Guvernul României

Ordonanța nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (9), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 31 ianuarie 2004.

În vigoare de la 03 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Modificări (1)

La articolul 2 alineatul (1), literele a) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

"

a) comerțul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piețe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum și activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

...............................................................................................

h) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale, precum și activitățile economice desfășurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepția activităților de taximetrie auto pentru mărfuri și persoane;"

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Persoanele fizice și juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România și se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu au obligația să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale."

2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înființarea societăților comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, până la data de 31 martie 2004."

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plății drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare."

2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile conținute în bagajele personale ale călătorilor venind dintr-o țară terță, cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale."

3. După alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(2) În cazul trecerilor pe bază de înțelegere între România și țările limitrofe se aplică scutirea până la o valoare totală de 80 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 40 euro/călător. Limitele valorice stabilite se aplică numai la o singură trecere de frontieră - dus și întors - în cursul unei luni. Pentru următoarele călătorii într-o lună limitele valorice se reduc la jumătate.

(3) Nu beneficiază de scutirea prevăzută la alin. (2) produsele din tutun, alcool și băuturi alcoolice, precum și parfumurile.

(4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevăzute prin prezenta ordonanță sunt supuse plății drepturilor de import, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Normele privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în țară de călători și alte persoane fizice, stabilite în România sau în terțe țări, ce nu fac obiectul unor operațiuni comerciale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Autorității Naționale de Control."

4. Articolului 69 va avea următorul cuprins:

"

Art. 69. -

Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurenței, sub rezerva dispozițiilor art. 71 și 72:

a) bunurile provenite din ajutoare și donații cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unități de cult recunoscute legal, unități și instituții școlare de stat și particulare, cabinete medicale și unități sanitare, ministere și alte instituții ale administrației publice centrale și locale, organizații sindicale și patronale, organizații cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociații și fundații, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice;

b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită în afara României și fără scop comercial, din partea expeditorului, către ministere și alte instituții ale administrației publice centrale și locale, organizații sindicale și patronale, alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociații și fundații, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea creșterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiașe;

c) echipamentele și materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită în afara României și fără scop comercial, din partea expeditorului, către organizații sindicale și patronale, organizații cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociații și fundații, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcționare și realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc;

d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finanțate de guverne străine în baza unor tratate, înțelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizații stabilite de comun acord, de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale și aprobate de către Ministerul Finanțelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistență economică, socială, inclusiv caritabilă, umanitară și de promovare culturală și educațională."

5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:

"

Art. 82. -

(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de instituții publice, organizații sindicale și patronale, alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociații și fundații, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, în vederea:

a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau

b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziția victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizațiilor în cauză."

Art. IV. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atribuții în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea creanțelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor încasate:

a) prin executarea silită, conform legii;

b) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului;

c) din impozitele și taxele locale stabilite ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspecțiilor fiscale efectuate, precum și din dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora.

(2) Aprobarea stimulentelor prevăzute la alin. (1) se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(3) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(4) Sumele constituite conform alin. (1), rămase necheltuite la finele anului curent, se reportează cu aceeași destinație în anul următor.

(5) Autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale exercită activități de administrare a impozitelor și taxelor locale în legătură cu declararea, stabilirea, verificarea și colectarea impozitelor și taxelor locale, soluționarea contestațiilor, prin compartimentele proprii de specialitate fiscale, denumite organe fiscale.

(6) Ministerul Finanțelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din instituțiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuțiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv.

(7) Constituirea fondurilor prevăzute la alin. (6) se face prin virarea, la dispoziția instituțiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contribuțiilor sociale, a unei părți de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silită, din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului, precum și din surse reglementate prin alte acte normative.

(8) Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul propriu și din instituțiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuțiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului. Modificări (1)

Art. V. -

(1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Imprimeriei Naționale i se încredințează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului său de activitate."

(2) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. asigură difuzarea și comercializarea timbrelor fiscale.

Art. VI. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să garanteze, în numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum și dobânzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Națională a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului.

(2) Rambursarea plasamentului și plata dobânzilor se vor efectua de către Banca Națională a României din surse proprii.

Art. VII. -

(1) Obligațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăților făcute de Banca Națională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002-2003 aferente împrumuturilor externe contractate de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță, au ca sursă de plată și se achită de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va acționa în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în vigoare la data plății la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar și de garanție încheiate cu aceștia.

(4) Sumele recuperate de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia.

(5) Obligațiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu București față de Deutsche Bank AG Belgia, la scadența din 1 aprilie 2002, în sumă de 33.000 euro, reprezentând rata de capital scandentă la data de 1 aprilie, la care se adaugă dobânda penalizatoare percepută de banca finanțatoare până la data plății la extern, în cadrul creditului extern contractat cu garanția statului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursă de plată și se achită de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii nr. 81/1999.

(6) Între Ministerul Finanțelor Publice și Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu București se va încheia o convenție prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor plătite de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile alin. (5), inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligațiilor bugetare.

(7) Sumele recuperate de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile alin. (6) se virează la fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia.

(8) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu București va acționa pentru recuperarea de la Societatea Comercială "Tehnoimportexport" - S.A. și de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.

Art. VIII. -

(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2001, se abrogă.

(2) Sumele reprezentând accizele aferente cantităților de carburanți care se utilizează efectiv pentru funcționarea navelor de către societățile comerciale care desfășoară activități de transport naval, achitate până la data de 31 decembrie 2003 și nestinse în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2000, se compensează cu obligațiile față de bugetul de stat și cele reprezentând contribuții sociale, datorate până la data de 31 decembrie 2003 și neachitate de aceste societăți comerciale. În cazul în care, după compensarea obligațiilor prevăzute anterior, mai rămân sume reprezentând accize, necompensate, cu aceste diferențe se sting obligațiile datorate bugetului de stat de către agenții economici furnizori ai societăților comerciale de transport naval, în limita datoriilor provenite din relațiile contractuale încheiate între agenții economici respectivi și societățile comerciale de transport naval, neachitate de către acestea până la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspecție fiscală după înregistrarea cererilor de compensare depuse de societățile comerciale de transport naval.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. IX. - Jurisprudență

Dispozițiile Regulamentului telecomunicațiilor internaționale, care completează Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 și ratificate de România prin Legea nr. 76/1993, prevalează față de dispozițiile legislației fiscale interne.

Art. X. - Modificări (1)

Debitorii care au încheiat convenții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligațiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de menținerea valabilității înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. XI. -

După articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

"

Art. 111. -

În urma analizelor lunare efectuate pe baza raportărilor primite, Ministerul Finanțelor Publice poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor acțiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare."

Art. XII. -

(1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor înregistrați în evidența fiscală a Ministerului Finanțelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca plătitori de impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de către organele fiscale competente cu obligațiile de declarare și plata referitoare la contribuțiile sociale.

(2) Organele fiscale competente notifică contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligațiilor de declarare și plată astfel rezultat.

(3) În cazul existenței unor neconcordanțe între datele privind vectorul fiscal notificate și situația reală, contribuabilii comunică modificările organelor fiscale competente prin depunerea unei declarații de mențiuni în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.

Art. XIII. -

(1) Procedura de soluționare a cererilor de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, depuse până la data de 31 decembrie 2003, precum și data dobândirii calității de plătitor de taxă pe valoarea adăugată ca urmare a acestor cereri se supun reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

(2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere până la data de 25 ianuarie 2004, se soluționează potrivit reglementărilor legale în vigoare în perioada la care acestea se referă.

Art. XIV. -

După aprobarea prezentei ordonanțe prin lege,

a) Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003; și

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XV. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 29 ianuarie 2004.

Nr. 29.

ANEXĂ

Împrumut/Proiect Beneficiari finali
BIRD nr. 3593/93 pentru finanțarea Proiectului pentru reabilitarea transporturilor I Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
BERD 457/96 pentru finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului Regia Autonomă a Apei Valea Jiului
BERD 529/97 pentru finanțarea Proiectului pentru conservarea energiei termice ▪ Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Oltenița
▪ Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
▪ Regia Autonomă Municipală Buzău

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...