Guvernul României

Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale din 08.01.2004

Modificări (6), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2004 până la 08 martie 2012, fiind abrogat prin Hotărâre 118/2012 și înlocuit de Statut 2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, instituție publică autonomă de interes național, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administrației publice centrale, care administrează și gestionează sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Sediul CNPAS este în municipiul București.

Art. 2. -

(1) CNPAS are în subordine case județene de pensii și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridică.

(2) Potrivit legii, CNPAS poate înființa case locale de pensii, fără personalitate juridică, care funcționează sub conducerea și controlul caselor teritoriale de pensii.

(3) În conformitate cu legislația în vigoare, CNPAS poate autoriza asociații profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naționale, în calitate de prestator de servicii în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(4) CNPAS are în subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică, denumit în continuare INEMRCM.

(5) CNPAS este acționar unic al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

Art. 3. -

CNPAS asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin acestora.

Art. 4. -

CNPAS verifică aplicarea unitară a legislației din domeniul său de competență.

Art. 5. -

Patrimoniul CNPAS este deținut în proprietate sau în administrare și este alcătuit din bunuri mobile și imobile, potrivit legii.

Art. 6. -

Personalul CNPAS și al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcționari publici, precum și din salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă.

CAPITOLUL II Atribuțiile CNPAS

Art. 7. -

CNPAS are următoarele atribuții:

I. În domeniul organizatoric:

a) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a CNPAS, stabilește structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii și emite regulamentul-cadru de organizare și funcționare a acestora;

b) propune Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competență;

c) propune Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerului Sănătății criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate a asiguraților;

d) stabilește procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili;

e) stabilește anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare și a punctajului cumulat, la cererea asiguratului; Modificări (1)

f) organizează modul de stabilire și de plată a drepturilor de pensii și a altor drepturi de asigurări sociale finanțate din bugetul asigurărilor sociale, precum și a celor finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, conform legii;

g) organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

h) organizează, administrează și asigură securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum și al structurilor sale teritoriale;

i) organizează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;

j) organizează și administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum și programele recuperatorii;

k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum și gestiunea acestuia;

l) organizează activitatea de furnizare a informațiilor necesare în vederea elaborării de studii și analize în domeniul său de activitate;

m) administrează și gestionează patrimoniul propriu;

n) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

o) organizează cursuri de perfecționare pentru personalul cu atribuții în domeniul prevenirii, securității și sănătății în muncă;

p) organizează și asigură evidența la nivel național a tuturor persoanelor juridice și fizice asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale;

q) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

r) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări, în vederea soluționării unor probleme din domeniul asigurărilor sociale, inclusiv al accidentelor de muncă și bolilor profesionale; Modificări (1)

s) coordonează, îndrumă și controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în general și, în mod deosebit, activitatea preventivă desfășurată de personalul propriu sau de asociațiile profesionale de asigurare;

ș) emite, respinge sau retrage autorizația de funcționare pentru asociațiile profesionale de asigurare, în condițiile legii;

t) constată cazurile asigurate, stabilește drepturile de asigurare și controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

ț) organizează și păstrează evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

u) aplică sancțiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu își duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPAS.

II. În domeniul financiar:

a) propune Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat și face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii;

b) repartizează, în profil teritorial și pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;

c) constituie fondul de rezervă și asigură utilizarea acestuia, conform legii;

d) analizează realizarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobați prin lege;

e) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurații individuali și alte venituri, potrivit legii;

f) calculează, reține și virează impozitul asupra pensiilor, în condițiile legii; Modificări (1)

g) ia măsuri, în condițiile legii, pentru protecția fondurilor de asigurări sociale;

h) calculează valoarea unui punct de pensie și o actualizează în timpul execuției bugetare, potrivit legii;

i) asigură plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat;

j) asigură stabilirea și plata unor drepturi finanțate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând funcția de ordonator secundar de credite;

k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu și de utilizarea cu eficiență a fondurilor provenite din împrumuturi externe;

l) finanțează, la nivel național, studii de cercetare aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociațiilor profesionale de asigurare, în vederea elaborării de soluții, dispozitive și metode de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

m) ține evidența costurilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, la nivel național;

n) elaborează și supune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei criteriile și metodologia care stau la baza calculului contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

o) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire și reducere a nivelului de risc la accidente de muncă și boli profesionale;

p) decontează, în condițiile prevăzute de lege, prestațiile efectuate de asociațiile profesionale de asigurare;

q) determină și revizuiește tarifele și clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcție de riscul de accidentare și îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv;

r) efectuează încadrarea în clasele de risc și comunică anual persoanelor juridice și fizice asigurate clasa de risc și cota de contribuție datorată, corespunzător activităților desfășurate în fiecare unitate;

s) recuperează sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului acestuia;

ș) achită, în condițiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului, precum și a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea și masa în unitățile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de muncă sau îmbolnăvire profesională;

t) acordă, în condițiile legii, compensații pentru atingerea integrității celor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces și rambursări de cheltuieli;

ț) preia în sarcina sa cheltuielile pentru prestațiile și serviciile de reabilitare și reconversie profesională, prevăzute de lege.

III. În domeniul îndrumării și reprezentării:

a) îndrumă, coordonează și verifică modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritoriale de pensii;

b) îndrumă persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

c) verifică modul de stabilire și achitare a pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și a indemnizațiilor prevăzute de legi speciale, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; Modificări (1)

d) îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;

e) îndrumă și controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii și respectarea acestora; Modificări (1)

f) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești;

g) asigură reprezentarea în relațiile cu organismele similare din străinătate.

IV. În domeniul evidenței, certificării și raportării:

a) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

b) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel național, pe baza codului personal de asigurări sociale;

c) certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual și punctajul cumulat pentru perioada de cotizare în mod gratuit, o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;

d) gestionează baza de date privind asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și asigură caracterul confidențial al acesteia; Modificări (1)

e) prezintă Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei execuția bugetului și rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie;

g) asigură introducerea, dezvoltarea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și evidență;

h) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administrația Prezidențială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum și de alte instituții, persoane fizice și juridice;

i) utilizează orice mijloc de informare în masă pentru reprezentarea și susținerea intereselor asiguraților. Modificări (1)

V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale: Modificări (1)

a) coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivel național;

b) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;

c) stabilește programele de prevenire, acordă consultanță, asistență tehnică și medicală de medicina muncii cu privire la organizarea, măsurile și mijloacele de prevenire;

d) acordă consiliere în domeniul managementului securității și sănătății în muncă, metodelor de audit și evaluare a riscurilor, în funcție de situațiile specifice domeniului de activitate, în baza unor convenții (contracte) încheiate cu angajatorii, în scopul îmbunătățirii activității de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

e) efectuează analize și evaluări de riscuri pentru probleme de interes național, elaborează studii, analize și asigură documentația privind riscurile și condițiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;

f) recomandă, în urma unor studii și analize, utilizarea unor tehnologii, materiale, substanțe sau produse mai performante și care nu pun în pericol securitatea și sănătatea angajaților;

g) promovează și stimulează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

h) urmărește și consiliază angajatorii la întocmirea instrucțiunilor proprii de protecție a muncii;

i) recomandă măsuri de prevenire, urmărește aplicarea lor și eliminarea sau diminuarea riscurilor deosebite pentru unele locuri de muncă;

j) elaborează și propune forme și mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

k) urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin aplicarea principiilor ergonomice și a măsurilor tehnico-organizatorice;

l) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă, urmate de incapacitate temporară de muncă, prin participarea directă sau prin analiza documentelor justificative, după caz;

m) admite sau respinge, în baza propriei cercetări efectuate, caracterul de muncă al accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;

n) poate efectua, după caz, determinări de noxe în vederea propunerii unor măsuri de prevenire;

o) identifică și stabilește prioritățile de prevenire la nivel național;

p) propune finanțarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea științifică a măsurilor de prevenire necesare;

q) stabilește și aprobă tipurile de măsuri de prevenire, pentru care angajatorii pot face investiții care să conducă la scutirea de impozit pe profit;

r) coordonează activitatea de management al securității și sănătății în muncă, inclusiv sub aspectul implementării acesteia la nivelul angajatorilor;

s) abilitează persoane juridice și fizice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii, în vederea prevenirii.

VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacității de muncă și reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale:

a) organizează la nivel național, la propunerea caselor teritoriale de pensii și a asociațiilor profesionale, activitatea de recuperare funcțională, protezare, reorientare și reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

b) urmărește și verifică modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

c) urmărește și verifică modul în care asigurații respectă programele de recuperare a capacității de muncă;

d) stabilește programe individuale de recuperare, în funcție de natura și prognosticul bolii;

e) aprobă anual criteriile pe baza cărora se acordă bilete de tratament balnear;

f) suspendă dreptul la prestații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, în cazul în care asigurații nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare;

g) asigură, în condițiile legii, prestații și servicii pentru reabilitare medicală, recuperarea capacității de muncă și reconversie profesională.

CAPITOLUL III Structura organizatorică și organele de conducere ale CNPAS

Art. 8. - Modificări (1)

(1) CNPAS are structura organizatorică și numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a președintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri și compartimente.

(2) În funcție de necesitățile apărute ca urmare a implementării sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, structura organizatorică, la nivel de serviciu, birou și compartiment, a CNPAS poate fi modificată prin decizie a președintelui acesteia, cu avizul consiliului de administrație, respectiv al consiliului tripartit, stabilindu-se numărul posturilor de conducere în limita numărului maxim aprobat.

Art. 9. - Modificări (2), Practică judiciară (1)

(1) CNPAS este condusă de președinte și de consiliul de administrație.

(2) Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general și de un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în funcție în condițiile legii.

(3) Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducerii executive a CNPAS.

(4) Conducerea activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este asigurată de președinte și de un consiliu tripartit.

(5) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este organizată la nivel de direcție generală, conducerea executivă fiind asigurată de un director general cu rang de înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(6) Salarizarea directorului general al Direcției generale accidente de muncă și boli profesionale se face la nivelul stabilit de lege pentru funcția de secretar general din ministere.

Art. 10. -

(1) Președintele consiliului de administrație și al consiliului tripartit este președintele CNPAS.

(2) Consiliul de administrație este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care 18 membri și președintele CNPAS.

(3) Consiliul tripartit este alcătuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care președintele CNPAS și directorul general sunt membri de drept.

(4) Mandatul președintelui încetează la încheierea exercitării funcției de secretar de stat, prin demisie sau prin deces. Modificări (1)

(5) Membrii consiliului de administrație și ai consiliului tripartit pot fi revocați numai de cei care i-au desemnat.

(6) Membrii revocați, decedați sau cei care își prezintă demisia vor fi înlocuiți în termen de cel mult 3 luni.

(7) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor.

(8) Membrii consiliului de administrație și ai consiliului tripartit care nu au calitatea de salariat al CNPAS primesc o indemnizație lunară în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Consiliul de administrație și consiliul tripartit se întrunesc o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar și adoptă hotărâri valabile în prezența a cel puțin 13, respectiv 6 membri, cu votul majorității membrilor prezenți și cu condiția ca fiecare parte, Guvern, patronat și asigurați, să fie reprezentată.

(2) Consiliul de administrație și consiliul tripartit se convoacă de către președintele CNPAS. Convocarea de către președinte se poate face și la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului tripartit. Modificări (1)

(3) La ședințele consiliului de administrație sau ale consiliului tripartit pot fi invitați și alți specialiști, fără drept de vot.

(4) Convocarea consiliului de administrație și a consiliului tripartit se face cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, când se aduce la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(5) La fiecare întrunire se întocmește un proces-verbal semnat de toți participanții cu drept de vot.

(6) În cazul în care, în timpul ședințelor, unele părți reprezentate se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizația de ședință.

(7) Atunci când, în decursul a 12 luni, părțile reprezentate se retrag de două ori din ședințe, președintele poate solicita revocarea acestora.

(8) În cazul în care părțile reprezentate lipsesc nemotivat de la cel mult două ședințe în decurs de 6 luni, președintele poate solicita revocarea acestora.

Art. 12. -

Președintele CNPAS are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

b) convoacă consiliul de administrație și consiliul tripartit și conduce ședințele acestora;

c) dispune controlul tuturor activităților din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

d) aprobă normele și programele de acțiune care, potrivit legii, sunt de competența CNPAS;

e) reprezintă CNPAS în relațiile cu terții;

f) asigură promovarea imaginii CNPAS;

g) rezolvă conflictele de competență apărute în cadrul CNPAS;

h) aprobă înființarea caselor locale de pensii;

i) aprobă modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile și componența consiliilor tripartite consultative;

j) urmărește aplicarea convențiilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații de colaborare cu organisme similare din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

k) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare și funcționare, precum și normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii și unitățile subordonate, în condițiile legii;

l) numește și eliberează din funcție, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii, precum și directorul general, directorul adjunct științific și directorul economic al INEMRCM, în condițiile legii; Modificări (2)

m) aprobă criteriile privind evidența, păstrarea și arhivarea documentelor specifice activității CNPAS, caselor teritoriale de pensii și unităților subordonate, precum și măsurile de asigurare a securității bazei de date, privind asigurații sistemului public de pensii și asigurări sociale, în condițiile legii;

n) hotărăște cu privire la donații sau la bunuri dobândite din alte surse, în condițiile legii;

o) urmărește promovarea acțiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au aparținut asigurărilor sociale și au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice și fizice;

p) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

Art. 13. -

Atribuțiile Consiliului de administrație al CNPAS sunt următoarele:

a) analizează și avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea înaintării acestora la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

b) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS, privind modul de îndeplinire a atribuțiilor stabilite;

c) analizează derularea contractelor cu finanțare externă, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

d) avizează Regulamentul de organizare și funcționare a CNPAS;

e) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii și a unităților subordonate;

f) avizează regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru casele teritoriale și unitățile subordonate;

g) avizează înființarea caselor locale de pensii;

h) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;

i) avizează modalitățile de pregătire și perfecționare profesională a personalului din cadrul CNPAS și din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate;

j) analizează contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și rapoartele de activitate ale CNPAS;

k) avizează bilanțul contabil și raportul anual de activitate;

l) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

m) propune președintelui elaborarea de studii și analize în domeniul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

n) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii;

o) avizează încheierea de convenții cu Trezoreria Statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilitățile bănești, în condițiile legii;

p) avizează regulamentul CNPAS în ceea ce privește modalitățile de plată a prestațiilor din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; Modificări (1)

r) elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare propriu;

s) avizează proiectul programului de investiții pentru sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

ș) avizează și propune Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nivelul cotelor de contribuție de asigurări sociale, cuantumul indemnizației pentru însoțitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum și cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. Modificări (1)

Art. 14. -

Atribuțiile Consiliului tripartit al CNPAS sunt următoarele:

a) analizează și avizează propunerile de acte normative din domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale și le înaintează Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

b) analizează rapoartele semestriale având ca obiect asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor stabilite;

c) analizează derularea programelor cu finanțare externă încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

d) analizează și avizează bilanțul financiar contabil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

e) analizează modalitățile de pregătire și perfecționare profesională a personalului cu atribuții în domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;

f) avizează majorările sau reducerile contribuțiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

g) avizează tarifele și clasele de risc, precum și revizuirea acestora.

Art. 15. -

Președintele CNPAS, în calitatea sa de președinte al consiliului de administrație și al consiliului tripartit, poate delega atribuții de reprezentare oricărui membru al acestora pe perioadă determinată, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 16. -

În exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru realizarea hotărârilor consiliului de administrație și ale consiliului tripartit, președintele CNPAS emite decizii și instrucțiuni.

Art. 17. -

Atribuțiile și sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum și al unităților subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare a acestora.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile INEMRCM

Art. 18. -

(1) Structura organizatorică a INEMRCM se aprobă de Consiliul de administrație al CNPAS. Prin decizie a președintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate secții, departamente, laboratoare, compartimente, servicii și birouri.

(2) Numărul de posturi pentru INEMRCM este de 253, posturi finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 19. -

(1) Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, directorul adjunct științific și directorul economic.

(2) Directorul general este ordonator terțiar de credite.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

(4) Directorul general numește și revocă din funcție personalul INEMRCM, în condițiile legii.

Art. 20. -

INEMRCM are următoarele atribuții:

a) acordă asistență tehnică de specialitate pentru rețeaua de expertiză medicală a capacității de muncă, concretizată în:

1. supravegherea activității serviciilor de expertiză medicală a capacității de muncă;

2. efectuarea de acțiuni de îndrumare și control în teritoriu;

3. rezolvarea cazurilor prin internare în institut;

4. elaborarea de consultații, de investigații metodologice și avize tehnice definitive care devin obligatorii pentru medicii experți ai asigurărilor sociale, cu toate consecințele ce decurg din acestea în legătură cu cuantumul și plata pensiilor de invaliditate;

b) elaborează criteriile și normele de diagnostic clinic, funcțional și de evaluare a capacității de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate;

c) coordonează activitatea compartimentelor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, din punct de vedere științific și metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale și a legislației cu privire la asigurații sociali;

d) soluționează contestațiile împotriva deciziilor de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;

e) realizează acțiuni medicale de reabilitare socioprofesională în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili parțial sau total;

f) realizează programe active în vederea stimulării potențialului maxim funcțional pentru beneficiarii de proteze, orteze și alte dispozitive medicale de autoservire și de muncă;

g) studiază și interpretează anual morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, incidența și prevalența invalidității și morbiditatea cu invaliditate, informând despre aceasta CNPAS, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății;

h) elaborează studii de cercetare, adaptate la standardele europene, în vederea îmbunătățirii criteriilor de expertiză medicală a capacității de muncă;

i) asigură baza materială necesară desfășurării procesului de învățământ pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie București;

j) efectuează, contra cost, investigații de laborator și expertiză medicală a capacității de muncă, la solicitarea Institutului de Medicină Legală, a instanțelor judecătorești și a altor instituții cu personalitate juridică, a societăților comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.

Art. 21. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale INEMRCM se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestațiilor prevăzute la art. 20 lit. j) se stabilesc de către CNPAS, la propunerea INEMRCM.

(3) Sumele încasate pentru prestațiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL V Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile caselor teritoriale de pensii

Art. 22. -

(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de Consiliul de administrație al CNPAS. Prin decizie a președintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri și compartimente. Modificări (1)

(2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.635, care includ și cele 62 de posturi aferente activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Modificări (2)

(3) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.

Art. 23. -

(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv.

(2) Directorul executiv este ordonator terțiar de credite.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv emite decizii.

(4) Directorul executiv numește și revocă din funcție personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 24. -

Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuții:

a) înregistrează și asigură evidența contribuabililor, în condițiile legii;

b) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;

c) asigură evidența contribuțiilor de asigurări sociale, conform legii;

d) certifică stagiul de cotizare și punctajul asiguratului, în condițiile legii;

e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale și efectuează plata acestora, potrivit legii;

f) stabilesc și plătesc indemnizații și alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;

g) emit decizii de recuperare a drepturilor bănești încasate necuvenit și urmăresc recuperarea acestora, în condițiile legii;

h) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

i) asigură execuția bugetară în profil teritorial și organizează contabilitatea acesteia;

j) realizează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;

k) distribuie persoanelor îndreptățite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

l) rezolvă contestații, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;

m) organizează și desfășoară activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

n) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, potrivit legii;

o) numesc conducerea și asigură îndrumarea și controlul activității caselor locale de pensii;

p) întocmesc și înaintează CNPAS, potrivit legislației în vigoare, contul de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum și al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizați;

q) îndeplinesc toate atribuțiile privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale la nivel teritorial;

r) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de președintele CNPAS.

Art. 25. -

Parcul normat de mijloace de transport și consumul lunar de carburanți pentru CNPAS și instituțiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 26. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul statut.

ANEXA Nr. 1 la statut
Numărul maxim de posturi = 393
(exclusiv președintele)
Modificări (3)

                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                 a Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

                   !||||||||||||||||||||||||||¬
                   §CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE§
                   ¡||||||||||||`|||||||||||||±                       !|||||||||||||||||||¬
                          —| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |¯CONSILIUL TRIPARTIT§
                       !||||°|||||¬                           ¡|||||||||`|||||||||±
                       §PREȘEDINTE§                                |
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬      ¡||||`|||||±                                |
§Direcția audit intern și control—|||||||||||||||||¯                                   |
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±     !|||||||°||||||||¬                              |
                      §SECRETAR GENERAL§                              |
                      ¡|||||||`|`||||||±                              |
                          —||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬ |
                          § v| | | | | | |>| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |¬ § |
                      !|||||||°|°||||||¬                           | § |
                      §SECRETAR GENERAL§                           | § v
                      §  ADJUNCT   §                        !||||||°||°||°|||||||¬
                      ¡|||||||`|`||||||±                        § DIRECȚIA GENERALĂ §
                          § |                           § ACCIDENTE DE MUNCĂ §
                          § |                           §ȘI BOLI PROFESIONALE§
                          § |                           ¡||||||`||`||||||||||±
                          § v                               | §
    !| | | | | | | ` | | | | | |` | | | |<| ` |˜ °| | |>|` | | | | | | |` | | | | | | |` | | | | | ¬    !| |°| —| | | ¬
   !||||||||||||||`||||||||||||`|||||||||||`||||°|||||||`||||||||||||||`||||||||||||||`|||||||||||¬ |    | !||||°||||¬ |
!|||||°|°||||¬!||||||°|°|||¬!|||||°|°|||¬!||||°|°||¬!||||||°|°||||¬!||||||°|°|||||¬!|||||°|°|||¬!||||°|°||¬ !||°|°||||¬!|||°|°|||¬
§ Direcția §§      §§      §§     §§       §§  Direcția  §§ Direcția §§Direcția § §Direcția §§Direcția §
§juridică și §§ Direcția §§ Direcția §§Direcția §§ Direcția  §§comunicare și §§management,§§economic㧠§prevenire§§programe §
§reglementări§§ îndrumare §§tehnologia §§documente§§ evidență  §§  relații  §§ resurse §§  și  § §  și  §§  și  §
§ comunitare §§metodologic㧧informației§§de plată §§contribuabili§§internaționale§§  umane  §§execuție § §evaluare §§strategii§
§      §§      §§      §§     §§       §§       §§      §§bugetară § § riscuri §§     §
¡||||||||||||±¡||||||||||||±¡|||||||||||±¡|||||||||±¡|||||||||||||±¡||||||||||||||±¡|||||||||||±¡|||||||||± ¡|||||||||±¡|||||||||±

ANEXA Nr. 2 la statut Modificări (1)

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI

Nr. crt. CNPAS
- instituții subordonate -
Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanți litri/lună/mijloc de transport
Aparat propriu 7 -
Parc auto propriu autoturisme 4 300
- președinte CNPAS
- secretar general
- secretar general adjunct
- director general
1. Parc auto comun autoturisme 1 300
autoturism transport marfă 1 400
autoturism transport persoane (delegați) 1 450
2. Case județene de pensii autoturisme câte 2 pentru fiecare casă județeană 250
3. Casa de Pensii a Municipiului București autoturisme 3 250
autoturism transport marfă 1 300
4. Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă autoturisme 1 300
autosalvări 2 300
autoturisme transport marfă 2 350

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...