Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în România din 09.04.2004

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

(1) Conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara României de cumpărătorul care nu este stabilit în România sau în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și folosite la echiparea ori aprovizionarea ambarcațiunilor de agrement și avioanelor de turism sau a oricărui mijloc de transport de uz privat. Scutirea de taxa pe valoarea adăugată se realizează, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii care nu sunt stabiliți în România, în condițiile prevăzute de prezentele norme, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de reglementările vamale în vigoare.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se consideră cumpărător care nu este stabilit în România persoana fizică, indiferent de naționalitate, al cărei domiciliu stabil sau reședință nu se află în România. În înțelesul prezentei prevederi domiciliu stabil sau reședință este locul menționat pe cartea de identitate, pașaport sau alt document recunoscut ca atare de statul român. Cumpărătorul care nu este stabilit în România este denumit în continuare cumpărător străin.

(3) Dovada exportului se face pe baza facturii fiscale vizate de organele vamale.

CAPITOLUL II Condiții de restituire și autorizare

Art. 2. -

(1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) cumpărătorul să nu fie stabilit în România;

b) bunurile să fie expediate sau transportate în afara României înainte de a se încheia cea de-a treia lună următoare celei în cursul căreia s-a făcut achiziționarea bunurilor;

c) valoarea globală a bunurilor achiziționate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, să depășească contravaloarea în monedă națională a 2,5 milioane de lei;

d) bunurile să nu fie prohibite sau restricționate la scoaterea din țară, potrivit reglementărilor legale;

e) bunurile să fie cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor străini dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

f) scoaterea din țară a bunurilor să fie efectuată prin birourile vamale care funcționează în incinta aeroporturilor internaționale.

(2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achiziționate de la același magazin, a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii fiscale, este superioară sumei de 2,5 milioane lei. Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi fiscale, dacă suma globală a fiecărei facturi este superioară sumei de 2,5 milioane lei.

Art. 3. -

(1) Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii străini, care depășesc suma de 2,5 milioane lei, magazinul autorizat are obligația:

a) să emită factură fiscală și să încaseze de la cumpărătorul străin contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) să emită și să completeze în două exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini", prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii fiscale vor fi înmânate cumpărătorului străin, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la unitatea autorizată. Unitatea autorizată poate fi ori magazinul, dacă este o unitate comercială de sine stătătoare, ori unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru.

(2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată în momentul scoaterii din țară a bunului, cumpărătorul străin prezintă organelor vamale bunurile cumpărate, însoțite de originalul facturii fiscale, documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor și originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Organele vamale verifică:

a) concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire, referitoare la cumpărător, și datele din actele de identificare a persoanei care se prezintă la organele vamale;

b) concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire, factura fiscală și bunurile prezentate;

c) încadrarea în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).

(4) Certificarea ieșirii bunurilor din țară poate fi refuzată de organele vamale dacă:

a) formularul nu este completat corespunzător normelor legale în vigoare de către vânzător;

b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menționate în factura fiscală;

c) valoarea bunurilor din factura fiscală emisă de vânzător nu depășește 2,5 milioane lei;

d) datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpărătorului străin și cu datele din factura fiscală.

(5) După verificare organele vamale vizează documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată și factura fiscală, pe care le returnează cumpărătorului străin.

(6) Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini poate fi efectuată de:

a) unitățile autorizate să restituie taxa pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale. Acestea vor reține din suma de restituit un comision în lei de până la 30% din taxa pe valoarea adăugată solicitată a fi restituită. Comisionul este scutit de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, conform art. 143 alin. (1) lit. b) și p) din Legea nr. 571/2003, și se recuperează prin decontul de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 8;

b) magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Restituirea se poate efectua atât către cumpărătorul străin, cât și către orice altă persoană care prezintă documentele prevăzute la alin. (7). Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile vândute în propria unitate. Magazinele vor efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată integral către cumpărătorii străini, fără a se reține comision.

(7) Documentele pe baza cărora se poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată sunt:

a) documentul de restituire, vizat de organele vamale care funcționează în incinta aeroporturilor internaționale;

b) factura fiscală vizată de organele vamale, însoțită de documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor.

(8) Taxa pe valoarea adăugată se restituite în lei. Sumele restituite în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pot fi:

a) scoase din România în limitele prevăzute în reglementările privind operațiunile valutare;

b) depuse la organele vamale, contra chitanței de consemnare, pentru acele sume care depășesc limitele legale de scoatere din țară conform reglementărilor în vigoare;

c) convertite în valută la punctele de schimb valutar existente în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Convertirea sumelor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL III Procedura de autorizare a magazinelor care efectuează vânzarea
și, după caz, restituirea taxei pe valoarea adăugată

Art. 4. -

Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor stabiliți în străinătate și restituirea taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor vândute în propria unitate, precum și autorizarea unităților în vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale se realizează de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în a căror rază teritorială sunt înregistrate ca plătitori de impozite și taxe sau, după caz, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, în cazul în care unitățile solicitante sunt înregistrate ca plătitori de impozite și taxe la acestea. Autorizațiile emise sunt valabile 2ani calendaristici începând cu data obținerii autorizării. După expirarea acestui termen unitățile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizație.

Art. 5. -

(1) Magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, cât și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unități de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 4, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă și va fi însoțită de:

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

b) copie de pe documentul de înregistrare fiscală a unității care solicită autorizarea;

c) copie de pe documentul de înregistrare la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea;

d) copie de pe documentele de achiziționare și înregistrare în evidența unității a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situația în care unitățile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze și alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Pe baza cererii și a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba și emite autorizații conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicată unității solicitante.

(5) Autorizațiile emise magazinelor se înregistrează într-un registru al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat și păstrat de organul fiscal.

(6) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, care au eliberat autorizații, vor transmite în termen de 3 zile de la autorizare organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele aparținând unității autorizate, lista cuprinzând unitățile comerciale și magazinele care au fost autorizate, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.

(7) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini va fi tipărit de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe bază de comenzi scrise aprobate de organele fiscale. Modelul comenzilor este prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme. Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., cu alocarea unei plaje speciale de serii și numere pentru fiecare unitate autorizată. Evidența documentelor de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini se ține cu ajutorul documentului ale cărui model este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme.

(8) O nouă comandă de formulare va fi condiționată de justificarea utilizării formularelor achiziționate anterior, prin prezentarea evidenței întocmite conform anexei nr. 7, vizată de organele fiscale care emit autorizațiile conform prezentelor norme.

(9) După obținerea autorizației magazinul va afișa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule având înălțimea de minimum 5 cm.

CAPITOLUL IV Procedura de autorizare a unităților în vederea restituirii
taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a
frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale

Art. 6. -

(1) Conform prevederilor art. 3 alin. (6) lit. a), restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale de către unitățile autorizate în acest sens.

(2) În vederea solicitării autorizării unitățile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată de cel puțin 12 luni;

b) să nu aibă obligații bugetare restante, reprezentând taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, înainte de depunerea cererii de autorizare;

c) în obiectul de activitate să fie menționată și activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini.

(3) Cererea de autorizare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme, se depune de către unitatea solicitantă la organele fiscale prevăzute la art. 4 și este însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe statutul unității sau de pe actul constitutiv al acesteia;

b) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

c) certificat de atestare fiscală.

(4) Pe baza cererii și a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba și emite autorizația pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme, în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale.

(5) Autorizațiile emise se înregistrează într-un registru, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat și păstrat de organul fiscal care a emis autorizația.

(6) Unitățile autorizate pot efectua restituirea de taxă pe valoarea adăugată atât prin puncte de lucru proprii situate în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale, cât și prin alte unități mandatate care au puncte de lucru în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale. În înțelesul prezentei prevederi, unitățile mandatate sunt persoanele juridice mandatate pe baze contractuale de către unitățile anterior autorizate, pentru ca acestea să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale, în numele unităților anterior autorizate.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 7. -

(1) Unitățile autorizate conform prevederilor cap. III și IV au obligația să întocmească semestrial Situația privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, efectuată cumpărătorilor străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.

(2) Situația va fi transmisă organului fiscal care a emis autorizația, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului în cauză.

Art. 8. -

(1) În vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale cumpărătorilor străini, unitățile autorizate prevăzute la cap. IV vor evidenția taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor străini și comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată în formularul "Decont privind taxa pe valoarea adăugată", la rândul 16, indiferent dacă restituirea este efectuată prin puncte de lucru proprii sau prin alte unități mandatate. Sumele înscrise în decont se justifică cu documentele prevăzute în prezentele norme.

(2) Unitățile mandatate nu reflectă în decontul propriu de taxă pe valoarea adăugată sumele care fac obiectul restituirii taxei. Acestea sunt obligate să transmită unităților autorizate, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, documentele în original ce fac obiectul restituirii de taxă pe valoarea adăugată și un borderou cu plățile efectuate în cursul fiecărei luni. Unitățile mandatate vor păstra o copie de pe documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în evidența proprie. Activitatea desfășurată de unitățile mandatate constituie prestare de servicii, iar veniturile obținute din această activitate nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Magazinele autorizate, prevăzute la cap. III, vor înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată, la rândul 16, taxa efectiv restituită cumpărătorilor străini, pe care o justifică cu documentele de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Art. 9. -

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

DOCUMENT
de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini*)
Nr. .................... data ...............

1. Valoarea bunurilor din factura fiscală         !|||||||||||||||||||||¬
nr. .............. din data .............         ¡|||||||||||||||||||||±
                              !|||||||||||||||||||||¬
2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit    ¡|||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§CUMPĂRĂTOR                   (1)§VÂNZĂTOR               (2)§
§1. Numele și prenumele:              §1. Denumirea societății:         §
§2. Data și locul nașterii:             §2. Adresa:                §
§3. Țara de domiciliu:               §3. Numărul de înregistrare fiscală:   §
§4. Numărul pașaportului/documentului de identitate:§4. Data vânzării:            §
§5. Data emiterii pașaportului/documentului de   §5. Organul fiscal la care este      §
§  identitate:                   §  înregistrat vânzătorul:        §
§                          §Semnătura și ștampila          §
§                          §.........................        §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§CONFIRMAREA DE CĂTRE AUTORITATEA VAMALĂ A SCOATERII DIN ȚARĂ A BUNURILOR         (3)§
§                                               §
§Biroul vamal:                                        §
§Codul biroului vamal:                                    §
§Numărul și data înregistrării:                                §
§                          Semnătura și ștampila          §
§                          .........................        §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§UNITATEA AUTORIZATĂ SĂ EFECTUEZE RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ          (4)§
§1. Denumirea unității:                                    §
§2. Adresa:                                          §
§3. Numărul de înregistrare fiscală:                             §
§4. Organul fiscal la care este înregistrată unitatea:                    §
§5. Data restituirii:                                     §
§                                               §
§  Semnătura și ștampila unității            Semnătura pentru primirea sumei,  §
§....................................          .................................... §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

*) Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1 intitulate "Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini"

1. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini" se emite și se completează în două exemplare de către unitatea autorizată. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii fiscale vor fi înmânate cumpărătorului străin, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la unitatea autorizată. Unitatea autorizată poate fi ori magazinul, dacă este o unitate comercială de sine stătătoare, ori unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru.

2. Punctele 1 și 2 din anexă se completează de către unitatea vânzătoare.

3. Casetele nr. 1 și 2 se vor completa și se vor semna de către unitatea vânzătoare, care dă dreptul cumpărătorilor străini la restituirea taxei pe valoarea adăugată în urma achiziționării unor bunuri.

4. Caseta nr. 3 va fi completată de către organele vamale.

5. Autoritatea vamală poate refuza certificarea ieșirii bunurilor dacă:

- formularul nu este completat corespunzător de către vânzător, respectiv pct. 1 și 2 și casetele nr. 1 și 2 din anexa în cauză (nu este admisă completarea ulterioară);

- bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menționate în factura fiscală;

- valoarea bunurilor din factura vânzătorului nu depășește 2,5 milioane lei;

- datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpărătorului străin și cu datele din factura fiscală;

- bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara României înainte de a se încheia cea de-a treia lună următoare celei în cursul căreia s-a făcut livrarea.

6. Caseta nr. 4 va fi completată de către unitatea autorizată sau, după caz, de magazinul autorizat să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată. În această casetă semnează atât unitatea autorizată/magazinul să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată, cât și persoana care primește suma restituită.

ANEXA Nr. 2 la norme

CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care
se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată
cumpărătorilor străini, precum și pentru restituirea taxei pe
valoarea adăugată aferente acestor vânzări

  ............................, cu sediul în .................., județul/sectorul ...........,
    (persoana juridică)
str. .......................... nr. ......, codul poștal ..............., telefon ............,
telex/fax ....................., număr de înregistrare fiscală .................., reprezentată
prin .............................., domiciliat în ....................., str. ................
nr. ........, posesor al ........................... seria ....... nr. .............., eliberat
              (actul de identitate)
de ..................., având funcția de ....................., solicit eliberarea autorizației
pentru magazinele/unitățile comerciale din ..................., județul/sectorul .............,
str. ............... nr. ......., codul poștal ........, telefon ........., telex/fax ....... .

   ..........................
    (semnătura și ștampila)
                         Data ..................

ANEXA Nr. 3 la norme

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Direcția generală a finanțelor publice a județului .............
  Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
  Administrația finanțelor publice a sectorului ..................

                     AUTORIZAȚIE
             Nr. .......... din ........................
                        (ziua, luna, anul)

  Se autorizează ............................................................................,
                        (persoana juridică)
cu sediul în ................, str. ................. nr. ....., județul/sectorul ............,
codul poștal ..........., telex/fax ............., număr de înregistrare fiscală .............,
să efectueze vânzări de bunuri cumpărătorilor care nu sunt stabiliți în România, care
beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, și să restituie taxa pe valoarea
adăugată aferentă acestor vânzări prin următoarele magazine: ..................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
        (se vor menționa denumirea și adresa exactă a fiecărui magazin
            aparținând unității care a solicitat autorizația)
  Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ...... din .................... și a documentației
prezentate, înregistrată la Direcția generală a finanțelor publice a județului .............../
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili/Administrația finanțelor publice a
sectorului .................... .

  Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberării

   Director executiv/Șef al Administrației finanțelor publice a sectorului .........,
   ..................................................................................

ANEXA Nr. 4 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice a județului ............

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Administrația finanțelor publice a sectorului .................

REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise unitatilor comerciale care efectueaza atât vânzari de bunuri
cumparatorilor straini care pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, cât si restituirea taxei
pe valoarea adaugata aferente acestor vânzari catre cumparatorii straini
Autorizatia Unitatea comerciala autorizata Numarul magazinelor autorizate Magazinul autorizat
Nr. Data Denumirea Sediul Nr. de înre- gistrare fiscala Organul fiscal la care este înregistrata Denumirea Sediul
Locali- tatea Str. Nr. Judetul/ sectorul Locali- tatea Str. Nr. Judetul/ sectorul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prezentul registru contine ....................... pagini numerotate de la 1 la ..............., fiecare fila fiind parafata/stampilata în data de .......................... .
Director executiv/Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .........,
..............................
(semnatura si stampil

ANEXA Nr. 5 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice a județului ..........

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Administrația finanțelor publice a sectorului ...............

LISTA
cuprinzând unitățile comerciale și magazinele care au fost autorizate să efectueze vânzări
pentru care se acordă restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini
Autorizația Unitatea comercială autorizată Numărul magazinelor autorizate Magazinul autorizat
Nr. Data Denumirea Sediul Nr. de înre- gistrare fiscală Organul fiscal la care este înregistrată Denumirea Sediul
Locali- tatea Str. Nr. Județul/ sectorul Locali- tatea Str. Nr. Județul/ sectorul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Director executiv/Șef al Administrației finanțelor publice a sectorului ..............,
.....................................................................................

ANEXA Nr. 6 la norme

NOTĂ DE COMANDĂ Nr. ......../..............
pentru Documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată
cumpărătorilor străini

Denumirea unității autorizate ...............................................

Numărul de înregistrare fiscală .............................................

Numărul autorizației/data ...................................................

Sediul: localitatea .........., str. .............. nr. ....., sectorul ....,

județul ...................., telefon ....................

Cantitatea solicitată U.M. Preţul unitar Valoarea totală T.V.A.
1 2 3 4 5
               Aprobat
......................    |||||||
(semnătura și ștampila    Direcția generală a finanțelor publice a județului ............./
  solicitantului)      Direcția generală de administrare a marilor contribuabili/
               Administrația finanțelor publice a sectorului ...................
               Data aprobării comenzii .........................................
               Numărul documentelor aprobate ...................................
               Seria ...........................................................
               Modalitatea de plată ............................................
                                 ..........................
                                  (semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 7 la norme

EVIDENȚA
achiziționării și utilizării documentelor de restituire a taxei
pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini,
în luna .................... anul ..........

Denumirea unității autorizate ..............................

Data ..............................

Sediul: localitatea ...................., str. ..................... nr. ..., sectorul ......, județul ........, numărul de înregistrare fiscală .............

Nr. crt. Explicații Numărul documentelor de restituire
1. Stoc la începutul lunii
2. Achiziții în cursul lunii
3. TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)
4. Cantitatea utilizată în cursul lunii
5. Cantitatea anulată în cursul lunii
6. TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)
7. Stoc la sfârșitul lunii (rândul 3 - rândul 6)
Semnătura și ștampila unității ...........................
Data .................
Verificat de organul fiscal
Semnătura .........................
Data ............................

ANEXA Nr. 8 la norme

MODELUL SIGLEI

TAX FREE

ANEXA Nr. 9 la norme

CERERE
de autorizare a activității de restituire a taxei pe valoarea
adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei
de stat ale aeroporturilor internaționale

  ....................., cu sediul în ........, județul/sectorul .........., str. ............
  (persoana juridică)
nr. ........., codul poștal ............., telefon ..............., telex/fax ................,
număr de înregistrare fiscală ........., reprezentată prin ......................., domiciliat/
domiciliată în ................., str. ......................... nr. ......., posesor/posesoare
al/a ...................... seria ............. nr. .........., eliberat de ..................,
   (actul de identitate)
având funcția de ..............., solicit eliberarea autorizației pentru efectuarea restituirii
taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat
ale aeroporturilor internaționale .............................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
    (se va menționa punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este
       situat fiecare punct de lucru pentru care se solicită autorizarea)

  Data .................
                               .........................
                                (semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 10 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice a județului ..............

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Administrația finanțelor publice a sectorului ...................

                     AUTORIZAȚIE
             Nr. ............. din ....................
                         (ziua, luna, anul)

  Se autorizează ........................, cu sediul în .....................................,
             (unitatea)
str. ............... nr. ......, județul/sectorul .................., codul poștal ...........,
telex/fax ................, număr de înregistrare fiscală ..........., să efectueze restituirea
taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat
ale aeroporturilor internaționale din ......................, începând cu data de ............,
cu obligativitatea respectării reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată.
  Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ................ din .................... și a
documentației prezentate, înregistrată la Direcția generală a finanțelor publice a județului
.................../Direcția generală de administrare a marilor contribuabili/Administrația
finanțelor publice a sectorului .........

  Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberării

    Director executiv/Șef al Administrației finanțelor publice a sectorului .........,
    .................................................................................

ANEXA Nr. 11 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice a județului ............

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Administrația finanțelor publice a sectorului .................

REGISTRUL
pentru evidența autorizațiilor emise unităților care restituie taxa
pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de
trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaționale

Autorizația Unitatea autorizată Numărul Punctele de lucru care efectuează restituirea *)
Nr. Data Denumirea Sediul Nr. de înregistrare fiscală Organul fiscal la care este înregistrată
Locali- tatea Str. Nr. Județul/ Sectorul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prezentul registru conține ............... pagini numerotate de la 1 la .........., fiecare filă fiind parafată/ștampilată în data de ..................... .
Director executiv/Șef al Administrației finanțelor publice a sectorului .......,
...............................................................
(semnătura și ștampila)

*) Se va menționa și dacă punctele de lucru sunt ale unității autorizate sau ale unităților mandatate de aceasta.

ANEXA Nr. 12 la norme

Unitatea autorizată .................................

Numărul de înregistrare fiscală .....................

Organul fiscal ......................................

SITUAȚIE
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, efectuată
cumpărătorilor străini în semestrul ...... anul .........

Nr. crt. Cumpărător Document de restituire Document de vânzare Valoare Taxa pe valoarea adăugată
Numele și prenumele Țara Numărul pașaportului Număr Data Număr Data Restituită Comision*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Director general,
..........................
Data
......................

*) Se va completa numai de către unitățile autorizate conform cap. IV din norme.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...