Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public din 16.09.2004

Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, a fost instituită bursa specială "Guvernul României" pentru formarea managerilor care se angajează să desfășoare activități de răspundere în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaționale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa se acordă începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. -

Potrivit art. 2 din Lege, bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiți în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs național conform Legii și care sunt acceptați la studii de universități de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, în Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene și euro-atlantice.

Art. 3. -

Potrivit art. 5 din Lege, bursa se acordă unei persoane o singură dată în viață și numai pentru efectuarea uneia dintre următoarele forme de studiu:

a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii și obținerii diplomei, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 2 ani;

c) studii de doctorat, pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani.

Art. 4. -

Domeniile și specializările pentru care se acordă bursele sunt cele prevăzute în anexa la Lege.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Beneficiarilor li se acordă burse în valută, pe tip de studii și în cuantum după cum urmează: Modificări (1)

a) studii universitare, în limita maximă a sumei de 30.000 euro/an de studiu;

b) studii de masterat, în limita maximă a sumei de 35.000 euro/an de studiu;

c) studii de doctorat, în limita maximă a sumei de 20.000 euro/an de studiu.

(2) Limitele maxime prevăzute la alin. (1) sunt aceleași pe țări și instituții de învățământ.

(3) Din sumele acordate beneficiarilor prin bursă se suportă pe parcursul unui an universitar, până la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii în străinătate - taxe de studii, cazare, masă, asigurare de sănătate și un transport internațional anual cu avionul dus-întors, la clasa economic.

(4) Limita maximă pentru cheltuielile cumulate de cazare, masă și asigurare de sănătate în străinătate, acoperite de bursă, este de 1.000 de euro pe lună, cu un maxim anual de 10.000 de euro. În cazul în care cheltuielile depășesc limita maximă, acestea vor fi suportate de către beneficiarul bursei din surse proprii.

Art. 6. -

(1) Procedura de acordare a burselor se desfășoară în două etape:

a) concursul național;

b) procesul de contractare și finalizare a acordării efective a bursei.

(2) Trecerea la etapa a doua se efectuează numai pentru candidații calificați în urma primei etape și care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din străinătate, aprobată conform art. 20 alin. (2).

Art. 7. - Reviste (1)

Beneficiarii bursei au obligația de a menține pe toată durata studiilor un nivel minim de performanță echivalent calificativului "Bine" și de a-și desfășura activitatea, ulterior absolvirii studiilor, în sectorul public o perioadă minimă obligatorie, după cum urmează:

a) 5 ani - dacă au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentând echivalentul a 3 ani de școlarizare, sau dacă suma totală primită ca bursă a depășit echivalentul a 60.000 de euro;

b) 4 ani - în cazurile care nu se încadrează la lit. a), dar în care au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 18 luni, reprezentând echivalentul a 2 ani de școlarizare;

c) 3 ani - în celelalte situații.

CAPITOLUL II Cadrul instituțional

Art. 8. -

(1) Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", redenumită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, este formată din președinte și membri, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Comisiei este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit fără o limită maximă a numărului de mandate. Modificări (1)

(3) Membrii Comisiei sunt în număr de cel mult 15 persoane fizice, vorbitori de limbă română, desemnați după cum urmează:

a) secretarul general din cadrul următoarelor ministere și instituții: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) un consilier al primului-ministru;

c) un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul funcționarilor publici, nominalizat de către Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici;

d) un reprezentant nominalizat de către Asociația Română a Băncilor din rândul conducerii băncilor membre;

e) un reprezentant nominalizat de către Academia Română din rândul membrilor săi;

f) un reprezentant nominalizat de către Consiliul Național al Rectorilor din rândul membrilor săi; Modificări (1)

g) un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de către Alianța Confederațiilor Patronale din România;

h) un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizație reprezentativă, desemnată de către Autoritatea Națională pentru Tineret;

i) un reprezentant al mass-media;

j) un reprezentant al partenerului de implementare, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Lege.

(4) Poate participa la lucrările Comisiei un observator din partea Delegației Comisiei Europene la București, în cazul în care dorește să îl desemneze.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a primului-ministru se stabilesc componența nominală a membrilor Comisiei și președintele.

(6) Dacă nominalizările nu sunt transmise în termenul stabilit, Comisia poate să se constituie și să își desfășoare activitatea cu minimum 12 membri, inclusiv președintele, urmând ca restul membrilor să fie adăugați componenței Comisiei pe măsura nominalizării acestora.

(7) Componența nominală a membrilor Comisiei poate fi reactualizată prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui Comisiei, în urma revocării membrilor datorită: cererii de retragere a unui membru, în cazul conflictului de interese, pierderii funcției în virtutea cărora au fost nominalizați sau retragerii sprijinului instituțiilor care i-au nominalizat.

Art. 9. -

(1) Comisia îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) organizează concursul național, inclusiv etapa de finalizare a acordării efective a bursei și de contractare, și îndeplinește atribuțiile aferente desfășurării acestuia;

b) stabilește lista candidaților calificați, a celor aflați pe lista de așteptare și a celor respinși;

c) soluționează contestațiile formulate de candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la concursul național, pe baza unei noi evaluări;

d) decide cu privire la repartizarea absolvenților studiilor efectuate în cadrul bursei;

e) coordonează programele suplimentare de training, orientare, informare etc. din cadrul programului bursei.

(2) Comisia îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Comisia îndeplinește și atribuțiile ce îi revin potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public.

Art. 10. -

Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia își desfășoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, care se adoptă în plenul ședinței Comisiei, prin votul majorității simple a membrilor prezenți. Ședințele Comisiei se țin în prezența majorității membrilor săi.

Art. 11. -

(1) Potrivit art. 3 alin. (4) din Lege, secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educației și Cercetării.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, ministrul educației și cercetării va desemna prin ordin persoanele din cadrul ministerului care vor asigura activitatea de secretariat a Comisiei.

(3) Activitatea de secretariat a Comisiei constă în primirea și înregistrarea dosarelor candidaților și transmiterea integrală a acestora către unitatea de implementare, în termenul aprobat de Comisie, conform calendarului concursului național.

Art. 12. -

(1) Potrivit art. 8 alin. (1) din Lege, pentru realizarea operațiunilor aferente bursei, Ministerul Educației și Cercetării colaborează cu un partener de implementare.

(2) Partenerul de implementare poate fi o instituție bancară internațională, selectată de Ministerul Educației și Cercetării în condițiile legii, sau o organizație internațională interguvernamentală, potrivit unui acord încheiat cu România sau cu autoritățile române competente.

Art. 13. -

(1) În vederea derulării operațiunilor aferente bursei, Ministerul Educației și Cercetării încheie cu partenerul de implementare un contract sau acord pentru stabilirea responsabilităților ce revin fiecăreia dintre părți.

(2) Prin contract sau acord se vor stabili în mod obligatoriu responsabilitățile expres delegate partenerului de implementare prin Lege, și anume:

a) sarcina privind încheierea contractelor cu beneficiarii;

b) operațiunile de încasări și plăți aferente derulării bursei;

c) urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privința menținerii calificativelor universitare minime prevăzute și a efectuării, ulterior definitivării studiilor, activității în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat și structurilor sau organismelor internaționale.

(3) Prin contract sau acord se va stabili, de asemenea, o unitate de implementare a proiectului, în structura partenerului de implementare, cu responsabilități privind aparatul de lucru al Comisiei și sprijin administrativ pentru programul de burse "Guvernul României", după cum urmează:

a) efectuarea actelor procedurale și respectarea procedurii stabilite privind organizarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor Comisiei;

b) pregătirea ședințelor Comisiei: întocmirea ordinii de zi a ședinței, pregătirea documentelor, convocarea membrilor Comisiei și comunicarea ordinii de zi și a materialelor de ședință, pregătirea locației de desfășurare a ședinței;

c) întocmirea procesului-verbal al fiecărei ședințe în registrul Comisiei, care se păstrează și se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) redactarea hotărârilor Comisiei;

e) arhivarea hotărârilor Comisiei, precum și a celorlalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri;

f) asigurarea aducerii la cunoștință publică a documentelor și hotărârilor Comisiei în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

g) primirea și înregistrarea dosarelor candidaților și transmiterea către aceștia a confirmării de primire a documentațiilor complete;

h) sprijinirea organizării și desfășurării concursului național;

i) solicitarea de propuneri pentru un număr suficient de evaluatori;

j) pregătirea listei de evaluatori pentru a fi propuși Comisiei și crearea corpului de evaluatori în conformitate cu decizia acesteia;

k) pregătirea și repartizarea dosarelor de candidatură în vederea evaluării și reevaluării;

l) pregătirea comunicării rezultatelor obținute în diversele faze ale procedurii de acordare a bursei și de repartizare a absolvenților;

m) propunerea listei universităților la care candidații se pot înscrie, în vederea deciziei Comisiei;

n) primirea și înregistrarea contestațiilor depuse de candidați;

o) desfășurarea procedurii de contractare;

p) organizarea și monitorizarea oricărei activități suplimentare stabilite de Comisie;

q) solicitarea, în numele Comisiei, a posturilor vacante din instituțiile și structurile în care beneficiarii urmează să desfășoare activitate ulterior absolvirii studiilor și centralizarea acestora;

r) solicitarea și centralizarea opțiunilor beneficiarilor pentru posturile vacante, precum și pentru posturile identificate de către aceștia;

s) formularea de propuneri pentru repartizarea beneficiarilor pe baza rezultatelor obținute;

t) urmărirea traseului de carieră al beneficiarilor;

u) menținerea și actualizarea paginii web a programului bursei;

v) comunicarea răspunsurilor la întrebările publicului cu privire la programul bursei;

w) menținerea contactului permanent cu beneficiarii și cu absolvenții programului bursei;

x) estimarea necesităților financiare ale programului bursei și întocmirea rapoartelor financiare de execuție a programului;

y) urmărirea rezultatelor programului bursei și întocmirea de statistici și rapoarte periodice;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...