Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 20.01.2004

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internaționale, scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale și înțelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internaționale;

b) finanțarea să fie asigurată din ajutoare bănești ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internaționale, din fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri și de servicii și/sau din contribuția publică națională prevăzută la art. 1 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, precum și din donații ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale și înțelegeri încheiate cu organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, cu excepția celor realizate din donații ale persoanelor fizice;

b) obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătății, de apărare a țării sau a siguranței naționale, cultural, artistic, educativ, științific, sportiv, de protecție și ameliorare a mediului, de protecție și conservare a monumentelor istorice și de arhitectură; Referințe în jurisprudență (1)

c) finanțarea să fie asigurată din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile ale organizațiilor nonprofit și de caritate din străinătate și din țară și/sau din donații ale persoanelor fizice.

Art. 3. -

(1) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, poate fi realizată prin următoarele modalități:

a) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, către beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, conform procedurii prevăzute la art. 4; Referințe în jurisprudență (1)

b) prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii/prestatorii persoane impozabile române, care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2, denumiți în continuare contractori, și de către furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiți în continuare subcontractori, a bunurilor livrate și a serviciilor prestate. Prin persoană impozabilă română se înțelege orice furnizor/prestator care își are stabilit în România sediul activității economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestuia, domiciliul ori reședința sa obișnuită. Persoanele impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal în România sunt considerate persoane impozabile române. Operațiunile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 nu se facturează prin reprezentantul fiscal chiar dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate și-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Contractorii și subcontractorii își pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente intrărilor destinate realizării obiectivului sau a proiectului. Facturarea fără taxa pe valoarea adăugată se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, care se solicită pentru contractori și subcontractori de către beneficiarii fondurilor sau, după caz, de către agenția de implementare, conform procedurii prevăzute la art. 5. Facturarea se efectuează către beneficiarii fondurilor, menționându-se pe factură, atunci când este cazul, și agenția de implementare prin care se face plata; Referințe în jurisprudență (2)

c) scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a beneficiarilor pentru:

1. serviciile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, prestate de către persoane impozabile stabilite în străinătate, indiferent dacă acestea și-au desemnat sau nu și-au desemnat un reprezentant fiscal în România, pentru care se aplică obligatoriu taxare inversă. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator și documente din care să rezulte că finanțarea este asigurată din fondurile prevăzute la art. 1 și 2. În situația în care persoane impozabile stabilite în străinătate realizează în exclusivitate servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, acestea pot să-și desemneze un reprezentant fiscal în România în vederea recuperării taxei pe valoarea adăugată pentru achiziții de bunuri și/sau servicii finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2;

2. servicii pentru care se aplică taxare inversă întrucât persoana impozabilă stabilită în străinătate nu și-a desemnat un reprezentant fiscal în România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator, documente din care să rezulte că finanțarea este asigurată din fondurile prevăzute la art. 1 și 2 și o declarație pe propria răspundere a persoanei impozabile stabilite în străinătate că nu și-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate și-a desemnat un reprezentant fiscal în România, nu se aplică taxare inversă pentru operațiunile prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, respectiv operațiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) în vederea scutirii de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Nu este obligatoriu ca noțiunile contractor și subcontractor să se regăsească ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2. Agențiile de implementare definesc părțile implicate în aceste operațiuni, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, în funcție de cerințele fiecărei unități finanțatoare, în documentația ce însoțește cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată.

(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 2 se consideră beneficiar al fondurilor unitatea care gestionează fondurile respective.

Art. 4. -

(1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectuează de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrați titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, și vor fi însoțite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen și necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finanțelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situația în care cererea de restituire și/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Documentația necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată trebuie să cuprindă: Referințe în jurisprudență (1)

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor de bunuri și/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

d) dovada plății până la data soluționării cererii pentru bunurile sau serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispoziții de plată, dispoziții de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitanțe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plată);

e) documente din care să rezulte modalitatea de finanțare, însoțite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

f) adresa din partea agenției de implementare prin care sunt definite părțile implicate în derularea operațiunilor, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, după caz;

g) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori și/sau subcontractori.

(5) Soluționarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se efectuează pe baza documentației prevăzute la alin. (4) și a verificărilor efectuate de organele de control fiscal. După verificare se întocmește un proces-verbal de control din care să rezulte suma de restituit și suma neaprobată, cu menționarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aprobă de conducătorul unității fiscale și se efectuează către titularul cererii prin Trezoreria Statului.

Art. 5. -

(1) Eliberarea certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată menționate la art. 3 alin. (1) lit. b) se realizează potrivit procedurii prevăzute de prezentul articol.

(2) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, se eliberează la cererea beneficiarului fondurilor, indiferent de calitatea sa de plătitor sau neplătitor de taxă pe valoarea adăugată, de către direcția generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul social solicitantul ori, după caz, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. În situația în care există un contract și, respectiv, un contractor pentru mai mulți beneficiari, certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată se poate elibera agenției de implementare, la solicitarea acesteia. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Beneficiarii fondurilor prevăzute la art. 1 și 2 sau, după caz, agențiile de implementare trebuie să prezinte următoarea documentație în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte modalitatea de finanțare, conform art. 1 și 2, însoțite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însoțite de traducerea autorizată, după caz, sau cel puțin traducerea acordului de contract și a ofertei financiare, care poate fi numită și buget detaliat, lista de cantități, lista de prețuri sau programul plăților;

e) copii de pe contractele încheiate de contractorii cu subcontractorii din România;

f) adresa din partea agenției de implementare prin care sunt definite părțile implicate în derularea operațiunilor, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, după caz, și se menționează persoana care solicită certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, respectiv beneficiarul fondurilor sau agenția de implementare.

(4) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat este valabil pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de la data eliberării, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului, în condițiile în care se face dovada existenței sursei de finanțare din fondurile prevăzute la art. 1 și 2. În situația în care ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile inițiale și se încheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul inițial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme, menționându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligația să menționeze pe factură numărul și data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire. Referințe în jurisprudență (1)

(6) În situația în care contractorul este persoană impozabilă stabilită în străinătate, acesta nu are obligația să desemneze un reprezentant fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 571/2003, dacă realizează exclusiv operațiuni scutite cu drept de deducere în România. În acest caz se va elibera certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea beneficiarului sau a agenției de implementare, numai pentru subcontractorii din România. Pentru proiectele sau obiectivele finanțate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2, cât și din alte surse de finanțare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, contractorul care este persoană impozabilă stabilită în străinătate are obligația să își desemneze reprezentant fiscal în România, iar beneficiarii vor solicita certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată și pentru aceștia.

Art. 6. -

(1) Pentru operațiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se aplică prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) în cazul beneficiarilor care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată și prevederile alin. (2) în cazul beneficiarilor înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Beneficiarii înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care nu au solicitat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru contractori și subcontractori, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor destinate realizării obiectivelor și proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2.

Art. 7. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili au obligația să țină evidența certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidență numerotat și parafat, să întocmească lunar lista cuprinzând furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată în cursul lunii expirate și să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 8. -

Cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile și serviciile finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2 nu se poate realiza în condițiile prevăzute de prezentele norme vor fi soluționate de către Comisia centrală fiscală.

Art. 9. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§  1. Denumirea solicitantului .............................................. §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§  2. Sediul/Adresa:                             §
§localitatea .........................., str. ...................... nr. .....,§
§sectorul ......, codul poștal .............., codul fiscal ..................,§
§județul ..................................                  §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

  În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin prezenta cerere solicităm restituirea
taxei pe valoarea adăugată, plătită pentru bunurile și serviciile achiziționate,
cu finanțare asigurată din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de
guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de
caritate, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, după caz.

  Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):
  - factură fiscală               [ ]
  - alte documente legal aprobate        [ ]
  - documente de plată             [ ]

  Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului ..........................
  Solicităm restituirea în contul nr. ......, deschis la ......................
  Finanțarea este asigurată din ...............................................

               Conducătorul unității,
           Semnătura ...........................

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§            CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL            §
§                                       §
§  Aprobăm restituirea T.V.A. pentru suma de ............................. lei§
§  Nu aprobăm restituirea sumei de ....................................... lei§
§din următoarele motive: ......................................................§
§..............................................................................§
§..............................................................................§
§                                       §
§  Numele persoanei care aprobă restituirea ..................................§
§  Funcția ...................................................................§
§                                       §
§    Semnătura ....................         Data ..........    §
§                                       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 2 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice

a județului ......................../municipiului București

(Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)

CERTIFICAT
de scutire de taxa pe valoarea adăugată
nr. ...../data ..............

  În conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, se acordă scutire de taxa pe valoarea adăugată ...................
................................................................................
      (denumirea beneficiarului sau agenției de implementare)
pentru bunurile livrate și serviciile prestate de următorii contractori și/sau
subcontractori:
  1.  Contractor .................... contract nr. ...... valoare ............
  1.1. Subcontractor ................. contract nr. ...... valoare ............
  1.2. Subcontractor ................. contract nr. ...... valoare ............
  2.  Contractor .................... contract nr. ...... valoare ............
  2.1. Subcontractor ................. contract nr. ...... valoare ............
  2.2. Subcontractor ................. contract nr. ...... valoare ............
privind obiectivul/proiectul ...................................................
................................................................................
finanțat de ....................................................................
................................................................................
pentru beneficiarii*):
  1. ..............................
  2. ..............................
  3. ..............................

  Contractorii și/sau subcontractorii vor factura fără taxa pe valoarea
adăugată bunurile livrate și serviciile prestate, beneficiind de exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de
bunuri și servicii destinate realizării contractelor.
  Pe factură se vor înscrie numărul și data prezentului certificat, denumirea
beneficiarului obiectivului/proiectului și după caz, a agenției de implementare.

                Director general,
              .......................

*) Se va completa numai în cazul eliberării certificatului agenției de implementare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...