Guvernul României

Ordonanța nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară

Modificări (4), Referințe (2), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 30 ianuarie 2004.

În vigoare de la 29 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță reglementează regimul juridic al contractelor de garanție financiară încheiate între persoanele prevăzute la art. 3, în scopul garantării obligațiilor financiare.

(2) Sunt supuse prezentei ordonanțe contractele de garanție financiară care pot fi probate prin înscris. Prin înscris se înțelege și orice înregistrare în formă electronică sau pe orice alt suport durabil, asimilată înscrisului, în condițiile legii.

(3) Prezenta ordonanță se aplică garanției financiare dacă aceasta a fost pusă la dispoziția beneficiarului și dacă punerea la dispoziție poate fi probată prin înscris.

(4) Nu pot face obiectul contractului de garanție financiară, reglementat de prezenta ordonanță, acțiunile emise de furnizorul garanției, acțiunile deținute de acesta la societăți afiliate sau acțiunile deținute de acesta la societăți al căror scop exclusiv este de a avea în proprietate mijloace de producție care sunt esențiale pentru activitatea furnizorului garanției sau de a deține bunuri imobile.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) bancă de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporația Financiară Internațională - International Finance Corporation, Banca Interamericană de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatică de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africană de Dezvoltare - African Development Bank, Fondul de Decontare al Consiliului Europei - Council of Europe Resettlement Fund, Banca Nordică de Investiții - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiană de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Fondul European de Investiții și Corporația Interamericană de Investiții - European Investment Fund and Inter-American Investment Corporation; Modificări (2)

b) cauză care determină executarea garanției - neexecutarea obligației financiare garantate sau orice fapt convenit de părți ca fiind similar neexecutării, la apariția căruia, conform termenilor contractului de garanție financiară sau prin efectul legii, beneficiarul garanției este îndrituit fie să execute garanția prin valorificarea ori prin însușirea, în contul creanței garantate, a garanției financiare, fie să beneficieze de clauza de compensare cu exigibilitate imediată;

c) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - acea clauză cuprinsă într-un contract de garanție financiară ori într-un alt contract care conține și clauze referitoare la garanția financiară sau, în absența unei asemenea clauze, orice dispoziție legală în conformitate cu care, ca efect al compensării ori în alt mod, la apariția unei cauze care determină executarea garanției se realizează, alternativ sau cumulativ, următoarele:

1. obligațiile părților devin imediat exigibile și sunt exprimate printr-o obligație de plată a unei sume de bani reprezentând valoarea obligațiilor părților, calculată la acel moment, sau se sting și sunt înlocuite printr-o obligație de plată a unei astfel de sume;

2. stabilirea datoriilor reciproce ale părților în temeiul acestor obligații, inclusiv atunci când furnizorul garanției este altul decât obligatul principal, urmând ca partea care datorează valoarea cea mai mare să plătească celeilalte părți suma netă egală cu diferența acestor datorii;

d) contract de garanție financiară - un contract cu sau fără transfer de proprietate, având ca obiect garantarea obligațiilor financiare, fie că acesta are ori nu are la bază un contract-cadru sau clauze și condiții generale;

e) contract de garanție financiară cu transfer de proprietate - un contract de garanție financiară, inclusiv contractul de report, în temeiul căruia furnizorul garanției transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplină asupra garanției financiare, în scopul garantării sau al asigurării în alt mod a executării obligațiilor financiare garantate; Modificări (1)

f) contract de garanție financiară fără transfer de proprietate - contract de garanție financiară, în temeiul căruia furnizorul garanției pune la dispoziție garanția financiară în favoarea sau către un beneficiar al acesteia, furnizorul păstrând proprietatea deplină asupra garanției financiare la momentul constituirii acesteia; Modificări (1)

g) cont relevant - registrul sau contul în care sunt operate înscrierile prin care instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont sunt constituite în garanție în favoarea beneficiarului. Registrul sau contul poate fi ținut de beneficiarul garanției financiare;

h) drept de utilizare - dreptul beneficiarului garanției de a folosi și de a dispune de garanția financiară ca și cum ar fi proprietar al acesteia, conform prevederilor contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate;

i) garanție asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont - garanția financiară constituită în baza unui contract de garanție financiară asupra unor instrumente financiare, dreptul de proprietate asupra acestora probându-se prin înscrierea într-un registru sau într-un cont ținut de către un intermediar ori pe seama acestuia;

j) garanție echivalentă înseamnă:

1. în cazul sumelor de bani - plata aceleiași sume de bani denominate în aceeași monedă;

2. în cazul instrumentelor financiare - instrumente financiare emise de același emitent sau debitor, provenind din aceeași emisiune sau clasă având aceeași valoare nominală și aceleași caracteristici, fiind denominate în aceeași monedă ori alte active de natura celor prevăzute la lit. k), atunci când contractul de garanție financiară prevede transferul acestor alte active, ca urmare a producerii oricărui fapt care privește sau care afectează în orice mod instrumentele financiare furnizate ca garanții financiare;

k) garanție financiară - sume de bani și/sau instrumente financiare destinate garantării unor obligații financiare; Modificări (1), Reviste (1)

l) instrumente financiare - acțiuni ale societăților comerciale și alte valori mobiliare echivalente cu acțiuni ale societăților comerciale, obligațiuni și alte titluri de împrumut, dacă acestea sunt negociabile pe piața de capital, precum și orice alte titluri care sunt în mod normal negociate și care dau dreptul de a dobândi asemenea acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare, prin subscriere, cumpărare ori schimb, sau care dau dreptul la plata unei sume de bani, inclusiv unități ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pieței monetare și orice creanțe/drepturi asupra instrumentelor prevăzute mai sus ori cu privire la aceste instrumente;

m) măsuri de reorganizare - măsuri care implică intervenția de orice natură a autorităților administrative sau judiciare, având drept scop conservarea ori redresarea situației financiare și care afectează drepturile preexistente ale terților, inclusiv măsuri care antrenează reducerea creanțelor, suspendarea plăților sau suspendarea măsurilor de executare a creanțelor;

n) obligații financiare garantate - obligații care constau în plata unei sume de bani și/sau transmiterea proprietății asupra unor instrumente financiare și a căror executare este garantată printr-un contract de garanție financiară;

o) procedură de lichidare - procedură colectivă care implică valorificarea activelor și distribuirea fondurilor obținute către creditori, acționari, asociați sau membri, după caz, procedură care presupune intervenția de orice natură a autorităților administrative ori judiciare, inclusiv în cazurile în care această procedură se finalizează printr-un concordat, plan de reorganizare sau alte măsuri similare, voluntare ori obligatorii, fie că sunt sau nu urmare a insolvenței;

p) societate afiliată unei societăți-mamă - societatea care este legată de o societate-mamă în una dintre următoarele modalități:

1. societatea-mamă deține direct și/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în societatea respectivă;

2. societatea-mamă are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare ori de control sau majoritatea conducătorilor societății respective și este în același timp acționar ori asociat al acestei societăți;

3. societatea-mamă este acționar sau asociat al societății respective și controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari ori asociați, majoritatea drepturilor de vot în această societate;

q) stat membru - stat membru, astfel cum acesta a fost definit în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

r) sume de bani - bani aflați în soldul creditor al unui cont, indiferent de moneda în care sunt denominați, sau alte creanțe similare având ca obiect sume de bani, cum ar fi depozitele pe piața monetară ori sumele datorate sau plătibile ca urmare a aplicării unei clauze de compensare cu exigibilitate imediată.

(2) Obligațiile financiare garantate definite la alin. (1) lit. n) pot consta în sau pot include:

a) obligații prezente sau viitoare, simple ori sub condiție sau la termen, inclusiv obligații care decurg dintr-un contract-cadru ori alte acorduri de acest fel;

b) obligații asumate față de beneficiarul garanției financiare de către o altă persoană decât furnizorul acesteia;

c) obligații de o anumită categorie sau tip, care se nasc ocazional.

(3) În sensul prezentei ordonanțe, oricare dintre entitățile legate în una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) lit. p) cu afiliatele unei societăți-mamă vor fi considerate afiliate ale celei din urmă.

Art. 3. -

Atât beneficiarul, cât și furnizorul garanției financiare trebuie să aparțină oricăreia dintre următoarele categorii:

a) o autoritate publică, cu excepția entităților care beneficiază de garanția statului și care nu se află sub incidența prevederilor lit. b)-d), inclusiv:

1. entitățile din sectorul public din România și din statele membre care au atribuții sau rol în gestionarea datoriei publice; și

2. entitățile din sectorul public din România și din statele membre autorizate să dețină conturi pentru clienți;

b) o bancă centrală, Banca Centrală Europeană, Banca Reglementelor Internaționale, o bancă de dezvoltare multilaterală, Fondul Monetar Internațional și Banca Europeană de Investiții;

c) o instituție financiară supusă supravegherii prudențiale, inclusiv: Modificări (1)

1. o instituție de credit, astfel cum aceasta a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

2. o societate de servicii de investiții financiare, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, sau o societate de brokeraj, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 512/2002;

3. o instituție financiară, astfel cum aceasta a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

4. o societate comercială de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și intermediari în asigurări, astfel cum aceștia au fost definiți în Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

5. un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum acesta a fost definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 513/2002;

6. o societate de administrare a investițiilor, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002; Modificări (1)

d) o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensație, astfel cum acestea sunt definite de lege, și o persoană juridică ori o altă entitate fără personalitate juridică, cu excepția persoanelor fizice, care acționează în numele ori pe seama uneia sau mai multor persoane care includ orice deținător de obligațiuni ori de alte titluri de împrumut sau orice altă instituție dintre cele definite în prezentul articol.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Punerea la dispoziție a garanției financiare se face prin remiterea, transferarea, deținerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garanției ori persoana care acționează pe seama acestuia obține detenția sau controlul asupra garanției financiare. Garanția financiară se consideră pusă la dispoziție chiar dacă furnizorul acesteia beneficiază de dreptul de a substitui ori de a retrage în favoarea sa surplusul de bani sau de instrumente financiare. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanției financiare. În acest scop este suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul garanției financiare, sunt înregistrate în creditul contului relevant sau constituie un credit asupra acestui cont, iar sumele de bani care fac obiectul garanției financiare sunt înregistrate în creditul unui cont desemnat ori constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Se va considera că garanția financiară se află sub controlul beneficiarului acesteia, inclusiv:

a) în ceea ce privește garanția reală mobiliară asupra valorilor mobiliare, prin înscrierea acesteia în registrul emitentului, în condițiile legii;

b) în ceea ce privește garanția reală mobiliară asupra titlurilor de stat, prin înscrierea acesteia în registrul titlurilor de stat, în condițiile legii;

c) cu privire la sume de bani și solduri creditoare, prin blocarea banilor sau a soldului creditor într-un cont deschis la ori de către intermediarul relevant.

Art. 5. -

(1) Încheierea, valabilitatea, executarea sau admiterea ca probă a contractului de garanție financiară, precum și punerea la dispoziție a garanției financiare nu sunt condiționate de îndeplinirea vreunei formalități. Modificări (1)

(2) Nu sunt aplicabile contractelor de garanție financiară și garanțiilor financiare prevăzute de prezenta ordonanță dispozițiile referitoare la formalitățile de constituire și publicitate a garanțiilor reale mobiliare, la ordinea de preferință, precum și la condițiile de executare a garanțiilor reale mobiliare, stabilite de dispozițiile titlului XV "Despre amanet" din Codul civil, ale Codului de procedură civilă și ale titlului VI "Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Reviste (1)

(3) Prevederile art. 20 pct. 4 din Procedurile de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 395/2/5c/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 18 aprilie 2002, nu sunt aplicabile garanțiilor financiare asupra titlurilor de stat prevăzute de prezenta ordonanță.

(4) Nu reprezintă formalități, în sensul alin. (1), următoarele:

a) punerea la dispoziție a garanției financiare;

b) probarea prin înscris a punerii la dispoziție a garanției financiare;

c) probarea prin înscris sau altă formă echivalentă, din punct de vedere juridic, a contractului de garanție financiară.

Art. 6. -

(1) La apariția unei cauze care determină executarea garanției, beneficiarul acesteia poate să execute garanția financiară pusă la dispoziție în temeiul unui contract de garanție financiară, în condițiile prevăzute de acesta, în una dintre următoarele modalități:

a) în cazul sumelor de bani, prin compensarea acestora cu valoarea obligațiilor financiare garantate sau prin reținerea sumelor respective drept plată a acestor obligații;

b) în cazul instrumentelor financiare, prin vânzarea sau însușirea acestora, prin compensarea valorii lor cu valoarea obligațiilor financiare garantate sau prin reținerea instrumentelor respective drept plată a acestor obligații. Modificări (1)

(2) Însușirea garanției financiare în temeiul contractului de garanție financiară este posibilă numai dacă:

a) această modalitate de executare a garanției financiare a fost convenită de părți prin contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate; și

b) părțile au convenit, prin contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate, cu privire la modul de evaluare a instrumentelor financiare. Modificări (1)

(3) Cu excepția condițiilor stabilite în contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate, executarea garanției financiare prin modalitățile prevăzute la alin. (1) nu este condiționată de:

a) notificarea prealabilă a intenției de executare a garanției financiare;

b) aprobarea de către orice instanță, autoritate publică sau orice altă persoană a condițiilor de executare;

c) necesitatea expirării unui termen suplimentar;

d) executarea prin licitație publică sau în orice altă modalitate prestabilită.

(4) Executarea sau evaluarea garanțiilor financiare, precum și calcularea obligațiilor financiare garantate trebuie să fie realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial. Modificări (1)

(5) Deschiderea unei proceduri de reorganizare judiciară și faliment față de obligatul principal sau alt furnizor al garanției financiare nu suspendă executarea garanției financiare de către beneficiarul acesteia, efectuată în una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile art. 140 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală nu sunt aplicabile în ceea ce privește sechestrarea și valorificarea sumelor de bani și a instrumentelor financiare asupra cărora este constituită o garanție financiară în favoarea beneficiarului acesteia. Modificări (1)

(7) Prevederile art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 nu sunt aplicabile în ceea ce privește momentul la care operează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garanției financiare. Modificări (2)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Dacă contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate prevede astfel, beneficiarul garanției financiare dintr-un astfel de contract este îndreptățit să utilizeze garanția în condițiile prevăzute de contractul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) În măsura în care beneficiarul garanției financiare exercită dreptul prevăzut la alin. (1), acestuia îi revine obligația de a transfera o garanție echivalentă pentru a înlocui garanția financiară inițială, până cel târziu la data scadenței obligației financiare garantate.

(3) În mod alternativ, la data scadenței obligațiilor financiare garantate, beneficiarul garanției financiare trebuie fie să transfere garanția echivalentă, fie, dacă și în măsura în care termenii din contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate prevăd astfel, să compenseze valoarea garanției echivalente cu valoarea obligațiilor financiare garantate sau să o rețină drept plată a acestor obligații.

(4) Garanția echivalentă transferată în îndeplinirea unei obligații financiare, conform alin. (2), va face obiectul aceluiași contract de garanție financiară fără transfer de proprietate ca și garanția financiară inițială și va fi considerată ca și când ar fi fost pusă la dispoziție la momentul la care a fost pusă la dispoziție garanția financiară inițială.

(5) Utilizarea garanției financiare de către beneficiarul acesteia, conform prevederilor prezentului articol, nu afectează valabilitatea sau exercitarea drepturilor decurgând din contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate ale beneficiarului garanției cu privire la garanția financiară transferată de către acesta în executarea unei obligații conform alin. (2).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002, instrumentele financiare care fac obiectul unei garanții financiare prevăzute de prezenta ordonanță nu sunt oprite de la tranzacționare pe piețele reglementate.

Art. 8. -

Dacă intervine o cauză care determină executarea garanției financiare în timp ce orice obligație a beneficiarului acesteia de a transfera o garanție echivalentă în cadrul unui contract de garanție financiară cu sau fără transfer de proprietate nu a fost încă executată, obligația de transfer al garanției echivalente poate face obiectul unei clauze de compensare cu exigibilitate imediată.

Art. 9. -

(1) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele conform prevederilor contractuale:

a) indiferent de începerea sau de continuarea unor măsuri de reorganizare ori a unei proceduri de lichidare cu privire la furnizorul și/sau la beneficiarul garanției financiare;

b) fără a ține seama de orice cesiune, sechestru, poprire, altă măsură de indisponibilizare, judiciară sau de altă natură, precum și de orice altă formă de înstrăinare a drepturilor respective ori cu privire la aceste drepturi.

(2) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată nu poate fi supusă nici uneia dintre condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3), dacă nu s-a stabilit altfel de către părți.

Art. 10. -

Contractul de garanție financiară produce efecte în conformitate cu clauzele cuprinse în acesta, indiferent de începerea sau de continuarea unor măsuri de reorganizare ori a unei proceduri de lichidare privind furnizorul sau beneficiarul garanției.

Art. 11. -

(1) Nu pot fi declarate nule, anulabile sau lipsite de efecte contractele de garanție financiară, precum și punerea la dispoziție a garanțiilor financiare în baza unui asemenea contract numai pe motiv că acestea au fost încheiate sau garanțiile financiare au fost puse la dispoziție în următoarele condiții:

a) în ziua începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare împotriva furnizorului garanției sau a debitorului obligației financiare garantate, dar înaintea pronunțării deciziei sau ordinului prin care a început această măsură/procedură;

b) în cursul unei perioade de timp determinate, anterioară datei începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare împotriva furnizorului garanției financiare sau a debitorului obligației financiare garantate, perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale care reglementează aceste măsuri/proceduri în raport cu această dată ori în raport cu momentul pronunțării oricărei decizii sau ordin ori al întreprinderii oricărui act în legătură cu o astfel de măsură sau procedură ori în cursul acestora.

(2) În cazul în care un contract de garanție financiară a fost încheiat sau o obligație financiară garantată a luat naștere ori o garanție financiară a fost pusă la dispoziție în ziua începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare, dar după momentul începerii acesteia, contractul își va produce efectele și va fi opozabil terților dacă beneficiarul garanției financiare poate dovedi că nu a cunoscut și nici nu putea să cunoască faptul că o astfel de măsură/procedură a fost începută.

Art. 12. -

(1) Contractul de garanție financiară poate cuprinde următoarele clauze referitoare la:

a) obligația punerii la dispoziție a unei garanții financiare sau a unei garanții financiare suplimentare, în funcție de variația valorii garanției financiare ori a valorii obligațiilor financiare garantate;

b) dreptul de a retrage garanția financiară constituită și schimbarea sau înlocuirea acesteia cu o garanție financiară de aceeași valoare. Modificări (1)

(2) În măsura în care contractul de garanție financiară cuprinde clauze în sensul celor prevăzute la alin. (1), punerea la dispoziție a garanției financiare, garanției financiare suplimentare sau substituirea ori înlocuirea garanției financiare, în temeiul obligației, respectiv dreptului decurgând din asemenea clauze, nu va putea fi declarată nulă sau anulabilă numai pe motiv că a fost realizată în următoarele condiții: Modificări (1)

a) punerea la dispoziție a avut loc în ziua începerii măsurii de reorganizare ori procedurii de lichidare, dar înaintea pronunțării deciziei sau ordinului prin care a început această măsură/procedură ori în cursul unei perioade determinate anterioare datei începerii măsurii/procedurii, perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale care reglementează aceste măsuri/proceduri în raport cu această dată sau în raport cu momentul pronunțării oricărei decizii sau ordin ori al întreprinderii oricărui act în legătură cu o astfel de măsură sau procedură ori în cursul acestora;

b) obligațiile financiare garantate au luat naștere anterior datei punerii la dispoziție a garanției financiare, a garanției suplimentare sau substituirii ori înlocuirii garanției financiare inițiale.

Art. 13. -

(1) Garanțiile financiare constituite asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont sunt guvernate de legislația țării în care se află contul relevant în ceea ce privește:

a) natura juridică și efectele patrimoniale ale garanției financiare constituite asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont;

b) condițiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garanție financiară având ca obiect instrumente financiare transmisibile prin înscriere în cont și pentru punerea la dispoziție a acestor instrumente în temeiul unui astfel de contract și, în general, formalitățile necesare pentru asigurarea opozabilității față de terți a unui astfel de contract și a punerii la dispoziție a unor astfel de garanții;

c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garanția asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont este prioritar ori subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurent și dacă dobândirea s-a făcut cu bună-credință.

d) formalitățile cerute pentru executarea garanției financiare constituite sub forma instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont, ca urmare a apariției unei cauze care determină executarea garanției.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), referirea la legislația țării în care se află contul relevant are în vedere dispozițiile cuprinse în legea națională a țării respective, fără a se ține seama de prevederile existente în legislația care reglementează raporturile de drept internațional privat, care face trimitere la aplicarea legii unei alte țări.

Art. 14. -

Cu excepția prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) și ale art. 12 alin. (2) lit. a), prezenta ordonanță nu aduce atingere dispozițiilor cuprinse în legislația națională în materie de faliment în ceea ce privește anularea operațiunilor încheiate în cursul perioadei la care fac referire aceste prevederi.

Art. 15. -

Prezenta ordonanță va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 ianuarie 2004.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
;
se încarcă...