Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare din 27.01.2015

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 10 februarie 2015.

În vigoare de la 10 februarie 2015 până la 26 august 2020, fiind abrogat prin Ordin 5229/2020 și înlocuit de Metodologie 2020;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Dispoziții generale

Art. 1. -

Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.

Art. 2. -

Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare ale candidatului.

Art. 3. -

Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Art. 4. -

Susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de abilitare se realizează numai în cadrul unei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituții organizatoare de doctorat (IOD), în domeniul solicitat de candidat.

Art. 5. -

Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare și componența comisiei de abilitare

Art. 6. -

(1) Teza de abilitare prezintă:

a) în mod succint și documentat principalele rezultate științifice originale obținute de către candidat în cercetarea științifică, didactică, sportivă, creația artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, științifice și profesionale, precum și a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;

b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării.

(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulație internațională, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba română.

Art. 7. -

(1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include minimum documentele următoare:

a) cererea-tip pentru susținerea abilitării, avizată de către rector/președintele Academiei Române, redactată conform anexei 2 la ordin;

b) fișa de îndeplinire a standardelor minimale;

c) un portofoliu de lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat;

d) curriculum vitae și lista de lucrări, semnate de către candidat;

e) o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări;

f) copia legalizată a diplomei de doctor și, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

g) documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

h) teza de abilitare, în format tipărit și electronic.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Art. 8. -

(1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, specialiști cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat.

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice titulare sau cercetători în cadrul instituției care organizează procesul de obținere a atestatului de abilitare sau în cadrul instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.

(3) IOSUD/IOD transmite CNATDCU propunerile cu privire la componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.

(4) CNADTCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, numește comisia prevăzută la alin (1).

III. Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare

Art. 9. -

IOSUD/IOD, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenței comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare de către CNATDCU, organizează susținerea publică a tezei de abilitare.

Art. 10. -

(1) IOSUD/IOD verifică dacă dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare este complet, precum și dacă sunt îndeplinite standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(2) IOSUD/IOD va publica pe site-ul oficial al instituției cel puțin următoarele documente:

a) curriculum vitae și lista de lucrări;

b) fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;

c) rezumatul tezei de abilitare;

d) componența comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare.

Art. 11. -

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare analizează dosarul de abilitare depus de candidat, înaintea susținerii publice, și poate solicita lucrări științifice sau alte documente relevante pentru activitatea științifică, profesională și academică a acestuia.

Art. 12. -

(1) Teza de abilitare se susține, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu un caracter public. Derogări (2)

(2) În urma susținerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate.

Art. 13. -

IOSUD/IOD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 12 alin. (2), către Ministerul Educației și Cercetării Științifice - CNATDCU, pentru analiză și decizie.

Art. 14. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, verifică conformitatea dosarului, potrivit art. 7 și 13. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educației și Cercetării Științifice solicită completarea acestuia. Dacă IOD/IOSUD nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul candidatului se returnează.

Art. 15. -

Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare și propune Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei rezoluții motivate.

Art. 16. -

Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluției comisiei de specialitate, analizează și validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare.

Art. 17. -

(1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluției favorabile de acordare a atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către IOSUD/IOD unde a fost susținută teza de abilitare, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să îl comunice candidatului.

(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluția de neacordare a atestatului de abilitare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice transmite această rezoluție IOSUD/IOD, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să o comunice candidatului, și returnează dosarul de abilitare.

IV. Dispoziții finale

Art. 18. -

După emiterea ordinului prevăzut la art. 17 alin. (1), Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepția tezei de abilitare, în format tipărit, care se returnează IOSUD/IOD.

Art. 19. -

IOSUD/IOD poate percepe o taxă de abilitare, în scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea și susținerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație, respectiv de către Prezidiului Academiei Române.

Art. 20. -

(1) IOSUD/IOD elaborează regulamente proprii privind abilitarea, în condițiile legii.

(2) Regulamentul poate conține cerințe și exigențe specifice IOSUD/IOD cu privire la abilitare și la acceptarea conducătorilor de doctorat în școlile doctorale proprii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...