Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public din 16.09.2004

Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, a fost instituită bursa specială "Guvernul României" pentru formarea managerilor care se angajează să desfășoare activități de răspundere în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaționale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa se acordă începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. -

Potrivit art. 2 din Lege, bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiți în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs național conform Legii și care sunt acceptați la studii de universități de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, în Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene și euro-atlantice.

Art. 3. -

Potrivit art. 5 din Lege, bursa se acordă unei persoane o singură dată în viață și numai pentru efectuarea uneia dintre următoarele forme de studiu:

a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii și obținerii diplomei, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituției de învățământ, dar nu mai mult de 2 ani;

c) studii de doctorat, pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani.

Art. 4. -

Domeniile și specializările pentru care se acordă bursele sunt cele prevăzute în anexa la Lege.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Beneficiarilor li se acordă burse în valută, pe tip de studii și în cuantum după cum urmează: Modificări (1)

a) studii universitare, în limita maximă a sumei de 30.000 euro/an de studiu;

b) studii de masterat, în limita maximă a sumei de 35.000 euro/an de studiu;

c) studii de doctorat, în limita maximă a sumei de 20.000 euro/an de studiu.

(2) Limitele maxime prevăzute la alin. (1) sunt aceleași pe țări și instituții de învățământ.

(3) Din sumele acordate beneficiarilor prin bursă se suportă pe parcursul unui an universitar, până la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii în străinătate - taxe de studii, cazare, masă, asigurare de sănătate și un transport internațional anual cu avionul dus-întors, la clasa economic.

(4) Limita maximă pentru cheltuielile cumulate de cazare, masă și asigurare de sănătate în străinătate, acoperite de bursă, este de 1.000 de euro pe lună, cu un maxim anual de 10.000 de euro. În cazul în care cheltuielile depășesc limita maximă, acestea vor fi suportate de către beneficiarul bursei din surse proprii.

Art. 6. -

(1) Procedura de acordare a burselor se desfășoară în două etape:

a) concursul național;

b) procesul de contractare și finalizare a acordării efective a bursei.

(2) Trecerea la etapa a doua se efectuează numai pentru candidații calificați în urma primei etape și care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din străinătate, aprobată conform art. 20 alin. (2).

Art. 7. - Reviste (1)

Beneficiarii bursei au obligația de a menține pe toată durata studiilor un nivel minim de performanță echivalent calificativului "Bine" și de a-și desfășura activitatea, ulterior absolvirii studiilor, în sectorul public o perioadă minimă obligatorie, după cum urmează:

a) 5 ani - dacă au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentând echivalentul a 3 ani de școlarizare, sau dacă suma totală primită ca bursă a depășit echivalentul a 60.000 de euro;

b) 4 ani - în cazurile care nu se încadrează la lit. a), dar în care au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 18 luni, reprezentând echivalentul a 2 ani de școlarizare;

c) 3 ani - în celelalte situații.

CAPITOLUL II Cadrul instituțional

Art. 8. -

(1) Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", redenumită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, este formată din președinte și membri, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Comisiei este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit fără o limită maximă a numărului de mandate. Modificări (1)

(3) Membrii Comisiei sunt în număr de cel mult 15 persoane fizice, vorbitori de limbă română, desemnați după cum urmează:

a) secretarul general din cadrul următoarelor ministere și instituții: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) un consilier al primului-ministru;

c) un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul funcționarilor publici, nominalizat de către Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici;

d) un reprezentant nominalizat de către Asociația Română a Băncilor din rândul conducerii băncilor membre;

e) un reprezentant nominalizat de către Academia Română din rândul membrilor săi;

f) un reprezentant nominalizat de către Consiliul Național al Rectorilor din rândul membrilor săi; Modificări (1)

g) un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de către Alianța Confederațiilor Patronale din România;

h) un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizație reprezentativă, desemnată de către Autoritatea Națională pentru Tineret;

i) un reprezentant al mass-media;

j) un reprezentant al partenerului de implementare, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Lege.

(4) Poate participa la lucrările Comisiei un observator din partea Delegației Comisiei Europene la București, în cazul în care dorește să îl desemneze.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a primului-ministru se stabilesc componența nominală a membrilor Comisiei și președintele.

(6) Dacă nominalizările nu sunt transmise în termenul stabilit, Comisia poate să se constituie și să își desfășoare activitatea cu minimum 12 membri, inclusiv președintele, urmând ca restul membrilor să fie adăugați componenței Comisiei pe măsura nominalizării acestora.

(7) Componența nominală a membrilor Comisiei poate fi reactualizată prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui Comisiei, în urma revocării membrilor datorită: cererii de retragere a unui membru, în cazul conflictului de interese, pierderii funcției în virtutea cărora au fost nominalizați sau retragerii sprijinului instituțiilor care i-au nominalizat.

Art. 9. -

(1) Comisia îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) organizează concursul național, inclusiv etapa de finalizare a acordării efective a bursei și de contractare, și îndeplinește atribuțiile aferente desfășurării acestuia;

b) stabilește lista candidaților calificați, a celor aflați pe lista de așteptare și a celor respinși;

c) soluționează contestațiile formulate de candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la concursul național, pe baza unei noi evaluări;

d) decide cu privire la repartizarea absolvenților studiilor efectuate în cadrul bursei;

e) coordonează programele suplimentare de training, orientare, informare etc. din cadrul programului bursei.

(2) Comisia îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Comisia îndeplinește și atribuțiile ce îi revin potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public.

Art. 10. -

Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia își desfășoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, care se adoptă în plenul ședinței Comisiei, prin votul majorității simple a membrilor prezenți. Ședințele Comisiei se țin în prezența majorității membrilor săi.

Art. 11. -

(1) Potrivit art. 3 alin. (4) din Lege, secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educației și Cercetării.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, ministrul educației și cercetării va desemna prin ordin persoanele din cadrul ministerului care vor asigura activitatea de secretariat a Comisiei.

(3) Activitatea de secretariat a Comisiei constă în primirea și înregistrarea dosarelor candidaților și transmiterea integrală a acestora către unitatea de implementare, în termenul aprobat de Comisie, conform calendarului concursului național.

Art. 12. -

(1) Potrivit art. 8 alin. (1) din Lege, pentru realizarea operațiunilor aferente bursei, Ministerul Educației și Cercetării colaborează cu un partener de implementare.

(2) Partenerul de implementare poate fi o instituție bancară internațională, selectată de Ministerul Educației și Cercetării în condițiile legii, sau o organizație internațională interguvernamentală, potrivit unui acord încheiat cu România sau cu autoritățile române competente.

Art. 13. -

(1) În vederea derulării operațiunilor aferente bursei, Ministerul Educației și Cercetării încheie cu partenerul de implementare un contract sau acord pentru stabilirea responsabilităților ce revin fiecăreia dintre părți.

(2) Prin contract sau acord se vor stabili în mod obligatoriu responsabilitățile expres delegate partenerului de implementare prin Lege, și anume:

a) sarcina privind încheierea contractelor cu beneficiarii;

b) operațiunile de încasări și plăți aferente derulării bursei;

c) urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privința menținerii calificativelor universitare minime prevăzute și a efectuării, ulterior definitivării studiilor, activității în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat și structurilor sau organismelor internaționale.

(3) Prin contract sau acord se va stabili, de asemenea, o unitate de implementare a proiectului, în structura partenerului de implementare, cu responsabilități privind aparatul de lucru al Comisiei și sprijin administrativ pentru programul de burse "Guvernul României", după cum urmează:

a) efectuarea actelor procedurale și respectarea procedurii stabilite privind organizarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor Comisiei;

b) pregătirea ședințelor Comisiei: întocmirea ordinii de zi a ședinței, pregătirea documentelor, convocarea membrilor Comisiei și comunicarea ordinii de zi și a materialelor de ședință, pregătirea locației de desfășurare a ședinței;

c) întocmirea procesului-verbal al fiecărei ședințe în registrul Comisiei, care se păstrează și se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) redactarea hotărârilor Comisiei;

e) arhivarea hotărârilor Comisiei, precum și a celorlalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri;

f) asigurarea aducerii la cunoștință publică a documentelor și hotărârilor Comisiei în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

g) primirea și înregistrarea dosarelor candidaților și transmiterea către aceștia a confirmării de primire a documentațiilor complete;

h) sprijinirea organizării și desfășurării concursului național;

i) solicitarea de propuneri pentru un număr suficient de evaluatori;

j) pregătirea listei de evaluatori pentru a fi propuși Comisiei și crearea corpului de evaluatori în conformitate cu decizia acesteia;

k) pregătirea și repartizarea dosarelor de candidatură în vederea evaluării și reevaluării;

l) pregătirea comunicării rezultatelor obținute în diversele faze ale procedurii de acordare a bursei și de repartizare a absolvenților;

m) propunerea listei universităților la care candidații se pot înscrie, în vederea deciziei Comisiei;

n) primirea și înregistrarea contestațiilor depuse de candidați;

o) desfășurarea procedurii de contractare;

p) organizarea și monitorizarea oricărei activități suplimentare stabilite de Comisie;

q) solicitarea, în numele Comisiei, a posturilor vacante din instituțiile și structurile în care beneficiarii urmează să desfășoare activitate ulterior absolvirii studiilor și centralizarea acestora;

r) solicitarea și centralizarea opțiunilor beneficiarilor pentru posturile vacante, precum și pentru posturile identificate de către aceștia;

s) formularea de propuneri pentru repartizarea beneficiarilor pe baza rezultatelor obținute;

t) urmărirea traseului de carieră al beneficiarilor;

u) menținerea și actualizarea paginii web a programului bursei;

v) comunicarea răspunsurilor la întrebările publicului cu privire la programul bursei;

w) menținerea contactului permanent cu beneficiarii și cu absolvenții programului bursei;

x) estimarea necesităților financiare ale programului bursei și întocmirea rapoartelor financiare de execuție a programului;

y) urmărirea rezultatelor programului bursei și întocmirea de statistici și rapoarte periodice;

z) atribuții ale aparatului de lucru al Comisiei, decurgând din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului național

Art. 14. -

(1) Potrivit art. 4 alin. (1) din Lege, prin concursul național se evaluează capacitatea de performanță academică a candidaților, precum și opțiunea acestora de a-și desfășura activitatea în sectorul public.

(2) Concursul național se organizează de către Comisie, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al partenerului de implementare.

(3) Comisia adoptă regulamentele și metodologiile de organizare și desfășurare a concursului național și a etapei de finalizare a acordării efective a burselor și de contractare.

Art. 15. -

În vederea organizării concursului național, Comisia stabilește și aduce la cunoștință publică, împreună cu secretariatul și cu partenerul de implementare, următoarele:

a) conținutul dosarului care va fi depus de candidați;

b) calendarul de organizare și desfășurare a concursului național;

c) locația de depunere a dosarului;

d) orice alte informații care sunt necesare candidaților.

Art. 16. -

(1) În vederea participării la concursul național, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) să aibă cetățenia română; Modificări (1)

b) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani la data stabilită ca termen de depunere a dosarului;

c) să exprime în scris angajamentul ferm de a desfășura, ulterior absolvirii studiilor efectuate în cadrul bursei, activitate în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaționale, în calitate de reprezentant al statului român, în condițiile stabilite prin Lege și prin prezentele norme metodologice;

d) în cazul în care optează pentru obținerea unei burse pentru studii universitare, să fie elev în clasa a XII-a la un liceu acreditat și să prezinte documente care să ateste promovarea bacalaureatului până la data efectuării primei plăți a bursei sau să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

e) în cazul în care optează pentru obținerea unei burse pentru studii de masterat sau doctorat, să fie absolvent de studii universitare cu durata corespunzătoare conform legii; Modificări (1)

f) în cazul în care optează pentru obținerea unei burse pentru studii de doctorat, să fie deja acceptat la studii în cadrul unei instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege. Modificări (1)

(2) Pot participa la concursul național și candidații care au fost deja acceptați sau care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Conținutul dosarului de înscriere la concurs se aprobă de către Comisie, pentru fiecare tip de studii, și conține în principal următoarele documente:

a) datele de identificare a candidatului; Modificări (1)

b) curriculum vitae;

c) foaie matricolă pentru studiile liceale, universitare și/sau postuniversitare, după caz;

d) rezultatele obținute la testele standardizate, solicitate de către instituțiile de învățământ pentru care candidatul solicită bursa;

e) recomandări, conform cerințelor Comisiei;

f) eseuri pe temele stabilite de Comisie;

g) tipul studiilor și domeniul pentru care se solicită bursa;

h) lista cu maximum 15 universități de prestigiu la care candidatul dorește să candideze în vederea acceptării, precum și termenele în care acestea fac cunoscute rezultatele concursurilor proprii de acceptare la studii;

i) cuantumul maxim al sumelor anuale solicitate prin bursă;

j) dovezile de acceptare la studii, în cazul în care candidatul a fost deja acceptat sau urmează cursurile unei instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.

(2) Dosarul va conține orice alte documente stabilite de Comisie.

(3) Formularele necesare întocmirii dosarului vor fi puse la dispoziție candidaților în format electronic, pe pagina de Internet a Programului Bursa specială "Guvernul României", și pe suport hârtie la sediul partenerului de implementare.

(4) Documentele care intră în compunerea dosarului se completează în limbile română și engleză și se depun, în numărul de exemplare stabilit, la secretariatul Comisiei.

Art. 18. -

(1) Concursul național se desfășoară sub formă de evaluare de dosare și, dacă este cazul, de interviu. Modificări (1)

(2) Criteriile generale de evaluare a candidaților sunt următoarele:

a) capacitatea de performanță academică și profesională; Modificări (1)

b) capacitatea de a desfășura activitate de performanță în sectorul public, de lucru în echipă și de conducere;

c) aprecierea Comisiei privind instituțiile de învățământ pentru care candidatul solicită bursa.

(3) Baremul detaliat de evaluare și ponderile de punctaj se stabilesc de către Comisie pentru fiecare tip de studii.

Art. 19. -

(1) În vederea evaluării dosarului de candidatură și desfășurării interviului, Comisia selectează evaluatori, care pot fi profesori universitari, membri ai Academiei Române, personalități publice, experți români sau internaționali în domeniile de specializare pentru care se acordă bursa.

(2) Evaluarea dosarelor se face independent de către cel puțin 2 evaluatori. În situațiile în care există diferențe semnificative între notările evaluatorilor, dosarele în cauză vor face obiectul unei reevaluări de către alți evaluatori, conform procedurilor stabilite de Comisie.

(3) Prin decizia Comisiei se pot organiza interviuri după evaluarea dosarelor de candidatură. Interviurile se efectuează de către evaluatori, conform baremului aprobat.

Art. 20. -

(1) Conform criteriilor și procedurii menționate la art. 17 și 18, pe baza fondurilor alocate, Comisia decide încadrarea candidaților la Concursul național în 3 categorii:

a) candidați calificați la data selecției;

b) candidați pe lista de așteptare pentru acordarea bursei, pe baza disponibilității fondurilor;

c) candidați respinși.

(2) Din listele de universități propuse de candidați Comisia aprobă universitățile la care aceștia pot beneficia de bursă, în condițiile acceptării la studii și ale disponibilității fondurilor. Universitățile pentru care Comisia aprobă posibilitatea desfășurării studiilor sunt comunicate individual candidaților încadrați în categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), începând cu data publicării rezultatelor.

(3) Listele de încadrare pe categorii a candidaților se actualizează periodic în funcție de desfășurarea etapei de contractare și finalizare a acordării efective a bursei, conform prevederilor cuprinse în cap. IV.

Art. 21. -

(1) Candidații pot depune contestații privind rezultatul concursului național, în termen de 72 de ore de la data aducerii la cunoștință publică a rezultatelor.

(2) Comisia soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data împlinirii termenului stabilit pentru depunerea acestora.

CAPITOLUL IV Contractarea și finalizarea acordării efective a bursei

Art. 22. -

(1) Procesul de contractare și finalizare a acordării efective a bursei este desfășurat de către partenerul de implementare sub monitorizarea Comisiei.

(2) Contractarea și finalizarea acordării efective a bursei se fac pe baza cererii depuse la sediul partenerului de implementare de către candidații calificați în concursul național al anului respectiv. Conținutul cererii se stabilește de către Comisie și conține cel puțin următoarele documente:

a) acceptul emis de către o universitate aprobată de Comisie, valabil pentru anul curent, în copie legalizată;

b) actul emis de universitate, în care sunt specificate condițiile financiare de acceptare, în copie legalizată;

c) sumele anuale solicitate pentru a fi acoperite din bursă, cu încadrarea în sumele maxime solicitate în dosarul de candidatură, incluzând precizarea și estimarea categoriilor de cheltuieli conform art. 5;

d) contribuția financiară proprie și modul de susținere a acesteia;

e) tipul studiilor și domeniul pentru care se solicită bursa;

f) copie a actului de identitate al candidatului;

g) acte doveditoare privind venitul lunar net al garanților propuși.

(3) În cazul primirii acceptului de la o universitate de prestigiu din străinătate, alta decât cele propuse inițial de către candidatul calificat, partenerul de implementare poate verifica dacă această universitate este aprobată de Comisie și poate trece la contractare pe baza cererii, cu condiția respectării sumelor maxime solicitate în dosarul de candidatură.

Art. 23. -

(1) Pe baza cererii prevăzute la art. 22, partenerul de implementare încheie contractul de acordare a bursei.

(2) Modelul-cadru al contractului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Contractul se încheie în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părțile implicate în derularea sa: beneficiar, garanți, partener de implementare, Comisie și Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 24. -

(1) Contractarea se efectuează în ordinea în care candidații calificați prezintă toate documentele necesare, până la epuizarea fondurilor alocate pentru anul universitar respectiv.

(2) În momentul acceptării de către o universitate aprobată de Comisie, candidații sunt obligați să accepte sau să decline bursa în termen de 10 zile de la primirea acceptului.

(3) Candidații calificați și cei de pe lista de așteptare sunt obligați să prezinte situația actualizată a răspunsurilor pozitive sau negative primite de la universitățile din străinătate, la un număr de 3 termene intermediare stabilite de către Comisie. Candidații care nu își actualizează răspunsurile sau care depășesc ultimul termen de răspuns al universităților propuse sunt considerați în imposibilitate de a participa la etapa a doua.

(4) În funcție de fondurile disponibile în cursul procesului de contractare și pe măsura primirii răspunsurilor de către candidați, Comisia aprobă progresiv calificarea, precum și posibilitatea trecerii la etapa a doua pentru candidații înscriși pe lista de așteptare.

(5) Acei candidați calificați în urma concursului național, dar care nu au finalizat cu succes etapa a doua de contractare și finalizare a acordării efective a bursei, beneficiază automat, numai pentru anul universitar următor, de calificare pentru același tip de studii și în aceleași condiții. Calificarea se obține prin transmiterea unei cereri scrise către Comisie, în termenul stabilit pentru depunerea dosarului de candidatură la concursul național, incluzând actele necesare și lista de universități de prestigiu din străinătate la care va candida pentru acceptare la studii.

Art. 25. -

(1) În termen de 10 zile de la data finalizării acordării burselor, Comisia face publică lista finală a beneficiarilor bursei și o prezintă ministrului educației și cercetării.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare și reprezentanțelor diplomatice ale României din străinătate, precum și universităților străine acceptante atât lista nominală a beneficiarilor bursei, cât și condițiile de acordare a acesteia.

CAPITOLUL V Condiții financiare și decontarea cheltuielilor

Art. 26. -

(1) În vederea decontării sumelor alocate prin bursă, la începutul fiecărei perioade a anului universitar, respectiv trimestru sau semestru, beneficiarii au obligația de a prezenta partenerului de implementare facturile pro forma.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), partenerul de implementare virează sumele direct către instituția de învățământ superior emitentă a facturii, către prestatorul de servicii sau către beneficiar, după caz.

(3) În termen de 20 de zile de la primirea fondurilor, beneficiarul are obligația de a transmite partenerului de implementare documentele finale, în original, în vederea decontării sumelor avansate.

(4) În vederea stabilirii necesităților bugetare pentru anul următor, până la sfârșitul lunii aprilie a fiecărui an, beneficiarul are obligația de a prezenta partenerului de implementare factura pro forma emisă de instituția de învățământ pentru anul școlar următor, precum și o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor.

Art. 27. -

(1) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2005 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 850.000 de euro pentru acordarea de noi burse și pentru acoperirea celorlalte cheltuieli și comisioane aferente derulării operațiunilor bursei.

(2) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2006 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.850.000 de euro pentru continuarea burselor acordate în anul 2005, acordarea de noi burse și pentru acoperirea celorlalte cheltuieli și comisioane aferente derulării operațiunilor bursei.

Art. 28. -

Începând cu anul 2007, în bugetul Ministerului Educației și Cercetării vor fi cuprinse fondurile aferente programului bursei, conform următoarei metodologii:

a) echivalentul în lei a cel puțin 1.000.000 de euro va fi alocat pentru burse noi pentru următorul an universitar;

b) suma prevăzută la lit. a) se repartizează între cei doi ani bugetari ce constituie anul universitar, conform graficului de repartizare a cheltuielilor furnizat de unitatea de implementare;

c) suma finală ce va fi inclusă în bugetul anului respectiv al Ministerului Educației și Cercetării reprezintă totalul dintre suma necesară pentru continuarea finanțării burselor aflate în derulare și cuantumul pentru anul respectiv al sumei pentru burse noi, conform lit. a) și b), la care se adaugă o sumă destinată costurilor de administrare a programului bursei în cuantum cuprins între 10 și 20% din acest total, la propunerea Comisiei.

Art. 29. -

(1) Sumele alocate burselor se împart orientativ, după cum urmează:

a) 40% pentru studii universitare;

b) 50% pentru studii de masterat;

c) 10% pentru studii de doctorat.

(2) Repartizările procentuale prevăzute la alin. (1) pot fi redimensionate de la o formă de studii la alta, în funcție de disponibilitățile realizate în cursul etapei de contractare.

Art. 30. -

Potrivit art. 7 din Lege, schimbarea specializărilor, a categoriilor de cheltuieli, a fondurilor alocate față de metodologia prevăzută sau a cuantumului diferențiat al burselor se efectuează prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele și numai în limitele domeniilor sau specializărilor prevăzute în anexa la Lege.

Art. 31. -

(1) Din sumele alocate se finanțează, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Lege, cheltuielile aferente:

a) cuantumului burselor;

b) tuturor operațiunilor necesare derulării programului bursei, inclusiv operaționalizării unității de implementare a proiectului;

c) evaluării, în limita maximă a echivalentului în lei a 10 euro/lucrare pentru specialiștii români și în limita maximă a echivalentului în lei a 30 euro/lucrare pentru specialiștii din străinătate, plus cheltuieli de transport intern și internațional de la locul de muncă la București, precum și cazarea în București, conform legislației în vigoare;

d) dezvoltării și întreținerii comunității virtuale, site-ului web și bazei de date a programului bursei;

e) programelor de orientare, pregătire, integrare, informare internă și asociației beneficiarilor programului;

f) realizării acțiunilor de promovare și publicitate a programului de burse;

g) procedurii de recuperare a sumelor stabilite ca urmare a nerespectării de către beneficiarii bursei a obligațiilor asumate prin contract și nerespectate;

h) taxelor și comisioanelor bancare.

(2) Repartizarea sumelor potrivit alin. (1) se face prin contractul sau acordul semnat de către Ministerul Educației și Cercetării și partenerul de implementare și actele adiționale, avându-se în vedere și propunerile Comisiei.

(3) Pe baza condițiilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și partenerul de implementare, sumele se transferă partenerului de implementare, în condițiile legii.

Art. 32. -

(1) În vederea valorificării studiilor efectuate în străinătate pentru integrare și specializare, la revenirea în țară absolvenții care au beneficiat de bursă vor urma un program intensiv suplimentar de pregătire și integrare în domeniul administrației publice din România, cu durata cumulată de 2-3 luni, organizat de către Institutul Național de Administrație sau de alte instituții de formare continuă, din cuantumul de fonduri administrative prevăzute în bugetul programului de burse.

(2) Din fondurile administrative prevăzute în bugetul programului de burse, Comisia, cu sprijinul partenerului de implementare, poate organiza programe suplimentare de orientare, pregătire, integrare, seminarii, reuniuni, informare și comunicare internă și a asociației beneficiarilor programului.

Art. 33. -

(1) În cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor contractuale, acesta va plăti penalități pentru suma totală restantă, conform contractului-cadru.

(2) Prin sumă totală restantă se înțelege suma acordată prin bursă, inclusiv penalitățile calculate, care nu a fost rambursată conform condițiilor contractului-cadru. Suma totală restantă se calculează în euro și se actualizează în lei, conform cursului de schimb valutar leu-euro, în fiecare an.

(3) Penalitățile se calculează în euro, după cum urmează:

a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în țară;

b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a menținut minimul de performanță stabilit;

c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfășoară activitate în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, agenților economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaționale, în calitate de reprezentant al statului român, pe perioada stabilită.

(4) Conform prevederilor Legii, sumele restante se recuperează de către partenerul de implementare și se virează Ministerului Educației și Cercetării în vederea restituirii către bugetul de stat.

CAPITOLUL VI Procedura de repartizare

Art. 34. -

(1) În vederea repartizării absolvenților bursei, posturile de conducere și de răspundere vacante, existente în cadrul următoarelor structuri, se solicită, în condițiile art. 13 alin. (3) din Lege, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează și se transmit Ministerului Educației și Cercetării pentru a fi puse la dispoziție Comisiei:

a) ministere și instituții care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

b) autorități ale administrației publice locale sau instituții publice care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

c) serviciile Camerei Deputaților și ale Senatului, instituțiile publice care funcționează sub controlul Parlamentului;

d) Administrația Prezidențială;

e) Aparatul de lucru al Guvernului și instituțiile publice care funcționează în subordinea directă a Executivului;

f) regii autonome de interes național;

g) agenți economici cu capital majoritar de stat;

h) structuri sau organisme internaționale în care statul român își desemnează reprezentanții.

(2) Prin posturi de răspundere se înțelege, în contextul prezentelor norme metodologice, posturi de consilier la cabinetul demnitarului sau de responsabil de proiect finanțat cu fonduri de la buget sau atrase de la finanțatori internaționali.

(3) În cazul în care prin procedura prevăzută la alin. (1) nu se pot obține suficiente locuri pentru repartizarea în bune condiții a beneficiarilor, instituțiile prevăzute la alin. (1) și solicitate expres în acest sens de către Comisie vor pune la dispoziție programului, inclusiv prin suplimentarea numărului de posturi aprobat:

a) cel puțin un post de șef de birou sau echivalent pentru fiecare 100 de angajați;

b) cel puțin un post de șef de serviciu sau echivalent pentru fiecare 200 de angajați;

c) cel puțin un post de director adjunct sau echivalent pentru fiecare 300 de angajați.

(4) În vederea repartizării beneficiarilor, Comisia, cu sprijinul Ministerului Administrației și Internelor - Agenția Națională a Funcționarilor Publici, va stabili:

a) o ierarhie a categoriilor de posturi de conducere vacante, în funcție de nivelul administrativ și de complexitatea atribuțiilor de serviciu;

b) o corespondență între nivelul studiilor absolvite de beneficiarii bursei și categoriile de posturi de conducere vacante.

Art. 35. - Modificări (1)

Absolvenții programului de burse pot opta pentru procedurile de repartizare prevăzute de Lege sau pentru cariera de manager public, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004.

Art. 36. -

(1) Repartizarea absolvenților pe posturile vacante se face de către Comisie în funcție de următoarele criterii:

a) rezultatele obținute pe parcursul studiilor universitare;

b) studiile urmate și experiența profesională dobândită în afara bursei, respectiv specializări, proiecte realizate și/sau coordonate;

c) rezultatele obținute în urma testării potențialului absolventului de a deveni bun manager în sectorul public;

d) opțiunile formulate de absolvent cu privire la domeniul de activitate și la tipul de instituție agreate;

e) beneficiul acumulării de competențe ("clustering"), înțelegând prin aceasta, în sensul prezentelor norme metodologice, repartizarea în cadrul aceleiași structuri a mai multor beneficiari ai bursei, ca mijloc de susținere reciprocă în desfășurarea activității.

(2) Testarea absolvenților bursei, prevăzută la alin. (1) lit. c), are același conținut cu testarea pentru funcția de manager public, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004.

(3) Comisia va facilita contactele dintre beneficiari și instituțiile interesate, în vederea identificării unor repartizări care să convină ambelor părți. Repartizarea beneficiarilor se poate face pe aceste posturi reciproc agreate, sub rezerva aprobării Comisiei.

(4) Conform art. 13 alin. (2) din Lege, încadrarea pe posturile vacante se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau de examen, aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual. Prin derogare de la aceleași prevederi, încadrarea se face pe poziții de conducere sau de răspundere, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în fișa postului.

(5) Propunerea inițială a schemei de repartizare se face de către partenerul de implementare, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor - Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și membrii Comisiei care fac parte din sectorul public. La această ședință pot fi invitați și alți reprezentanți ai structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea obținerii unei scheme de repartizare cât mai eficace.

(6) Hotărârile Comisiei, prin care absolvenții sunt repartizați pe posturile vacante, se comunică instituțiilor în cauză, precum și Ministerului Administrației și Internelor și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care iau toate măsurile necesare în vederea numirii sau încadrării pe post.

Art. 37. -

(1) În cadrul perioadei în care trebuie să desfășoare activitate în sectorul public:

a) beneficiarii pot propune Comisiei transferul pe un alt post identificat în cadrul structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1);

b) beneficiarii pot solicita Comisiei, cel mult de două ori și pentru motive temeinice, să fie repartizați în cadrul altei structuri decât cea în cadrul căreia au fost repartizați inițial.

(2) În cazurile prevăzute mai sus sau prin propria decizie, Comisia poate dispune transferul beneficiarilor cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 36 și a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

(3) Carierei de funcționar public a beneficiarilor i se aplică toate prevederile referitoare la promovarea rapidă în funcția publică, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004.

Art. 38. -

Începând cu anul 2005, Comisia prezintă Guvernului și publicului raportul său anual de activitate, pe care îl pregătește împreună cu partenerul de implementare.

ANEXĂ la normele metodologice

CONTRACT
pentru acordarea bursei speciale "Guvernul României"- model-cadru -
Încheiat astăzi ................
la ................

Art. 1. -

Părțile contractante:

1. Numele ...................................................................

Prenumele ...................................................................

Domiciliul ..................................................................

Născut la data de ...........................................................

BI/CI seria ................. nr. ...........................................

CNP .........................................................................

Fiul lui .............................. și al ..............................,

în calitate de beneficiar al bursei speciale "Guvernul României", denumit în continuare beneficiar,

și

2. Banca/Organizația interguvernamentală ........................., cu sediul social în ..................., având numărul de înregistrare .................., cod .................., reprezentată prin domnul/doamna ......................., având funcția de ....................., în calitate de și denumită în continuare partener de implementare.

Obiectul contractului

Art. 2. -

Obiectul prezentului contract îl constituie derularea operațiunilor aferente acordării bursei speciale "Guvernul României", denumită în continuare bursă.

În înțelesul prezentului contract, prin derularea operațiunilor aferente bursei se înțelege exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce incumbă părților contractante și prin care se asigură, în principal:

a) efectuarea de către partenerul de implementare a plăților necesare în vederea urmării de către beneficiar a studiilor pentru care a fost acordată bursa, pe bază de documente justificative;

b) menținerea de către beneficiar, pe perioada studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, a minimului de performanță;

c) desfășurarea de către beneficiar, ulterior absolvirii studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, de activități în sectorul public, pe perioada stabilită în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor în sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004, denumite în continuare norme metodologice, în cadrul structurii și în funcția aprobate de Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, în conformitate cu normele metodologice.

Art. 3. -

Suma acordată beneficiarului cu titlu de bursă pentru absolvirea studiilor .............. (universitare/de masterat/de doctorat) reprezintă echivalentul în lei al sumei de ............... euro.

Suma se plătește eșalonat, după cum urmează:

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de ..................... .

Partenerul de implementare va efectua plățile către beneficiar în moneda țării în care acesta va urma studiile pentru care i-a fost acordată bursa. Limitele maxime ale cheltuielilor se calculează la cursul valutar de la data plății.

Beneficiarul își va desfășura activitatea în sectorul public un număr minim obligatoriu de .............. ani.

Plățile se efectuează către beneficiar sau prestatorul de servicii, trimestrial sau semestrial, pe baza facturilor pro forma emise de universitate sau pe baza facturilor pro forma pentru cheltuielile de cazare, masă, asigurare de sănătate și un transport internațional anual. Beneficiarul nu va solicita suplimentarea bursei primite și va respecta legile țării în care va urma studiile acoperite de bursă.

Drepturile beneficiarului

Art. 4. -

Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de sumele alocate prin bursă;

b) să fie repartizat în poziție de conducere sau de răspundere, ulterior finalizării studiilor și în condițiile stabilite prin normele metodologice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în fișa postului.

Obligațiile beneficiarului

Art. 5. -

Beneficiarul are următoarele obligații:

a) să finalizeze în perioada stabilită studiile pentru care i-a fost acordată bursa.

Perioada pentru care a fost acordată bursa poate fi prelungită doar cu aprobarea Comisiei și sub condiția încadrării în perioadele maxime prevăzute de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor în sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege. Bursa nu se poate prelungi în afara perioadelor maxime prevăzute în Lege și în normele metodologice.

Pentru studii universitare și de masterat, în cazul în care perioada necesară finalizării studiilor depășește cu mai mult de un trimestru sau semestru perioada maximă stabilită conform Legii, Comisia stabilește penalitățile care urmează a fi plătite de beneficiar. În cazul prelungirii perioadei necesare finalizării studiilor cu un singur trimestru sau semestru, nu se aplică penalități, însă beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru acest trimestru sau semestru. Pentru studii de doctorat beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru perioada care depășește perioada maximă admisă de către Lege și normele metodologice;

b) să mențină pe toată durata studiilor cel puțin calificativul "Bine", conform standardelor de performanță aprobate de Comisie;

c) să mențină specializarea aprobată de Comisie în cadrul concursului național.

Beneficiarul poate schimba specializarea aprobată, înștiințând partenerul de implementare și Comisia, cu condiția să finalizeze studiile în aceeași perioadă, în limita sumei aprobate, iar specializarea nouă să fie dintre cele prevăzute de Lege și de normele metodologice;

d) să revină în țară în maximum o lună de la data finalizării studiilor;

e) să prezinte partenerului de implementare documentele necesare efectuării plăților și decontărilor aferente bursei, conform normelor metodologice.

Școala de vară este acoperită de bursă numai în condiții speciale, cu aprobarea președintelui Comisiei, pe bază de argumentație;

f) până la sfârșitul lunii aprilie a fiecărui an, să prezinte partenerului de implementare factura pro forma emisă de instituția de învățământ pentru anul școlar următor, facturile pro forma pentru restul cheltuielilor, precum și o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor;

g) să prezinte pe fiecare perioadă de studiu (trimestru, semestru) partenerului de implementare adeverințe din care să rezulte notările obținute la examene;

h) să prezinte partenerului de implementare documentele doveditoare pentru finalizarea studiilor;

i) să își desfășoare activitatea în sectorul public pe perioada prevăzută;

j) să participe la programele suplimentare de formare și de training;

k) să accepte repartizarea pe post stabilită în conformitate cu normele metodologice;

l) să prezinte trimestrial partenerului de implementare adeverința eliberată de instituția sau structura în cadrul căreia își desfășoară activitatea, din care să rezulte că în perioada vizată a desfășurat activitate sau, după caz, existența unui caz fortuit ori de forță majoră care a determinat întreruperea activității;

m) să prezinte partenerului de implementare documentele emise de instituția sau structura în care a desfășurat activitate în sectorul public, din care să rezulte acoperirea perioadei stabilite potrivit normelor metodologice și asumate potrivit prevederilor prezentului contract.

Art. 6. -

În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 5 lit. a), beneficiarul va restitui partenerului de implementare sumele ce i-au fost plătite până la momentul întreruperii definitive a studiilor, precum și penalitățile în cuantum calculat potrivit normelor metodologice. Întreruperea temporară a studiilor în perioada bursei se poate face doar cu aprobarea Comisiei.

Nu este considerată situație de neîndeplinire a obligației respective intervalul de timp în care beneficiarul își întrerupe studiile, cu caracter temporar, pe perioadă determinată, din cauză de boală.

Constatarea afecțiunilor medicale care au determinat întreruperea studiilor se face pe bază de document medical din care să rezulte cu claritate afecțiunea și perioada necesară pentru însănătoșire.

Art. 7. -

În cazul în care media anilor de studii sau notarea finală se situează sub minimul de performanță prevăzut la art. 5 lit. b), beneficiarul alege între majorarea perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului cu 2 ani și restituirea către partenerul de implementare a sumelor ce i-au fost plătite pe perioada bursei, precum și penalităților în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

În cazul în care, pe perioada bursei, notările obținute de beneficiar se situează cumulativ (medie generală cumulativă) sub minimul de performanță, pe parcursul oricăror 3 trimestre sau două semestre, partenerul de implementare va sista plățile către beneficiar. Acesta poate alege între finalizarea studiilor prin resurse proprii, dar cu respectarea în continuare a perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului, majorată cu 2 ani, și restituirea sumelor ce i-au fost acordate până la momentul sistării, precum și penalităților în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

Art. 8. -

În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 5 lit. d) și i), beneficiarul va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum și penalități în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

Art. 9. -

În cazul în care beneficiarul, din cauze ce îi sunt imputabile, nu desfășoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită, va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum și penalități în suma stabilită prin normele metodologice. Sumele care se restituie de către beneficiar vor fi proporționale cu perioada în care trebuia să presteze activitate și nu a prestat.

În cazul în care, în cadrul perioadei aferente obligației de a desfășura activitate în sectorul public, beneficiarul cumulează întreruperi mai mari de 4 luni, va restitui partenerului de implementare sume proporționale cu perioada ce depășește 4 luni în care nu prestează activitate conform contractului.

Obligațiile partenerului de implementare

Art. 10. -

Partenerul de implementare are următoarele obligații:

a) de a vira către instituția de învățământ superior din străinătate sumele ce reprezintă taxa de școlarizare, cazare etc., pe baza facturilor pro forma, și de a plăti către bursier sau către prestatorul de servicii sume ce reprezintă cheltuielile de transport sau de întreținere în străinătate, pe bază de decont ulterior;

b) de a menține permanent legătura cu beneficiarii pe întreaga perioadă a studiilor, precum și pe parcursul perioadei în care desfășoară activitate în sectorul public;

c) de a efectua toate demersurile necesare ce cad în sarcina sa potrivit normelor metodologice.

Operațiuni de plată

Art. 11. -

Sumele acordate beneficiarului prin bursă se plătesc de către partenerul de implementare în avans, pe baza documentelor pro forma prezentate de beneficiar.

Conform normelor metodologice, în termen de 20 de zile, beneficiarul are obligația de a transmite partenerului de implementare actele justificative (chitanțe) pentru cheltuielile suportate din sumele ce i-au fost acordate în avans.

Art. 12. -

Finalizarea studiilor pentru care a fost acordată bursa se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de instituția de învățământ și prezentate de către beneficiar.

Finalizarea perioadei de serviciu obligatorii în sectorul public, pentru care a fost acordată bursa, se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de instituția sau de structura în care a desfășurat activitate în sectorul public și prezentate de către beneficiar.

Art. 13. -

În cazul neîndeplinirii de către beneficiar a obligațiilor ce îi revin, partenerul de implementare va notifica acestuia faptul neîndeplinirii.

Plățile ce cad în sarcina beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale vor fi eșalonate, astfel încât suma totală și penalitățile aferente, stabilite potrivit normelor metodologice, să fie plătite în maximum 5 ani de la data stabilirii lor.

Plata sumelor datorate de către beneficiar se face conform graficului stabilit de partenerul de implementare.

Art. 14. -

Penalitățile care se plătesc de către beneficiar în cazurile expres prevăzute în cuprinsul prezentului contract, pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin, se actualizează trimestrial, în funcție de rata inflației și de cursul leu-dolar, și se comunică beneficiarului de către partenerul de implementare.

Penalitățile se calculează în euro la suma totală restantă, după cum urmează:

a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în țară;

b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a menținut minimul de performanță stabilit;

c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfășoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită.

Art. 15. -

Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului contract cu toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare.

Art. 16. -

Pentru cazul neexecutării obligațiilor prevăzute, conform prevederilor Legii și ale normelor metodologice, alături de beneficiar se obligă solidar 3garanți. Garanții nu girează suma atribuită prin bursă cu bunuri mobile sau imobile, dar se obligă la plata lunară a 50% din venitul net până la concurența sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum și a penalităților și dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptați garanți al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.

  1. Numele ...................................................................
  Prenumele ...................................................................
  Domiciliul ..................................................................
  Născut la data de ...........................................................
  BI/CI seria .............................. nr. ..............................
  CNP .........................................................................
  Fiul lui ............................... și al ............................ .
  2. Numele ...................................................................
  Prenumele ...................................................................
  Domiciliul ..................................................................
  Născut la data de ...........................................................
  BI/CI seria .............................. nr. ..............................
  CNP .........................................................................
  Fiul lui .................................. și al ......................... .
  3. Numele ...................................................................
  Prenumele ...................................................................
  Domiciliul ..................................................................
  Născut la data de ...........................................................
  BI/CI seria .............................. nr. ..............................
  CNP .........................................................................
  Fiul lui ................................. și al .......................... .

Art. 17. -

Partenerul de implementare va introduce împotriva beneficiarului și garanților acțiune la instanța competentă pentru recuperarea sumelor stabilite potrivit prezentului contract în sarcina beneficiarului, în următoarele situații:

a) în cazul în care beneficiarul nu începe efectuarea plăților în cel mult o lună de la prima scadență, conform graficului de rambursare a sumei totale;

b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare a sumei totale, beneficiarul întârzie cu mai mult de două plăți.

Art. 18. -

Prin prezentul contract beneficiarul se obligă atât față de partenerul de implementare, cât și față de statul român sau față de oricare alt succesor în drepturi numit de aceștia sau stabilit potrivit legii.

Art. 19. -

Orice neînțelegere sau litigiu intervenit între părți se va încerca să fie soluționat pe cale amiabilă și/sau prin mediere.

În cazul în care soluționarea pe calea amiabilă și medierea nu sunt posibile, se va recurge la instanța judecătorească română competentă, potrivit legii.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................, la ......................., în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre următoarele părți: beneficiar, garanți, Comisie, partenerul de implementare și Ministerul Educației și Cercetării.

Data

Beneficiar,
.........................
Partener de implementare,
.........................
Garant,
.........................
Garant,
.........................
Garant,
.........................

;
se încarcă...