Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 166, 217 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă modelul Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu

București, 27 ianuarie 2015.

Nr. 3.121.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

ANEXA Nr. 2

Instituția de învățământ superior/Academia Română
Avizat
Rector/Președinte,
. . . . . . . . . .
ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE
□ DA □ NU

CERERE-TIP
pentru susținerea tezei de abilitare

Domnule Rector/Președinte al Academiei Române,

. . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele) titular la . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., solicit prin prezenta susținerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat . . . . . . . . . .

Solicit ca procedura de abilitare în domeniul . . . . . . . . . . să se desfășoare în cadrul . . . . . . . . . . [instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituția organizatoare de doctorat (IOD)].

Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și în dosarul de abilitare corespund realității.

[Data] [Semnătura]

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...