 septembrie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 326/2005 și înlocuit de Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Consiliul Superior al Magistraturii (denumit în continuare Consiliu) este reprezentant al autorității judecătorești și garantul independenței justiției.

Art. 2. -

Consiliul este independent și se supune, în activitatea sa, numai legii.

Art. 3. -

Consiliul are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Art. 4. -

Consiliul asigură, prin exercitarea atribuțiilor sale, în condițiile legii, funcționarea eficientă a instanțelor și parchetelor, precum și respectarea prevederilor legale și regulamentare în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

Art. 5. -

Consiliul apără corpul magistraților și pe membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenței sau imparțialității magistratului în înfăptuirea justiției ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul apără reputația profesională a magistraților.

CAPITOLUL II Structura Consiliului

Art. 6. -

(1) Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul.

(2) Din Consiliu fac parte:

a) 14 magistrați, din care 9 judecători și 5 procurori, aleși în adunările generale ale magistraților;

b) 3 membri de drept, respectiv: președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrul justiției;

c) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat.

(3) Magistrații prevăzuți la alin. (2) lit. a) compun cele două secții ale Consiliului, una pentru procurori și una pentru judecători.

(4) Secția pentru judecători este alcătuită din:

a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) 4 judecători de la curțile de apel;

c) 2 judecători de la tribunale și tribunale specializate;

d) un judecător de la judecătorii.

(5) Secția pentru procurori este alcătuită din:

a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) un procuror de la Parchetul Național Anticorupție;

c) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunale specializate;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.

CAPITOLUL III Conducerea Consiliului

Art. 7. -

(1) Consiliul este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt aleși de Plen, dintre magistrații prevăzuți la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia.

(3) Președintele și vicepreședintele fac parte din secții diferite.

(4) Președintele Consiliului are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Consiliul în relațiile interne și internaționale;

b) coordonează activitatea Consiliului și repartizează lucrările pentru Plen și secții;

c) prezidează lucrările Plenului, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;

d) propune Plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului și de ocupare a locurilor devenite vacante;

e) semnează actele emise de Plen;

f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;

g) numește comisia de admitere și comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 158/2004*);

h) numește comisia de organizare și supraveghere a examenului de capacitate al magistraților stagiari în condițiile prevăzute de Regulamentul privind examenul de capacitate al magistraților stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii ~nr. 155/2004~*);

i) desemnează membrii Consiliului care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;

j) prezintă, în ședința publică a Plenului, raportul anual asupra activității Consiliului, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității;

k) propune Plenului revocarea din funcția de membru ales al Consiliului, în condițiile art. 53 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

l) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general;

m) stabilește atribuțiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;

n) coordonează și controlează activitatea Biroului audit public intern;

o) coordonează și controlează activitatea Biroului de informare publică și relații cu presa.

(5) Președintele Consiliului îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de regulamente și de Plen.

(6) Vicepreședintele Consiliului îl ajută pe președinte în exercitarea atribuțiilor sale și în lipsa acestuia exercită atribuțiile prevăzute la alin. (4) și (5).

*) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004 și nr. 158/2004 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.

Art. 8. -

În caz de vacanță a funcției de președinte, Plenul Consiliului, în termen de o lună de la constatarea vacanței, va proceda la alegerea noului președinte, al cărui mandat se exercită în perioada rămasă.

CAPITOLUL IV Funcționarea Consiliului

Art. 9. -

(1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Senatului privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului și, respectiv, alegerea reprezentanților societății civile în Consiliu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție convoacă membrii Consiliului în ședința de constituire.

(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție prezidează ședința de constituire. În această ședință sunt aleși președintele și vicepreședintele Consiliului și se stabilesc responsabilitățile membrilor acestuia, pe domenii de activitate.

Art. 10. -

(1) Consiliul funcționează ca organ cu activitate permanentă.

(2) În perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului nu exercită activitatea de judecător sau procuror.

(3) În cazul magistraților membri ai Consiliului, îndeplinirea obligațiilor față de Consiliu are prioritate în raport de celelalte obligații profesionale. Colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei dispoziții.

Art. 11. -

Plenul și secțiile Consiliului emit hotărâri, iar președintele și vicepreședintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozițiilor legale și regulamentare.

Art. 12. -

(1) Hotărârile Consiliului se iau în Plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora.

(2) Lucrările Plenului Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României.

(3) Lucrările secțiilor Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului. În lipsa acestora, membrii secției aleg un președinte de ședință, cu votul majorității celor prezenți.

(4) La lucrările secției pentru judecători participă și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și ministrul justiției.

(5) La lucrările secției pentru procurori participă și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și ministrul justiției.

(6) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului.

(7) Hotărârile Plenului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului, iar hotărârile secțiilor se iau cu votul majorității membrilor secțiilor.

(8) Magistratul care a prezidat lucrările secției semnează hotărârile și celelalte acte emise de aceasta.

Art. 13. -

(1) Consiliul se întrunește în Plen și în secții ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a majorității membrilor Plenului ori, după caz, ai secțiilor.

(2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului și ale secțiilor se aprobă de către acestea, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului.

(3) Ordinea de zi și hotărârile Consiliului se publică în Buletinul Oficial al acestei instituții sau pe pagina de Internet a Consiliului.

(4) Lucrările Plenului și ale secțiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Membrii Plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice.

(5) Hotărârile Consiliului, în plen și în secții, se iau prin vot direct și secret.

(6) Președintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului la care participă.

(7) În situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot.

(8) În termen de cel mult 10 zile, hotărârile adoptate în Plen sau în secții vor fi redactate de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Activitatea de secretariat va fi asigurată, în funcție de specificul lucrărilor aflate pe ordinea de zi, de persoane anume desemnate de secretarul general al Consiliului.

(2) Lucrările fiecărei ședințe se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată potrivit alin. (1) și semnat de magistratul care a prezidat ședința.

CAPITOLUL V Atribuțiile Consiliului

Art. 15. -

(1) Consiliul are dreptul și obligația să apere independența, imparțialitatea și reputația profesională a magistraților.

(2) În cazul în care un magistrat consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului.

(3) Consiliul dispune, după caz, verificarea aspectelor semnalate prin intermediul Direcției inspecției judiciare, publicarea rezultatelor verificării, sesizarea organului competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau luarea oricărei alte măsuri corespunzătoare, potrivit legii.

Art. 16. -

(1) Consiliul asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

(2) Atribuțiile referitoare la cariera magistraților se exercită cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale regulamentelor adoptate în aplicarea acestor acte normative.

Art. 17. -

Consiliul întocmește și păstrează dosarele profesionale ale magistraților, înființează o bază de date referitoare la activitatea lor și asigură actualizarea acesteia, potrivit legii.

Art. 18. -

Consiliul coordonează activitatea Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefieri.

Art. 19. -

(1) Plenul Consiliului are următoarele atribuții:

1. propune Președintelui României numirea în funcție și eliberarea din funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari. În cazul judecătorilor în funcție ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, Plenul examinează și recomandările primite de la Colegiul de conducere al acestei Curți;

2. propune Președintelui României numirea în funcție și revocarea din funcție a președintelui, vicepreședintelui și președinților de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, precum și a adjuncților acestora;

3. dispune promovarea magistraților în funcțiile de execuție;

4. dispune promovarea magistraților în funcțiile de conducere din cadrul instanțelor și al parchetelor, în urma consultării magistraților din cadrul instanțelor și parchetelor respective, precum și revocarea din funcția de conducere potrivit art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;

5. numește judecătorii stagiari și procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

6. eliberează din funcție judecătorii stagiari și procurorii stagiari;

7. aprobă transferul magistraților;

8. dispune suspendarea din funcție a magistraților;

9. numește, pe perioade determinate, în posturi vacante, magistrați de carieră pensionari;

10. propune Președintelui României conferirea de distincții pentru magistrați, în condițiile legii;

11. stabilește numărul anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii, aprobă anual data și locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, stabilește tematica pentru acest concurs și aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiție, emite avize și adoptă regulamente, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii;

12. organizează și validează, potrivit legii și Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraților stagiari, examenul de capacitate a magistraților stagiari, numește comisia de examinare și comisia de contestații și aprobă programul de formare profesională continuă a magistraților, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și tematica activităților de formare profesională continuă, organizate de curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea;

13. dispune organizarea concursului de promovare a magistraților;

14. numește comisiile pentru evaluarea anuală a activității profesionale a magistraților, în condițiile legii;

15. numește și revocă directorul și directorii adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, și desemnează judecătorii și procurorii care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii;

16. aprobă structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific al acestui institut;

17. stabilește numărul anual de cursanți ai Școlii Naționale de Grefieri, aprobă anual data și locul pentru organizarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, stabilește tematica pentru acest concurs și aprobă programele de formare inițială și continuă a grefierilor, emite avize și adoptă regulamente, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, la propunerea Colegiului de conducere al școlii;

18. numește directorul și directorii adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnează magistrații membri în Consiliul de conducere și numește personalul de instruire al școlii;

19. funcționează ca instanță de judecată, având în competență soluționarea contestațiilor formulate de magistrați împotriva hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului, cu excepția celor date în materie disciplinară;

20. aprobă înființarea și desființarea secțiilor curților de apel, ale instanțelor din circumscripțiile acestora și ale parchetelor, precum și înființarea sediilor secundare ale instanțelor judecătorești și circumscripțiile acestora, în condițiile legii;

21. avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor;

22. stabilește categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege;

23. stabilește numărul vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și judecătoriile la care funcționează un vicepreședinte, la propunerea președinților curților de apel;

24. stabilește numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum și parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

25. convoacă adunările generale ale magistraților, în condițiile legii;

26. aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe și parchete;

27. elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice;

28. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor;

29. adoptă Codul deontologic al magistraților, Codul deontologic al grefierilor, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, precum și alte regulamente și hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, Legea ~nr. 304/2004~ și în alte legi;

30. asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al magistraților, a Codului deontologic al grefierilor și a regulamentelor pe care le adoptă;

31. avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești;

32. avizează proiectele de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege;

33. poate sesiza ministrul justiției cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției;

34. publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului raportul privind starea justiției;

35. numește inspectorii generali din cadrul Direcției inspecției judiciare a Consiliului, în condițiile art. 60 raportat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 317/2004;

36. numește secretarul general, secretarul general adjunct și personalul cu funcții de conducere din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

37. soluționează sesizarea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului privind revocarea din funcția de membru ales al Consiliului în condițiile art. 53 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2004;

38. soluționează contestațiile privind procedura de alegere a magistraților membri ai Consiliului;

39. stabilește numărul de posturi necesar funcționării aparatului tehnic administrativ al Consiliului, în limitele bugetului;

40. stabilește structura compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului și modul de organizare a activității acestora;

41. aprobă programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului;

42. stabilește parcul auto propriu al Consiliului.

(2) Plenul Consiliului exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și de regulamente.

Art. 20. -

Candidaturile pentru ocuparea funcțiilor de președinte, vicepreședinte, președinți de secții la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de la instanțe judecătorești și parchete, se depun împreună cu orice înscrisuri relevante la secretarul general al Consiliului.

Art. 21. -

(1) După primirea dosarelor de la secția competentă să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, președintele Consiliului stabilește data ședinței Plenului, convoacă ședința și dispune transmiterea materialelor tuturor membrilor Consiliului.

(2) Cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ședința Plenului, candidații vor fi invitați, prin grija secretarului general, să se prezinte personal la data stabilită pentru ședință, în vederea audierii.

Art. 22. -

(1) Candidații vor fi audiați, pe rând, în Plenul Consiliului.

(2) În cazul în care consideră necesar, Consiliul poate amâna pentru o altă ședință luarea hotărârii de propunere pentru numire și, respectiv, promovare și va putea delega, din cadrul său, raportori care să prezinte informări asupra candidaților.

(3) În cazul în care Consiliul hotărăște propunerea de numire a unor candidați, hotărârea va fi înaintată, în cel mult 20 de zile, Președintelui României, în vederea emiterii decretului de numire în funcție.

Art. 23. -

(1) Examenul de capacitate al magistraților stagiari se organizează de Consiliu și Institutul Național al Magistraturii, conform Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraților stagiari.

(2) Comisia de examinare și comisia de contestații sunt numite de către Plenul Consiliului, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.

(3) Președintele Consiliului numește comisia de organizare și supraveghere a examenului de capacitate.

Art. 24. -

(1) Consiliul validează examenul de capacitate în prima ședință care urmează afișării rezultatelor, centralizează rezultatele și întocmește, în ordinea mediilor obținute, tabelul de clasificare a candidaților pe baza căruia vor fi numiți pe posturile vacante.

(2) Pentru a dispune validarea examenului de capacitate, Consiliul verifică respectarea condițiilor legale privind organizarea și desfășurarea acestuia și modul de stabilire a rezultatelor de către comisia de examinare. În acest scop, Consiliul poate solicita comisiei de examinare orice informații în legătură cu examenul și poate dispune orice alte verificări. În cazul în care se consideră necesar, membrii comisiei de examinare sau alte persoane care pot furniza informații asupra examenului pot fi invitate pentru a fi audiate în ședința Plenului.

Art. 25. -

După validarea examenului de capacitate, prin grija secretarului general, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii și parchetele de pe lângă judecătorii se publică, de îndată, separat pentru judecători și procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se afișează la sediile judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii.

Art. 26. -

(1) Hotărârea de validare va fi comunicată, în cel mult 20 de zile, prin grija secretarului general, Institutului Național al Magistraturii.

(2) Candidații declarați admiși la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-și aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) În termen de cel mult 3 luni de la data validării examenului de capacitate, Consiliul va propune Președintelui României numirea în funcție a magistraților care au fost declarați reușiți la examenul de capacitate.

Art. 27. -

(1) Consiliul poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege sau de regulament cu privire la organizarea și desfășurarea examenului ori că există dovada săvârșirii unei fraude.

(2) În cazul în care dispune invalidarea, Consiliul va stabili o nouă dată pentru susținerea examenului de capacitate și va lua orice alte măsuri necesare, potrivit legii.

Art. 28. -

(1) În soluționarea contestațiilor formulate de magistrați împotriva hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, se aplică dispozițiile Codului de procedură civilă.

(2) Hotărârea pronunțată de Plenul Consiliului este definitivă și irevocabilă.

Art. 29. -

Secțiile Consiliului au următoarele atribuții referitoare la cariera magistraților:

1. dispun detașarea și delegarea magistraților, în condițiile legii;

2. analizează îndeplinirea condițiilor legale de către magistrații stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alți juriști care au fost admiși la concursul de intrare în magistratură, de către magistrații înscriși la concursul de promovare în funcții de execuție și de către cei care și-au depus candidatura pentru promovarea în funcții de conducere;

3. soluționează contestațiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale a magistraților, constituite în condițiile legii;

4. emit avizul conform pentru menținerea în funcție a magistraților sau, după caz, pentru reîncadrarea în funcție a magistraților pensionați, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;

5. iau măsuri pentru soluționarea sesizărilor primite de la justițiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a magistraților.

Art. 30. -

Secția pentru judecători a Consiliului numește și promovează magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile legii.

Art. 31. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, după expirarea termenelor de 30 de zile prevăzute de dispozițiile art. 48 alin. (3), art. 51 alin. (3) și ale art. 52 alin. (3) din Legea ~nr. 303/2004~, secretarul general al Consiliului înaintează candidaturile secției pentru judecători sau secției pentru procurori, după caz.

(2) În termen de 10 zile de la primire, secția analizează dosarele și întocmește un referat privind îndeplinirea condițiilor legale de către candidați. După întocmirea referatului, dosarele se înaintează Plenului.

Art. 32. -

(1) Secția pentru judecători sau secția pentru procurori, după caz, soluționează contestațiile formulate de magistrați împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale în termen de 30 de zile.

(2) În urma soluționării contestației, comisia poate hotărî menținerea aceluiași calificativ sau acordarea unui calificativ superior.

(3) Hotărârea se comunică magistratului în termen de 5 zile.

(4) Hotărârea secției poate fi atacată cu contestație la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Hotărârea Plenului este definitivă și irevocabilă.

(6) Hotărârea secției sau, după caz, a Plenului se transmite compartimentului competent al Consiliului, în vederea includerii sale în dosarul profesional al magistratului.

Art. 33. -

(1) În soluționarea sesizărilor primite în temeiul art. 41 lit. e) din Legea nr. 317/2004, secția pentru judecători sau, după caz, secția pentru procurori poate dispune verificări prin intermediul Direcției inspecției judiciare, poate solicita colegiului de conducere al instanței sau parchetului unde își desfășoară activitatea magistratul comunicarea unui punct de vedere asupra aspectelor semnalate sau poate lua alte măsuri pentru verificarea sesizării.

(2) Rezultatul verificărilor se comunică autorului sesizării, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 34. -

(1) Secția pentru judecători a Consiliului încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a judecătorilor și a magistraților-asistenți.

(2) Secția pentru procurori a Consiliului încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a procurorilor.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), secțiile se pronunță în termen de cel mult 3 zile de la sesizare.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în caz de infracțiune flagrantă.

Art. 35. -

(1) Consiliul îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în art. 97 din Legea nr. 303/2004, precum și pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență de către aceștia, dacă fapta nu constituie infracțiune.

(2) Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art. 36. -

(1) Acțiunea disciplinară se exercită de colegiile de conducere prevăzute de art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.

(2) În cazul exercitării acțiunii disciplinare, la lucrările colegiilor de conducere nu participă judecătorii, judecătorii-inspectori sau, după caz, procurorii-inspectori și magistratul împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară.

Art. 37. -

(1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei acțiuni.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii desemnați de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, de judecătorii-inspectori din cadrul curților de apel ori, după caz, de procurorii-inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetului Național Anticorupție sau din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel.

(3) Cercetarea prealabilă se efectuează potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 317/2004.

(4) În cazul abaterilor disciplinare săvârșite de judecătorii, judecătorii-inspectori sau procurorii-inspectori prevăzuți la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii sau, după caz, procurorii desemnați de colegiul de conducere al instanței ori al parchetului din care face parte judecătorul, judecătorul-inspector sau procurorul-inspector.

(5) După primirea rezultatului cercetării prealabile, titularul acțiunii disciplinare sesizează Consiliul, în vederea judecării acțiunii disciplinare.

(6) Acțiunea disciplinară se exercită în termen de 60 de zile de la data înregistrării actului de constatare a abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii abaterii.

Art. 38. -

(1) Îndată după primirea sesizării, președintele Consiliului stabilește data la care va avea loc ședința secției pentru soluționarea acțiunii disciplinare.

(2) Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către Direcția inspecției judiciare.

Art. 39. -

(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului, citarea magistratului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Magistratul poate fi reprezentat de un alt magistrat sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.

(2) Reprezentarea titularului acțiunii disciplinare se realizează prin conducătorul instanței sau al parchetului ori printr-un alt magistrat desemnat de colegiul de conducere.

(3) Părțile vor fi citate cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite conform art. 38.

(4) Magistratul și, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe în apărare.

(5) Secția Consiliului va putea dispune, chiar din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluționării acțiunii disciplinare.

Art. 40. -

(1) Membrii secției deliberează, în secret, asupra acțiunii disciplinare.

(2) Secția Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de magistrat și cu circumstanțele personale ale acestuia.

(3) Secția se pronunță printr-o hotărâre care va cuprinde, în principal, elementele prevăzute la art. 49 din Legea nr. 317/2004.

(4) Hotărârea va fi semnată de către magistratul care a prezidat lucrările secției, precum și de către membrii secției care au participat la soluționarea acțiunii disciplinare.

Art. 41. -

(1) Hotărârea secției Consiliului prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se motivează și se redactează în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică de îndată, în scris, magistratului și titularului acțiunii disciplinare. Comunicarea hotărârii este asigurată de secretarul general al Consiliului.

(2) Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competența soluționării recursului aparține Completului de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului și magistratul sancționat disciplinar.

(3) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la președintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia și transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(4) Recursul suspendă executarea hotărârii secției Consiliului de aplicare a sancțiunii disciplinare.

(5) Hotărârea prin care se soluționează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă.

Art. 42. -

(1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija secretarului general al Consiliului, titularului acțiunii disciplinare, precum și Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.

(2) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Președintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție.

Art. 43. -

(1) Procedura de soluționare a contestației prevăzute de art. 32, precum și cea de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

(2) Dispozițiile art. 36-42 referitoare la soluționarea acțiunii disciplinare se aplică și în cazul soluționării acțiunii formulate împotriva magistratului pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.

Art. 44. -

Secțiile Consiliului îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamente sau stabilite de Plen.

CAPITOLUL VI Statutul membrilor Consiliului

Art. 45. -

(1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar.

(2) Durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului este de 6 ani.

(3) Magistrații aleși membri ai Consiliului nu pot fi promovați pe durata mandatului.

(4) Calitatea de reprezentant al societății civile ales membru al Consiliului este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcționar public, magistrat în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exercițiu.

(5) Din Consiliu nu pot face parte, în timpul aceluiași mandat, soți sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 46. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcție, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ori în caz de pierdere a funcției care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului, precum și prin deces.

(2) Magistrații aleși membri ai Consiliului pierd această calitate în cazul transferului sau al detașării în funcții din afara instanțelor sau, după caz, a parchetelor.

(3) Magistratul ales ca membru al Consiliului pierde de drept această calitate dacă a fost sancționat disciplinar.

(4) În cazul încetării calității de membru al Consiliului înainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului propune Senatului validarea magistratului care a obținut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfășurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 din Legea nr. 317/2004 ori, după caz, alegerea unuia dintre candidații prevăzuți la art. 20 din aceeași lege. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.

Art. 47. -

Calitatea de membru al Consiliului se suspendă de drept, în situația în care a intervenit, potrivit legii, suspendarea din funcția de magistrat.

Art. 48. -

Președintele sau vicepreședintele Consiliului propune Plenului Consiliului revocarea din funcția de membru ales al Consiliului în situația în care persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului sau în cazul neîndeplinirii atribuțiilor în cadrul Consiliului.

Art. 49. -

Președintele, vicepreședintele și ceilalți membri ai Consiliului primesc lunar, pentru activitatea desfășurată, indemnizația prevăzută de lege.

CAPITOLUL VII Aparatul tehnic administrativ al Consiliului

Art. 50. -

(1) Consiliul dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.

(2) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este organizat în direcții, servicii și birouri.

Art. 51. -

(1) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este condus de un secretar general, care poate fi ajutat de un secretar general adjunct.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt numiți de Plenul Consiliului dintre magistrații care au cel puțin 10 ani vechime în magistratură și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege pentru promovarea în funcții de conducere.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

(4) Secretarul general al Consiliului primește o indemnizație lunară egală cu cea a unui secretar de stat, iar secretarul general adjunct primește o indemnizație lunară egală cu cea a unui subsecretar de stat.

Art. 52. -

(1) Sub autoritatea președintelui și vicepreședintelui Consiliului, secretarul general coordonează și asigură buna funcționare a compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, sens în care:

a) asigură colaborarea cu instanțele judecătorești și parchetele, cu Institutul Național al Magistraturii, cu Școala Națională de Grefieri, cu Ministerul Justiției, cu alte instituții și autorități, în condițiile legii;

b) asigură comunicarea hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului, în materie disciplinară;

c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului și compartimentele din aparatul tehnic administrativ;

d) asigură redactarea și comunicarea ordinii de zi a ședințelor Consiliului și redactarea proceselor-verbale de ședință;

e) asigură ținerea în registre speciale a evidenței lucrărilor, precum și arhivarea dosarelor;

f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului și controlează modul de realizare a acestora;

g) transmite Ministerului Justiției propunerile cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției, în condițiile art. 39 alin. (5) din Legea nr. 317/2004;

h) coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor și sintezelor privind activitatea Consiliului;

i) participă la ședințele plenului, iar la ședințele secțiilor poate participa și prin delegare;

j) asigură pregătirea lucrărilor pentru ședințele plenului și ale secțiilor Consiliului și verifică realizarea măsurilor stabilite;

k) asigură transmiterea avizului către inițiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești, precum și orice alte proiecte de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege, în condițiile art. 39 alin. (3) și (4) din Legea nr. 317/2004;

l) asigură publicarea anuală, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului, a raportului privind starea justiției, adoptat de Plenul Consiliului în temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004;

m) supune dezbaterii și aprobării Plenului proiectul de buget al Consiliului;

n) coordonează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 38 lit. h) din Legea nr. 317/2004;

o) coordonează activitatea de redactare și editare a Buletinului Oficial al Consiliului;

p) numește, eliberează din funcție, soluționează acțiunea disciplinară și exercită orice alte atribuții privind personalul cu funcții de execuție din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

q) face propuneri Plenului de numire și eliberare din funcție în legătură cu personalul cu funcții de conducere;

r) prezintă președintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Jandarmeria Română pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor și valorilor aparținând acestuia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu;

s) prezintă președintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu ministrul administrației și internelor pentru asigurarea protecției magistraților aleși membri ai Consiliului.

(2) Secretarul general îndeplinește orice alte atribuții încredințate de președintele Consiliului.

Art. 53. -

În realizarea atribuțiilor sale, secretarul general emite dispoziții, potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 54. -

Atribuțiile secretarului general adjunct se stabilesc de președintele Consiliului, la propunerea secretarului general.

Art. 55. -

Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.

Art. 56. -

Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului se asigură de către directori, șefi de servicii și șefi de birouri care organizează, coordonează, îndrumă și răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc și asigură buna colaborare cu alte compartimente.

Art. 57. -

Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului au următoarele atribuții comune:

a) verifică și răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc;

b) verifică modul în care personalul din subordine își îndeplinește îndatoririle profesionale și de serviciu și propun secretarului general, în condițiile legii, stimularea celor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârșirii de abateri disciplinare și inițierea procedurii de aplicare a sancțiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;

c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, întocmind fișa postului pentru fiecare persoană în parte;

d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare Plenului Consiliului; stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe;

e) urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general, cuprinse în programele de activitate;

f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;

g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;

h) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de lege, de regulamente, de conducerea Consiliului sau de secretarul general.

Art. 58. -

Structura compartimentelor aparatului tehnic administrativ al Consiliului și modul de organizare a activității acestora se stabilesc de Plen.

Art. 59. -

Atribuțiile funcțiilor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului sunt prevăzute prin fișele posturilor.

Art. 60. - Modificări (1)

Din aparatul tehnic administrativ al Consiliului fac parte:

1. Direcția resurse umane și organizare, alcătuită din:

a) Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești;

b) Serviciul resurse umane pentru parchete;

c) Serviciul organizarea instanțelor și parchetelor;

d) Serviciul recrutare, formare și perfecționare profesională.

2. Direcția economică și administrativ, alcătuită din:

a) Serviciul salarizare și buget;

b) Serviciul administrativ și aprovizionare.

3. Direcția inspecției judiciare;

4. Serviciul legislație, contencios și documentare;

5. Biroul de audit public intern;

6. Biroul de informare publică și relații cu presa;

7. Biroul de informatică;

8. Biroul relații internaționale.

1. Direcția resurse umane și organizare

Art. 61. -

(1) Direcția resurse umane și organizare asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității Consiliului, instanțelor judecătorești și parchetelor, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

(2) Direcția resurse umane și organizare evaluează, în condițiile legii, modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești și parchetelor și propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcționării eficiente a acestora.

a) Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești

Art. 62. -

Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești are următoarele atribuții:

a) asigură secretariatul Plenului și al secției pentru judecători, cu excepția cazului în care secția are rolul de instanță de judecată pentru judecători și magistrații-asistenți;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea și eliberarea din funcție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

c) efectuează lucrările referitoare la numiri și revocări din funcții de conducere a judecătorilor și magistraților-asistenți;

d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcții superioare de execuție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcție a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcție a judecătorilor stagiari;

g) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;

h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

i) efectuează lucrările referitoare la numirea, pe perioadă determinată, în posturi vacante, a judecătorilor de carieră pensionari;

j) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincții pentru judecători, potrivit legii;

k) întocmește lucrările referitoare la detașarea judecătorilor, în cadrul instanțelor judecătorești, la Consiliu, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice;

l) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor curților de apel;

m) întocmește lucrări referitoare la emiterea avizului conform pentru menținerea în funcție a judecătorilor sau pentru reîncadrarea în funcție a judecătorilor pensionați, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;

n) întocmește și actualizează baza de date cuprinzând judecătorii care s-au remarcat în activitatea profesională, pe baza criteriilor prevăzute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;

o) ține evidența posturilor vacante de conducere, din cadrul instanțelor judecătorești;

p) ține evidența posturilor vacante de judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

q) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere la instanțele judecătorești, a funcțiilor de judecător și a funcțiilor de conducere de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

r) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal și urmărește respectarea legislației care reglementează aceste drepturi;

s) întocmește și păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor și magistraților-asistenți și asigură confidențialitatea datelor cuprinse în acestea. În acest scop, verifică actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;

t) efectuează lucrările necesare în vederea numirii personalului și urmărește ținerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor și documentelor necesare;

u) întocmește și actualizează baza de date referitoare la judecători și magistrații-asistenți.

b) Serviciul resurse umane pentru parchete

Art. 63. -

Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuții:

a) asigură secretariatul Plenului și al secției pentru procurori, cu excepția cazului în care secția are rolul de instanță de judecată pentru procurori;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea și eliberarea din funcție a procurorilor;

c) efectuează lucrările referitoare la numiri și revocări din funcții de conducere a procurorilor;

d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcții superioare de execuție a procurorilor;

e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcție a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcție a procurorilor stagiari;

g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;

h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcție a procurorilor;

i) efectuează lucrările referitoare la numirea, pe o perioadă determinată, în posturi vacante, a procurorilor de carieră pensionari;

j) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincții pentru procurori, potrivit legii;

k) întocmește lucrările referitoare la detașarea procurorilor, în cadrul parchetelor, la Consiliu, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice;

l) întocmește lucrările referitoare la emiterea avizului conform pentru menținerea în funcție a procurorilor sau pentru reîncadrarea în funcție a procurorilor pensionați, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;

m) întocmește și actualizează baza de date cuprinzând procurorii care s-au remarcat în activitatea profesională, pe baza criteriilor prevăzute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;

n) ține evidența posturilor vacante de conducere din cadrul parchetelor;

o) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere la parchete;

p) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal și urmărește respectarea legislației care stabilește aceste drepturi;

q) întocmește și păstrează dosarele profesionale ale procurorilor și asigură confidențialitatea datelor cuprinse în acestea. În acest scop, verifică actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;

r) efectuează lucrările necesare în vederea numirii personalului și urmărește ținerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor și documentelor necesare;

s) întocmește și actualizează baza de date referitoare la procurori.

Art. 64. -

Dosarele profesionale ale magistraților cuprind:

a) fișa în care se consemnează evoluția carierei de magistrat de la intrarea în magistratură, până la încetarea funcției;

b) cererea de numire în funcție;

c) actele de stare civilă (în copie);

d) actele de studii (în copie);

e) curriculum vitae;

f) copii de pe cartea de muncă;

g) cazier judiciar;

h) adeverințe medicale, potrivit legii, precum și rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;

i) caracterizări provenind de la fostele locuri de muncă sau, după caz, de la ultima instituție de învățământ absolvită;

j) declarații cu privire la respectarea interdicțiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004;

k) rezultatele obținute la concursul de admitere în Institutul Național al Magistraturii, examenul de capacitate, lucrări scrise susținute la concursuri, certificatul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, rezultatele privind cursurile de perfecționare, alte diplome și certificate (de exemplu: de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master de la diferite universități și alte cursuri, diplome de doctorat, titluri științifice și didactice);

l) ordinele și celelalte documente, precum și comunicările de numire, delegare, detașare, transfer, promovare și încetare din funcție;

m) aprecierile anuale;

n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare;

o) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate ori în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.

Art. 65. -

(1) Datele din dosarele profesionale ale magistraților sunt confidențiale.

(2) Magistratul are dreptul să-și consulte propriul dosar profesional.

c) Serviciul organizarea instanțelor și parchetelor

Art. 66. -

Serviciul organizarea instanțelor și parchetelor are ca principale atribuții:

a) examinează propunerile și solicitările privind înființarea sau desființarea de instanțe judecătorești și parchete;

b) fundamentează avizul Consiliului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanțele judecătorești și parchete;

c) fundamentează avizul Consiliului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanțe și parchete;

d) fundamentează avizul Consiliului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;

e) fundamentează avizul Consiliului pentru statele de funcții și personal pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii și parchete;

f) examinează solicitările privind înființarea de sedii secundare ale instanțelor judecătorești și parchetelor;

g) face propuneri și întocmește lucrările privind stabilirea circumscripțiilor instanțelor judecătorești și parchetelor;

h) întocmește lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege;

i) întocmește lucrările necesare și face propuneri privind stabilirea numărului vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și judecătoriilor la care funcționează un vicepreședinte, la propunerea președinților curților de apel;

j) întocmește lucrările necesare și formulează propuneri privind numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum și parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

k) întocmește lucrările necesare și formulează propuneri privind suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe sau parchete;

l) urmărește permanent echilibrarea statelor de funcții cu volumul de activitate al instanțelor judecătorești și parchetelor și, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanțe sau parchete, întocmind lucrările necesare;

m) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanțelor judecătorești și parchetelor, propunând măsurile ce se impun;

n) întocmește lucrările privind structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri;

o) asigură ținerea la zi a evidenței posturilor de la instanțele judecătorești și parchete, propune numărul de locuri pentru concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri și realizează, împreună cu un reprezentant al Școlii Naționale de Grefieri, repartizarea pe posturile vacante a absolvenților școlii;

p) stabilește indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar și la activitatea desfășurată de instanțele judecătorești și parchete;

q) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum și centralizatoarele statistice ale tuturor instanțelor judecătorești și parchetelor; sintetizează, sistematizează și interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanțelor judecătorești și parchetelor. În acest scop exploatează, modifică, adaptează și perfecționează programul pe calculator destinat statisticii, în colaborare cu Biroul informatică;

r) organizează și îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanțele judecătorești și parchete și organizează arhivarea datelor statistice;

s) efectuează sau participă la efectuarea unor sinteze privind evoluția fenomenului judiciar;

t) asigură documentarea de specialitate necesară în domeniul statisticii judiciare;

u) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Național de Statistică, cu care ține legătura permanent;

v) pune la dispoziție date privind activitatea instanțelor judecătorești și parchetelor și date privind fenomenul judiciar, la solicitarea autorităților publice naționale și a altor organisme interne și internaționale interesate;

w) efectuează lucrările privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, în condițiile legii.

d) Serviciul recrutare, formare și perfecționare profesională

Art. 67. -

Serviciul recrutare, formare și perfecționare profesională are următoarele atribuții:

a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor organizatorice care revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii și organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri;

b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursului de admitere în magistratură;

c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu examenul de capacitate al magistraților stagiari și personalului de specialitate juridică, asimilat magistraților;

d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu examenul de promovare a magistraților în funcții de execuție vacante sau pe loc;

e) întocmește și păstrează dosarele profesionale pentru aparatul propriu al Consiliului;

f) colaborează cu Institutul Național al Magistraturii și cu Școala Națională de Grefieri în legătură cu acțiunile de formare și perfecționare profesională a magistraților și personalului auxiliar de specialitate de la instanțele judecătorești și parchete, precum și a celuilalt personal din sistemul justiției;

g) întocmește lucrările privind numirea și revocarea directorului și directorilor adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii și desemnarea judecătorilor și procurorilor care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii;

h) întocmește lucrările privind numirea directorului și directorilor adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnarea magistraților membri în consiliul de conducere al acesteia;

i) organizează concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuție din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

j) face propuneri și efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea ori încetarea din funcție a personalului de execuție din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

k) asigură testarea psihologică a persoanelor care candidează pentru funcția de magistrat sau a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraților, potrivit legii;

l) asigură testarea psihologică periodică a judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraților, potrivit legii, cu prilejul promovărilor pe loc sau într-o funcție de conducere;

m) asigură evaluarea integrității psihoprofesionale a magistraților, a persoanelor care pot intra în sistem fără a susține concursul de admitere în magistratură, precum și a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraților, potrivit legii;

n) realizează, la cerere, consilierea psihologică a magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat magistraților, potrivit legii;

o) desfășoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei și psihologiei resurselor umane.

2. Direcția economică și administrativ

a) Serviciul salarizare și buget

Art. 68. -

(1) Serviciul salarizare și buget are, în ceea ce privește salarizarea și drepturile de personal, următoarele atribuții:

a) întocmește statele de funcții și statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcția resurse umane și organizare;

b) urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului, potrivit legii;

c) urmărește, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, aplicarea legislației în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizații, sporuri, grade, trepte, salariu de merit și altele, pentru Consiliu;

d) avizează, împreună cu Direcția resurse umane și organizare și cu Serviciul legislație, contencios și documentare, încadrările și modificările de încadrări, echivalările de funcții și specialități pentru Consiliu;

e) elaborează, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale și anuale pe categorii de personal;

f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizații, concedii de odihnă și alte drepturi ca: premii, stimulente) pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

g) stabilește și asigură efectuarea plății în termen a obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru șomaj și fondul asigurărilor sociale de sănătate;

h) analizează proiectul de buget al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri și formulează propuneri corespunzătoare;

i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor, potrivit legii;

j) întocmește lunar situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la bugetul de stat pentru Consiliu și unitățile aflate în coordonare și o transmite, potrivit legii, la Ministerul Finanțelor Publice;

k) întocmește fișele fiscale privind impozitul pe venit;

l) întocmește dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă și salarii pentru Consiliu și asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Național de Statistică;

m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare și drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;

n) asigură întocmirea și depunerea declarațiilor nominale privind: contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile la fondul pentru șomaj și la fondul asigurărilor sociale de sănătate;

o) asigură întocmirea și depunerea declarației lunare privind impozitul pe salarii reținut angajaților.

(2) Serviciul salarizare și buget are, în ceea ce privește bugetul, următoarele atribuții:

a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat;

b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului (direcții, servicii, birouri), ale unităților aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului și se ocupă de obținerea avizului consultativ al Ministerului Finanțelor Publice;

c) propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește realizarea lor pe capitole bugetare și categorii de cheltuieli, potrivit legii;

d) gestionează și utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;

e) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în țară și în străinătate, ține evidența operativă a acestora și verifică deconturile, urmărește încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;

f) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în numerar, precum și efectuarea operațiunilor curente cu Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni de plăți externe;

g) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor și documentelor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale;

h) asigură organizarea evidenței contabile în cadrul Consiliului, îndrumă și coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari și terțiari de credite și asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanțelor Publice, la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;

i) organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ și aprovizionare;

j) înregistrează notele contabile și ține evidența conturilor sintetice și analitice și întocmește balanțele de verificare lunare;

k) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

l) analizează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;

m) întocmește situația centralizatoare a tuturor operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite și asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Finanțelor Publice;

n) întocmește situația trimestrială privind execuția cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

o) centralizează situația trimestrială privind execuția bugetară aprobată ordonatorilor din subordine și asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.

b) Serviciul administrativ și aprovizionare

Art. 69. -

Serviciul administrativ și aprovizionare are următoarele atribuții:

a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreținere, cheltuielile materiale și de capital pentru activitatea Consiliului;

b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului;

c) ține evidența operativă a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

d) ține evidența bunurilor din patrimoniul Consiliului;

e) întocmește anual listele de inventar al bunurilor, pe camere și pe persoane;

f) negociază, propune spre încheiere și urmărește executarea în bune condiții a contractelor de întreținere și servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, mașini de scris, mașini de calcul etc.;

g) întocmește liste de dotări independente necesare Consiliului, cu finanțare de la buget, în limita sumei aprobate;

h) organizează, asigură și execută efectiv, prin licitație sau oferte, conform legii, achiziționarea bunurilor prevăzute în listele de dotări independente;

i) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite, mijloace tehnice necesare desfășurării activității Consiliului și se preocupă de confecționarea legitimațiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor și altor documente;

j) asigură recepția, evidența și distribuirea pe bază de fișe a tuturor bunurilor și materialelor ce sunt achiziționate pentru activitatea proprie a Consiliului;

k) asigură transportul de persoane și mărfuri, întreținerea și exploatarea în condiții bune și de siguranță a autoturismelor din dotarea Consiliului;

l) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;

m) întocmește fișa activității zilnice pentru parcul auto;

n) întocmește situația privind consumul de carburanți din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, și o depune la Serviciul salarizare și buget la sfârșitul lunii;

o) verifică în prima zi a lunii stocul de carburanți pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal;

p) asigură reparațiile curente, întreținerea, curățenia și administrarea sediului Consiliului;

q) întocmește lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;

r) întocmește și prezintă spre aprobare referatele de necesitate privind materialele și obiectele de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor funcționale;

s) verifică activitatea magazinerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate și ieșite din magazie și a modului de depozitare a acestora;

t) întocmește planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase și paza contra incendiilor și se preocupă de aplicarea lor;

u) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea și paza sediului propriu;

v) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administrație și aprovizionare;

w) asigură însușirea și aplicarea normelor de protecție a muncii de către personalul Consiliului;

x) întocmește planul de evacuare a personalului și bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamități și catastrofe sau pe timp de război;

y) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formațiunilor de apărare civilă în timp de pace și război;

z) participă prin reprezentantul său la pregătirea și convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciții de alarmare a personalului și exercită orice alte atribuții privind apărarea civilă.

3. Direcția inspecției judiciare Modificări (1)

Art. 70. - Modificări (1)

(1) Direcția inspecției judiciare îndeplinește, potrivit legii, atribuții de verificare, inspecție și control în toate domeniile specifice de activitate, sub coordonarea și controlul Consiliului.

(2) În cadrul Direcției inspecției judiciare funcționează inspectori generali numiți de Plenul Consiliului dintre magistrații care au cel puțin 10 ani vechime în magistratură și care îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege pentru promovarea în funcții de conducere.

Art. 71. -

Inspectorii generali exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) efectuează verificări la instanțe și parchete, în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, stabilirea termenelor, pronunțarea, redactarea și comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor în apel și recurs, executarea hotărârilor penale și civile și informează conducerea Consiliului despre deficiențele constatate, formulând propuneri adecvate;

b) verifică și soluționează sesizările adresate Consiliului privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor, procurorilor și a magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

c) verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de conducere a instanțelor judecătorești și a parchetelor, a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor și parchetelor, a calității corespunzătoare a serviciului, semnalând deficiențele constatate și formulând propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;

d) efectuează verificări, în vederea încuviințării de către secțiile Consiliului a percheziției, reținerii sau arestării preventive a magistraților;

e) analizează concluziile controalelor tematice efectuate prin judecătorii-inspectori și procurorii-inspectori și prezintă propuneri privind măsurile necesare;

f) efectuează verificări privind îndeplinirea de către magistrați a condiției de bună reputație;

g) efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații admiși la concursul de admitere în magistratură, în condițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004*);

h) asigură secretariatul secțiilor Consiliului, în cazul în care acestea au rolul de instanță disciplinară pentru magistrați.

*) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.

4. Serviciul legislație, contencios și documentare Modificări (1)

Art. 72. -

(1) Serviciul legislație, contencios și documentare are, în materie de legislație, următoarele atribuții:

a) elaborează punctul de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative și studii de analiză strategică ce privesc activitatea autorității judecătorești;

b) elaborează punctul de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege;

c) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției;

d) formulează puncte de vedere pe probleme juridice, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiției sau a altor autorități ori instituții publice.

(2) În materie de contencios are următoarele atribuții:

a) avizează, din punct de vedere al legalității, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a președintelui Consiliului în calitate de ordonator principal de credite;

b) avizează, din punct de vedere al legalității, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului său;

c) avizează contractele încheiate de către Consiliu în calitate de ordonator principal de credite;

d) avizează, la solicitarea unităților aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de către acestea;

e) avizează hotărârile emise de Consiliu privind personalul de conducere încadrat în aparatul tehnic administrativ;

f) avizează hotărârile emise de Consiliu privind numirea și revocarea din funcție a directorului și directorilor adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii și a directorului și directorilor adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri;

g) avizează hotărârile Consiliului de desemnare a judecătorilor și procurorilor care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și hotărârile de desemnare a magistraților ca membri în Consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri;

h) avizează deciziile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberare din funcție și sancționare disciplinară pentru personalul de execuție din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

i) verifică și avizează, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului, valabilitatea actelor prezentate pentru stabilirea vechimii în muncă sau în profesie;

j) reprezintă Consiliul și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție;

k) îndeplinește lucrările pentru soluționarea acțiunii disciplinare, potrivit legii, pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

l) duce la îndeplinire, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, măsurile dispuse în legătură cu executarea hotărârilor privind aplicarea sancțiunilor disciplinare judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți.

(3) În materie de documentare are următoarele atribuții:

a) asigură păstrarea colecției Monitorul Oficial al României, Partea I, și completarea acestei colecții pe măsura apariției de noi acte normative;

b) ia măsuri pentru cunoașterea și procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donații etc. a lucrărilor și revistelor de specialitate din țară și din străinătate;

c) propune secretarului general al Consiliului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiții a fondului de cărți, reviste și ziare din gestiunea bibliotecii Consiliului.

5. Biroul audit public intern Modificări (1)

Art. 73. - Modificări (1)

(1) Biroul audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor și cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri.

(2) Biroul audit public intern este constituit potrivit legii.

(3) Biroul audit public intern funcționează în subordinea președintelui Consiliului.

Art. 74. - Modificări (1)

Biroul audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Consiliului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate și eficiență;

d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducerea Consiliului, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic președintelui Consiliului constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) raportează președintelui Consiliului identificarea unor iregularități sau posibile prejudicii și îndeplinește măsurile stabilite de acesta.

Art. 75. - Modificări (1)

Biroul audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele:

a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

6. Biroul de informare publică și relații cu presa

Art. 76. - Modificări (1)

Biroul de informare publică și relații cu presa funcționează în subordinea președintelui Consiliului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.

Art. 77. - Modificări (1)

Biroul de informare publică și relații cu presa are următoarele atribuții:

a) răspunde la sesizările și cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, în legătură cu propria activitate;

b) informează președintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiția, difuzate prin mass-media, iar, din însărcinarea președintelui, comunică presei puncte de vedere oficiale;

c) informează președintele Consiliului cu privire la posibilitățile de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite în audiență, colaborând, după caz, cu celelalte compartimente;

d) colaborează cu birourile de informare și relații publice de la instanțe și parchete sau cu purtătorii de cuvânt ai acestora, în probleme de interes comun;

e) redactează comunicate de presă pe probleme de interes care sunt de competența Consiliului, organizând conferințe de presă ori de câte ori este necesar;

f) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activității Consiliului în mass-media;

g) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media.

Art. 78. - Modificări (1)

Purtătorul de cuvânt al Consiliului își desfășoară activitatea în cadrul Biroului de informare publică și relații cu presa.

Art. 79. - Modificări (1)

Purtătorul de cuvânt are următoarele atribuții:

a) transmite operativ mesajul Consiliului sub formă de declarații, în scopul informării opiniei publice;

b) prezintă în conferințele de presă poziția Consiliului asupra unor probleme referitoare la activitatea acestuia, în vederea informării exacte a opiniei publice.

7. Biroul Informatică Modificări (1)

Art. 80. - Modificări (1)

Biroul Informatică este compartimentul care asigură constituirea, funcționarea și dezvoltarea unui sistem informatic pentru Consiliu și unitățile aflate în coordonarea acestuia.

Art. 81. - Modificări (1)

Biroul Informatică are următoarele atribuții:

a) participă la punerea în practică și la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanță cu dezvoltarea tehnologiei informației și cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;

b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

c) aplică în practică tehnici și metode noi de exploatare, administrare și întreținere a produselor și serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;

d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;

e) proiectează, dezvoltă și implementează aplicații și baze de date, coordonează întreținerea acestora în sistemul informatic al Consiliului;

f) ține evidența centralizată a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Consiliului;

g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiții privind produsele și serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;

h) participă la elaborarea documentației de achiziție și la evaluarea ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

i) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

j) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;

k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor și serviciilor informatice în cadrul Consiliului;

l) intervine operativ și ține evidența intervențiilor pentru a asigura funcționarea permanentă a produselor și serviciilor informatice din cadrul Consiliului;

m) asigură publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a informațiilor și a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente.

8. Biroul relații internaționale Modificări (1)

Art. 82. - Modificări (1)

Biroul relații internaționale are următoarele atribuții:

a) întocmește lucrări pentru pregătirea participării președintelui, vicepreședintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct și personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni și vizite internaționale, precum și pentru pregătirea vizitelor și reuniunilor internaționale pe care președintele Consiliului le găzduiește;

b) prezintă conducerii Consiliului propuneri privind deplasarea în străinătate, în interes de serviciu, a personalului din diferitele compartimente ale Consiliului, din instanțe și parchete, precum și din unitățile aflate în coordonarea Consiliului;

c) întocmește documentele de deplasare internațională;

d) avizează propunerile de deplasare în străinătate formulate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului, din instanțe și parchete, precum și din unitățile aflate în coordonarea Consiliului;

e) organizează reprezentarea Consiliului la reuniunile interne și internaționale din domeniul său de competență;

f) desfășoară activități de protocol, sens în care efectuează demersuri privind obținerea pașapoartelor pentru membrii Consiliului și pentru personalul din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, din instanțe și parchete, precum și din unitățile aflate în coordonarea Consiliului, pentru procurarea biletelor de avion și efectuarea de rezervări.

Art. 83. - Modificări (1)

În cadrul Consiliului își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:

a) personal de specialitate juridică, asimilat magistraților;

b) funcționari publici;

c) personal contractual.

Art. 84. - Modificări (1)

(1) Personalul de specialitate juridică de conducere și de execuție din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat magistraților pe durata îndeplinirii funcției.

(2) Prevederile Legii nr. 303/2004, referitoare la drepturile și îndatoririle magistraților, precum și cele privind răspunderea disciplinară se aplică în mod corespunzător personalului prevăzut la alin. (1).

(3) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridică de execuție și de conducere, asimilat magistraților, din cadrul Consiliului, sunt prevăzute de lege.

(4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraților, se face potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.

(5) Funcțiile de specialitate juridică din aparatul tehnic administrativ al Consiliului pot fi ocupate și de judecători și procurori, detașați în condițiile legii.

(6) Pe perioada detașării în cadrul Consiliului judecătorii și procurorii își păstrează statutul de magistrat.

Art. 85. -

(1) Funcționarii publici din cadrul Consiliului își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea funcționarilor publici este reglementată potrivit dispozițiilor legale aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Parlamentului României.

Art. 86. -

(1) Personalul din aparatul de lucru al Consiliului, care efectuează activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere, reparații și de deservire, precum și personalul care ocupă o funcție publică, pe o perioadă determinată, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii.

(2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face prin concurs organizat în condițiile legii.

Art. 87. -

Până la constituirea noului Consiliu, atribuțiile prevăzute de lege și de regulamente pentru Plen și secții vor fi exercitate de Consiliul în funcție.

Art. 88. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

;
se încarcă...