Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.12.2004

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat prin Ordin 2215/2006 și înlocuit de Normă 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a oricăror cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România, în condiții de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplică această scutire se stabilește de Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de reciprocitate acordată misiunilor diplomatice române și personalului acestora.

(2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, precum și a cetățenilor străini angajați ai acestora, în limitele și în conformitate cu condițiile precizate în convențiile de înființare a acestor organizații.

(3) Răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate și, respectiv, a condițiilor precizate în convențiile de înființare a organizațiilor menționate la alin. (2) revine Direcției generale protocol național din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată, impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, personalului acestora și oricăror alți cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România.

(5) Cetățenii străini din România având statut diplomatic sau consular, menționați la alin. (1), trebuie să fie agreați și înregistrați la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. -

Pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii în favoarea persoanelor menționate la art. 1, furnizorii și/sau prestatorii de servicii au obligația să emită facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finanțelor publice, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, care să cuprindă în mod obligatoriu denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentanței organismului internațional ori interguvernamental acreditate în România, respectiv numele persoanei, cu excepția livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii prevăzute la art. 6 alin. (2), precum și a carburanților auto.

Art. 3. -

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin următoarele modalități:

a) prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor menționate la art. 1 alin. (1) și (2), pe baza certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în a căror rază teritorială își au sediul persoanele respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 și legitimației speciale eliberate în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul în care încasarea contravalorii bunurilor livrate și a serviciilor prestate nu se efectuează în numerar sau cu instrumente de plată nenominale;

b) prin facturarea chiriei fără taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care închiriază spații cu destinația de:

1. sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuințe/reședințe pentru personalul/șefii acestora și pentru orice cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România, inclusiv locurile de parcare și/sau garajele aferente;

2. sediu al reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, reședințe ale șefilor acestor reprezentanțe, precum și locuințe pentru cetățenii străini angajați ai acestora, inclusiv locurile de parcare și/sau garajele aferente;

c) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor și serviciilor cumpărate, efectuată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în a căror rază teritorială își au sediul persoanele menționate la art. 1 alin. (1) și (2). Misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile și/sau serviciile achiziționate de acestea, precum și pentru cele achiziționate de personalul lor și de cetățenii străini având statut diplomatic sau consular în România, conform procedurii prevăzute la art. 6.

Art. 4. -

(1) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 3 lit. a), se eliberează la cererea furnizorului/prestatorului (modelul prezentat în anexa nr. 2), pe baza următoarelor documente:

a) copie de pe actul constitutiv;

b) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

c) dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărților de credit;

d) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că nu se va încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate în numerar ori cu instrumente nenominale.

(2) Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București sau, după caz, direcția generală a finanțelor publice județeană va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzând furnizorii/prestatorii de servicii cărora li s-au eliberat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată.

(3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adăugată se soluționează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii și documentelor prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe eliberează legitimații speciale numai în cazurile de reciprocitate efectivă deplină, fără existența unor restricții sortimentale și plafonări valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice române și personalului acestora. Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (2), legitimațiile speciale se eliberează numai în situațiile în care prin convențiile de înființare se prevede scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără existența unor restricții sortimentale și plafonări valorice sau cantitative.

Art. 5. -

(1) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru închirierea spațiilor menționate la art. 3 lit. b) se realizează pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea condițiilor de reciprocitate sau a condițiilor precizate în convențiile de înființare a reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale, după caz.

(2) Dacă nu sunt respectate condițiile de reciprocitate, respectiv condițiile precizate în convențiile de înființare a reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul și nu se aplică scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, dar persoanele impozabile care închiriază spații pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, în condițiile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la pct. 42 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

(3) Dacă, ulterior acordării avizului de către Ministerul Afacerilor Externe, nu mai sunt respectate condițiile de reciprocitate, respectiv condițiile precizate în convențiile de înființare a reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe își va retrage avizul acordat și se vor aplica prevederile alin. (2).

Art. 6. -

(1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 3 lit. c), solicitanții trebuie să completeze o cerere de restituire și un borderou, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, întocmit în două exemplare, care trebuie să cuprindă:

a) documentele în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea, cu excepția cazurilor în care condițiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni; pentru carburanții auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt ștampilate și au înscrise denumirea cumpărătorului și numărul de înmatriculare al autovehiculului;

b) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor și serviciilor până la data depunerii cererilor, după caz.

(2) Pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care persoanele menționate la art. 1 alin. (1) și (2) ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaș, documentele pe baza cărora se face restituirea sunt următoarele:

a) decontul cuprinzând cheltuielile comune și taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părți pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;

b) chitanța emisă de administrația imobilului, prin care se certifică plata cheltuielilor comune și a taxei pe valoarea adăugată, rezultată din decont.

(3) Documentele justificative pe baza cărora se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzute de prezentul articol, se depun în copie pentru bunurile și serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România și în original pentru bunurile și serviciile destinate uzului personalului acestora sau al altor cetățeni străini având statut diplomatic ori consular în România. Pot fi prezentate în copie documentele pentru bunurile de folosință îndelungată, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile ce revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată, destinate consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute în anexele nr. 4 și 5, împreună cu borderourile și documentele justificative, se transmit trimestrial de către solicitanții prevăzuți la art. 3 lit. c) la Ministerul Afacerilor Externe, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea, cu excepția cazurilor în care condițiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni.

(5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (4), misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor în care exercițiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două tranșe, prin depunerea cererii de restituire și a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie și august, până la finele lunii septembrie, și separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie.

(6) Nedepunerea în termenul prevăzut la alin. (4) a cererilor de restituire și/sau a documentației aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Cererile de restituire și documentele justificative nedepuse în termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor menționate la art. 1 alin. (1) și (2), ministrul finanțelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situația în care cererea de restituire și/sau documentația aferentă nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (4).

(8) Direcția generală protocol național din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligația să confrunte sumele evidențiate în borderouri cu documentele justificative prezentate. În urma verificării, pe borderou se va face mențiunea, sub semnătură, "Confruntat cu documentele justificative".

(9) Documentația avizată favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisă solicitanților prevăzuți la art. 3 lit. c), care o vor depune la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, la direcția generală a finanțelor publice județeană.

(10) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, direcției generale a finanțelor publice județene, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzând statele pentru care condițiile de reciprocitate prevăd termene de restituire mai mari de 3 luni. Informațiile respective vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în relațiile reciproce dintre state.

Art. 7. -

(1) Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau, după caz, direcția generală a finanțelor publice județeană analizează cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată și documentele însoțitoare. Verificarea și analiza efectuate urmăresc:

a) ca documentele ce atestă achiziționarea de bunuri și servicii să corespundă formularelor tipizate comune și specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzute de reglementările în vigoare, să se refere la trimestrul pentru care se solicită restituirea, cu excepția cazurilor în care condițiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni;

b) existența avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Art. 8. -

Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor de bunuri și/sau de servicii efectuate în trimestrul III al anului 2004 se soluționează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 303/2004.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/A JUDEȚULUI ............

CERTIFICAT
de scutire de taxa pe valoarea adăugată
Nr. ........ din ............

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. ..............., a fost eliberat prezentul certificat care atesta dreptul furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii .............................., cu sediul în ......................., str. ........................., nr. ....., județul/sectorul ......................., codul poștal ........................, codul fiscal .........................., înmatriculat la Registrul Comerțului la nr. ..................... din ................. să efectueze livrări de bunuri/prestări de servicii în favoarea ambasadelor, oficiilor consulare, reprezentanțelor organismelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora, sau a altor cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România, în regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată, cu drept de deducere, pe baza legitimației speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de .....................

Director executiv,
..............................

ANEXA Nr. 2 la norme

CERERE

Denumirea solicitantului ...............................................

Codul fiscal ...........................................................

Sediul .................................................................

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. ..............., prin prezenta cerere solicităm eliberarea unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adăugată pentru livrarea de bunuri și prestarea de servicii în favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora, sau a altor cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România.

Anexăm următoarele documente:

- copie de pe actul constitutiv;

- copie de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

- dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărților de credit;

- declarația pe propria răspundere din care rezultă că nu se va încasa în numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

Semnătura şi ştampila Data
..................... ..............

ANEXA Nr. 3 la norme

BORDEROU
cuprinzând documentele justificative
prevăzute la art. 6 alin. (1) din norme

                                     - lei -
┌────┬───────────────────┬────────┬────────┬─────┬────────────────────┬────────┐
│  │  Documentul   │    │    │   │Documentul de plată │    │
│Nr. │          │Valoarea│Valoarea│Total│  corespunzător  │ Suma │
│crt.├─────────┬────┬────┤fără TVA│ TVA  │   ├─────────┬─────┬────┤achitată│
│  │Denumirea│Nr. │Data│    │    │   │Denumirea│ Nr. │Data│    │
├────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────┼────────┤
│ 0 │  1  │ 2 │ 3 │  4  │  5  │ 6 │  7  │ 8 │ 9 │  10  │
├────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────┼────────┤
├────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────┼────────┤
└────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴─────┴────┴────────┘

                 Solicitant,
                 .............

  Semnătura,           Ștampila,            Data,
  ............          ...........          ...........

NOTĂ:

În cazul bonurilor fiscale, documentul înscris în borderou în col. 1-3 se va înscrie și în col. 7-9, iar totalul de la col. 6 se va înscrie și în col. 10.

ANEXA Nr. 4 la norme

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. înreg. ______________________│     CERERE     │Nr. de înreg. ___________________│
│Din data de: ____________________│de restituire a taxei pe │Din data de: ____________________│
│       (loc rezervat pentru│  valoarea adăugată  │       (loc rezervat pentru│
│  Ministerul Finanțelor Publice)│             │  Ministerul Afacerilor Externe)│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │Denumirea instituției:                                 │
│  │a) Misiunea diplomatică ................................................................│
│ 1. │b) Oficiul consular ....................................................................│
│  │c) Reprezentanța organismului internațional sau interguvernamental           │
│  │  .....................................................................................│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │Adresa:                                         │
│ 2. │Localitatea ....................., str. ................................. nr. .........,│
│  │sectorul .................., codul poștal ...................              │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite pentru
cumpărări de bunuri/prestări de servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă
de ....................... lei.

  Restituirea este aferentă trimestrului [ ]

  Solicităm restituirea în contul nr. ............, deschis la ...............................
Sucursala ......................................

                  Conducătorul instituției,
                ................................
                  (semnătura și ștampila)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE            │
│                                               │
│  Avizăm favorabil restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ................. lei,│
│fiind îndeplinite condițiile de reciprocitate/condițiile precizate în convențiile de     │
│înființare.                                         │
│                                               │
│       Directorul general al                              │
│   Direcției generale protocol național,                          │
│   Semnătura .........................       Data .........................     │
│          Ștampila                                 │
│                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE            │
│                                               │
│  Aprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de ........................... lei.│
│                                               │
│  Directorul executiv al Direcției generale                         │
│a finanțelor publice a municipiului București/a județului ..................................,│
│                                               │
│   Semnătura .........................       Data .........................     │
│          Ștampila                                 │
│                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 5 la norme

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. de înreg. ___________________│     CERERE     │Nr. de înreg. ___________________│
│Din data de: ____________________│de restituire a taxei pe │Din data de: ____________________│
│       (loc rezervat pentru│  valoarea adăugată  │       (loc rezervat pentru│
│  Ministerul Finanțelor Publice)│             │  Ministerul Afacerilor Externe)│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele și prenumele solicitantului ..........................................................│
│Instituția ..................................................................................│
│Funcția solicitantului ......................................................................│
│Numărul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ................................│
│Adresa instituției:                                     │
│Localitatea ..........................., str. .................................. nr. ........│
│sectorul .............., codul poștal ..................                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite pentru
cumpărări de bunuri/prestări de servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de
........................... lei.

  Restituirea este aferentă trimestrului [ ]

  Solicităm restituirea în contul nr. ................, deschis la ...........................
Sucursala ........................

                  Conducătorul instituției:
             ............................................
                  (semnătura și ștampila)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE            │
│                                               │
│  Avizăm favorabil restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ................. lei,│
│fiind îndeplinite condițiile de reciprocitate/condițiile precizate în convențiile de     │
│înființare.                                         │
│                                               │
│       Directorul general al                              │
│   Direcției generale protocol național,                          │
│   Semnătura .........................       Data .........................     │
│          Ștampila                                 │
│                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE            │
│                                               │
│  Aprobăm restituirea T.V.A. în sumă de ............................................... lei.│
│                                               │
│  Directorul executiv al Direcției generale                         │
│a finanțelor publice a municipiului București/a județului ..................................,│
│                                               │
│   Semnătura .........................       Data .........................     │
│          Ștampila                                 │
│                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...