Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 02.02.2004

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

(1) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată construcția, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop.

(2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adăugată se realizează prin restituirea către beneficiar a taxei facturate de către furnizori/prestatori.

Art. 2. -

În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) lăcașuri de cult religios - bisericile, casele de rugăciune, templele, moscheile, sinagogile, casele de adunare sau alte construcții asimilate acestora, care deservesc cultele, asociațiile ori fundațiile religioase pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice;

b) alte clădiri utilizate în scop religios - mănăstirile, schiturile și complexurile monahale;

c) consolidarea - totalitatea operațiunilor de intervenție asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum și introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea ori ridicarea gradului de stabilitate și rezistență a construcțiilor. Intervenția asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care îl reprezintă ar putea periclita siguranța elementelor structurale, constituie lucrări de consolidare în sensul prezentelor norme;

d) extinderea - totalitatea operațiunilor efectuate în scopul creșterii suprafețelor construite în condițiile menținerii stării tehnice și a destinației;

e) restaurarea - totalitatea operațiunilor prin care se aduc în bună stare, se refac în forma inițială monumentele de arhitectură, precum și picturile și alte opere de artă;

f) reabilitarea - totalitatea operațiunilor efectuate în scopul readucerii construcțiilor existente la un grad de utilizare și siguranță corespunzător stării inițiale sau chiar îmbunătățirea acesteia;

g) beneficiari - cultele religioase recunoscute, asociațiile și fundațiile religioase, instituțiile publice și alte instituții, care dețin lăcașuri de cult religios sau alte clădiri utilizate în acest scop. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru construcția, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) lucrările sunt avizate de Comisia de Avizare a Lăcașurilor de Cult, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, cu excepția lucrărilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor;

b) lucrările sunt prevăzute în autorizații eliberate în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru care nu este obligatorie autorizarea.

(2) Lucrările de construcții, consolidare, extindere, restaurare și reabilitare a lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop cuprind atât prestările de servicii, cât și bunurile utilizate în scopul realizării acestor operațiuni, cuprinse în facturile emise de furnizori/prestatori și în situațiile de lucrări, după caz.

(3) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată nu se aplică pentru achiziționarea de terenuri destinate construcției de lăcașuri de cult religios sau alte clădiri utilizate în acest scop.

Art. 4. -

(1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adăugată sunt: Modificări (1)

a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lăcașurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, după caz;

b) copie de pe documentul care atestă recunoașterea legală a cultului religios;

c) copie de pe documentul de înregistrare fiscală a beneficiarului;

d) copie de pe documentul de înregistrare a furnizorului/prestatorului, din care să rezulte că acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

e) autorizația de construire, după caz;

f) situațiile de lucrări acceptate de beneficiar, după caz;

g) facturile fiscale sau, după caz, alte documente legal aprobate, din care rezultă cuantumul taxei pe valoarea adăugată;

h) documentele care atestă achitarea facturilor fiscale sau a documentelor legal aprobate.

(2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria răspundere de persoane care angajează legal beneficiarul.

Art. 5. -

(1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, al cărei model este prezentat în anexă, se depune de către beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice la care acesta este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, trimestrial, până la finele trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea.

(2) Cererile de restituire depuse vor cuprinde numai taxa pe valoarea adăugată din facturile achitate furnizorilor/prestatorilor în trimestrul pentru care se solicită restituirea.

Art. 6. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Soluționarea cererilor de restituire se efectuează, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și a verificărilor efectuate de organele fiscale. Modificări (1)

(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 2 lit. g) pot aplica pentru același obiectiv atât procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată prevăzută de prezentele norme, cât și procedura de scutire de taxa pe valoarea adăugată prevăzută de Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 141/2004.

(3) La soluționarea cererilor de restituire organele fiscale vor verifica dacă pentru aceleași facturi beneficiarii nu au solicitat și aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată conform ordinului menționat la alin. (2).

Art. 7. -

Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru lucrările de construcții, extindere, reabilitare și consolidare a lăcașurilor de cult religios, executate în anul 2003, se soluționează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.010/2002.

Art. 8. -

Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

ANEXĂ la norme Modificări (1)

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru construcția,
consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea
lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop

  1. Denumirea solicitantului ......................, codul fiscal ............
  2. Adresa:
  Localitatea ............, str. ............ nr. ....., codul poștal ........,
județul/sectorul ..................., telefon/fax ..............................
  3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de ...............,
în baza art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
pentru:
  - construcția    [ ]
  - consolidarea    [ ]
  - extinderea     [ ]
  - restaurarea    [ ]
  - reabilitarea    [ ]
lăcașului de cult religios ......................................./altor clădiri
utilizate în scop religios .....................................................
                 (se vor înscrie denumirea și adresa acestora)
  4. Restituirea solicitată este aferentă operațiunilor derulate în trimestrul
............. anul ....... .
  5. Solicităm restituirea prin virament în contul nr. ............, deschis la
Banca .................., sucursala/filiala/agenția .......................... .
  Solicitant:
  Numele ............. prenumele ..................., funcția .................
  Semnătura ........................
  Ștampila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...