Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 10 februarie 2015.

În vigoare de la 10 februarie 2015 până la 26 august 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 5229/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 166, 217 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă modelul Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu

București, 27 ianuarie 2015.

Nr. 3.121.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

Instituția de învățământ superior/Academia Română
Avizat
Rector/Președinte,
. . . . . . . . . .
ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE
□ DA □ NU

CERERE-TIP
pentru susținerea tezei de abilitare

Domnule Rector/Președinte al Academiei Române,

. . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele) titular la . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., solicit prin prezenta susținerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat . . . . . . . . . .

Solicit ca procedura de abilitare în domeniul . . . . . . . . . . să se desfășoare în cadrul . . . . . . . . . . [instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituția organizatoare de doctorat (IOD)].

Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și în dosarul de abilitare corespund realității.

[Data] [Semnătura]

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...