Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 februarie 2004 până la 27 iunie 2014, fiind abrogat prin Lege 85/2014 și înlocuit de Ordonanță de urgență 91/2013; Lege 85/2014;
Abrogat temporar de la data 25 octombrie 2013 până la data 31 octombrie 2013 de Ordonanță de urgență 91/2013
Repus în vigoare la data 01 noiembrie 2013 prin Decizie 447/2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

TITLUL I Procedura reorganizării judiciare și a falimentului
instituțiilor de credit
Modificări (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Procedura reorganizării judiciare și a falimentului, reglementată prin prezenta ordonanță, se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate. Modificări (1)

(2) Cooperativelor de credit li se aplică prevederile prezentei ordonanțe în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) administrator - persoana ori organismul desemnat de autoritățile administrative sau judiciare a cărui sarcină este de a administra măsurile de reorganizare; Modificări (1)

b) lichidator - persoana ori organismul desemnat de autoritățile administrative sau judiciare a cărui sarcină este de a administra procedurile de lichidare;

c) autorități administrative sau judiciare - autoritățile stabilite conform legii naționale, care decid cu privire la luarea măsurilor de reorganizare sau de începere a procedurilor de lichidare;

d) procedura reorganizării - măsurile adoptate de autoritățile administrative sau judiciare, destinate să mențină ori să restabilească situația financiară a unei instituții de credit și care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terți, inclusiv măsurile care implică posibilitatea unei suspendări a plăților, a unei suspendări a măsurilor de executare sau a unei reduceri a creanțelor; persoanele care sunt implicate în activitatea internă a instituțiilor de credit, administratorii și acționarii nu sunt considerați terți;

e) procedura falimentului - procedura colectivă inițiată și controlată de autoritățile administrative sau judiciare, cu scopul de a realiza activele unei instituții de credit sub supravegherea acestor autorități, inclusiv în cazul în care procedura se închide printr-un concordat sau altă măsură similară;

f) instrumente financiare - valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pieței monetare, contracte futures, inclusiv contracte care implică plata unor diferențe în numerar, contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, cursul de schimb și acțiuni, opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut în aceste categorii, inclusiv contracte care implică plata unor diferențe în numerar, precum și opțiuni pe cursul de schimb, rata dobânzii și instrumente financiare derivate pe mărfuri și orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

g) piețe reglementate - reprezintă piața instrumentelor financiare reglementate și supravegheate și care: funcționează regulat, este caracterizată de faptul că reglementările emise sau supuse aprobării definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condiții ce guvernează listarea instrumentelor financiare și condițiile ce trebuie îndeplinite de un instrument financiar înainte de a fi tranzacționat pe piață și respectă cerințele de raportare și transparență stabilite de reglementări în vederea asigurării protecției investitorilor;

h) insolvență - reprezintă acea stare a instituției de credit aflate în una dintre următoarele situații:

1. incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;

2. scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a instituției de credit;

3. retragerea autorizației de funcționare a instituției de credit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității de redresare financiară a unei instituții de credit aflate în administrare specială; Modificări (1)

i) contract de compensare bilaterală - oricare dintre următoarele:

1. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între instituția de credit debitoare și orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect operațiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe piețele reglementate, piețele asimilate sau prin piețele la buna înțelegere, prin care se stipulează compensarea unor obligații de plată sau obligații de a face, prezente sau viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul sau mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garanție accesorie ori având legătură cu acestea; sau

2. orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la pct. 1, prin care se stipulează compensarea unor obligații de plată sau obligații de a face, prezente sau viitoare, decurgând din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterală, inclusiv orice garanție accesorie ori având legătură cu acestea, în temeiul cărora compensarea bilaterală contractuală se poate realiza prin una sau mai multe dintre următoarele modalități:

a) stingerea și/sau devansarea scadenței oricărei obligații de plată sau obligații de a face decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute mai sus;

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piață, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricărei obligații care a fost stinsă sau a cărei scadență a fost devansată potrivit prevederilor lit. a);

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit prevederilor lit. b);

d) compensarea, până la obținerea unei sume nete, a oricăror valori calculate potrivit prevederilor lit. b), așa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c).

(2) Termenii: instituție de credit, stat membru, stat membru de origine, stat membru gazdă, sucursală și autoritate competentă au înțelesul prevăzut în Legea nr. 58/1998. Modificări (2)

CAPITOLUL II Participanții la procedura reorganizării judiciare
și a falimentului instituțiilor de credit
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Organele care aplică procedura sunt: instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul special, administratorul, lichidatorul.

(2) Procedurile prevăzute de prezenta ordonanță, cu excepția recursului, sunt de competența exclusivă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul social al instituției de credit debitoare, astfel cum acesta figurează în registrul comerțului, și sunt exercitate de tribunal și un judecător-sindic. Modificări (1)

(3) Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de președintele tribunalului dintre judecătorii desemnați ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(4) Principalele atribuții ale tribunalului, potrivit prezentei ordonanțe, sunt:

a) darea hotărârii de deschidere a procedurii;

b) judecarea contestației instituției de credit debitoare împotriva cererii introductive formulate de Banca Națională a României sau de creditori, pentru deschiderea procedurii;

c) desemnarea, prin hotărâre, a judecătorului-sindic, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuțiilor acestora și, dacă este cazul, înlocuirea lor;

d) judecarea acțiunilor introduse de judecătorul-sindic ori de comitetul creditorilor pentru anularea unor constituiri de garanții sau a unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii;

e) judecarea contestațiilor formulate de instituția de credit debitoare sau de creditori împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic, administratorul special, administrator și de lichidator;

f) confirmarea planului de reorganizare după votarea lui de către creditori;

g) confirmarea planului de distribuire a sumelor obținute din lichidare;

h) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică;

i) aprobarea modalității de lichidare și confirmarea tranzacțiilor de cumpărare de active și asumare de pasive;

j) stabilirea răspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor și a personalului de execuție sau cu atribuție de control din instituția de credit ajunsă în stare de insolvență;

k) darea hotărârii de închidere a procedurii.

(5) Hotărârile tribunalului sunt definitive și executorii. Ele pot fi atacate cu recurs în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Pentru hotărârile date de tribunal în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanța de recurs.

(2) Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părților urmând să fie făcută, în condițiile art. 86-94 din Codul de procedură civilă, în cazul Băncii Naționale a României, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, administratorului special, administratorului sau lichidatorului, și prin publicitate în două ziare de difuzare națională, în cazul celorlalte părți.

(3) Prin derogare de la art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile tribunalului nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs. Instanța de recurs va putea suspenda următoarele hotărâri:

a) hotărârea de respingere a contestației instituției de credit debitoare, făcută în condițiile art. 16 alin. (2);

b) încheierea prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 26 alin. (1);

c) hotărârea prin care se soluționează obiecțiunile la planul de distribuire a fondurilor obținute din lichidare, pronunțată în condițiile art. 107 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Modificări (1)

Potrivit prezentei ordonanțe, principalele atribuții ale judecătorului-sindic sunt:

a) controlul asupra activității administratorului special, administratorului sau lichidatorului;

b) stabilirea programului ședințelor adunărilor creditorilor ori de câte ori consideră necesar și prezidarea ședințelor; Modificări (1)

c) avizarea planului de reorganizare, anterior supunerii acestuia spre aprobarea creditorilor, și remiterea planului aprobat tribunalului, în vederea confirmării;

d) avizarea planului de distribuire a sumelor obținute din lichidare și supunerea acestuia tribunalului, spre confirmare;

e) luarea măsurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator și soluționarea obiecțiilor la acestea, inclusiv avizarea modalității de lichidare și a tranzacțiilor de cumpărare de active și asumare de pasive;

f) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de instituția de credit debitoare în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

g) introducerea de acțiuni pentru anularea constituirilor de garanții sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terți și pentru restituirea de către aceștia a bunurilor transmise și a valorii altor prestații executate, realizate de instituția de credit debitoare în dauna intereselor creditorilor, prin:

1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;

2. operațiuni comerciale în care prestația instituției de credit debitoare o depășește vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

3. acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în aceasta de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;

4. acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obțină în caz de faliment al instituției de credit debitoare este mai mică decât valoarea actului de transfer;

5. constituirea ori perfectarea unei garanții reale pentru o creanță care era chirografară în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;

6. plăți anticipate ale datoriilor efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;

7. acte încheiate cu persoane aflate în relații speciale cu instituția de credit debitoare, în anul anterior deschiderii procedurii; persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit debitoare sunt cele stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată;

h) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din averea instituției de credit debitoare până la acoperirea pasivului;

i) sesizarea tribunalului cu orice problemă care ar impune o soluționare de către acesta, în conformitate cu atribuțiile conferite prin prezenta ordonanță; Acțiuni respinse (1)

j) efectuarea oricăror acte de procedură cerute de prezenta ordonanță.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În îndeplinirea atribuțiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări bancare, tribunalul, judecătorul-sindic, administratorul special, administratorul și lichidatorul pot cere și punctul de vedere al Băncii Naționale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară. Modificări (2)

(2) Prevederile cap. II secțiunea a 3-a "Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor" din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător și procedurii reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, cu excepția art. 131 alin. (6) și art. 16 alin. (2).

(3) Comitetul creditorilor poate introduce acțiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial făcute de instituția de credit debitoare în dauna creditorilor atunci când astfel de acțiuni nu au fost introduse de judecătorul-sindic.

(4) Prevederile cap. II secțiunea a 31-a "Adunarea generală a asociaților/acționarilor. Comitetul asociaților/acționarilor" din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător și procedurii reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În cursul derulării planului de reorganizare judiciară, la cererea comitetului creditorilor formulată în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a judecătorului-sindic sau a Băncii Naționale a României, tribunalul poate ridica organelor de conducere ale instituției de credit debitoare dreptul de a reprezenta instituția de credit, de a administra bunurile instituției respective și de a dispune de acestea; în acest caz, tribunalul va desemna administratorul, îi va preciza atribuțiile și îi va stabili remunerația. Modificări (1)

(2) Prin hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului, tribunalul ridică administratorilor instituției de credit debitoare dreptul de a reprezenta instituția de credit, de a administra bunurile instituției respective, de a dispune de ele, va desemna lichidatorul, va preciza atribuțiile acestuia și îi va stabili remunerația. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, aprobată prin Legea nr. 505/2002, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.

(3) Tribunalul ridică drepturile tuturor organelor de conducere - adunarea generală, membrii consiliului de administrație, conducerea executivă - în situația în care Banca Națională a României cere intrarea directă în faliment a instituției de credit. Modificări (1)

(4) Prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la remunerația administratorului și lichidatorului, se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - Modificări (1)

Instituția de credit debitoare și oricare dintre creditori pot face contestație împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic, administratorul special, administrator și de lichidator, în cazurile expres prevăzute de lege. O astfel de contestație va trebui să fie înregistrată în termen de 5 zile de la data la care măsura a fost luată, iar soluționarea acesteia se va face în maximum 15 zile de la data înregistrării contestației. Dacă socotește necesar, tribunalul va ține o ședință, cu citarea autorului contestației, a instituției de credit debitoare, a creditorilor și a Băncii Naționale a României, cu participarea judecătorului-sindic.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, tribunalul poate înlocui judecătorul-sindic, administratorul special, administratorul sau lichidatorul, prin încheiere irevocabilă, dată în Camera de consiliu; pentru aceasta tribunalul va putea solicita punctul de vedere al Băncii Naționale a României.

(2) Pe data stabilirii atribuțiilor noului judecător-sindic/administrator special/administrator/lichidator de către tribunal vor înceta atribuțiile celui numit anterior. Judecătorul-sindic nou-numit va prelua activitatea de la judecătorul-sindic înlocuit, sub controlul tribunalului. Administratorul special/administratorul/lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la administratorul special/administratorul/lichidatorul înlocuit, sub controlul judecătorului-sindic.

(3) Atribuțiile administratorului special sunt cele stipulate la art. 81 din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 200 și 201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, iar ale administratorului sunt cele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor de la lit. d) și e).

(4) Instituția de credit debitoare pentru care a fost desemnat administratorul special sau administratorul este supusă reglementărilor generale în domeniu ale Băncii Naționale a României.

Art. 10. -

Potrivit prezentei ordonanțe, principalele atribuții ale lichidatorului sunt:

a) în momentul primirii hotărârii judecătorești privind deschiderea procedurii falimentului va deschide la o bancă, care funcționează pe teritoriul României, selectată în cel mult 10 zile, prin licitație în raport de criterii de eficiență în vederea apărării intereselor creditorilor, inclusiv din punctul de vedere al dezvoltării rețelei teritoriale, două conturi, unul în lei și altul în valută, cu mențiunea "cont tip instituție de credit în faliment", cu drept exclusiv de dispoziție în interesul procedurii falimentului. În conturile tip instituție de credit în faliment vor fi virate de către lichidator sumele existente în conturi la alte instituții financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Băncii Naționale a României denumirea băncii comerciale și conturile deschise la aceasta, după care Banca Națională a României va transfera imediat în aceste conturi disponibilitățile aflate în evidențele sale ale instituției de credit. Operațiunile instituției de credit în faliment se vor desfășura în continuare prin aceste conturi;

b) inventarierea bunurilor instituției de credit debitoare și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) examinarea activității instituției de credit debitoare în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la starea de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, și supunerea acestui raport judecătorului-sindic spre aprobare, în termen de cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului, judecătorul-sindic va putea prelungi această perioadă, pentru motive temeinice, prin încheiere irevocabilă;

d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidării și conducerea activității acestuia, angajarea putându-se face și din cadrul personalului existent al instituției de credit debitoare;

e) conducerea activității instituției de credit debitoare, respectiv efectuarea de operațiuni în interesul procedurii falimentului, inclusiv reeșalonări de credite și stabiliri de noi rate ale dobânzilor aferente activelor instituției de credit debitoare, cu condiția ca orice nou nivel al ratei dobânzilor să nu fie mai mic decât nivelul ultimei dobânzi de referință comunicat de Banca Națională a României, precum și participări la piața valutară interbancară, luarea tuturor măsurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat în scopul reducerii permanente a cheltuielilor de funcționare și lichidare;

f) menținerea, rezilierea sau denunțarea unor contracte încheiate de instituția de credit debitoare, precum și încheierea de noi contracte în interesul procedurii falimentului;

g) examinarea creanțelor asupra instituției de credit debitoare și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea; nu sunt supuse examinării creanțele bugetare, în cazul cărora se vor observa dispozițiile legale speciale;

h) primirea sumelor în lei și în valută pe seama instituției de credit debitoare și consemnarea acestora, în termen de 24 de ore, în noile conturi ale instituției de credit debitoare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...