Guvernul României

Ordonanța nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2004 până la 29 martie 2008, fiind abrogat prin Codul Silvic 2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are ca obiect stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, persoane fizice și/sau juridice, în scopul gospodăririi durabile a acestora.

Art. 2. - Modificări (1)

Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonanțe sunt:

a) respectarea regimului silvic;

b) gospodărirea durabilă a pădurilor;

c) principiul teritorialității, respectiv al vecinătății proprietăților forestiere.

Art. 3. -

(1) Asocierea în condițiile prezentei ordonanțe se face între proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regulă, în vecinătate.

(2) Asociațiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe vor avea ca scop numai gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfășura alt gen de activități. Modificări (1)

CAPITOLUL II Constituirea asociațiilor de proprietari de păduri private

Art. 4. -

În vederea dobândirii personalității juridice, proprietarii de păduri private asociați încheie actul constitutiv și statutul asociației.

Art. 5. -

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în ceea ce privește constituirea și dobândirea personalității juridice de către asociațiile de proprietari de păduri private.

Art. 6. -

Cererile de acordare a personalității juridice asociațiilor de proprietari de păduri private sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.

Art. 7. -

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile din subordinea acesteia, abilitate în acest sens, vor acorda consultanță gratuită proprietarilor de păduri private în vederea constituirii acestora în asociații, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL III Funcționarea asociațiilor de proprietari de păduri private

Art. 8. -

Asociațiile de proprietari de păduri private, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, administrează terenurile forestiere puse în comun prin personal silvic, înființând în acest sens societăți comerciale - ocoale silvice în condițiile art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, sau încheie contracte de administrare cu structuri silvice autorizate.

Art. 9. -

Ocoalele silvice înființate în condițiile art. 8 desfășoară activitățile de administrare a fondului forestier al asociației similar cu activitățile de administrare desfășurate de ocoalele silvice de stat.

Art. 10. -

Ieșirea din asociație nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic elaborat pentru asociația respectivă.

Art. 11. -

Anual se efectuează auditul tehnic al activității desfășurate de ocoalele silvice înființate în condițiile art. 8, prin experți autorizați de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 12. -

Experții tehnici silvici sunt autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002.

Art. 13. -

Instrucțiunile și criteriile privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prezentei ordonanțe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL IV Facilități acordate asociațiilor de proprietari de păduri private

Art. 14. - Modificări (1)

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă integral de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 50 ha și constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 15. - Modificări (1)

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 500 ha și constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 16. - Modificări (1)

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice și juridice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 300 ha și constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 17. - Modificări (1)

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în procent de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte.

Art. 18. -

Ocoalele silvice constituite în condițiile prezentei ordonanțe sunt scutite de plata contribuției la Fondul pentru mediu.

Art. 19. -

(1) De prevederile art. 14-17 beneficiază și proprietarii de păduri care fac parte din asociații sau forme asociative legal constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) De prevederile art. 18 beneficiază și ocoalele silvice care administrează exclusiv păduri proprietate privată și care au fost constituite legal anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 20. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 august 2004.

Nr. 77.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...